Keel ja Kirjandus

 

2010

1

2

3

4

5

6

7

8-9

10

11

12

2010

 

Aastasisukord 2010 (keeleteadus;kirjandusteadus;folkloristika, etnoloogia)

 

Keeleteadus (artiklid, lühikirjutised, mälestused; arvustused;varia)

ARTIKLID,LÜHIKIRJUTISED, MÄLESTUSED

Hasselblatt, C. Milleksuurida eesti keelt ja ta sugulasi? 4 293
Jürviste, M. Eesti liitsõnast kakskeelsessõnaraamatus 3 179
Jürviste, M. Õigekeelsussõnaraamaturetseptsioonist 12 890
Kaalep, H.-J. Mitmuse osastav eesti keelekäändesüsteemis 2 94
Kaalep, H.-J., Koit, M. Kuidas masin tõlgib 10726
Kallasmaa, M. Manija 11 836
Kaplinski, J. Ideofoonidest meil ja mujal 2 133
Koit, M. Eesti dialoogikorpus ja argumenteerimisdialoogiarvutil modelleerimine 4 241
Künnap, A. In memoriam Ants-Michael Uesson 7557
Künnap, A. Ääremärkusi mõneläänemeresoome, volga ja permi areaalse ühisuse juurde 5377
Laanekask, H. Filoloog olla pole igamehe asi 7 553
Langemets, M., Tiits, M., Valdre, T., Voll, P. In spe:üheköiteline eesti keele sõnaraamat 11 793
Liivaku, U. Uno Mereste (27. V 1928–6. XII 2009) 2156
Luuk, E. Struktuuride nimisõna/verb ja lingvistilinepredikaat/argument evolutsioon 6 407
Metslang, H. Heli Laanekase tähtpäevaks 2147
Metsmägi, I., Sedrik, M. Eestietümoloogiasõnaraamatust 6 430
Pajupuu, H., Päll, P. Eeva Ahven (2. II 1924–28. X 2009) 178
Põldvee, A. Bengt Gottfried Forselius ja tähed.Täiendusi vana kirjaviisi ja uue õppeviisimõistmiseks 5 331, 6 419
Päll, P. Araabia sõnad eesti tekstis 1 53
Päll, P. Kaassõnade peale ja pärasttähenduse normimisest 1 55
Päll, P. Nimeuurija tähtpäev 8/9 708
Päll, P. Ukraina-eesti tähetabeli parandused 154
Saare, T. Eesti vapikeelest 6 437
Tóth, S. Johannes Gutslaffi nimekuju varieerumisest ehktema allkiri versus tema eesti keele ortograafia 3 211
Tsepelina, K., Veskis, K. Paralleelkorpuspõhinetõlkeabisüsteem internetis 11 820
Uibo, U. Etümoloogilisi märkmeid (VIII) 1 45
Uibo, U. Etümoloogilisi märkmeid (IX) 5 370
Uibo, U. Etümoloogilisi märkmeid (X) 10 758
Uibo, U. Etümoloogilisi märkmeid (XI). Saksa auvasted laensõnades 12 920
Uiboaed, K. Ühendverbid eesti murretes 1 17
Vainik, E. Emotsioonid eesti keele käeväljendites 7487
Velsker, E. Leksikaliseerumine keelemuutuses 7 521

 

AASTASISUKORD 2010

KEELETEADUS:ARVUSTUSED (vt. ka artikleid, lühikirjutisi, mälestusi; varia't;kirjandusteadust; folkloristikat ja etnoloogiat)

Hint, M. Peaaeguusutamatu liivi sõnaraamat (Eberhard Winkler, Karl Pajusalu.Salis-livisches Wörterbuch) 10 776
Laalo, K. Eesti keele tüpoloogia kogumik (Estonian inTypological Perspective. Editor: Helle Metslang) 12 941
Metslang, H. Uurimus verbi ja noomenipüsiühenditest (Kadri Muischnek. Verbi ja noomenipüsiühendid eesti keeles) 5 386  
Pajusalu, R. Uurimus nimisõna võimsusest (MargitLangemets. Nimisõna süstemaatiline polüseemia eestikeeles ja selle esitus eesti keelevaras) 10 783 
Parmasto, E. Kihelkondade kaart: kena, kasulik jaküsimärkidega (Eesti kihelkonnad. Kihelkondade kaart.Parishes of Estonia. Toimetaja Leida Lepik) 3 226
Paunonen, H. Soome ja eesti keel kõrvuti (Hannu Remes.Muodotkontrastissa. Suomen ja viron vertailevaa taivutusmorfologiaa)11 851
Suhonen, S.
 Tiit-Rein Viitso juubeliraamat (Tiit-Rein Viitso.Liivi keele ja läänemeresoome keelemaastikud. Koostajad jatoimetajad Karl Pajusalu, Urmas Sutrop, Pire Teras) 4 302
Tommola, H. Väitekiri Balkani ja Baltimaade keelteevidentsiaalsusest (Petar Kehayov. An Areal-Typological Perspective toEvidentiality: the Cases of the Balkan and Baltic Linguistic Areas) 2143
Vaba, L. Tuhandeaastase keelekontakti lugu (RogierBlokland. The Russian Loanwords in Literary Estonian) 7 548

 

AASTASISUKORD 2010

KEELETEADUS: VARIA (vt. ka artikleid, lühikirjutisi, mälestusi; arvustusi;kirjandusteadust; folkloristikat ja etnoloogiat)

Ehala, M., Grünthal, R., Iva, S.,Metslang, H., Rannut, M., Zabrodskaja, A., Tamm, A., Viikberg, J. XII rahvusvaheline vähemuskeelte konverents 164
Hussar, A. Emakeele Seltsis   6 458
Hussar, A. Emakeele Seltsis 11 861
Hussar, A.
XLIII J. V. Veski päev 12 945
Jürviste, M., Viks, Ü. Tähelepanekuidkonverentsilt "Elex 2009" 3 230 
Kaivapalu, A.
Eesti-soome kontrastiivseminar ja VIRSU-seminar 3229 
Kilgi, A. Emakeele Seltsi üliõpilaskonverents  1 73
Kilgi, A., Vaiksoo, J. Tallinna Ülikooli magistreid 2009  6 470
Klaus, V. 90 aastat eesti ja sugulaskeelte professuure  4 316
Margus, T., Roots, H. Tartu Ülikooli magistreid 2009 6467
Praakli, K., Arukask, M. X Põhjamaade kakskeelsusekonverents Tartu Ülikoolis   5 389
Zabrodskaja, A., Viikberg, J. Väikesed keeledmitmekeelses ühiskonnas   3 235
Vare, S., Pool, R., Argus, R., Tenjes, S., Ehala, M., Verschik, A.Rakenduslingvistika üheksas kevadkonverents   10 786
Õim, K. Viies muutuva keele päev 4 311


Aastasisukord 2010

Kirjandusteadus(artiklid, lühikirjutised, publikatsioonid,mälestused; arvustused; varia; vt. ka keeleteadust,folkloristikat ja etnoloogiat)

ARTIKLID,LÜHIKIRJUTISED, PUBLIKATSIOONID; MÄLESTUSED

Annus, E. MehisHeinsaar ja kirjanduse allikad. Üleastuvast ja isevoogavastkirjandusest   10 713
Grabbi, H. Pagulaskirjanduse nime vaev   10 765
Heinloo, I. Tallinna-temaatika stalinismiaja Eesti NSVkirjanduses 11 811
Hinrikus, M. Aino Kallas Taine'i lugemas. Dekadentsistesseekogumikus "Noor-Eesti" 10 739 
Kisseljova, L. Vene ajalugu ja kultuur Jaan Krossiromaanis "Keisri hull"   5 321
Kruus, P. Vaikne avangard. Rühmituste laine1996–2002. Modernismist postmodernismi   5 353
Kruus, P. Noored ja kirjandus 12 928
Mihkelev, A. Kirjandusteadus Eestis 2008–2009: dialoogid jahägusad piirid 4 280
Mihkelev, A. Läti kirjandusest Eestis 1920.–1930.aastatel 12 906
Olesk, P. Siinpool unustuse jõge. Heldur Niitu meelespidades 11 867
Olesk, S. Eesti teema soome kirjanduses: Sofi Oksaneni romaan"Puhastus" 7 473 
Pallas, A. Isamaaline tundmus. Eesti ja Soome kirjameesJüri Tilk ehk Yrjö Virula   3 194
Pild, L., Misnikevitš, T. Igor Severjanini Henrik Visnapuutõlked ja nende retseptsioon   2 112
Pilter, L. Ingliskeelne eesti luule ja glokaalsuse keskenduvadkeerud 2 81
Rooste, J. Institutsionaliseeritud atavism. Märkmeid2009. aasta eesti kirjanduskriitika kohta 4 263  
Rooste, J. Toomas Liivile – nööpaugule jainimesele! (30. XII 1946–20. XII 2009)   2 158
Rähesoo, J. Algusjärk – võrdlustevajadus   6 401
Salumets, T. Jaan Kaplinski Uku Masing   1 37
Sang, J. Raha ja luule   11 840
Talvet, J. Kirjanduse ajaloo mõte   2127
Tüür, K. "Jäine raamat": 50 aastat hiljem  3 161
Vaino, M. Anton Petrovitš ja sfääride muusika   7 508
Velsker, M. Karlova kirjanduse põhijooned 1 1

 

AASTASISUKORD 2010

KIRJANDUSTEADUS:ARVUSTUSED (vt. ka artikleid, lühikirjutisi, publikatsioone,mälestusi; varia't; keeleteadust; folkloristikat jaetnoloogiat)

Adamson, J. Türannja vabastaja (Arne Merilai. Türann Oidipus) 3 219
Grünthal, S. Sirje Kiini väitekiri MarieUnderist (Sirje Kiin. Marie Under. Elu, luuletaja identiteet ja teostevastuvõtt)   7 542
Hellerma, J. Inimese lugu "Paradiisis" (TõnuÕnnepalu. Paradiis) 6 443
Helme, P. Varjude vabastamise kunst (Tiit Aleksejev.Leegionärid) 10 770
Hennoste, T. Kirglik kohtumine (Sirje Kiin. Marie Under. Elu,luuletaja identiteet ja teoste vastuvõtt) 7 544  
Kivisilla, V. Mats Traadi ajaloopanoraam (Mats Traat.Tule rüütamine) 12 935
Kraavi, J. Ehlvesti mõistatused (Spiraali lagunemine.Jüri Ehlvesti maailm. (Etüüdenüüdiskultuurist.) Eesti Kirjandusmuuseumi kultuuri- jakirjandusteooria töörühm. Koostajad Virve Sarapik jaPiret Viires)    2 140
Kronberg, J. Korralikult ümberkirjutatud elulugu(Ülo Tonts. Ilmar Talve. Elu ja loomingu lugu)   3224
Laanes, E. Põhjalik, erudeeritud, ergas: JuhaniSalokandle "Jaan Kross" (Juhani Salokannel. Jaan Kross. Soome keelesttõlkinud Piret Saluri) 2 137
Lange, A. Tõlke mõiste dünaamikast(Elin Sütiste. Tõlke mõiste dünaamikasttõlketeaduses ja eesti tõlkeloos) 4 296
Lill, A. Antiikaja uurimisest eesti kultuuriloos(Pärtel Haliste. Hagerist Hellaseni. Koostaja Ivo Volt) 10772
Lindsalu, E. Noor-Eestist sada aastat hiljem (Methis. Studiahumaniora Estonica. Nr 1/2. Noor-Eesti kümme aastat: esteetika jatähendus. Koostajad Marin Laak, Sirje Olesk. Toimetaja Marin Laak) 1 58
Luks, L. Empaatiline hääl ja mõtlejaülesanne (Hasso Krull. Paljusus ja ainulisus) 6 447 
Mölder, B. Mõttevoolude lätetevälimääraja (20. sajandi mõttevoolud. ToimetanudEpp Annus)   6 453
Ross, J. Vanemate daamide vestlust pealt kuulates (MaieKalda. Debora ja vennad)  11 843
Ross, K. Luksusasi (Georg Müller. Jutluseraamat.Koostanud Külli Habicht, Valve-Liivi Kingisepp, Jaak Peebo,Külli Prillop. Toimetanud Külli Habicht, Kai Tafenau, SiiriOmbler) 12 931
Salumets, T. Avardades dialoogi: Morgensternist Mihkelsonini(Eneken Laanes. Lepitamatud dialoogid. Subjekt ja mälunõukogudejärgses eesti romaanis)    6 451
Talvet, J. Nobeli komitee võtab riiulist Baltikirjanike leksikoni (300 Baltic Writers: Estonia, Latvia, Lithuania. Areference guide to authors and their works) 5 381
Tedre, Ü. Teos ühest erilisest raamatukogust (Varamulummuses. Eesti rahvuslik arhiivraamatukogu 100. Koostaja MerikeKiipus, toimetaja Kanni Labi)    12 938
Tonts, Ü. Ühe pika mõttelooteekonnalõpukümnendid (Karl Ast Rumor. Tule ja päikese all.Maailma lõpus III. Koostaja Hando Runnel) 1 61
Urmet, J. Ameeriklase seiklused Eesti NSV-s (Hellar Grabbi.Seitse retke isamaale. Mälestuslikud esseed)  11 847
Velsker, M. Rummo polegi Tuglas (Paul-Eerik Rummo. Kuldnokkkõnnib. Jooksvast kirjandusest 1964–2009) 7 537

 

AASTASISUKORD 2010

KIRJANDUSTEADUS: VARIA (vt. ka artikleid, lühikirjutisi, publikatsioone,mälestusi; arvustusi: keeleteadust; folkloristikat ja etnoloogiat)

Guzairov, T. Lotmaniseminar 2010   6 465
Hinrikus, M. Tekstiseminar Friedebert Tuglase romaanist"Felix Ormusson"   4 313
Hollo, M., Annom, I., Tupits, A. Kreutzwaldi päevad 2009  5 394
Kõvamees, A. Rännakud reisikirjanduse radadel  7 556
Laak, M. Arhiiv ja narratiiv: vihjega eesti kirjandusloole.Nüpli XVI kirjanduse kevadkool   1 71
Lühikroonika   1  75,  2  155, 3  238,  4  318,  5 398,  6  470,  7  559, 8/9711, 10  790,  11  865,  12 950
Metste, K. Konverents eesti- ja võõrkeelsesttrükisest Eesti- ja Liivimaal 1801–1917   3 234
Noorhani, P. BaltHerNeti kaks esimest aastat   2152
Ojasaar, K. Nullindate kirjandus ja kriitika: kastõesti 0:0? Nüpli XVII kirjanduse kevadkool  11862
Stepaništševa, T. Eesti ja Venemaa XX sajandil:kultuuride dialoog 5 391
Tammjärv, M. Tartu Ülikooli kirjandustudengitekevadkool Liinakurul  8/9 710
Vdovin, A. Puškini ajastu ja vene kirjanduse kaanon 12946


Aastasisukord 2010

Folkloristika,etnoloogia (artiklid, lühikirjutised;arvustused; varia; vt. ka keele- ja kirjandusteadust)

ARTIKLID,LÜHIKIRJUTISED

Arukask, M. Idapoolseteläänemeresoome rahvaste usund ja selle uurimine Eestis   8/9 575
Jaago, T. Traditsioon ja regilaul folkloristika muutuvaskontekstis 8/9 592
Järv, R. Muinasjutt ja turismireis  8/9628
Kalda, M. Eduelamuse ootel. Naer aardejuttudes ja jutustamisesaateks   12 873
Kuutma, K.
 Mõistete konstrueerimisest teadmuseloomiseni. Folkloristika interdistsiplinaarsus   8/9 687
Laineste, L. Äpardunud huumor internetikommentaarides   8/9 655
Metsvahi, M. "Naine libahundiks" (AT 409) eestijutupärimuses  8/9 611
Seljamaa, E.-H. "Kui pidu korraldatakse, on järelikultseda kellelgi vaja." Vene vastlapühade tähistamisestTallinnas   8/9 671    
Särg, T. Ehedus mitut moodi: rahvamuusika ahtusestpärimusmuusika avarustesse     8/9 639    
Valk, Ü. Eesti folkloristika kulg distsipliinistdiskursiivseks formatsiooniks. Mõtteid ja tähelepanekuid 8/9561

 

AASTASISUKORD 2010

FOLKLORISTIKA,ETNOLOOGIA: ARVUSTUSED (vt. ka artikleid, lühikirjutisi; varia't;keele- ja kirjandusteadust)

Ernits, E.Väärt lugemisvara vadja muistendite ja muinasjuttudenäol (Предания и сказки водского народа. Vad'd'aa rahvaa jutud jakaazgad. Cоставитель и автор вступительного раздела О. И. Конькова) 11 857
Hiiemäe, M. Väitekiri rahvameditsiinist (AveTupits. Käsitlusi rahvameditsiinist: mõiste kujunemine,kogumis- ja uurimistöö kulg Eestis 20. sajandil) 5384 
Kalda, M. Meisterlikult timmitudmõisteinstrumentaarium (Dan Ben-Amos. Kommunikatsioon jafolkloor) 4 299
Tedre, Ü. Eesti folkloristika tähtteos (ReinSaukas. Eesti mõistatuste allikalugu) 8/9 703

 

AASTASISUKORD 2010

FOLKLORISTIKA,ETNOLOOGIA: VARIA (vt. ka artikleid, lühikirjutisi;arvustusi; keele- ja kirjandusteadust)

Kivari, K.Pärimuslugu ja ajalugu: piirid, pidepunktid ja tähendustedünaamika   6 460
Laineste, L., Voolaid, P. Huumori- jalühivormikonverents Kirjandusmuuseumis   2 148
Tuisk, A. Eesti Rahvaluule Arhiiv 2009. aastal japresidendi rahvaluulepreemia   6 463
Tupits, A. Akadeemilise Rahvaluule Seltsi kogumiskonverents 4309

 

 

Nii selle kui ka teiste aastakäikudeüksiknumbreid on veel toimetusestsaada.

2010

Keeleteadus

Kirjandusteadus

Folkloristika * Etnoloogia

2010

Keel ja Kirjandus

 Toimetus