PDF

Russia as experienced by Johannes Barbarus

The case of a travelogue

https://doi.org/10.54013/kk703a3

The position of Johannes Vares-Barbarus (1890–1946) in Estonian history and culture is contradictory. On the one hand, he was a remarkable doctor of the name of Vares, on the other hand, a poet named Barbarus, whose modernistic poems were not always appreciated. Moreover, the reception of his works has been complicated by his actions in the 1940s, when he was one of the leading figures in the Sovietization of Estonia. His left-wing views are hardly overlooked whenever himself or his works are discussed. His poetry having received so much more attention than the rest of his works, this article analyzes his travelogue Matkavisandeid & mõtisklusi („Travel Sketches and Contemplations”), which is based on his visit to the Soviet Union. It was published in the literary magazine Looming in 1935 and reprinted in 1950 in his collected works. The article analyzes the image of the Soviet Union in his travelogue published in 1935 and discusses the notable changes that were made in the reprint. Some of those changes have significantly altered the meaning, so that the revised text fits perfectly the Soviet canon.

References

ARHIIVIALLIKAD

Eesti Rahvusarhiiv:

ERA.R-1558.1.11. Riiklik kirjastus Ilukirjandus ja Kunst. Johannes Barbarus, Kogutud teosed III. 1949.

ERA.R-39.1.29. Kirjastus-Ühisus „Uus Eesti” J. Vares-Barbarusele 12.09.1935. – Johannes Vares-Barbarus. Organisatsioonide ja ühingute poolt saadetud kirjad.

ERA.31.3.9198. Vabariigi Valitsuse otsus ajakirjale „Looming” toetuse määramise kohta 19.12.1935–21.12.1935.

KIRJANDUS

Ajakiri „Looming”… 1935 = Ajakiri „Looming” ümberkorraldamisele. – Uus Eesti 21. XI, lk 2.

Barbarus, Johannes 1928. Märkmeid S.S.S.R-i luulest ja kirjanduslikust tänapäevast. – Looming, nr 8, lk 761–782.

Barbarus, Johannes 1930. Põhjast – lõuna. Reisiviskeid. – Looming, nr 5, lk 568–577.

Barbarus, Johannes 1935a. Matkavisandeid & mõtisklusi. – Looming, nr 8, lk 905–914.

Barbarus, Johannes 1935b. Moskva teatri elust. – Uus Eesti 5. XI, lk 13.

Barbarus, Johannes 1950. Matkavisandeid ja mõtisklusi. – J. Barbarus, Reisikirjad ja kirjanduslikud artiklid. Kogutud teosed III. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, lk 98–111.

Borm, Jan 2004. Defining travel: On the travel book, travel writing and terminology. – Perspectives on Travel Writing. Toim Glenn Hooper, Tim Youngs. (Studies in European Cultural Transition 19.) Aldershot: Ashgate, lk 12–26.

Eelmäe, August 2000. Friedebert Tuglas. – Eesti kirjanike leksikon. Koost Oskar Kruus, Heino Puhvel. Tallinn: Eesti Raamat, lk 615–617.

Eelmäe, August 2007. Eluvõla kandmise raske kohus. – Looming, nr 10, lk 1522–1538.

Epner, Luule 2001. Proosa ja draama kodumaal: stalinismi kammitsas. – Epp Annus, Luule Epner, Ants Järv, Sirje Olesk, Ele Süvalep, Mart Velsker, Eesti kirjanduslugu. Tallinn: Koolibri, lk 378–386.

Holland, Patrick, Huggan, Graham 2000. Tourists with Typewriters. Critical Reflections on Contemporary Travel Writing. Michigan: The University of Michigan Press.

Järelsõna 1950 = Johannes Barbarus, Reisikirjad ja kirjanduslikud artiklid. Kogutud teosed III. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, lk 201.

Karjahärm, Toomas, Sirk, Väino 2001. Vaim ja võim. Eesti haritlaskond 1917–1940. Tallinn: Argo.

Kepp, Õnne 2010. Eesti linnaluule võimalus? Pilk eesti linnaluulele aastatel 1860–1940. – Akadeemia, nr 4, lk 672–694.

Kõvamees, Anneli 2008. Itaalia eesti reisikirjades. Karl Ristikivi „Itaalia capriccio” ja Aimée Beekmani „Plastmassist südamega madonna”. (Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste dissertatsioonid 21.) Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus.

Kõvamees, Anneli 2013. Eestlased Venemaal: reisikirjanduslikke reportaaže. – Uurimusi kirjandusest ja kultuurist. (Tallinna Ülikooli Eesti Keele ja Kultuuri Instituudi toimetised nr 15.) Toim A. Kõvamees. Tallinn: Tallinna Ülikool, lk 56–73.

Laak, Marin 2002. Johannes Barbaruse aeg. – Aeg ja kirjandus. Artikleid aja kategooria käsitlusest, kasutamisest ja toimimisest tekstides. Toim Rein Veidemann. (Studia litteraria Estonica 4.) Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, lk 97–116.

Laaman, Eduard 1931. „Tänapäeva Venemaa”. Eesti noorsotsialistide reisiseiklustes. – Vaba Maa 7. I, lk 4.

Martinson, Karl 1999. „Ma samba püstitin…” Puškini 100. surma-aastapäeva tähistamisest Eestis 1937. a. – Akadeemia, nr 6, lk 1134–1168.

O. G. 1935. „Looming” vaekausil.–Päevaleht 5. XII, lk 6.

Ojamaa, Jüri 2000. Bulgakov ja Stalin. – Looming, nr 4, lk 599–614.

Olesk, Sirje 2003. „Laine põhi”. Kirjandusest ja selle kontekstist Eestis aastatel 1950–1953. – Võim ja kultuur. Koost Arvo Krikmann, Sirje Olesk. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, lk 465–479.

Peep, Harald 1959. Johannes Vares-Barbarus. Lühimonograafia. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus.

Peep, Harald 1990. Lääs ja Ida Barbaruse poeetilises maailmapildis. – Keel ja Kirjandus, nr 1, lk 1–8.

Polezzi, Loredana 2004. Between gender and genre: The travels of Estella Canziani. – Perspectives on Travel Writing. Toim Glenn Hooper, Tim Youngs. (Studies in European Cultural Transition 19.) Aldershot: Ashgate, lk 121–137.
https://doi.org/10.4324/9781315246970-9

Ponomarjova 2001 = Галина Пономарева, СССР 1920–1930-х годов глазами эстонских писателей. – Радуга, nr 4, lk 105–111.

Puhvel, Heino 1987. Friedebert Tuglas. – Eesti kirjanduse ajalugu. V köide, 1. raamat. Eesti nõukogude kirjandus. Toim Maie Kalda. Tallinn: Eesti Raamat, lk 138–148.

Pähkel, Berit 2009. Moskva eesti reisikirjades 1918–1940. Tallinna Ülikool. Bakalaureusetöö.

Rebassoo, Liina 2014. Üleliiduline Välismaaga Kultuurisidemete Arendamise Organisatsioon ning vasakharitlaste Moskva-meelsuse kujunemine Eestis ja Prantsusmaal maailmasõdade vahelisel ajal. Tartu Ülikool. Magistritöö.

Rummo, Paul 1973. „Loomingu” noorusaastad. Ajadokumente kommentaaridega. – Looming, nr 4, lk 630–674.

Semper, Johannes 1928. Märkmeid Moskvaskäigult (Tolstoi juubelile). – Looming, nr 8, lk 783–799.

Semper, Johannes 1931. Reisikirjeldus 1930. – Looming, nr 1, lk 34–43.

Teppich-Kasemets, Voldemar 1933. Põrandaaluste juhi paljastusi. – Päevaleht 2. V, lk 4; 3. V, lk 4.

Thompson, Carl 2011. Travel Writing. New York: Routledge.
https://doi.org/10.4324/9780203816240

Urgart, Oskar 1931. Reisukirjeldise minevikust ja olevikust. Vaatlusi 1930. a. toodangu najal. – Eesti Kirjandus, nr 11, lk 577–585.

Urgart, Oskar 1938. Novell ja reisikirjeldus 1937. aastal. – Eesti Kirjandus, nr 4, lk 202–210.

Urgart, Oskar 1939. Reisikirjelduse ümber. – Looming, nr 9, lk 990–994.

Valge, Jaak 2014. Punased I. Tallinn: Tallinna Ülikooli Eesti Demograafia Instituut; Rahvusarhiiv.

Viskel, Eevalt [Jalak, Evald Abram] 1931. „Tänapäeva Venemaa” ehk kahe Eesti noorsotsialisti lihtsameelseid askeldusi „moodsa hieroglüüfi” ümber. – Päevaleht 15. I, lk 4.

Youngs, Tim 2013. The Cambridge Introduction to Travel Writing. Cambridge: Cambridge University Press.
https://doi.org/10.1017/CBO9780511843150