PDF

Boundaries of the Estonian language area

https://doi.org/10.54013/kk664a4

References

Krikmann, Arvo, Pajusalu, Karl 2000. Kus on keskmurde keskpunkt. – Inter dialectos nominaque. Pühendusteos Mari Mustale 11. novembril 2000. (Eesti Keele Instituudi toimetised 7.) Koost ja toim J. Viikberg. Tallinn, lk 131–178.

Pajusalu, Karl 1997. Keskse perifeeria mõjust eesti keele tekkeloos. – Pühendusteos Huno Rätsepale 28.12.97. (Tartu Ülikooli eesti keele õppetooli toimetised 7.) Toim M. Erelt, M. Sedrik, E. Uuspõld. Tartu, lk 167–183.

Pajusalu, Karl, Pomozi, Péter, Juhász, Dezső, Viitso, Tiit-Rein 2012. Sociolinguistic comparison of the development of Estonian and Hungarian dialect areas. – Linguistica Uralica, nr 4, lk 241–264.
https://doi.org/10.3176/lu.2012.4.01

Sutrop, Urmas 2011. Liivlaste Metsepole maakonna ulatusest põhja suunas muistse iseseisvuse ajal. – Liivlased. Ajalugu, keel ja kultuur. Koost ja toim R. Blumberga, T. Mäkeläinen, K. Pajusalu. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, lk 105–126.

Talve, Ilmar 2004. Eesti kultuurilugu: keskaja algusest Eesti iseseisvuseni. Tartu: Ilmamaa.

Tamul, Sirje 2003. Veel kord Tartu ülikooli taasavamise ja eesti keele lektori küsimusest. – 200 aastat eesti keele ülikooliõpet. 1803 eesti ja soome keele lektoraat Tartu ülikoolis. Juubelikogumik. (Tartu Ülikooli eesti keele õppetooli toimetised 25.) Koost  V.-L. Kingisepp, toim M. Erelt. Tartu, lk 14–27.