PDF

Vilde as the constructor of Maltsevism

https://doi.org/10.54013/kk690a3

This study proves, more than ever, that in addition to Joosep Freimann’s and Gustav Malts’ manuscripts as well as articles critical of Maltsevism, which appeared in the newspaper „Perno Postimees”, important material for constructing Maltsevism was acquired by borrowing the term „re-born” from Free Church and Baptist spirituality. Eduard Vilde investigated the spirituality of the Free and Baptist congregations born in Estonia in the 1880s, trying to discover the basic pattern of spirituality of the Maltsevians formed in the late 1850s. However, the construction of a picture of Maltsevism with „re-birth”, practice of rebaptism and an independent practice of the Lord’s Supper, is not authentic because these three terms came into use only in the early 1880s among the Free Believers movement and the Baptist congregations that separated from them. As appears from various records, the image of the „White Ship” was neither a product of Maltsvet’s nor his assistant-prophet Miina Renning’s (prototype of the Miina Reining of the novel) fantasy. It was a result, perhaps, of the imagination of a Maltsevian who has remained anonymous or even of the mockery of the movement which circulated in newspapers since June 1861. Vilde’s novel branded this image in people’s minds as well as in literature. The authenticity of this powerful belief was never doubted by the religious historian Uku Masing, who thence derived the paranoia religiosa found in the Estonian history of religion as a spiritual symbol of our entire people. A closer look at Juhan Leinberg’s (resp. Maltsvet’s) historical-folkloristic descriptions of conversion provides a vivid evidence that anything of revolutionary importance is typically placed in the sphere of dreams and angels, thus leading one to conclude that Biblical influence has been at work in its formation. Thus, Vilde’s novel saved from oblivion the folklore created around Maltsvet. In conclusion, although Vilde collected material from oral sources and documented material about Maltsvet as well as the movement inspired by him, his novel does not describe the historical person or movement; rather, he illustrates a Marxistic theory of religion where religious movements are born as a result of socio-economic factors. „The Prophet Maltsvet” can truly be called a description of the Estonian history of oppression.

References

ARHIIVIALLIKAD

EVM = Eduard Vilde Muuseum, 2002 Ar 1785 (G. Malts „Ajalugu Maltsveti usust ja Krimmi rändamisest”).

EAA = Eesti Ajalooarhiiv (mitmesugused fondid).

ERA = Eesti Riigiarhiiv, R-1707.1.139 P. Raudkivi stsenaarium „Viletsuse karavan” (sept 1953 – juuni 1955) Ed. Vilde romaani „Prohvet Maltsvet” ainetel.

ERA 5058.1.45 (Feliks Oinasega seotud materjalid).

EELKKA = Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Konsistooriumi arhiiv (Gustav Sandbergi (1887–1966) kogutud andmed Väike-Maarja kihelkonnas tegutsenud prohvet Jakob Rosenbaumi kohta ning tema tegevuse lühiülevaade).

EELKKA, Usuline rahvateadus 1939 II semester, käsikirjaline konspekt.

KIRJANDUS

Ader, Ernst s.a. Eesti usuajalugu. VII ptk. Uuspietism ning vennastekoguduse tõus ja langus. Masinkirjas [Tallinn]. Käsikiri asub baptistide Kõrgema Usuteadusliku Seminari raamatukogus Tartus.

Ader, Ernst s.a. Eesti usuajalugu. VIII ptk. Läänemaa ärkamine ja selle tagajärgi. Masinkirjas [Tallinn]. Käsikiri asub baptistide Kõrgema Usuteadusliku Seminari raamatukogus Tartus.

Alto (= Alttoa), Villem 1935. Eduard Vilde elu ja looming. (Keel ja kirjandus nr 16.) Tartu: Loodus.

Alttoa, Villem 1965. Eduard Vilde. Tallinn: Eesti Raamat.

Arula-Jahe, Jette 2005. Valge Laeva tähendusest. – Sulane. Tallinna Kaarli koguduse ajakiri, juuli, lk 17–19.

Baptisti koguduse Usutunnistus… 1912 = Baptisti koguduse Usutunnistus ja Põhjusseadus Pühakirja tunnistustega. Tallinn: J. Felsberg ja A. Tetermann.

Eesti Kirjanduse Seltsi… 1910 = Eesti Kirjanduse Seltsi kirjandusline koosolek Tallinnas. – Postimees 8. XII, nr 280.

Eisen, Matthias Johann [= Dr. Ise] 1908. Prohvet Maltsvet. – Postimees 4. X, nr 18. Lisaleht: Kirjandusest.

Hinrikus, Rutt 2014. Valge laeva muutumised. – Kirjanduspärand kultuuriloos. Artikleid ja uurimusi 2008–2014. Eesti Kultuuriloolise Arhiivi 85. aastapäevaks. Koost Marin Laak, Sirje Olesk. (EKLA töid kirjandusest ja kultuuriloost 7.) Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, lk 148–161.

Huhta, Ilkka 2001. „Täällä on oikea Suomenkansa”. Körttiläisyyden julkisuuskuva 1880–1918. (Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 186.) Helsinki: Suomen kirkkohistoriallinen seura.

Jõelähtme s.a. = Jõelähtme kiriku kroonika II.
http://maarjakirik.ee/kogudus/ajaluguvaimulikud/123-valmis-meie-kroonika-teine-osa (15. IX 2014).

Järva maakonnast. – Valgus 15. X 1883, nr 78.

Järwa walle-prohwet 1. 1858. – Perno Postimees 22. X, nr 17.

Järwa walle-prohwet 2. 1858. – Perno Postimees 29. X, nr 18.

Järwa walle-prohwet 3. 1858. – Perno Postimees 5. XI, nr 19.

Kaups, Karl 1936a. „Prohvet Maltsveti” usuvaade ja selle mõju tänapäeva usuelu hinnangule. – Elukevade, nr 5/6, lk 131–134.

Kaups, Karl 1936b. „Prohvet Maltsveti” usuvaade ja selle mõju tänapäeva usuelu hinnangule. – Elukevade, nr 7, lk 157–160.

Kirjandus 1909. – Virulane 12. I, nr 8.

Kivi, Aleksis 2005. Seitse venda. Tlk Aivo Lõhmus. Tallinn: Eesti Raamat.

Kolmas kirri… 1861 = Kolmas kirri Järwa walleprohwetist ja temma eksitud jüngritest; Sõnnumed ommalt maalt. Tallinnast. Laeva-ootjad. – Perno Postimees  7. VI, nr 22.

Kronberg, Janika 2013. Rännud kuue teejuhiga. Tallinn: Go Group.

Kruusberg, Aleksander 1928. Sugemeid Maltsveti kui „prohveti” tegevuse kohta. – Ajalooline Ajakiri, nr 4, lk 177–187.

Kruusberg, Aleksander (toim) 1931. Materjale Maltsveti-liikumise kohta. Ajalooline arhiiv II. (Akadeemilise Ajaloo-seltsi toimetised VII.) Tartu: Loodus.

Kuusalu… 2014 = Kuusalu kirikukroonika 1837–1914. Die Kirchenchronik von Kusal. Väljaandjad Albrecht Rost, Toomas Mäeväli. Kuusalu: EELK Kuusalu Laurentsiuse Kogudus.

Kõpp, Johan 1926. Usulisi liikumisi Eestis. (Soome-Eesti II üliõpilaspäevadel peetud kõne täiendatud kujul.) – Usuteaduslik Ajakiri, nr 1, lk 20–82.

Käosaar, Juhan 1951. Eduard Vilde romaan „Prohvet Maltsvet” ajaloolise uurimusena ja kunstiteosena. – Eduard Vilde, Prohvet Maltsvet. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, lk 689–744.

Käosaar, Juhan 1961. Gustav Maltsi käsikiri „Ajalugu Maltsveti usust ja Krimmi rändamisest”. – Keel ja Kirjandus, nr 2, lk 75–88.

Lipp, Martin 1899. Kodumaa kiriku ja hariduse lugu. Tõine raamat. Tõine anne. Jurjev.

Luiga, Juhan 1914. Juhan Leinberg. Psühhopatoloogilised mõjurid prohvet Maltsveti liikumises. – Eesti Kirjandus, nr 1, lk 1–3.

Luiga, Juhan 1918–1919. Soome sugu usk. IV. – Eesti Kirjandus, nr 7, lk 129–155.

Luiga, Juhan 1938. Haiguslikud ilmed terves inimhinges. – Eesti Arst, nr 5, lk 313–316.

Luiga, Juhan 1995. Hingejõu ilmed. Koost Hando Runnel. (Eesti mõttelugu 6.) Tartu: Ilmamaa.

Malts, Gustav 2010. Ajalugu Maltsveti usust ja Krimmi rändamisest. – Methis, nr 5–6, lk 191–195.

Malts, Gustav 2011. Ajalugu Maltsveti usust ja Krimmi rändamisest. – Tuna, nr 3, lk 115–129.

Masing, Uku 1993a. Prohvet Maltsvet. – U. Masing, Vaatlusi maailmale teoloogi seisukohalt. Koost Hando Runnel. Tartu: Ilmamaa, lk 111–157.

Masing, Uku 1993b. Eestlase usulisi eeldusi ja nende tähendus teoloogiale. – U. Masing, Vaatlusi maailmale teoloogi seisukohalt. Koost Hando Runnel. Tartu: Ilmamaa, lk 91–110.

Masing, Uku 2006. Uskuda, elada. 59 kirja Kiivitile. Tartu: Ilmamaa.

Masing, Uku 2012. Kirjad Liile. Tartu: Ilmamaa.

Metsanurk, Mait 1937. Kutsutud ja seatud. Ühe hingekarjase päevik. Tartu: Noor-Eesti kirjastus.

Oinas, Felix 1988. Lasnamäe valge laev. – Eesti Kirik, nr 1, lk 38–39.

Omalt maalt 1910. – Ristirahva pühapäevaleht 16. XII, nr 51.

Paatsi, Vello 2011. Maakuulajate reis Krimmi ja Gustav Malts. – Tuna, nr 3, lk 130–131.

Plaat, Jaanus 2001. Usuliikumised, kirikud ja vabakogudused Lääne- ja Hiiumaal: usuühenduste muutumisprotsessid 18. sajandi keskpaigast kuni 20. sajandi lõpuni. (Eesti Rahva Muuseumi sari 2.) Tartu: Eesti Rahva Muuseum.

Protokoll… 1881 = Protokoll der Estländischen Provinzial-Synode. Reval: Gressel.

Põldmäe, Rudolf 2011. Vennastekoguduse kirjandus. (Eesti mõttelugu 101.) Tartu: Ilmamaa.

Pärna, Ants 1979. Meri ja mehed. Meresõidust Eestis. Tallinn: Valgus.

Raid, Lembit 1995. Tartu Ülikooli Usuteaduskond 1632–1940. Teatmik. Tartu: Eesti Ajalooarhiiv.

Roos, Jaan 1937. Ülevaade eesti kirjandusest. Keskkooli V klassile. (Keel ja kirjandus nr 42.) Tartu: Loodus.

Rosenberg, Tiit 1997. Juhan Leinberg. – Eesti ajalugu elulugudes: 101 tähtsat eestlast. Koost Sulev Vahtre. Tallinn: Olion.

Saard, Riho 1995. Ühest äraunustatud Usutunnistusest. – Teekäija, nr 11, lk 6–8.

Saard, Riho 1999. Ad fontes. L. Johannes Schwani kirjast Saaremaa ülemkirikueestseisjale N. von Ditmarile. – Teekäija, nr 11, lk 6–8.

Saard, Riho 2005. Eesti varase baptismi eneserefleksioonist. – Teekond teisenevas ajas. Peatükke Eesti vabakoguduste ajaloost. Toim Toivo Pilli. Tartu: Kõrgem Usuteaduslik Seminar, lk 9–28.

Saard, Riho 2013. Mida „nägi” Uku Masing? – Looming, nr 12, lk 1697–1701.

Salu, Herbert 1981. Kuhu päike ei paista. Ühiskondlikke probleeme Eduard Vilde loomingus. Stockholm: Välis-Eesti & EMP.

Schultz-Bertram, Georg 1866. Prohvet. – Peegli pildid. Peterburg, lk 8–12.

Simuna… 2013 = Simuna kirikukroonika 1691–1919. Toim Janis Tobreluts. Põltsamaa: Simuna kogudus.

Tuglas, Friedebert 1927. Juhan Liiv: elu ja looming. Tartu: Noor-Eesti kirjastus.

Usso seggamisest 1865. – Eesti Postimees 29. IX, nr 39.

Vassar, Artur 1975. Uut maad otsimas. Agraarne ümberasumisliikumine Eestis kuni 1863. aastani. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituut. Tallinn: Eesti Raamat.

Wata, mis rummalus teeb! 1. 1861. – Perno Postimees 22. II, nr 8.

Wata, mis rummalus teeb! 2. 1861. – Perno Postimees 1. III, nr 9.

Veidemann, Rein 2014. Arkaadia öö. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.

Vene, Ilmar 1987. Maailmatajust. – Looming, nr 2, lk 230–242.

Vene, Ilmar 1997. Vahemere tuuled Hüperboreas. Tartu: Ilmamaa.

Viitol, Livia 2005. E. Vilde „Prohvet Maltsvet”. Ilukirjandus ja dokument. – Krimmi kogumik II.Konverentsi „Eestlased XIX–XXI sajandil Krimmis” ettekanded (9.–10. septembril 2004 Simferopolis).Koost Tõnu Tender, L. Viitol. Tallinn–Tartu: Eesti Keele Sihtasutus.

Viitol, Livia 2012. Eduard Vilde. Tallinn: Tänapäev.

Vilde, Eduard 1904. Palve. – Uudised 7. IX, nr 79.

Vilde, Eduard 1905. Prohvet Maltsvet. – Uudiste veste-osa 31. III, nr 26.

Vilde, Eduard 1907. Iseenesest. 26. (13.) jaanuar 1907 Kopenhaagenis. – Eduard Vilde kirjatööde kogu. Tallinn: A. Pert’i trükikoda.

Vilde, Eduard 1909. Proletarline või väikekodanline? – Päevaleht 20. III, nr 65.

Vilde, Eduard 1929a. Prohvet Maltsvet. I köide. Tartu: Loodus.

Vilde, Eduard 1929b. Prohvet Maltsvet. II köide. Tartu: Loodus.

Vilde, Eduard 1957. Artikleid ja kirju. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus.

Vilde, Eduard 1985. Prohvet Maltsvet. Tallinn: Eesti Raamat.

Vuorikuru, Silja 2007. Minä ikävöin maahan, jota ei ole. Utopia Aino Kallaksen novellissa „Lasnamäen valkea laiva”. – Nostalgia: kirjoituksia kaipuusta, ikävästä ja muistista. Toim. R. Rossi, K. Seutu. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1137.) Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, lk 168–200.

Wiedemann, F. J. 1869. Ehstnisch-Deutsches Wörterbuch. Petersburg.