Keel ja Kirjandus

 

2009

2009

 

Aastasisukord 2009 (keeleteadus;kirjandusteadus; folkloristika, etnoloogia)

 

Keeleteadus (artiklid, lühikirjutised, mälestused; arvustused;varia)

ARTIKLID,LÜHIKIRJUTISED, MÄLESTUSED

Ehala, M.Keelekontakti mõju eesti sihitiskäänete kasutamisele    3 182
Ehala, M., Hint, M., Kasik, R., Metslang, H., Pajupuu, H., Rannut,M., Sahkai, H., Viks, Ü. Silvi Vare 70   7 531
Ernits, E.
Võro ja onomatopoeetilis-deskriptiivne vVr-tüvi    11  856
Haak, A.
Salme Nigol (28. III 1920–13. XII 2008)   3 246
Habicht, K. Heinrich Stahli eripärased modaaladverbid  8/9 608
Hausenberg, A.-R. Kuhu lähed, eesti keel? Sõnavaramuutumine jätkub   4  249
Hennoste, T., Gerassimenko, O., Kasterpalu, R., Koit, M.,Rääbis, A., Strandson, K. Küsimused eestikeelsesinfodialoogis I. Küsimuste vorm   5  341
Hint, M.
PētõrDambergi kirjavahetus hõimuliikumise kõrgajal (tema 100.sünniaastapäeva puhul)   3  226
Kaalep, H.-J. Kuidas kirjeldada ainsuse lühikestsisseütlevat kasutamisandmetega kooskõlas? 6 411
Kallasmaa, M., Päll, P. Pudemeid Liber Census Daniaest    8/9 573
Kaplinski, J. Pikad vokaalid ja hüperkorrektsusekeerdsõlmed     4  282
Keevallik, L. Üldküsimuse liitvastuste funktsioonid  1    33
Kilgi, A. Kirikukeele toimetamispõhimõtetestenne täispiibli ilmumist   8/9 679  
Kingisepp, V.-L. Leide Heinrich Gösekenisõnavaramust   8/9 620
Kivimäe, J. Eesti keele kaja Helmich Ficke kaubaraamatus1536–1542 8/9 583    
Künnap, A. Mõne läänemeresoome sufiksitaustast   10  785
Künnap, A.  Paul Alvre 3. I 1921–18. XI 2008 1    84
Laanpere, H. Ilse Kont (10. XI 1928–5. XII 2008) 4 318
Monticelli, D. Eesti keeleuuenduse ja itaalia questionedella lingua paralleelid ja põimumised 2  104
Murray, A. V. Eesti keel Henriku kroonikas. Suulisus jasuhtlus XIII sajandi Liivimaa misjonis 8/9 559
Priimägi, L. Aja kvantiteet ja kvaliteet eesti keeles 12 944
Prillop, K. Järgsilpide o ja uvarieerumine ning traditsioonid vanas kirjakeeles     8/9 595
Põldvee, A. Eesti "tähesõja" taust jaretoorika     8/9 642
Päll, P. Paar sõna selgituseks     4 284
Reila, H. Potentsiaalivormidest eesti piiblitõlgetes    8/9 668
Ress, K. XVII sajandi saksa-eesti sõnastiketöötlemise probleemidest     8/9 631
Ross, K. Eesti keel Henrikust Anton Thor Helleni   8/9 553
Ross, K.  Kirjaliku eesti lause poole.Tähelepanekuid paari käändelise verbivormi ja neidsisaldavate tarindite kirjakeelde sugenemisest 12  889
Saar, E.
Võru nime päritolust   7  535
Sang, J. Valehäire? Häire lõpp? 12  941
Sang, J. Ühest fonotaktilisest kollisioonist (Kihnunäitel)     11  809
Teras, P. Arvo Eek (13. X 1937–9. VII 2009)   10 805
Uibo, U. Etümoloogilisi märkmeid (VII)    4  274
Uibo, U. Jumalik sõna: taevalaotus     8/9 709
Vaba, L. Mesilassülem: kas sületäismesilasi?     5  369
Vaba, L. Rend ja laud. Kisklauastsöögilauaks   10  779
Vainik, E., Orav, H. Edasipüüdlik, aga tagasihoidlik.Emotsioonid ja liikumine eesti keele kehapõhiselt motiveeritudisikuomaduste sõnavaras     11  830
Voll, P. Seletussõnaraamat valmis, varsti ka parandatudja täiendatud 1   1
Õim, H., Orav, H., Taremaa, P. Lihtlause semantika:teoreetiline kontseptsioon ja arvutianalüüsi võimalused7  489


AASTASISUKORD 2009

KEELETEADUS:ARVUSTUSED (vt. ka artikleid, lühikirjutisi, mälestusi; varia't;kirjandusteadust; folkloristikat ja etnoloogiat)

Ilves, K. Mulkideelust ehedas Mulgi murdes (Ennemuistitsel Mulgimaal. Valimikkorrespondentide murdetekste VII)   6  454
Kallasmaa, M. Samm edasi kohanimede uurimise teel (Evar Saar.Võrumaa kohanimede analüüs enamlevinud nimeosadepõhjal ja traditsioonilise kogukonna nimesüsteem.Dissertationes philologiae Estonicae Universitatis Tartuensis 22)  3  233
Künnap, A. Eesti keel koos teisteläänemeresoome keeltega ja germaani keeled Hiinast vaadatuna(Jingyi Gao. Hiina keel ja Põhja-Euroopa keeled. Hiina keelening uurali keelte ja indo-euroopa keelte ühiste allikate alasedavastused ja uurimused)   2  148
Mela, M. Läti keel taasiseseisvunud Lätis (
Latviešu valoda 15 neatkarības gados.Lingvistiskā situācija, attieksme, procesi, tendences. [Toim.] MārisBaltiņš, Ina Druviete, Andrejs Veisbergs. Rīga, 2007)   4 300
Nemvalts, P. Kõrgharituks selges eesti keeles (ReetKasik, Mati Erelt, Tiiu Erelt. Eesti keele väljendusõpetuskõrgkoolidele)     11  869
Paramei, G. Väärtuslik värvisõnadeuurimus (Mari Uusküla. Basic  Colour Terms in Finno-Ugric andSlavonic Languages: Myths and Facts. Dissertationes linguisticaeUniversitatis Tartuensis 9)     7  544
Päll, P. Doktoriväitekiri terminoloogia jatõlkimise teemal (Arvi Tavast. The translator is human too: acase for instrumentalism in multilingual specialised communication.Dissertationes philologiae Estonicae Universitatis Tartuensis 21)    5  382
Vaba, L. Aabitsal on aja nägu (
Juris Cibuļs. Latgaliešu ābeces1768–2008. Rīga, 2009) 12  956
Vaba, L. Eesti isikunimed Läänemeremaade rahvastekontekstis (
Pauls Balodis.Latviešu personvārdu etimoloģiskās semantikas teorētiskais modelis untā realizācija. Theoretical model of the etymological semantics ofLatvian personal names and its realization. Promocijas darbakopsavilkums filoloģijas doktora grāda iegūšanai valodniecības zinātņunozares baltu valodniecības apakšnozarē. Rīga, 2008)   4 297
Vaba, L. Eesti-läti uurijate ühiskogumik –teretulnud algatus [Common Roots of the Latvian and Estonian LiteraryLanguages. Kristiina Ross, 
Pēteris Vanags (eds.)]   1    68

AASTASISUKORD 2009

KEELETEADUS: VARIA (vt. ka artikleid, lühikirjutisi, mälestusi; arvustusi;kirjandusteadust; folkloristikat ja etnoloogiat)

Asu, E. L. Riiklikuprogrammi "Eesti keele keeletehnoloogiline tugi (2006–2010)" teinekonverents   10  800
Faster, M., Saar, E. 23. nimeuurijate kongress Torontos   1    74
Hallik, T., Kerge, K., Langemets, M., Metslang, H., Pajusalu, R.,Soler, J., Vider, K.
Keeleseaduse aastapäev. Muljeidkaheksandalt rakenduslingvistika kevadkonverentsilt     11 876
Hussar, A. Emakeele Seltsis     5  385
Hussar, A. Emakeele Seltsis     6  465
Hussar, A. Emakeele Seltsis     12  959
Hussar, A. XLII J. V. Veski päev     12 961
Iva, T.
Seminar "Lõunaeestlased Lätis" 4 314
Joalaid, M.
Võru konverents 4  302
Jürviste, M., Langemets, M., Tiits, M., Valdre, T., Voll, P.
XIII leksikograafiakongress Barcelonas   2  151
Kilgi, A. Emakeele Seltsi üliõpilaskonverents 2008 1    80
Kilgi, A., Viikberg, J., Vaiksoo, J. Tallinna Ülikooliuusi magistreid   6  466
Klaus, V. Soome-ugri sõnaraamatute seminar 4 308
Klavan, J., Metslang, H., Õim, K. Muutuva keelepäev   2  159
Koit, M., Õim, H. Euroopa arvutilingvistikakonverentsil   8/9 724
Lepajõe, K. Tekstipäev 2008     5 389
Margus, T., Roots, H.
Tartu Ülikooli uusi magistreid   5 394
Muischnek, K.
Põhjamaade arvutilingvistika konverentsNODALIDA-2009     11  881
Pajusalu, R. Keelepäev Hamburgis 4  313
Ross, K., Sahkai, H., Tamm, A.
Finiitsus ja mittefiniitsussoome-ugri keeltes   6  460
Sang, J. Murdest kirjakeeleks   12  960
Zabrodskaja, A. Emakeelepäev täis tarkuseteri 7 547
Zabrodskaja, A. Seitsmes rahvusvaheline kakskeelsusesümpoosion   12  963
Uusküla, M. Eesti Keele Instituudi talveseminar 5 386
Valge, J.
Eesti keele päev Peterburis   8/9 725
Valge, J. Wiedemanni keeleauhinna keelepäev     11  880
Velsker, E. Emakeele Seltsi aastakoosolek   8/9 723
Õim, K. Eesti vahekeele korpuse sügisseminar 3 243

 

Aastasisukord 2009

Kirjandusteadus(artiklid, lühikirjutised, publikatsioonid,mälestused; arvustused; varia; vt. ka keeleteadust,folkloristikat ja etnoloogiat)

ARTIKLID,LÜHIKIRJUTISED, PUBLIKATSIOONID; MÄLESTUSED

Aru, K. EestiAjakirjanike Liidu sünd   12  925
Heinloo, I.
Paneellinn eesti proosas 1970.–1980. aastatel 2 135
Helme, P. Kirjanduskriitika XXI sajandi kaheksandal aastal:lühikesest pikani, üksikasjast üldistuseni   4 260
Kaur, K. Baltisaksa naiste juhuluulest XVII sajandikeskpaigast XVIII sajandi lõpuni   1    11
Kurvet-Käosaar, L. "Algupärase talupojaverejõud". Eesti tõu küsimus Aino Kallase loomingus    10  729
Laanekask, H. In memoriam. Eva Aaver (14. VI 1925–13.XII 2008) 2  163
Lepajõe, M. Reiner Brockmanni värssidevältimatusest   10  758
Maiste, V.-S. Vaino Vahing ja uusaegne märatsev armastus  3  169
Metste, K. Miks Faehlmannist ei saanud arstiteaduskonnaprofessorit? 5  321  
Pilv, A. "On lihtsalt niisugune nälg". Kirjanduslikestüheksakümnendatest ja Kajar Pruulist   2   89
Raudmäe, K. Kirjanduse auhindamised Eestis 1918–1940  6  426
Rojola, L. "Ja ta tundis himu rääkida". Aino Kallas,Maie Merits ja  naiste hääl   10  746
Salokannel, J. Kirjandusdiplomaat ja Aino Kallase uurija. KaiLaitinen 85   10  777
Sütiste, E. Märksõnu eesti tõlkeloost1906–1940: tõlkediskursust organiseerivad kujundid     12  908
Tafenau, K. Adrian Virginiuse eluloost   11 847
Tafenau, K. Veel täiendusi Vana Testamenditõlkeloole 8/9 688
Talivee, E.-M. Romaani "Õige mehe koda"sünniloost ja Karl Ristikivi linnast   2  124
Tonts, Ü. Ilmar Talve oma romaanist "Maapagu"   1   54
Vaiksoo, J. Tavalugeja ja lihtlugeja?     5 377
Veidemann, R. Kõne Maie Kalda auks. Kommentaar jaedasiarendus 6  444
Vuorikuru, S. "Batseba" – Aino Kallase tundmatu näidend 3 205
Väljataga, M. Luule- ja pärislugude eristus teooriasja praktikas I 6  401
Väljataga, M. Luule- ja pärislugude eristus teooriasja praktikas II 7  505
Väljataga, M. Luule- ja pärislugude eristus teooriasja praktikas III   11   818

 

AASTASISUKORD 2009

KIRJANDUSTEADUS:ARVUSTUSED (vt. ka artikleid, lühikirjutisi, publikatsioone,mälestusi; varia't; keeleteadust; folkloristikat jaetnoloogiat)

Allik, J.Diplomaatiline avaldus (Jaak Jõerüüt. Poliitilineavaldus. Arvamusi ja kommentaare 1996­2008)   10 794
Epner, L. Pagulaskirjanduse ajalugu mitme pilgu läbi.Esimesi muljeid kauaoodatud suurteosest (Eesti kirjandus paguluses XXsajandil. Collegium litterarum 9. Toimetanud Piret Kruuspere)  5  360
Helme, P. Ilmar Talve isiklik ja üldine Eesti (IlmarTalve. Vanem ja noorem Eesti)   1    65
Hennoste, T. Pagulaskirjanduse ajalugu mitme pilgu läbi.Pagulaskirjanduse(st) kirjutamise valu ja vaev (Eesti kirjanduspaguluses XX sajandil. Collegium litterarum 9. Toimetanud PiretKruuspere)   5  365
Hennoste, T. Rahvuskultuur ja teised (Rahvuskultuur ja temateised. Toimetaja Rein Undusk. Collegium litterarum 22)   3 229
Hinrikus, R. Eremiidi monoloog (Karl Ristikivipäevaraamat 1957–1968)   12  946
Kirss, T. Väitekiri Itaalia reisikirjadest (AnneliKõvamees. Itaalia eesti reisikirjades: Karl Ristikivi "Itaaliacapriccio" ja Aimée Beekmani "Plastmassist südamegamadonna". Tallinn Ülikooli humanitaarteaduste dissertatsioonid 21)  4  295
Kivil, K. Toomas Pauli maailm (Toomas Paul. Uskmatu Toomalugu) 10  788
Liiv, T. Peeter Oleski ülemlaul faktograafiale (PeeterOlesk. Filoloogia tõeline tähendus. Koostanud Simo Runnel)    11  867
Luks, L. Kulgemise apoloogia amaanide pärijalt (JaanKaplinski. Paralleele ja parallelisme) 8/9 719
Luks, L. Lepituse teostumatu võimalikkus (Jaak Tomberg.Kirjanduse lepitav otstarve. Dissertationes litterarum etcontemplationis comparativae Universitatis Tartuensis 7)   12 949
Maran, T. Väikese karu jälg (TõnuÕnnepalu. Kevad ja suvi ja)   6  447
Niitsoo, A. Sulanduvad müüdid globaalselt soojenevasilmakatlas (Interlitteraria 13. Contemporary Fate of Great Cultural andLiterary Myths. I–II)   4  293
Olesk, S. Kogemusi elukunstist (Elämisen taiteesta. AinoKallaksen ja Anna-Maria Tallgrenin kirjeenvaihtoa kolmeltavuosikymmeneltä. Toimittanut Silja Vuorikuru)   6 452
Paul, T. Teekond pimeduse südamesse (Tiit Aleksejev.Palveränd. Lugu Esimesest ristisõjast)   4 286
Paul, T. Võõbuse fenomen (ArturVõõbus. Kummargil käsikirjade kohal. Eestimõttelugu 86. Koostaja Amar Annus. Toimetaja UrmasTõnisson)     11  863   
Ruutsoo, R. Armastusega Juhanist (Mari Tarand. Ajapildi sees.Lapsepõlv Juhaniga)   2  146
Rähesoo, J. Motiiviküti matkamärkmeid (MardiValgemäe. Pihtimusi. Artikleid ja arvustusi lavakunstist jakirjandusest)   8/9 715
Sang, J. Oli, ja enam ei ole (Undi jutud. Mälestusi MatiUndist. Koostanud Kalev Kesküla. Toimetanud Luule Epner, KalevKesküla,  Külli Trummal) 4  290
Tonts, Ü. Mõtleva mehe reisikirjad:raamatutäis esseistlikku mõttelugu (Karl Ast Rumor.Lääs–Ida–Lääs. Maailma lõpus II. Eestimõttelugu 81. Koostaja Hando Runnel)   5  380
Vaino, M. Runneli mõisted ja mõistatused (HandoRunnel. Väravahingede kriiksumist kuulnud ehk mõistelinesõnastik autori elu- ja loominguloo juurde)     7 541

 

AASTASISUKORD 2009

KIRJANDUSTEADUS: VARIA (vt. ka artikleid, lühikirjutisi, publikatsioone,mälestusi; arvustusi: keeleteadust; folkloristikat ja etnoloogiat)

Epner, L.Väitekiri naise kujutamisest eesti kirjanduses 10  798
Hallik, T., Pilv, A. Runneli konverents 4  305
Laak, M. Gustav Suitsu juubeliseminar Helsingis 4 312
Lühikroonika   1   81, 2   161, 3  244, 4   316, 5   398, 6  468, 7   550,   8/9 726, 10  804, 11   886, 12  965
Mattheus, A. Ellen Niit 80 2  157
Pild, L. Kriitika ja kirjandusteadus vene emigrantidekultuuris   1   77
Ross, J., Tupits, A. Kreutzwaldi päevad 2008   5 391
Sakova, A. Omaeluloolisusest eesti kultuuriloos   11 884
Toomet, K. Novellikirjanik Vilde 6  459


Aastasisukord 2009

Folkloristika,etnoloogia (artiklid, lühikirjutised;arvustused; varia; vt. ka keele- ja kirjandusteadust)

ARTIKLID,LÜHIKIRJUTISED

Aru, K. Eesti RahvaMuuseum läbi saja aasta   4  269
Hiiemäe, M. Meenutades Herbert Tamperet   3 237
Sarv, M. Kommenteeritud kroonika akadeemik Krikmanni juubelipuhul   7  526
Voolaid, P. Narratiivsed piltmõistatused – mitme
folkoorižanripiirinähtus   7  473

 

AASTASISUKORD 2009

FOLKLORISTIKA,ETNOLOOGIA: ARVUSTUSED (vt. ka artikleid, lühikirjutisi; varia't;keele- ja kirjandusteadust)

Tedre, Ü.Eestikeelne vene pärimuste kogumik (Nadežda Morozova,Juri Novikov. Isevärki Peipsiveer. Eesti vanausuliste folklooristja  pärimuskultuurist. Tekstid vahendanud eesti keeldeZemfira Lampmann ja Marju Kõivupuu. Toimetaja MarjuKõivupuu)   11  872
Tedre, Ü. Ilus raamat, aga... (Mõisalegendid.Harjumaa. Koostanud Mari- Ann Remmel)   6  456
Tedre, Ü. Rahvaluulet koduloos (Jüri Kuldkeppimälestusvihikud; Õlemä elon. Lugusid Kodaveremurrakus. Lood kogus Eevi Treial; Põlvess põlve.Toimetaja ja väljaandja: Eevi Treial; Põlvamaa muistendid.Toimetaja Rein Vill) 1   70

 

AASTASISUKORD 2009

FOLKLORISTIKA,ETNOLOOGIA: VARIA (vt. ka artikleid, lühikirjutisi,arvustusi; keele- ja kirjandusteadust)

Annom, I."Järge oodates..."   11  882
Järv, R. Kogumiskonverents "Teadlasena ja turistina"  3  240
Voolaid, P. Folkloristide neljas talvekonverents "Kriis" 7 548

 

Nii selle kui ka teiste aastakäikudeüksiknumbreid on veel toimetusestsaada.

 

2009

Keeleteadus

Kirjandusteadus

Folkloristika * Etnoloogia

2009

Keel ja Kirjandus

 Toimetus