PDF

Orthography of Estonian personal names on 19th-century grave markers and in church registers

https://doi.org/10.54013/kk667a2

References

Aarma, Liivi 2005. Põhja-Eesti kirikud, kogudused ja vaimulikud. Matriklid 1525–1885. Tallinn: Aarma Maja.

Aarma, Liivi 2007. Põhja-Eesti vaimulike lühielulood 1525–1885. Tallinn: G. ja T. Aarma Maja OÜ.

Alender jt 2003 = Alender, Eve, Henno, Kairit, Hussar, Annika, Päll, Peeter, Saar, Evar, Nimekorralduse analüüs. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.

Annus, Paavo 1996. Luterliku kiriku vaimulikud Eestis 19. sajandi algusest kuni 1944. Magistritöö. Tartu Ülikool, Eesti ajaloo õppetool.

Arnek, Pille 2011. Eestikeelsed tekstid 19. sajandi Põhja-Eesti hauatähistel. Magistritöö. Tallinna Ülikool, Eesti Keele ja Kultuuri Instituut.

Eisen, Matthias Johann 1921. Sugunimede tekkimine. – Eestlasele Eesti nimi. Tartu: Akadeemiline Emakeele Selts, lk 9–15.

Kask, Arnold 1958. Võitlus vana ja uue kirjaviisi vahel XIX sajandi eesti kirjakeeles. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus.

Korb, Anu 2007. Rõžkovo virulased pärimuskultuuri kandjaina. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum.

Koli-ramat 1860 = Koli-ramat. Essimenne jaggo. Lühhikenne öppetus öigest kirjotamissest. Tartu: H. Laakmann.

Must, Aadu 2000. Eestlaste perekonnaloo allikad. Tartu: Kleio.

SAAGA = http//:www.ra.ee/dgs/explorer.php (Rahvusarhiivi ja Tallinna Linnaarhiivi digiteeritud arhiiviallikad).

Saareste, Andrus 1935. Eesti liignimedest varemalt, nüüd ja tulevikus. Tallinn: Nimede Eestistamise kesktoimkond.

Tiik, Leo 1969. Perekonnanimesid Hiiumaalt. – Keel ja Kirjandus, nr 9, lk 531–534.

Tiik, Leo 1987. Perekonnanimede panekust Eestimaa talurahvale 1835. aastal. – Keel ja Kirjandus, nr 2, lk 83–88.