PDF

Historical novels by Rudolf Sirge

An attempt to reread Soviet literature

https://doi.org/10.54013/kk670a7

The historical novels by Rudolf Sirge provide an opportunity to examine the question how we could and should read the literary works from the Soviet time that have a certain literary value, but which do not fit into the contemporary ideological framework or the „regime of truth”, in a situation where the complicated codes of reception of those times are hidden from us. The paper deals with two cases: first, a comparison of Rahu! Leiba! Maad! („Peace! Bread! Land!”, 1929), a naturalist novel about the revolutionary times of 1917–1918, and its later version Tulukesed luhal („Lights on the River Plain”, 1961), which meets the demands of the Soviet regime; and second, an analysis of Maa ja rahvas („The Land and the People”, 1956), a novel about the complicated times of 1940–1941 in the countryside, a groundbreaking work in terms of liberating Soviet Estonian prose from Stalinist restrictions. I propose two ways of rereading Soviet literary works. First, we can trace marks of trauma writing and hidden resistance in those texts, thus revealing their intrinsic ambivalence and polyphony. Second, the texts can be used as a means to keep in mind that literature is an important discoursive field of a dissensual reworking of the „distribution of the sensible” (in the sense proposed by Jacques Rancière). Those two „techniques” are intertwined, of course.

References

AHIIVIMATERJALID

EKM EKLA 1961 = Rudolf Sirge. [Parandused romaani „Tulukesed luhal” lõppversioonile.] Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Kultuurilooline Arhiiv, f 206, m 34 : 14.

EKM EKLA 1963 = Rudolf Sirge. [Märkmed romaani „Tulukesed luhal” arutelu jaoks.]Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Kultuurilooline Arhiiv, f 206, m 87 : 6.

KIRJANDUS

Brüggemann, Karsten 2003. Võidupüha. Võnnu lahing kui Eesti rahvusliku ajaloo kulminatsioon. – Vikerkaar, nr 10–11, lk 131–142.

Gibson, John 2004. Reading for life. – The Literary Wittgenstein. Toim John Gibson, Wolfgang Huemer. London–New York: Routledge, lk 109–124.
https://doi.org/10.4324/9780203505236

Gibson, John 2007. Fiction and the Weave of Life. Oxford: Oxford University Press.
https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199299522.001.0001

Hasselblatt, Cornelius 2003a. The Fairy Tale of Socialism: How ‘Socialist’ was the ‘New’ Literature in Soviet Estonia? – The Sovietization of the Baltic States, 1940–1956. Toim Olaf Mertelsmann. Tartu: Kleio, lk 227–236.

Hasselblatt, Cornelius 2003b. Rudolf Sirge preislastest ametnike töölaual. – Keel ja Kirjandus, nr 2, lk 81–91.

Jõgi, Olev 1963. Koordinaatidest, elutundest ja veel ühest-teisest. – Olev Jõgi, Kirjanduse koordinaadid. Artikleid ja arvustusi. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, lk 93–113 [esmatrükk Looming 1958, nr 9].

Jõgi, Olev 1973. Rudolf Sirge karakteriarendusi. Kirjaniku 60. sünnipäeva puhul. – Olev Jõgi, Virvendused laugvees. Valik kriitikat I. Tallinn: Eesti Raamat, lk 209–223.

Kangro, Maarja 2012. Jacques Rancière’i poliitiline esteetika. – Vikerkaar, nr 4–5, lk 128–141.

Kurmiste, Oskar 1929. „Rahu! Leiba! Maad!” – Rahva Sõna 17. XI.

Laaman, Eduard 1929. Revolutsioon Poriaugu tänaval. – Vaba Maa 4. XII.

Mellov, Viktor 1956. Raamat elutõest. – Õhtuleht 21. XI.

Olesk, Sirje 2002. Kontekst kirjanduse tegijana. – Sirje Olesk, Tõdede vankuval müüril. Artikleid ajast ja luulest. EKLA töid kirjandusest ja kultuuriloost 1. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, lk 13–23 [esmatrükk Keel ja Kirjandus 1998, nr 6].

Palgi, Daniel 1930. Eesti romaan 1929. a. – Eesti Kirjandus, nr 3, lk 97–122; nr 4, lk 173–187.

Pearce, Lynn 2007. Romance Writing. Cambridge–Malden: Polity Press.

Pern, Tanel 2008. Mida nimetatakse sotsialistlikuks realismiks? – Nimetamise strateegiatest eesti kultuuris. Toim Ülle Pärli, Eva Lepik. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, lk 85–107.

Pilv, Aare 2011. Teese poieetilisest metonüümsuspõhimõttest. – Keel ja Kirjandus, nr 10, lk 721–733.

Rancière, Jacques 2004. The Politics of Aesthetics. The Distribution of the Sensible. London–New York: Continuum.

Raudsepp, Vladimir 1957. „Maa ja rahvas”. – Looming, nr 1, lk 142–147.

Sirge, Rudolf 1929. Rahu! Leiba! Maad! Tartu: Loodus.

Sirge, Rudolf 1961. Tulukesed luhal. (Rahu! Leiba! Maad!) Romaan. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus.

Sirge, Rudolf 1976. Maa ja rahvas. Romaan. Teosed 2. Tallinn: Eesti Raamat.

Sirge, Rudolf 2007. Must suvi. Romaan. Tallinn: Eesti Raamat.

Zavjalov 2003a = Сергей Завьялов, Перипетия и трагическая ирония в советской поэзии. – Новое литературное обозрение, no 59. http://magazines.russ.ru/nlo/2003/59/zavial5.html

Zavjalov 2003b = Сергей Завьялов, Концепт „современности” и категория времени в „советской” и „несоветской” поэзии. – Новое литературное обозрение, no 62. http://magazines.russ.ru/nlo/2003/62/zav.html

Zavjalov 2012 = Сергей Завьялов, Что остается от свидетельства: меморизация травмы в творчестве Ольги Берггольц. – Новое литературное обозрение, no 116. http://magazines.russ.ru/nlo/2012/116/z11.html

Tamm, Aksel 2003. Rudolf Sirge. – Aksel Tamm, Aga see oli üks mees. Eluvisandeid. Tallinn: Kuldsulg, lk 170–183.

Tamm, Aksel 2012. „Tulukesed luhal”: mitut masti toimetajad versus autor. – Aksel Tamm, Ütle, tsensor, milleks sulle käärid. Keelamise lood. Tallinn: Kuldsulg, lk 82–115.

Tonts, Ülo 1974. Rudolf Sirge. Lühimonograafia. Tallinn: Eesti Raamat.

Valge, Jaak 2009. Eesti kirjanike koostöö N. Liiduga 1930. aastatel: vorm, olemus ja põhjused. Ettekanne Tallinna Ülikooli kirjandusteadlaste konverentsil „1940. aastad Eesti kirjandus- ja kultuurimaastikul” 3. detsembril 2009.
https://docs.google.com/viewer?url=http://www.hot.ee/valge/Eesti_kirjanike_koostoo_N.pdf&pli=1