PDF

Harold Bloom’s and Paul de Man’s complementary rhetorical ­misreadings

„Hümnid Paanile” (Hymns to Pan, R. Roht, 1922) in agon with „Felix Ormusson” (F. Tuglas, 1915)

https://doi.org/10.54013/kk716a1

Keywords: Estonian literature, anxiety of influence, rhetorics, tropes, irony, misreading

The broader aim of this article is to give an overview of Harold Bloom’s theory of the anxiety of influence and its applicability to analyse Estonian literature. A further objective is to develop a synchronic and diachronic method of literary analysis by confronting Bloom’s theory with the writings of its main contemporary critic Paul de Man. In my opinion, both critics’ different views on rhetoric (de Man: a system of tropes; Bloom: persuasion) are mutually complementary, which I illustrate by using them to analyse two Estonian decadence novels with a similar storyline: the canonical „Felix Ormusson” (1915) by Friedebert Tuglas and the now forgotten Hymns to Pan („Hümnid Paanile”, 1922) by Richard Roht. The present case study shows how de Man’s views on irony help to open up the polysemy of Tuglas’ work and how Bloom’s revisionary ratios help to prove that Roht’s novel was not merely a copy of its predecessor work, but an agonistic reaction to its imagery. From a synchronic viewpoint, Tuglas’ culmination performs the trope of catachresis and this may be the main reason why the novel has such a high position in the Estonian literary canon. From a diachronic viewpoint, Roht’s work unfortunately does not have a similar level of complexity, its main trope is hyperbole and hence the figure of metalepsis or the full circle of the anxiety of influence is not completed. Therefore it is understandable why the later text is forgotten compared to its precursor.

Tõnis Parksepp (b. 1987), MA, University of Tartu, doctoral student at the Department of Literature and Theatre Studies, tonisparksepp@gmail.com

References

Adamson, Jaanus 2004. Kriitika ja mõjuäng. – J. Adamson, Läbirääkimised. Kirjutisi 1995–2003. Tartu: Veljesto, lk 51–68.

Ainelo, Jaan, Visnapuu, Henrik 1932. Poeetika põhijooni. Tartu: Noor-Eesti Kirjastus.

Albrecht, Jakob 1922. Kirjandusline ülevaade. Richard Rohti eskiis „Hümnid Paanile”. – Eesti Kirjandus, nr 8, lk 284–288.

Alle, August 1922a. Hümnid Paanile. Richard Roht. – Päevaleht 30. VI, nr 149, lk 2.

Alle, August 1922b. Hümnid Paanile. Richard Roht. – Päevaleht 1. VII, nr 150, lk 4.

Alle, August 1922c. Hümnid Paanile. Richard Roht. – Päevaleht 2. VII, nr 151, lk 4.

Allen, Graham 1994. Harold Bloom. A Poetics of Conflict. New York–London–Toronto–Sydney–Tokyo–Singapore: Harvester Wheatsheaf.

Barthes, Roland 2002. Autori surm. Tlk Marek Tamm. – R. Barthes, Autori surm. Valik kirjandusteoreetilisi esseid. Tallinn: Varrak, lk 117–125.

Bloom, Harold 1975. Kabbalah and Criticism. New York: The Seabury Press.

Bloom, Harold 1977. Wallace Stevens. The Poems of Our Climate. Ithaca–London: Cornell University Press.

Bloom, Harold 1979. The breaking of form. – H. Bloom, Paul de Man, Jacques Derrida, Geoffrey Hartman, J. Hillis Miller, Deconstruction & Criticism. New York: The Seabury Press, lk 1–37.

Bloom, Harold 1982a. Agon. Towards a Theory of Revisionism. New York–Oxford: Oxford University Press.

Bloom, Harold 1982b. The Breaking of the Vessels. Chicago–London: The University of Chicago Press.

Bloom, Harold 1988. Coda: The criticism of our climate, a self-review. – H. Bloom, Poetics of Influence. Toim John Hollander. New Haven: Henry R. Schwab, lk 425–430.

Bloom, Harold 1997. The Anxiety of Influence. 2. tr. New York–Oxford: Oxford University Press.

Bloom, Harold 2003. A Map of Misreading. 2. tr. New York–Oxford: Oxford University Press.

Bloom, Harold 2009. Mõjuäng: luuleteooria. Clinamen ehk poeetiline väär­lugemine. Tlk Tiina Kirss. – Methis. Studia humaniora Estonica, nr 4, lk 158–172.
https://doi.org/10.7592/methis.v3i4.512

Bloom, Harold 2011. The Anatomy of Influence. New Haven–London: Yale University Press.

Bourget, Paul 2011. Esseid kaasaja psühholoogiast. Tlk Heete Sahkai. – Loomingu Raamatukogu, nr 21–23. Tallinn: SA Kultuurileht.

Bradley, Arthur 2010. The impossibility of reading: Bloom and the ‘Yale School’ of criticism. – Reading, Writing and the Influence of Harold Bloom. Toim Alan Rawes, Jonathan Shears. Manchester–New York: Manchester University Press, lk 259–282.

de Bolla, Peter 1988. Towards Historical Rhetorics. London–New York: Routledge.

de Man, Paul 1979. Allegories of Reading. New Haven–London: Yale University Press.

de Man, Paul 1983. Blindness and Insight. 2. tr. Toim Wlad Godzich. Minneapolis: University of Minnesota Press.

de Man, Paul 1996. Aesthetic Ideology. Minneapolis–London: University of Minnesota Press.

Freud, Anna 1976. The Ego and the Mechanisms of Defence. London: The Hogarth Press.

Gilbert, Roger 2007. Acts of reading, acts of loving: Harold Bloom and the art of appreciation. – The Salt Companion to Harold Bloom. Toim Roy Sellars, Graham Allen. Cambridge: Salt, lk 35–51.

Hennoste, Tiit 2016. Eesti kirjanduslik avangard 20. sajandi algul. Hüpped modernismi poole I. (Heuremata.) Tallinn–Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Hinrikus, Mirjam 2007. Noor-Eesti intellektuaalide dekadentlikust Euroopa identiteedist: J. Randvere „Ruth” ja Friedebert Tuglase „Felix Ormusson”. – Looming, nr 11, lk 1713–1730.

Hinrikus, Mirjam 2014. Ambivalentsest dekadentsist ja selle sümptomitest Paul Bourget’ ja Friedrich Nietzsche tekstides ning Friedebert Tuglase romaanis „Felix Ormusson”. – Autogenees ja ülekanne. Moodsa kultuuri kujunemine Eestis. Koost Rein Undusk. (Collegium litterarum 25.) Tallinn: Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, lk 199–240.

Hollander, John 1981. The Figure of Echo. Berkeley–Los Angeles–London: University of California Press.

Hollander, John 1988. Introduction. – Harold Bloom, Poetics of Influence. Toim John Hollander. New Haven: Henry R. Schwab, lk xi–xlvi.

Kirss, Tiina Ann 2008. Pegasus ja puuhobune. James Joyce’i „Kunstniku noorpõlveportree” ja Friedebert Tuglase „Felix Ormusson”. – Methis. Studia humaniora Estonica. Noor-Eesti kümme aastat: esteetika ja tähendus, nr 1–2, lk 86–103.
https://doi.org/10.7592/methis.v1i1-2.466

Kirss, Tiina 2009. Saatesõna tõlkele. – Methis. Studia humaniora Estonica, nr 4, lk 173–178.
https://doi.org/10.7592/methis.v3i4.513

Kruus, Oskar 1991. Pürgimine laineharjale. – Looming, nr 5, lk 682–692.

Lotman, Juri 1990. Retoorika. Tlk Inta Soms. – J. Lotman, Kultuurisemiootika. Tekst–kirjandus–kultuur. Tallinn: Olion, lk 217–246.

Moynihan, Robert 1986. Paul de Man. [Intervjuu.] – R. Moynihan, A Recent Imagining. Interviews with Harold Bloom, Geoffrey Hartman, J. Hillis Miller, and Paul de Man. Hamden–Connecticut: Archon Books, lk 133–159.

Pilv, Aare 2016. Pretensioonitu puudutus. – Looming, nr 10, lk 1485–1487.

Raudsepp, Hugo 1922. „Hümnid Paanile”. Mõned märkused Roht’i uue teose puhul. – Esmaspäev 18. IX, nr 4.

Roht, Richard 1922. Hümnid Paanile. Tartu: Noor-Eesti Kirjastus.

Roht, Richard 1935. Tsaari ohvitser. Tartu: Noor-Eesti.

Roy, Ayor 2009. Hegel contra Schlegel; Kierkegaard contra de Man. – PMLA, kd 124, nr 1, lk 107–126.
https://doi.org/10.1632/pmla.2009.124.1.107

Salusinszky, Imre 1987. Harold Bloom. [Intervjuu.] – I. Salusinszky, Criticism in Society. New York–London: Methuen, lk 44–73.

Sisask, Kaia 2007. Friedebert Tuglase „prantsuse daam”. Prantsusmaa kui muusa ja maatriks nooreestlaste kultuurihorisondil. – Keel ja Kirjandus, nr 9, lk 705–713.

Sisask, Kaia 2009. Noor-Eesti ja esprit fin-de-siècle. Puhta kunsti kreedo maailma- ja inimesetunnetust restruktureeriv roll 20. sajandi alguse Eestis. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus.

Tammsaare, A. H. 1915. Ormussoni kiri Pariisist Friedebert Tuglasele. – Vaba Sõna. Teine aastakäik. Tartu: Noor-Eesti Kirjastus, lk 183–189.

Tuglas, Friedebert 1915. Seletuseks. – Vaba Sõna. Teine aastakäik. Tartu: Noor-Eesti Kirjastus, lk 189–190.

Tuglas, Friedebert 1920. Felix Ormusson. 2. tr. Tartu: Noor-Eesti Kirjastus.

Tuglas, Friedebert 1923. Eesti kirjandus 1922. – Looming, nr 2, lk 140–150.

Tuglas, Friedebert 1973. Rahutu rada. Tallinn: Eesti Raamat.

Tuglas, Friedebert 2009a. Midia. – F. Tuglas, Valik proosat. Koostanud ja saatesõnad Jaan Undusk. Tallinn: Avita, lk 272–287.

Tuglas, Friedebert 2009b. Kirjanduslik stiil. – F. Tuglas, Valik proosat. Koostanud ja saatesõnad Jaan Undusk. Tallinn: Avita, lk 339–344.

Ärevushäired = Ärevus-, stressiga seotud, dissotsiatiivsed ja somatomorfsed häired. Normaalne ärevus. http://www.kliinikum.ee/psyhhiaatriakliinik/lisad/ravi/ph/40arevushaired.htm#Normaalne_ärevus (14. IV 2017).