PDF

The Ludza fairy tales collected by Paulopriit Voolaine

https://doi.org/10.54013/kk694a7

The article analyses the fairy tales collected from the environs of Ludza town, Latvia, in 1925–1937 by Paulopriit Voolaine. The collected material was sent by him to the Academic Mother Tongue Society, to M. J. Eisen’s Scholarship Fellows collection and to the Estonian Folklore Archives. In the 1920s his interest was focused on the Estonian narrative tradition of the Ludza enclave, but in the 1930s he also collected the folklore of other peoples inhabiting the region. As, for historical and political reasons, the Latgale region of Latvia has been rather multicultural Voolaine’s material is excellent for cross-ethnic comparative analysis. The number of the fairy tales collected by Voolaine from different peoples of the Ludza region exceeds 230. Most of them can be classified as miracle fairy tales, but the most popular types of tales are „Fly in Place of Nail” (ATU 772*) and „The Last Leaf” (ATU 1184), the former of which is a legend-like fairy tale and the latter belongs to tales about a gullible Devil. Some versions tend to occur more consistently with certain peoples. The Ludza Estonian versions of „Cinderella” (ATU 510A), for example, resemble those collected from Setumaa rather than those told among the neighbouring peoples. The fairy tales told by Gypsies, however, share some features with legends.

The article addresses but a few aspects of the treasury of fairy tales from the Ludza region. The voluminous material collected by Voolaine certainly remains a valuable source for anybody interested in comparative folklore studies.

References

KÄSIKIRJALISED ALLIKAD

Eesti Rahvaluule Arhiivi kogud: AES, MT; E, StK; ERA; KKI, KS.

Voolaine, Paulopriit 1963. Paulopriit Voolaine tegevus eesti keele alal. EKLA, f 169, m 197: 1–3.

KIRJANDUS

Annist, August 1966. Friedrich Reinhold Kreutzwaldi muinasjuttude algupära ja kunstiline laad. Tallinn: Eesti Raamat.

Annom, Inge 2011. Lutsi mustlaste juttudest. – Pro Folkloristica XVI. Kuldkalake. Toim Ave Tupits, Kanni Labi. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, lk 5–17.

Arājs, Kārlis, Medne, Alma 1977. Latviešu pasaku tipu rādītājs. Rīga: Zinātne.

AT = Antti Aarne, Stith Thompson 1961. The Types of the Folktale. A Classification and Bibliography. (FF Communications 184.) 2nd rev. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia.

ATU = Hans-Jörg Uther 2004. The Types of International Folktales. A Classification and Bibliography. Based on the System of Antti Aarne and Stith Thompson. Part I: Animal Tales, Tales of Magic, Religious Tales, and Realistic Tales, with an Introduction. (FF Communications 284.) Part II: Tales of the Stupid Ogre, Anecdotes and Jokes, and Formula Tales. (FF Communications 285.) Part III: Appendices. (FF Communications 286.) Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia.

Blumberga, Renāte 2004. Oskar Loorits ja liivlased. – Mäetagused, nr 24. Hüperajakiri. Tartu, lk 9–17.
https://doi.org/10.7592/MT2003.24.blumberga

Eesti murded IX = Mari Mets, Anu Haak, Triin Iva, Grete Juhkason, Mervi Kalmus, Miina Norvik, Karl Pajusalu, Pire Teras, Tuuli Tuisk, Lembit Vaba, Eesti murded IX 2014. Lõunaeesti keelesaarte tekstid. Tallinn: Eesti Keele Instituut, Tartu Ülikool.

EM 1996 = Enzyklopädie des Märchens: Handwörterbuch zur historischen und vergleichenden Erzählforschung. Kd 8. Berlin–New York: de Gruyter.

EMj I:2 = Eesti muinasjutud I:2. Imemuinasjutud. (Monumenta Estoniae Antiquae V.) Koost ja toim Risto Järv, Mairi Kaasik, Kärri Toomeos-Orglaan, Inge Annom. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2014.

Gessler, Druts 1985 = Алексей Гесслер, Ефим Друц. Сказки и песни рожденные в дороге: Цыганский фольклор. Москва: Главная редакция восточной литературы изд-ва „Наука”.

Hiiemäe, Mall, Salve, Kristi 1976. Olgu õnne, et elada, olgu tervist teha tööda… – Rahvapärimuste koguja 10. Tartu, lk 110–113.

Järv, Risto 2005. Eesti imemuinasjuttude tekstid ja tekstuur. Arhiivikeskne vaatlus. Doktoritöö. (Dissertationes folkloristicae Universitatis Tartuensis 7.) Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Kallas, Oskar 1894. Lutsi maarahvas. Helsingi: Soome Kirjanduse Seltsi trk.

Kallas, Oskar 1900. Kaheksakümmend Lutsi Maarahva muinasjuttu. Jurjev: Schnakenburg.

Korjus, Hannes 2010. Rahvaloendused ja Lutsi maarahvas. – Kirjalik ettekanne muinasjutuseminaril „Lutsi muinasjutud – 110 aastat hiljem”. Ludza.

Kreutzwald, Friedrich Reinhold 1924. Eesti rahva ennemuistsed jutud. Tallinn:Tallinna Eesti Kirjastus-Ühisus.

Loorits, Oskar 1930. Mõningad läti laensõnad eestis. – Eesti Keel 1929, kd 8, lk 168–189.

Loorits, Oskar 1959. Estnische Volkserzählungen. Berlin: Walter de Gruyter & Co.
https://doi.org/10.1515/9783110843637

Mode, Heinz 1991. Zigeunermärchen aus aller Welt. Frankfurt am Main: Insel.

Pühakud ja vägimehed 2011 = Pühakud ja vägimehed. Muinasjutte Lutsi maarahvalt ja nende naabritelt. Koost ja toim Inge Annom, Risto Järv, Mairi Kaasik, Kärri Toomeos-Orglaan. Tartu. http://www.folklore.ee/muinasjutt/lutsi/index.html

Salve, Kristi 2001. Hajamõtteid keelesaartest ja nende rahvalauludest. – Regilaul – keel, muusika, poeetika. Toim Tiiu Jaago, Mari Sarv. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum. Eesti Rahvaluule Arhiiv, lk 17–55.

Salve, Kristi 2006. Etnilise ajaloo kajastusi Eesti muinasjuturepertuaaris (Läänemere – Balti suhted). – Võim & kultuur 2. Koost Mare Kõiva. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskus, lk 327–329.
https://doi.org/10.7592/VK2.2006.salve

Sang, August 1936. Lutsi maarahvas a. 1936. – Eesti Kirjandus, nr 9, lk 399–409.

Saukas, Rein 2005. Eesti mõistatuste allikalugu II. (Reetor 6.) Toim Arvo Krikmann. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskus.

Saukas, Rein 2007. Eesti mõistatuste allikalugu III. (Reetor 7.) Toim Arvo Krikmann. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskus.

Valk, Ülo 1994. Kurat Euroopa usundiloos. Sissejuhatus demonoloogiasse. Tallinn: Vikerkaar.

Valk, Ülo 1998. Allilma isand: kuradi ilmumiskujud eesti rahvausus. Tartu: Eesti Rahva Muuseum.

Voolaine, Paulopriit 1925. Lutsi maarahvas 1925. a. – Eesti Kirjandus, nr 9, lk 372–379.

Voolaine, Paulopriit 1926. Lutsi ja Koiva maarahvas. – Eesti ja Soome üliõpilaskondade hõimualbum I. Tartu: Postimees, lk 83–88.

Voolaine, Paulopriit 1978. Lutsi rahvalaulik Agata Jakimenko. – Tartu Riiklik Ülikool 3. III, nr 6, lk 2.