Õpiruum ‘learning space’ or õpperuum ‘study space’? The use of the right term conveys the meaning of the learning process

https://doi.org/10.54013/kk754a5

Keywords: concept of learning, educational terminology, dictionary, field of meaning, discourse analysis

In our article we conceptualise the meaning of the Estonian words õpiruum ‘learning space’ and õpperuum ‘study space’ by analysing media texts retrieved from the Internet. A media text, as we understand it, is any constructed media product or piece of communication, whether printed or audiovisual, which can be analysed and deconstructed. Until recently, the two terms õpiruum and õpperuum have been used inconsistently and all too often as synonyms in Estonian. By presenting several examples and pictures from media texts we argue that these two terms should rather be used in different contexts and definitely not used as synonyms. A closer look at the uses of these two terms in dictionaries enables us to construct the meaning of the word stems õpi- and õppe-. The textual and visual material retrieved from the Internet gives multiple, vague and contradictory responses. In texts, õpiruum and õpperuum are almost invariably used as synonyms. Visual examples, however, allow to conclude that õpiruum is usually an open space where students have active roles, the room itself allows certain mobility and flexibility, and the process taking place in this room could be characterised as co-creation between students and teacher. On the contrary, õpperuum is a room which does not allow any flexibility or mobility, the role of the students is rather passive as only the teacher has an active role and the process taking place in this kind of room could be characterised as a one-way-path from a teacher who teaches and the students who are there to study. We suggest that the two terms õpiruum and õpperuum should be used in different ways and we propose to define õpiruum as follows: õpiruum ‘learning space’ is a space where parties in the learning process establish the meaning of what is being learnt together.

 

Katrin Aava (b. 1963), PhD, Tallinn University, Baltic Film, Media, Arts and Communication School (BFM), Associate Professor (Narva mnt 25, 10120 Tallinn), aava@tlu.ee

Katrin Karu (b. 1969), PhD, Tallinn University, Institute of Educational Sciences, Lecturer in Andragogy (Narva mnt 25, 10120 Tallinn), katrin.karu@tlu.ee

Esta Kaal (b. 1962), MA, Tallinn University, Baltic Film, Media, Arts and Communication School (BFM), Lecturer (Narva mnt 25, 10120 Tallinn), esta.kaal@tlu.ee

Mari Uusküla (b. 1980), PhD, Tallinn University, School of Humanities, Associate Professor of Linguistics and Translation Theory (Narva mnt 29, 10120 Tallinn), mari.uuskula@tlu.ee

References

VEEBIVARAD

EKI ühendsõnastik 2020. Eesti Keele Instituut, Sõnaveeb 2020. https://sonaveeb.ee

EKSS = Eesti keele seletav sõnaraamat 2009. https://www.eki.ee/dict/ekss

HAR = Haridussõnastik 2014. https://www.eki.ee/dict/haridus

Station.ee. [Meediamonitooringu ja -analüüsi teenus.] https://station.ee

ÕS 2018 = Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018. https://www.eki.ee/dict/qs

KIRJANDUS

Aava, Katrin; Salumäe, Ülle 2013. Meedia ja mõjutamine. Tallinn: Künnimees.
Ashwin, Paul; Boud, David; Coate, Kelly; Hallett, Fiona; Keane, Elaine; Krause, Kerri-Lee; Leibowitz, Brenda; MacLaren, Iain; McArthur, Jan; McCune, Velda; Tooher, Michelle 2015. Reflective Teaching in Higher Education. London-New Delhi-New York-Sydney: Bloomsbury.
Bachmann, Heinz 2018. A focus on student learning. – Competence-Oriented Teaching and Learning in Higher Education – Essentials. Toim H. Bachmann. Bern: hep der Bildungsverlag, lk 12-14.
Barry, Ann Marie 2005. Perception theory. – Handbook of Visual Communication: Theory, Methods, and Media. Toim Ken Smith, Sandra Moriarty, Gretchen Barbatsis, Keith Kenney. Routledge, lk 45-62.
Berman, Naomi 2020. A critical examination of informal learning spaces. – Higher Education Research & Development, kd 39, nr 1, lk 127-140.
https://doi.org/10.1080/07294360.2019.1670147
Biesta, Gert 2015. What is education for? On good education, teacher judgement, and educational professionalism. – European Journal of Education, kd 50, nr 1, lk 75-87.
https://doi.org/10.1111/ejed.12109
Dake, Dennis 2005. Creative visualization. – Handbook of Visual Communication: Theory, Methods, and Media. Toim Ken Smith, Sandra Moriarty, Gretchen Barbatsis, Keith Kenney. Routledge, lk 23-43.
EKG II = Tiiu Erelt, Reet Kasik, Helle Metslang, Henno Rajandi, Kristiina Ross, Henn Saari, Kaja Tael, Silvi Vare 1993. Eesti keele grammatika II. Süntaks. Tallinn: Eesti Teaduste Akadeemia Keele ja Kirjanduse Instituut.
Erelt, Tiiu 1982. Eesti oskuskeel. Tallinn: Valgus.
Fairclough, Norman 1989. Language and Power. Edinburgh: Pearson Education.
Fairclough, Norman 2005. Critical discourse analysis in trans-disciplinary research on social change: Transition, re-scaling, poverty and social inclusion. – Lodz Paper in Pragmatics, kd 1, lk 37-58.
Gee, James Paul; Green, Judith, L. 1998. Discourse analysis, learning, and social practice: A methodological study. – Review of Research in Education, kd 23, nr 1, lk 119-169.
https://doi.org/10.3102/0091732X023001119
Granito, Vincent J.; Santana, Mary E. 2016. Psychology of learning spaces: Impact on teaching and learning. – Journal of Learning Spaces, kd 5, nr 1, lk 1-8.
Heidmets, Mati; Slabina, Pille 2017. Õpikäsitus kooliuuenduse kontekstis. – Õpikäsitus: teooriad, uurimused, mõõtmine. Analüütiline ülevaade. Toim M. Heidmets. Tallinna Ülikool: Haridusteaduste Instituut, lk 4-8.
Heiskala, Risto 2007. Social innovations: Structural and power perspectives. – Social Innovations, Institutional Change and Economic Performance. Toim Timo J. Hämäläinen, R. Heiskala. Cheltenham: Edward Elgar, lk 52-79.
Holzscheiter, Anna 2014. Between communicative interaction and structures of signification: Discourse theory and international relations. – International Studies Perspectives, kd 15, nr 2, lk 142-162.
https://doi.org/10.1111/insp.12005
HTM 2017 = Haridus- ja Teadusministeerium. Õpikäsitusest ja selle muutumisest. Elukestva õppe strateegia 2020 1. eesmärgi selgituseks. https://www.hm.ee/sites/default/files/har_min_broshyyr_12lk_est_veebi.pdf (16. II 2020).
HTM 2019 = Haridus- ja Teaduministeerium. Tark ja tegus Eesti 2035. Eesti haridus- ja teadusstrateegia 2021-2035. Kolme ekspertrühma visioonidokumentide kokkuvõte. https://www.hm.ee/sites/default/files/tark_ja_tegus_eesti2035_kokkuvottev_visioonidokument.pdf (18. VIII 2020).
Jones, Kevin 2009. The persuasive function of the visual ideograph: The case of baby Samuel. – Visual Impact: The Power of Visual Persuasion. Toim Susan B. Barnes. Cresskill, New Jersey: Hampton Press, lk 173-184.
Jõgi, Larissa; Karm, Mari 2013. Õppejõudude õpetamisoskusest. – Sirp 7. II.
Kabur, Helve 1966. Teoreetilist termini ja üldsõna vahekorra kohta. – Keel ja Kirjandus, nr 7, lk 426-431.
Karu, Katrin 2020. Üliõpilaste arusaamad õppimisest ülikoolis: andragoogiline vaade. (Tallinna Ülikooli sotsiaalteaduste dissertatsioonid 134.) Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus.
Kasik, Reet 2007. Kuidas kirjutada selget tarbeteksti. – Oma Keel, nr 1, lk 46-51.
Kasik, Reet 2008. Meediatekstide analüüs: eesmärgid ja metoodika. – Tekstid ja taustad V. Toim R. Kasik. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, lk 10-43.
Kerge, Krista 2014. Haridusmõisteid kuues kuues. – Keel ja Kirjandus, nr 11, lk 877−887.
Kilp, Alar 2017. Akadeemiline õpetamine. – Sõjateadlane, nr 4, lk 9-34.
Knowles, Malcolm S.; Holton, Elwood F.; Swanson, Richard 2005. The Adult Learner: The Definitive Classic in Adult Education and Human Resource Development. Amsterdam: Elsevier.
Krull, Edgar 2013. Õppimine. – Haridusleksikon. Toim Rain Mikser. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, lk 270−275.
Kuckartz, Udo 2014. Basic concepts and the process of qualitative text analysis. – Qualitative Text Analysis: A Guide to Methods, Practice & Using Software. Toim U. Kuckartz. London: SAGE Publications Ltd., lk 37-64.
https://doi.org/10.4135/9781446288719.n3
Kuurme, Tiiu 2015. Õppimise mõistmisest (2. osa). – Huvitav kool 16. I. https://www.huvitavkool.ee/2015/01/tiiu-kuurme-oppimise-moistmisest-2osa.html (13. VIII 2020).
Merriam, Sharan B.; Caffarella, Rosemary S.; Baumgartner, Lisa M. 2007. Learning in Adulthood. 3rd ed. San Francisco: Jossey-Bass.
Mikser, Rain (toim) 2013. Haridusleksikon. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.
https://doi.org/10.12697/eha.2014.2.2.10
Mikser, Rain 2014. “Haridusleksikon”. – Eesti Haridusteaduste Ajakiri, kd 2, nr 2, lk 242-244.
https://doi.org/10.12697/eha.2014.2.2.10
Narits, Paul 2002. Juriidiline semantika ehk õiguskeel Eesti õiguskorra kontekstis. – Riigikogu Toimetised, nr 5, lk 112-116.
Põlda, Halliki 2018. Andekusefenomeni konstrueerimine avalikus kommunikatsioonis. (Tallinna Ülikooli sotsiaalteaduste dissertatsioonid 48.) Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus.
Põlda, Halliki; Teidla-Kunitsõn, Gertha 2020. Õpiruumi keeleline konstrueerimine üliõpilaste arusaamades. – Keel ja Kirjandus, nr 8-9, lk 719-736.
https://doi.org/10.54013/kk754a6
Saari, Henn 1982. Eesti terminoloogiatöö põhimõtete analüüs. Kandidaaditöö. Tartu: Tartu Riiklik Ülikool.
Saldaña, Johnny 2009. The Coding Manual for Qualitative Researchers. London: Sage Publications Ltd.
Savin-Baden, Maggi 2008. Learning Spaces: Creating Opportunities for Knowledge Creation in Academic Life. Maidenhead: University Press.
Säljö, Roger 2003. Õppimine tegelikkuses. Tlk Erle Nõmm. Eesti Vabaharidusliidu Kirjastus.
Tynjälä, Päivi; Heikkinen, Hannu L. T.; Huttunen, Rauno 2005. Konstruktivistinen oppimiskäsitys oppimisen ohjaamisen perustana. – Konstruktivismi ja realismi. Toim Pekka Kalli, Anita Malinen. Helsinki: Kansanvalistusseura ja Aikuiskasvatuksen tutkimus­seura, lk 20-48.
van Dijk, Teun A. 2005. Ideoloogia. Multidistsiplinaarne käsitlus. Tlk Merit Karise. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.
van Leeuwen, Theo 1996. The representation of social actors. – Texts and Practices: Readings in Critical Discourse Analysis. Toim Carmen Rosa Caldas Coulthard, Malcolm Coulthard. London: Routledge, lk 32-70.