PDF

The lost home in Estonian literature

https://doi.org/10.54013/kk683a1

The article presents a hypothesis,with a considerable generalizing ambition, according to which Estonian literature tends to speak of home mainly as a missing or lost home. The author believes that there is a cleavage between the national ideological myth depicting Estonians as a people persistently staying at home for thousands of years and the home experience actually revealed in Estonian literature.

The first part of the article explains, based on the phenomenological method, the basic concepts used in the study. Homeness is defined as an experiential horizon with a spatial and an intersubjective aspect, versus homelessness as a consistent disturbance of that horizon. Based on Martin Heidegger, the poetic designation practised in literature is also interpreted as a special disturbance of the everyday homeness horizon.

The second part outlines a tentative 7-point typology of how a lost home is depicted in Estonian literature.  One of the points is exemplified by an interpretation of a wistful remembrance of home.

The last part presents four explanatory options for the homelessness dominating in Estonian literature, namely, a sociocentric explanation, a psychological explanation, one of external influences, and one of self-colonization.

References

Annus, Epp 2003. Kodu-koha-tunne. – Looming, nr 8, lk 1250–1252.

Blanchot, Maurice 2014. Kirjandus ja õigus surmale. Tlk Anti Saar. Tallinn: Varrak.

Cresswell, Tim 2004. Place: A Short Introduction. Malden–Oxford–Victoria: Blackwell.

Debord, Guy 2013. Vaatemänguühiskond. Tlk Anti Saar. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus.

Einasto, Rein 2005. Kodu otsimas. Mõtteid raamatuisse raiutut lehitsedes. – Harmoonia võimalikkus süsteemis inimene – keskkond – ühiskond. Koost ja toim Peeter Vissak. Tallinn: Ülo Siinmaa Grupp, lk 31–50.

Enno, Ernst 1998. Rändaja õhtulaul. Tartu: Ilmamaa.

Gadamer, Hans-Georg 1993. Heimat und Sprache. – H.-G. Gadamer, Gesammelte Werke. Kd 8, Ästhetik und Poetik. Kunst als Aussage. Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), lk 366–372.

Heidegger, Martin 1967. Sein und Zeit. Tübingen: Niemeyer.

Heidegger, Martin 1981. Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung. Gesamtausgabe, Abt 1. Kd 4. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann.

Heidegger, Martin 2000. Vorträge und Aufsätze. Pfullingen: Neske.

Heidegger, Martin 2002. Kunstiteose algupära. Tartu: Ilmamaa.

Hennoste, Tiit 2003. Eurooplaseks saamine. Kõrvaltkäija altkulmupilk. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Hennoste, Tiit 2014. Lõunaeesti keel ja eesti kirjanduslik avangard. – Looming, nr 1, lk 97–107.

Hollo, Maarja 2005. Eksiilkogukond ja pagulane. – Keel ja Kirjandus, nr 1, lk 60–67.

Iser, Wolfgang 1980. The Act of Reading. A Theory of Aesthetic Response. Baltimore–London: The Johns Hopkins University Press.

Iser, Wolfgang 1990. Lugemine: fenomenoloogiline lähenemisviis. – Akadeemia, nr 10, lk 2090–2117.

Jansen, Ea 2000. Kodu ja isamaa. – Eestlane ja tema maa. Konverentsi „Kodumaa ja kodupaik: eestlase territoriaalne identiteet” (16.–17. november 1999) materjale. Toim Aivar Jürgenson. Tallinn: Ajaloo Instituut, lk 34–46.

Kafka, Franz 2009. Päevikud 1910–1923. Tlk Mati Sirkel. Luige: Verb.

Kaplinski, Jaan 2004. Kõik on ime. Tartu: Ilmamaa.

Kirss, Tiina 2002. Põgenemine ja trauma. – Looming, nr 12, lk 1870–1880.

Koff, Indrek 2010. Eestluse elujõust. Eesti: härra tee ja proua kohvi.

Kruus, Oskar 2000. Koduskäijad eesti pagulaskirjanduses. – O. Kruus, Tinatähtedega taevas. Tallinn: Virgela, lk 166–187.

Laar, Mart, Vahtre, Lauri, Valk, Heiki 1989. Kodu lugu. Tallinn: Perioodika.

Luik, Viivi 2005. Sõna on rohkem kui sõna. – Keel ja Kirjandus, nr 10, lk 777–779.

Luik, Viivi 2006. Kõne koolimaja haual: artiklid ja esseed 1998–2006. Tallinn: Tuum.

Luik, Viivi 2008. Kadunud ja taasleitud kodu. – Maaleht 3. I, lk 8.

Luks, Leo 2013a. Ilma kodutundeta me jääme kodutuks. – Akadeemia, nr 3, lk 402–427.

Luks, Leo 2013b. Kas kodutus on moodsa aja normaalseisund? – Akadeemia, nr 6, lk 1111–1130.

Luks, Leo 2014. Isamaavajadus 25 aastat hiljem. – Keel ja Kirjandus, nr 2, lk 81–99.
https://doi.org/10.54013/kk675a1

Lyotard, Jean-François 1991. The Inhuman. Reflections on Time. Cambridge: Polity Press.

Meri, Lennart 2001. Riigimured. (Eesti mõttelugu 41.) Koost Toomas Kiho. Tartu: Ilmamaa.

Meri, Lennart 2008. Hõbevalge. Tallinn: Eesti Päevaleht.

Merilai, Arne 2007. Olemise luuleline kehtestamine: Viivi Luik. – Looming – olemise kehtestamine: Viivi Luik.[Konverentsi ettekanded: 4. november 2006, Tartu Ülikooli Ajaloo Muuseum.] (Studia litteraria estonica 9.)Toim A. Merilai. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, lk 95–104.

Moisio, Tomi 2009. Kodu oli illusioon ja silmapiir kindel müür. Pagulusteema Karl Ristikivi romaanis „Hingede öö”. – Eesti keel ja kultuur maailmas. III. [Tartu, 26.–28. juuni 2008: konverentsi ettekanded; keele- ja kultuuriseminaril „Eestisse! Eestis! Eestist!” (Tallinn, 29.–30. jaanuar 2009) esinenute artiklid.]Toim Mart Meri, Katrin Maiste, Raina Reiljan. Tallinn: Eesti Instituut, lk 87–91.

Oksaar, Els 1996. Keel vaimse koduna. – Välis-Eesti, september, lk 46–49.

Overgaard, Søren 2004. Husserl and Heidegger on Being in the World. Dortrecht–Boston–London: Kluwer.
https://doi.org/10.1007/978-1-4020-2239-5

Parhomenko, Eduard 2001. Meeldetoomine kui olnu taastoomine tuleva võimalikkusena. Erinnerung ja Wiederholung Martin Heideggeri mõtlemises. – Kultuur ja mälu. Konverentsi materjale. (Studia ethnologica Tartuensia 4.) Tartu: Tartu Ülikooli etnoloogia õppetool, lk 17–34.

Parhomenko, Eduard 2007. Luuleline asu-andmine ja loov kehtestamine. – Looming – olemise kehtestamine: Viivi Luik. [Konverentsi ettekanded: 4. november 2006, Tartu Ülikooli Ajaloo Muuseum.]Toim Arne Merilai. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, lk 105–124.

Rebane, Hilve 1992. Kodutuse tuuline tunne. Naine Aimée Beekmani peeglis. – Keel ja Kirjandus, nr 1, lk 13–22.

Reiman, Villem 1894. Eesti kodu. Jurjev: K. A. Hermann.

Saar, Olivia (koost) 2008. Isamaalaulud. Tallinn: TEA Kirjastus.

Skulskaja, Jelena 2008. Kodu ja kodumaa vahe. – Uued mütoloogiad. Tänase Eesti enesekuvand ja koht Euroopas. Koost Martin Kala. Tallinn: Eesti Päevaleht, lk 159–164.

Zaborowski, Holger 2005. Towards a Phenomenology of Dwelling. – Communio, kd 32, nr 3, lk 492–516.

Tamme, Villu 1992. Tuvi oli tihane. Tallinn: Tiritamm.

Tüür, Kadri 2003. Kohalik ja võõras „Tõe ja õiguse” I osas. – Keel ja Kirjandus, nr 10, lk 736–751.

Undusk, Jaan 1999. Eesti kirjanduse ajast, ruumist ja ülesandest XX sajandil: teese kommentaaridega. – Looming, nr 2, lk 249–255.

Undusk, Jaan 2001. Eesti regivärsi parallelism ja maagilise elutunde taandumine. – Uurimusi müüdist ja maaniast. Koost Peet Lepik. Tallinn: TPÜ Kirjastus, lk 110–134.

Vattimo, Gianni 2013. Modernsuse lõpp. Tlk Maarja Kangro, Maarja Kaplinski. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.

Veidemann, Rein 2010. Eksistentsiaalne Eesti. Käsitlusi eesti kirjandusest ja kultuurist 2005–2010. Tallinn: Tänapäev.

Visnapuu, Henrik 1993. Mu ahastus ja armastus. Tallinn: Eesti Raamat.

Üdi, Jüri, Viiding, Juhan 2008. Kogutud luuletused. Koost Hasso Krull. Tallinn: Tuum.