PDF

Contradictions in the depiction of Stalinist time in contemporary prose

The motive of meeting

https://doi.org/10.54013/kk760a1

Keywords: Estonian Soviet literature, socialist realism, democracy, authoritarity

Stalinist literature has not received much attention from the aesthetic viewpoint. True, this could not even be expected of the criticism of the time, but a certain inconsistency can hardly escape the eye of today’s reader. The reason probably lies in the internal contradiction of socialist realism – the incompatibility of realistic vs romantic or utopian modality. Things were required to be depicted at once as they were and as they should or would be in the future.

The article is focused on the depiction of meeting as one of the recurring motives in stories set in Stalin’s Soviet Union. Here the contradiction is in that the relatively realistic and democratic portrayals of meetings evolve into a utopistic unanimity of the so-called workpeople’s democracy, which is seen as the democratic ideal of the bright future. Such transition is accounted for by the dialectic of spontaneity and consciousness as a subtext of the social realist masterplot: in the course of the meeting the volatile force of the working people is transformed into a conscious Soviet-minded citizenship. Although the elaboration of the subtext can clearly be followed, the emphasis tends to shift from a convincing portrayal of the characters to that of the main character’s leadership. In this way, many a meeting in artistic representation (as an abstraction of social relations) unintentionally discloses its authoritarian essence.

 

Inga Sapunjan (b. 1986), MA, University of Tartu, Institute of Cultural Research, PhD ­Student (Ülikooli 16, 51014 Tartu), inga.sapunjan@ut.ee

References

Annuk, Eve 2006. Ilmi Kolla ja tema aeg: biograafilise lähenemisviisi võimalusi nõukogude aja uurimise kontekstis. (Dissertationes litterarum et contemplationis comparativae Universitatis Tartuensis 3.) Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.
Annus, Epp 2019. Sotskolonialism Eesti NSV-s: võim, kultuur, argielu. (Heuremata. Humanitaarteaduslikke monograafiaid.) Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.
Clark, Katerina 1981. The Soviet Novel: History as Ritual. Bloomington-Chicago: University of Chicago Press.
Dobrenko, Evgeny 2007. Political Economy of Socialist Realism. New Haven-London: Yale University Press.
Dobrenko, Evgeny 2011a. Literary criticism and the transformation of the literary field during the cultural revolution 1928-1932. – A History of Russian Literary Theory and Criticism: The Soviet Age and Beyond. Toim E. Dobrenko, Galin Tihanov. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, lk 43-63.
https://doi.org/10.2307/j.ctt5hjn1z.8
Dobrenko, Evgeny 2011b. Socialist realism. – The Cambridge Companion to Twentieth-­Century Russian Literature. Toim E. Dobrenko, Marina Balina. Cambridge: Cambridge University Press, lk 97-113.
https://doi.org/10.1017/CCOL9780521875356.006
Dobrenko, Evgeny 2011c. Literary criticism and the institution of literature in the era of war and late Stalinism, 1941-1953. – A History of Russian Literary Theory and Criticism: The Soviet Age and Beyond. Toim E. Dobrenko, Galin Tihanov. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, lk 163-183.
https://doi.org/10.2307/j.ctt5hjn1z.13
Epner, Luule 2001. Proosa ja draama kodumaal: stalinismi kammitsas. – Epp Annus, L. Epner, Ants Järv, Sirje Olesk, Eve Süvalep, Mart Velsker, Eesti kirjanduslugu. Tallinn: Koolibri, lk 378-386.
Getty, Arch J. 1991. State and society under Stalin: Constitutions and elections in the 1930s. – Slavic Review, kd 50, nr 1, lk 18-35.
https://doi.org/10.2307/2500596
Gorky, Maxim 2004. Soviet Literature. – Marxists Internet Archive marxists.org. https://www.marxists.org/archive/gorky-maxim/1934/soviet-literature.htm (11. XII 2020).
Groys, Boris 2019. Stalinismi totaalne kunstiteos. (Bibliotheca controversiarum.) Tlk Kajar Pruul. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus.
Günther, Hans 2011. Soviet literary criticism and the formulation of the aesthetics of socialist realism, 1932-1940. – A History of Russian Literary Theory and Criticism: The Soviet Age and Beyond. Toim Evgeny Dobrenko, Galin Tihanov. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, lk 90-108.
https://doi.org/10.2307/j.ctt5hjn1z.10
Hasselblatt, Cornelius 2015. Sotsialismi muinasjutt: kui “sotsialistlik” oli Nõukogude Eesti kirjandus? – C. Hasselblatt, Eemalt vaadates. Veerand sajandit eesti kirjandusega. (Studia litteraria Estonica 15.) Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, lk 108-119.
Heller, Leonid 1997. A world of prettiness: Socialist realism and its aesthetic categories. – Socialist Realism without Shores. Toim Thomas Lahusen, Evgeny Dobrenko. Durham: Duke University Press, lk 51-75.
https://doi.org/10.1215/9780822398097-004
Hennoste, Tiit 2011. Ametiühingust rühmituseks. Eesti Nõukogude Kirjanike Liit kui kirjandusrühmitus ja tema esimene põhikiri kui kirjanduslik manifest. – Uurimusi 1940. aastate kirjandusest. Koost Anneli Kõvamees, Piret Viires. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, lk 13-44.
Kalda, Maie 2001. Vana kaader järel-eesti ajal võimalusi proovimas. – Keel ja Kirjandus, nr 8, lk 572-578.
Kojevnikov, Alexei 2000. Games of Stalinist democracy: Ideological discussions in Soviet sciences. – Stalinism. New Directions. Toim Sheila Fitzpatrick. London-New York: Routledge, lk 142-175.
Kommunismi tähis. – Looming 1952, nr 11, lk 1182-1196.
Kreegipuu, Tiiu 2005. Nõukogude kultuuripoliitika printsiibid ja rakendused Eesti NSV-s aastatel 1944-1954 kirjanduse ja trükiajakirjanduse näitel. [Magistritöö.] Tartu: Tartu Ülikool.
Kreegipuu, Tiiu 2007. Eesti kultuurielu sovetiseerimine: nõukogude kultuuripoliitika ees­märgid ja institutsionaalne raamistik aastatel 1944-1954. – Eesti NSV aastatel 1940-1953. Sovetiseerimise mehhanismid ja tagajärjed Nõukogude Liidu ja Ida-Euroopa arengute kontekstis. (Eesti Ajalooarhiivi toimetised 15 (22).) Koost Tõnu Tannberg. Tartu: Eesti Ajalooarhiiv, lk 352−388.
Leberecht, Hans 1949. Valgus Koordis. Tallinn: Ilukirjandus ja Kunst.
Leberecht, Hans 1951. Teel. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus.
Muhel, Voldemar (koost) 1970. Vene-eesti sõnaraamat. Neljas, parandatud ja täiendatud trükk. Tallinn: Valgus.
Märka, Veiko 1998. Kala hakkas mädanema südamest. – Vikerkaar, nr 10-11, lk 97-111.
https://doi.org/10.23994/lk.116411
Nirk, Endel 1948. O. Tooming: Uued inimesed. – Looming, nr 8, lk 1004-1012.
Nõukogude 1953 = Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liidu konstitutsioon (põhiseadus). NSV Liidu Ülemnõukogu kolmanda koosseisu I, II ja III istungjärgul vastuvõetud muudatuste ja täiendustega. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus.
Olesk, Sirje 2002. ENSV Kirjanike Liit ja EK(b)P KK kaheksas pleenum. – Kohandumise märgid. Koost Maie Kalda, Virve Sarapik. Tallinn: Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, lk 99−120.
Päll, Eduard 1945. Nõukogude demokraatiast. – Postimees 23. XI, lk 2.
Rannet, Egon 1953. Seltsimehed Torist. Olukirjeldus. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus.
Ross, Johanna 2018. Aira Kaalust Mari Saadini. Nõukogude eesti naisarenguromaan ja selle lugemisviisid. (Dissertationes litterarum et contemplationis comparativae Universitatis Tartuensis 17.) Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.
Semper, Johannes 1948. Marksistlik-leninlik kunstiõpetus. – Looming, nr 12, lk 1497-1517.
Smuul, Juhan 1955. Kirjad Sõgedate külast. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus.
Zdhanov, Andrei 2004. Soviet literature – the richest in ideas, the most advanced literature. – Marxists Internet Archive marxists.org. https://www.marxists.org/subject/art/lit_crit/sovietwritercongress/zdhanov.htm (11. XII 2020).
Timofejev, Leonid 1957. Kirjandusteaduslike terminite lühisõnastik. Tlk Daniel Palgi. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus.
Tooming, Osvald 1948. Uued inimesed. Kolm jutustust. Tallinn: Ilukirjandus ja Kunst.
Tooming, Osvald 1950. Roheline kuld. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus.
Undusk, Jaan 1994. Stalinismi müstilised ja maagilised märgid: Juhan Smuuli Poeem Stalinile oma retoorilises ümbruses. – Akadeemia, nr 9, lk 1863-1889.
Undusk, Jaan 2008. The fading reality of socialist realism: Aesthetics as a means of realpolitik. – Back to Baltic Memory: Lost and Found in Literature 1940-1968. Toim Eva Eglāja-Kristsone, Benedikts Kalnacs. Riga: Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, lk 13−27.
Undusk, Jaan 2013. Sotsialistliku realismi lenduv reaalsus. Esteetika kui reaalpoliitika riist. – Vikerkaar, nr 6, lk 39−61.
Utt, Olaf 1956. Mõtteid “Kirju Sõgedate külast” lugedes. – Looming, nr 3, lk 376-381.
Veidemann, Rein 2001. Sotsialistlik realism kui modernsuse projekt. – Keel ja Kirjandus, nr 7, lk 449−454.
Veidemann, Rein 2011. Hans Leberecht ja tema “Valgus Koordis” – kurioosum ja paradoksid. – Uurimusi 1940. aastate eesti kirjandusest. Koost Anneli Kõvamees, Piret Viires. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, lk 155−168.
Velsker, Mart 2019. Kreml ja Kreenholm, Talvepalee ja Toompea. Linnad stalinismiaja eesti luules. – Methis. Studia humaniora Estonica, nr 24, lk 85−111.
Veskimägi, Kalju-Olev 1996. Nõukogude unelaadne elu: tsensuur Eesti NSV-s ja tema peremehed. Tallinn: K.-O. Veskimägi.
Viiding, Paul 1947. Sild. Tallinn: Ilukirjandus ja Kunst.