Keel ja Kirjandus

 

2006

2006

 

Aastasisukord 2006 (keeleteadus;kirjandusteadus; folkloristika, etnoloogia)

 

Keeleteadus (artiklid, lühikirjutised, mälestused; arvustused;varia)

ARTIKLID, LÜHIKIRJUTISED, MÄLESTUSED

Alekõrs, T. Isikustamine reklaamis 4 310
Eslon, P. Analoogiast keelte kõrvutamisel 1 15
Habicht, K., Keevallik, L., Tragel, I. Keele muutumine kasutuskontekstis 8 609
Habicht, K., Kingisepp, V.-L., Prillop, K. Uudne sõnaraamat vanadest tekstidest 5 365
Huumo, T. Soome ja eesti keeleteaduse rahvusvahelised väljavaated 11 911
Kallasmaa, M. Nime piiril. Niidaniidiaaäär 1 61
Kasik, R. Nominalisatsioon meediauudiste tekstimoodustusvõttena 2 122
Kerge, K. Kiriusutelu Reet Kasikuga 5 400
Koit, M., Roosmaa, T., Õim, H. Keeletehnoloogia suundumusi: Eesti kuulub Euroopasse 12 988
Laakso, J. Fennougristide kongress ajamasinas 2 135
Labi, K. Kui saan, virve, veeremaie. Liikumise väljendamine regilaulus 7 538
Langemets, M. In memoriam Rudolf Karelson. 6. VIII 1929–25. IX 2006 12 1009
Lindström, L. Infostruktuuri osast eesti keele sõnajärje muutumisel 11 875
Meindok, H. Al-Idrisi Tallinna arabesk 7 586
Metslang, H. Predikaat ajastut kogemas 9 714
Mihkla, M. Pausid kõnes 4 286
Neetar, H. Osav orienteeruja keelekaartidel. Vilja Oja 60 1 78
Pae, T., Remmel, M.-A. Eesti etnonüümid, võrdnimed ja piirkonnanimed 3 177
Pajupuu, H., Kerge, K. Hingav süntesaator ja pausid tekstiliigiti 3 202
Pedaja, K. Uute laensõnade morfoloogiline kohanemine 10 784
Penjam, P. Tulema-verbi grammatilised funktsioonid eesti kirjakeeles 1 33
Prillop, K. Optimaalsusteooria. Kuidas eesti klusiilid nõrgenesid ja kadusid 12 955
Rohtlaan, I. Metafoorid meediatekstis: uudiste pealkirjad 8 626
Roosimaa, P. Nimisõnade algustäht XVII sajandi lõpu ja XVIII sajandi alguse piiblitekstides 6 449
Ross, J. Kiriusutelu Hille Pajupuuga 4 318
Rätsep, H. Sõnateadlik Tuglas 7 572
Sahkai, H. Konstruktsioonipõhise keelekirjelduse võimalustest adessiivse viisi- ja põhjusmääruse näitel 10 816
Saks, K. Ajalehe keeletoimetamine muutuste keerises 5 387
Zabrodskaja, A. Eestivene keel(evariant): kas samm segakoodi poole? 9 736
Vainik, E. Urmas Sutropi kiriusutelu 6 496
Vainik, E., Velt, A. Viha metafoorid ja kognitiivne mudel eesti keeles 2 104
Vare, S. Head kolleegi Mauno Koskit meenutades 4 332
Viitso, T.-R. Pagan, põrgu ja papp: kolm kristlikku terminit 11 894

AASTASISUKORD 2006

KEELETEADUS: ARVUSTUSED (vt. ka artikleid, lühikirjutisi, mälestusi; varia't; kirjandusteadust; folkloristikat ja etnoloogiat)

Ernits, E. Huvitav ja vajalik raamat plaankeelte ajaloost (Aleksandr Duličenko. Pasaulinės kalbos beieškant, arba interlingvistika visiems; Aleksandr Dulitšenko. Maailmakeele otsinguil ehk interlingvistika kõigile; Aleksandr Dulitšenko. En la serĉado de la mondolingvo aŭ interlingvistiko por ĉiuj. Scio 7) 12 1006
Kasik, R. Tekstitoimetaja töölaualt (Henn Saari. Keelehääling. Eesti Raadio "Keeleminutid" 1975–1989) 4 329
Kehayov, P. Uurimus eesti kirjakeele vene laensõnadest (Rogier Blokland. The Russian Loanwords in Literary Estonian) 10 844
Kurs, O. Eesti Krimmis (Krimmi kogumik. Kрымский сбoрник. The Crimean Papers. Konverentsi "140 aastat eestlust Krimmis" ettekanded (09.–10. 09. 2001). Koostanud ja toimetanud Jüri Viikberg. Krimmi kogumik II. Kрымский сбoрник II. Konverentsi "Eestlased XIX–XXI sajandil Krimmis" ettekanded (9.–10. septembril 2004 Simferopolis). Koostanud ja toimetanud Tõnu Tender ja Livia Viitol) 1 75
Künnap, A. Omamoodi käsiraamat (Kalevi Wiik. Eurooplaste juured) 6 506
Künnap, A. Taas multiteaduslikult meie algupära probleemist (Pauli Sakkonen. Suomalais-ugrilaisten kansojen ja kielten alkuperäongelma) 9 767
Zabrodskaja, A. Koodivahetusest ja keelevahetusest (Helena Bani-Shoraka. Language Choice and Code-Switching in the Azerbaijani Community in Tehran. A Conversation Analytic Approach to Bilingual Practices. Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Iranica Upsaliensia 9) 8 677
Tarrend, A. Hea uudis eesti keele õppijaile (Berthold Forssman. Wörterbuch Estnisch-Deutsch. Eesti-saksa sõnaraamat) 5 416
Vaba, L. Estikestest, urmastest ja kuraditest ehk liivi ja eesti sõnad läti slängis (Ivars Mirovics, Aivars Dubaus. Latviešu valodas žargona vārdnīca) 3 248
Vaba, L. Läti murdesõnaraamat hakkab peegeldama keele muutumist (Latviešu izlokšņu vārdnīca. Prospekts) 11 930

AASTASISUKORD 2006

KEELETEADUS: VARIA (vt. ka artikleid, lühikirjutisi, mälestusi; arvustusi; kirjandusteadust; folkloristikat ja etnoloogiat)

Ernits, E. Vadja liikumisest ja kirjakeelest 1 83
Hallik, T., Klaus, V. Konverents "Mitmekeelsus ja keelevahetus läänemeresoome piirkonnas" 1 80
Hausenberg, A.-R., Langemets, M., Metslang, H. V rakenduslingvistika konverents 7 601
Langemets, M., Loopmann, A., Veldi, E. Märkmeid Torino leksikograafiakongressilt EURALEX 2006 12 1012
Mandra, K. Tekstipäev 2005 4 346
Margus, T., Roots, H. Tartu Ülikooli magistreid 2005 5 427
Metslang, H., Tragel, I. Muutuva keele päev 2 172
Neetar, H., Oja, V., Teras, P. Congressus Decimus Internationalis Fenno-Ugristarum. Lingvistide märkmeid 2 165
Pajusalu, R., Jagau, A. Neljas rahvusvaheline lingvistikaolümpiaad Tartus 11 938
Penjam, P., Habicht, K. IX vana kirjakeele päevad 3 253
Pool, R. Konverents "Emakeel ja teised keeled" 3 257
Sepper, M.-M. Eesti keel kodus ja välismaal 6 515
Sepper, M.-M. Emakeele Seltsi aastakoosolek 7 598
Sepper, M.-M. Emakeele Seltsis. Lauri Kettunen 120 3 252
Sepper, M.-M. Ferdinand Johann Wiedemanni juubeliaasta lõpusümpoosion 4 336
Sepper, M.-M. Peterburi keelepäev 7 598
Sepper, M.-M. XXXIX J. V. Veski päev 9 770
Zabrodskaja, A. Sotsiolingvistika sümpoosionist doktorandi pilguga 11 936
Viikberg, J., Tarrend, A., Aava, K. Tallinna Ülikooli magistreid 2005 6 515
Vääri, R. Leivu ja liivi seminar 10 848Aastasisukord 2006

Kirjandusteadus(artiklid, lühikirjutised, publikatsioonid,mälestused; arvustused; varia; vt. ka keeleteadust,folkloristikat ja etnoloogiat)

ARTIKLID, LÜHIKIRJUTISED, PUBLIKATSIOONID; MÄLESTUSED

Annus, E. Hea ilus valu: Baturini tegelaste estetiseeritud kannatused 11 863
Eelmäe, A. Valik Tuglase sõnavõtte 1917–1967 3 225
Grabbi, H. Ivar Grünthal: mälestusi, märkmeid, mõtteid 2 139
Jõgi, M. "Pühast Ristist" toimetaja pilguga. Intervjuu Ruth Miroviga 3 219
Kalda, M. Debora ja vennad 10 777
Kivimäe, J. Teha oma elust meistriteos. In memoriam Lennart Meri 4 315
Kross, J. Mälestuskõne Kaarli kirikus 4 265
Kulli, J. Bernhard Linde ja naised. Eluloolist 8 637
Kõnno, M.-M. Eesti ilukirjanduse tulemine ja mittetulemine aastail 2001–2002 1 42
Kõvamees, A. Reisikirjandusest ja imagoloogiast 8 656
Laanes, E. Mäletamise lühis: Ene Mihkelsoni "Ahasveeruse uni" 6 433
Langemets, A. Udo Uibo 50 5 426
Liiv, T. Quinquagenarius Toomas Haug 5 423
Lill, A. Antiiktragöödia, esteetika paradoksid ja Mati Unt 1 1
Lindsalu, E. Vilde kui naisõiguslane 4 296
Maanso, V. Gümnaasiumi lõpukirjand: kas hea traditsioon või iganenud kontrollivorm? 3 231
Merilai, A. Viivi Luik linnulennul 9 689
Monticelli, D. Keeleuuendus ja tõlkimine Noor-Eesti kultuurilise utoopia raames. Villem Ridala tõlgitud "Süütu" näitel 5 379, 6 477
Monticelli, D. Maailmakultuuri sõnumitooja Ain Kaalep 6 491
Muru, K. Betti Alveri lüürilisi veendeväljendusi 11 889
Niitsoo, A. Per aspera ad astra. "Interlitteraria" 10 1 55
Nõu, E. Albert Kivika muutumised ja muutmised 2 149
Olesk, P. Maa peal ja igavikus. Kalju Lehte mälestades (1. I 1926–24. III 2006) 5 420
Olesk, P. Teisel pool pikka päevateed. Voldemar Millerit (7. II 1911–26. IV 2006) mälestades 6 513
Olesk, P. Ühestainsast kummitavast trükiveast ja tekstikriitikast laiemaltki. Jätk 2 152
Org, A. Mis oleks olnud, kui...? Alternatiivajaloolised fiktsioonid eesti kirjanduses 7 521
Paatsi, V. C. R. Jakobsoni kaks senitundmatut käsikirja 3 211
Paatsi, V. Lisandusi Eesti Kirjameeste Seltsi eelloole 8 649
Paatsi, V. Mitte Koidula, vaid Jakobson. C. R. Jakobsoni näidenditest "Kuuno ja Salme" ning "Arthur ja Anna" 9 751
Pild, L. Tuglas ja Dostojevski. Mõtteid novellist "Poeet ja idioot" 1 25
Reimo, T. Kirjanduselu XVII sajandi Tallinnas 11 903
Rein, K. Igatsus Hellase järele – Astrid Kurismaa 9 768
Sang, J. Kiriusutelu Toomas Liiviga 12 985
Saro, A. Kirjandus kui etendus 2 89
Skerrett, D. M. Narratiiv, ülestunnistus, identiteet: Emil Tode "Piiririik" 9 728
Soovik, E.-R. Ain Kaalep 80 8 682
Talvet, J. Mõtteid tänapäeva tõlkefilosoofiast. Kas antropofaagia või sümbioos? 5 353
Tarand, M. Linda Laarmani ja Paul Viidingu kirjad 11 916
Tonts, Ü. Valev Uibopuu kiri Ülo Tontsule 5 405
Tuulik, Ü. Tervituskiri Aksel Tammele juubelipäevaks 12 1010
Undusk, J. Peamiselt Victor Hehnist, aga veidi ka Faehlmannist. III baltisaksa kirjakultuuri sümpoosioni ainetel 6 463, 7 557
Valmas, A. Eesti tutvustamine maailmale pagulasilukirjanduse kaudu 3 191
Veidemann, R. Kirjanik kui fiktsioon 12 945
Veidemann, R. Lugemise talumatu kergus 7 582
Velliste, T. Tema kodu on kultuur. Voldemar Miller 95 2 163
Velsker, M. Enesemüümise ja -õigustuse vahel. Eesti kirjanduskriitika ja -teadus 2005. aastal 4 267
Viires, A. Aarne Vinklit meenutades (25. II 1918–11. VI 2006) 8 680
Viires, P. Õnn ja needus olla eestlane. Rein Veidemann 60 10 832
Viitol, L. Elulugudekogujaga eluloost. Intervjuu kirjandusteadlase Rutt Hinrikusega 5 392
Õnnepalu, T. Minu esimene luuletaja 11 857

 

AASTASISUKORD 2006

KIRJANDUSTEADUS: ARVUSTUSED (vt. ka artikleid, lühikirjutisi, publikatsioone, mälestusi; varia't; keeleteadust; folkloristikat ja etnoloogiat)

Annus, E. Madis Kõiv aja ja ruumi vahel (Madis Kõiv. Luhta-minek. Eesti mõttelugu 61. Koostaja Aare Pilv) 4 324
Annus, E. Postmodernism eesti kirjanduskultuuris (Piret Viires. Postmodernism eesti kirjanduskultuuris. Dissertationes litterarum et contemplationis comparativae Universitatis Tartuensis 5) 9 762
Hasselblatt, C. Kaeblemise kultuur (Jüri Talvet. Sümbiootiline kultuur. Mõtisklus U-st) 8 669
Hasselblatt, C. Kauaoodatud käsiraamat (Liina Lukas. Baltisaksa kirjandusväli 1890–1918. Collegium litterarum 20) 12 993
Hellerma, K. Mõistus ja tunded (Helga Nõu. Ood lastud rebasele) 7 589
Hennoste, T. Hüpe õhku ja lendab ilusti (Janek Kraavi. Postmodernismi teooria ja postmodernistlik kultuur. Ülevaade 20. sajandi teise poole kultuuri ja mõtlemise arengust) 1 71
Kaalep, A. Inimese täiuse pärast (Anne Lill. Tragöödialeksikon: teemad ja tegelased antiikkreeka teatris) 10 836
Kaus, J. Järjekordne Elo Viidingu jälg ühe lugemise logiraamatus (Elo Viiding. Selge jälg) 2 155
Kirss, T. Kultuurilugu biograafiast uue meediani: kaks uut eesti kirjanduse doktorit (Eve Annuk. Ilmi Kolla ja tema aeg. Biograafilise lähenemisviisi võimalusi nõukogude aja uurimise kontekstis. Dissertationes litterarum et contemplationis comparativae Universitatis Tartuensis 3; Marin Laak. Kirjandusajaloo mittelineaarsed mudelid: teksti ja konteksti probleeme digitaalses keskkonnas. Dissertationes litterarum et contemplationis comparativae Universitatis Tartuensis 4) 10 841
Kronberg, J. Tähesilla looja (Ivar Ivask. Tähtede tähendust tunda. Eesti mõttelugu 52. Koostaja Jüri Talvet) 4 321
Kruus, O. Liiga hakitud kirjanduslugu (Epp Annus, Luule Epner, Mart Velsker. Uuem eesti kirjandus. Gümnaasiumi kirjandusõpik) 9 765
Laar, M. Ea Janseni pärandus (Ea Jansen. Vaateid eesti rahvusluse sünniaegadesse) 2 157
Liiv, T. Peet Vallaku "Hulgusest" (Peet Vallak. Hulgus. Romaan. Sari "Eesti romaanivara") 9 760
Liivamets, M. Meelespidamine igal juhul (Ülo Tonts. Klassikuks kodust kaugel) 12 999
Merilai, A. Issa Rist (Villem Ridala. Püha Rist. Toimetanud Ruth Mirov) 5 409
Mirov, R. Sisurikas mälestusteraamat (Evi Puskar. Ad astra) 6 500
Olesk, S. Aivar Kull kui Anton Jürgenstein (Aivar Kull. Kulli pilk) 3 240
Olesk, S. Poliitikast, kommunismist ja õdedest Murrikutest (Erkki Tuomioja. Õrnroosa. Hella Wuolijoe ja Salme Dutti elu revolutsiooni teenistuses) 12 996
Olesk, S. "Ruthi" lähilugemised (J. Randvere "Ruth" 19.–20. sajandi vahetuse kultuuris. Moodsa eesti kirjanduse seminar. Koostaja Mirjam Hinrikus) 7 595
Pilter, L. Alasi udusulgede sees (Jan Kaus. Tema) 11 923
Priimägi, L. Tõlke kood (Juri Lotman. Kunstilise teksti struktuur. Vene keelest tõlkinud Pärt Lias) 11 925
Põldvee, A. Paul Johansen ja ajaloo elav kohalolek (Paul Johansen. Kaugete aegade sära. Koostaja: Jüri Kivimäe. Eesti mõttelugu 65) 8 671
Salupere, M. Eestimaalasena Eestis (Leonid Stolovitš. Kohtumised elu radadel) 12 1001
Tedre, Ü. Juba neljas (Raamat on... IV. Eesti bibliofiilia ja raamatuloo almanahh. Koostaja Eerik Teder) 8 675
Tonts, Ü. Kahe kirjaniku raamat (Pedro Krusten. Kaugelviibija käekõrval. Mälestusi Henrik Visnapuust paguluses. Sari "Eesti kirjanikke") 10 838
Tüür, K. Millal tuleb heinaaeg? (Tõnu Õnnepalu. Enne heinaaega ja hiljem. Luulet ja luuletõlkeid 1983–2005) 3 238
Utgof, G. Hüpoteesi kuningriigis (Л. Вольперт. Лермонтов и литература Франции (в Царствe Гипотeзы) 6 510
Vaher, B. Imeline amatöör (Jürgen Rooste. Ilusaks inimeseks. Saladokumente igavikuarhiivi peavalitsusest) 4 327
Ürt, J. "Lootuses tabada / tõehetke tõlkehelk" (Doris Kareva. Aja kuju) 1 64

 

AASTASISUKORD 2006

KIRJANDUSTEADUS: VARIA (vt. ka artikleid, lühikirjutisi, publikatsioone, mälestusi; arvustusi: keeleteadust; folkloristikat ja etnoloogiat)

Hanni, H., Tamm, K. XLIX Kreutzwaldi päevad 4 343
Lühikroonika 1 85, 2 174, 3 259, 4 348, 5 430, 6 517, 7 605, 9 773, 10 851, 11 940, 12 1018
Noorhani, P. Rahvusvaheline välisbalti arhiivide konverents 11 934
Ojasaar, K. Eesti Kirjanduse Seltsi üldkoosolekul 9 772
Olesk, S. Soome Kirjanduse Seltsi juubeliseminar Tartus 7 600
Peiker, P. Teadussümpoosion modernsusest 11 939
Pilv, A. Kirjandusteadlaste konverents Balti ühismälu teemadel 4 339
Pilv, A. Nüpli XIV kevadkool "Subjekt ja kirjanduslik tekst" 8 684
Stepaništševa, T. Neljandad Puškini lugemised: refleksiooni ja kommentaari probleemid 12 1016
Sütiste, E., Monticelli, D. Tõlketeooriate ja -praktikate konverents 4 334
Toimetusele saadetud kirjandus 3 261
Vaiksoo, J. Valtonit tõlgendamas 4 342
Viires, P. 20. AABS-i konverents Washingtonis 10 850


Aastasisukord 2006

Folkloristika,etnoloogia (artiklid, lühikirjutised;arvustused; varia; vt. ka keele- ja kirjandusteadust)

ARTIKLID, LÜHIKIRJUTISED

Järv, R. Paul Hagu 60 10 847
Kalkun, A. Mart Saali ja Lüütsepa Jaani taevaskäigud. Protestantlikest ilmutustest, nende poeesiast ja motiivistikust 10 797
Toomeos-Orglaan, K. Rahvajuttude vahendaja Martin Sohberg 12 973

 

AASTASISUKORD 2006

FOLKLORISTIKA, ETNOLOOGIA: ARVUSTUSED (vt. ka artikleid, lühikirjutisi; varia't; keele- ja kirjandusteadust)

Leete, A. Eesti identiteet ja elu ideoloogiad (Ene Kõresaar. Elu ideoloogiad. Kollektiivne mälu ja autobiograafiline minevikutõlgendus eestlaste elulugudes. Eesti Rahva Muuseumi sari 6) 9 763
Ross, E. Lugeja uitmõtisklusi hõlmamatu üle (Arad veed ja salateed. Järvamaa kohapärimus. Koostanud Mari-Ann Remmel) 3 243
Salve, K. Vale-Jürist, Sehvtjeviitenist ja Turak Tuhkapusjast (Risto Järv. Eesti imemuinasjuttude tekstid ja tekstuur. Arhiivikeskne vaatlus. Dissertationes folkloristicae Universitatis Tartuensis) 2 159
Tedre, Ü. Jutt on see kooruke... (Arad veed ja salateed. Järvamaa kohapärimus. Koostanud Mari-Ann Remmel)) 3 246
Tedre, Ü. Pilguheit Jakob Hurda elutööle (Jakob Hurt. Looja ees. Koostaja Hando Runnel. Eesti mõttelugu 66) 11 928
Tedre, Ü. Uus rahvaluule ülevaade erineb eelnevatest (Regivärsist netinaljadeni. Sissejuhatus rahvaluulesse. Koostanud Merili Metsvahi ja Ülo Valk) 5 412
Valk, Ü. Loomise lumm ja folkloorne fluidum (Hasso Krull. Loomise mõnu ja kiri. Essee vanarahva kosmoloogiast. "Loomingu Raamatukogu" 2006, nr 5/6) 7 591
Valk, Ü. Läbivalgustatud "Kalevipoeg" (August Annist. Friedrich Reinhold Kreutzwaldi "Kalevipoeg". Toimetanud Ülo Tedre) 1 66

 

Nii selle kui ka teiste aastakäikude üksiknumbreid on veel toimetusest saada.

 

2006

Keeleteadus

Kirjandusteadus

Folkloristika * Etnoloogia

2006

 

Keel ja Kirjandus

 Toimetus