PDF

The initial letter of historical events – a retrospect

https://doi.org/10.54013/kk702a3

References

Aavik, Johannes 1936. Eesti õigekeelsuse õpik ja grammatika. Tartu: Noor-Eesti kirjastus.

Ajaloosündmuste algustäheortograafia. Emakeele Seltsi keeletoimkonna otsus 11. VI 2012. Selgitanud Urve Pirso.
http://www.emakeeleselts.ee/keeletoimkond.htm

Ajaloosündmuste nimetuste õigekiri. Emakeele Seltsi keeletoimkonna otsus 16. XI 2012.
http://www.emakeeleselts.ee/keeletoimkond.htm

Avalik pöördumine Emakeele Seltsi poole seoses ajaloosündmuste õigekirjaga. – Eesti Päevaleht 29. VIII 2012.

EKG II = Mati Erelt, Reet Kasik, Helle Metslang, Henno Rajandi, Kristiina Ross, Henn Saari, Kaja Tael, Silvi Vare, Eesti keele grammatika II. Süntaks. Lisa: Kiri. Trükki toimetanud Mati Erelt peatoimetajana, Tiiu Erelt, Henn Saari, Ülle Viks. Tallinn: Eesti Teaduste Akadeemia Keele ja Kirjanduse Instituut, 1993.

Erelt, Tiiu 1995. Eesti ortograafia. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.

Erelt, Tiiu 2000. Algustäheortograafiast ja jutumärkidest. – Kirjakeele teataja II. 1993–2000. Emakeele Seltsi keeletoimkonna soovitused. Tallinn: Emakeele Selts, lk 14–19.

Erelt, Tiiu 2016. Eesti ortograafia. Viies, täiendatud trükk. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.

EÕS = Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat. „Eesti keele õigekirjutuse-sõnaraamatu” II, täiendatud ja parandatud trükk. III köide. Tartu: Eesti Kirjanduse Seltsi kirjastus, 1937.

Kask, Arnold 1937. Eesti Kirjanduse Seltsi Keeletoimkonna otsuseid. – Eesti Keel, nr 7–8, lk 228–234.

Kask, Arnold 1970. Eesti kirjakeele ajaloost. 2. osa. Tartu Riikliku Ülikooli eesti keele kateeder. Tartu: Tartu Riiklik Ülikool.

Kielitoimiston ohjepankki. Kotimaisten kielten keskus.
http://www.kielitoimistonohjepankki.fi

Oikeinkirjoitusopas 2013 = Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas. 11. painos. Päätoimittaja Salli Kankaanpää. Kotimaisten kielten keskuksen julkaisuja 171. Helsinki: Kotimaisten kielten keskus.

Raadik, Maire 2016. Õigekirjaspikker: eesti keele põhireeglite kogumik. Toim Tiiu Erelt. Tartu: Atlex.

Saareste, Andrus 1935. Eesti Kirjanduse Seltsi Keeletoimkonna otsuseid. – Eesti Kirjandus, nr 5, lk 225–226.

Saari, Henn 1974. Algustähe ja jutumärkide reeglistamise alused. – Keel ja Kirjandus, nr 11, lk 649–660.

Valgma, Johannes, Remmel, Nikolai 1968. Eesti keele grammatika. Käsiraamat. Tallinn: Valgus.

Vääri, Eduard 1976. Eesti keele õpik keskkoolile. 7. trükk. Tallinn: Valgus.

ÕS 1976 = Õigekeelsussõnaraamat. Toim Rein Kull, Erich Raiet. Koost Tiiu Erelt, Rein Kull, Valve Põlma, Kristjan Torop. ENSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut. Tallinn: Valgus.