The base form and other forms of Estonian verb

https://doi.org/10.54013/kk762a3

Keywords: morphology, verbal inflection, paradigm structure, corpus linguistics, ­linguistic variation, text statistics, child language, historical linguistics, old Estonian

The article discusses the implicational patterns present in the Estonian verb paradigm: which paradigm slot acts as the base form, which slots act as other principal parts, and what their hierarchical dependency looks like. The argumentation relies on data from three different sources: childrens acquisition of Estonian as their first language; verbal inflectional classes as reconstructed from the 17th century Tallinn variety of Estonian; and statistics from different contemporary corpora. The article arrives at a different implicational schema than the one traditionally considered to hold. The article suggests that the base form is the bare stem (which is used as the 2nd person imperative and prohibitive, as well as for the negation of the present indicative), and that the other three principal parts are the infinitive; the word-form representing simultaneously the past participle impersonal and the past indicative negative impersonal; and the 3rd person singular of the past indicative. The supine, which is traditionally regarded as the base form, is relegated to being dependent on the 3rd person singular of the past indicative. The article acknowledges that the proposed schema causes difficulties with the algorithm of generating paradigm slots for words that now exhibit a strengthening gradation pattern, traditionally considered to be unproductive for Estonian words and even completely missing for verbs.

 

Heiki-Jaan Kaalep (b. 1962), PhD, University of Tartu, Institute of Computer Science, Associate Professor in Language Technology (Narva mnt 18, 51009 Tartu), heiki-jaan.kaalep@ut.ee

References

Veebivarad

CHILDES = Laste- ja hoidjakeele korpus. https://childes.talkbank.org/access/Other

etTenTen13 = Internetist alla laetud eestikeelsete veebilehtede korpus Keeleveebis.

www.keeleveeb.ee/dict/corpus/ettenten/about.html

TÜ korpused = Korpused. Tartu Ülikooli arvutilingvistika uurimisrühm. https://www.cl.ut.ee/korpused

VAKK = Vana kirjakeele korpus. https://doi.org/10.15155/TY.0005

 

Kirjandus

Ahrens, Eduard 2003 [1853]. Eesti keele Tallinna murde grammatika. – Uue ajastu misjonilingvist. Eduard Ahrens 200. Koost ja toim Kristiina Ross. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, lk 75-429.
Argus, Reili 2008. Eesti keele muutemorfoloogia omandamine. (Humanitaarteaduste dissertatsioonid 19.) Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus.
Argus, Reili; Bauer, Annika 2020. Muutevormide ilmumine eesti keelt esimese keelena omandavate laste kõnesse. – Philologia Estonica Tallinnensis, nr 5, lk 17−57.
https://doi.org/10.22601/PET.2020.05.01
Ehala, Martin 1997. Eesti morfoloogia olemus. – Keel ja Kirjandus, nr 6, lk 370-383.
EKG = Mati Erelt, Reet Kasik, Helle Metslang, Henno Rajandi, Kristiina Ross, Henn Saari, Kaja Tael, Silvi Vare, Eesti keele grammatika I. Morfoloogia. Sõnamoodustus. Tallinn: Eesti Teaduste Akadeemia Eesti Keele Instituut, 1995.
EKK = Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross, Eesti keele käsiraamat. Kolmas, täiendatud tr. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2007.
Habicht, Külli; Kingisepp, Valve-Liivi; Pirso, Urve; Prillop, Külli 2000. Georg Mülleri jutluste sõnastik. (Tartu Ülikooli eesti keele õppetooli toimetised 12.) Toim Jaak Peebo. Tartu: Tartu Ülikool.
Helle, Anton Thor 2006. Lühike sissejuhatus eesti keelde 1732. Saksa keelest tõlkinud ja järelsõnad kirjutanud Annika Kilgi, Kristiina Ross. Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.
Help, Toomas 2004. Sõnakeskene keelemudel. Eesti regulaarne ja irregulaarne verb. (Dissertationes philologiae estonicae Universitatis Tartuensis 13.) Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.
Kaalep, Heiki-Jaan 2012. Eesti käänamissüsteemi seaduspärasused. – Keel ja Kirjandus, nr 6, lk 418-449.
https://doi.org/10.54013/kk655a2
Kaalep, Heiki-Jaan 2015. Eesti verbi vormistik. – Keel ja Kirjandus, nr 1, lk 1-15.
https://doi.org/10.54013/kk686a1
Kaalep, Heiki-Jaan 2018. Statistika koht keelemudelis. – Keel ja Kirjandus, nr 8-9, lk 713-727.
https://doi.org/10.54013/kk730a7
Kaalep, Heiki-Jaan; Vaino, Tarmo 2000. Teksti täielik morfoloogiline analüüs lingvisti töövahendite komplektis. – Arvutuslingvistikalt inimesele. (Tartu Ülikooli üldkeeleteaduse õppetooli toimetised 1.) Toim Tiit Hennoste. Tartu: Tartu Ülikool, lk 87-99.
Kask, Arnold 1984. Eesti murded ja kirjakeel. (Eesti NSV Teaduste Akadeemia Emakeele Seltsi toimetised 16.) Tallinn: Valgus.
Kettunen, Lauri 1962. Eestin kielen äännehistoria. 3. tr. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 156.) Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
Kohler, Kaja 2003. Erwerb der frühen Verbmorphologie im Estnischen. Dissertation. Potsdam: Universität Potsdam.
Muuk, Elmar 1927. Eesti keeleõpetus. Kd I. Hääliku- ja vormiõpetus. (Akadeemilise Emakeele Seltsi toimetised XII.) Tartu: Eesti Kirjanduse Seltsi Kirjastus.
Müller, Georg 2007. Jutluseraamat. (Eesti mõttelugu 78.) Tartu: Ilmamaa.
Prillop, Külli 2001. Georg Mülleri jutluste verbivormistik. Magistritöö. Tartu Ülikooli eesti ja soome-ugri keeleteaduse osakond. Tartu.
Prillop, Külli 2003. Georg Mülleri teisenev keel. – Vana kirjakeel ühendab. (Tartu Ülikooli eesti keele õppetooli toimetised 24.) Tartu, lk 242-260.
Prillop, Külli 2004. Kuidas märksõnastada vanu eestikeelseid tekste? – Keel ja Kirjandus, nr 2, lk 90-99.
Prillop, Külli 2020. Lühike, pikk ja ülipikk häälik eesti kirjakeele ajaloos. – Emakeele Seltsi aastaraamat 65 (2019). Peatoim Mati Erelt. Tallinn: Teaduste Akadeemia Kirjastus, lk 164-191.
https://doi.org/10.3176/esa65.07
Salasoo, Tiiu 1995. Morfoloogiliste tunnuste esmakasutus ühe lapse arenevas keeles. – Keel ja Kirjandus, nr 4, lk 239-252.
Vihman, Marilyn May; Vija, Maigi 2008. The acquisition of verbal inflection in Estonian: Two case studies. – The Acquisition of Verbs and their Grammar: The Effect of Particular Languages. (Studies in Theoretical Psycholinguistics 33.) Toim Natalia Gagarina, Insa Gülzow. Dordrecht: Springer, lk 263-295.
https://doi.org/10.1007/978-1-4020-4335-2_11
Viht, Annika; Habicht, Külli 2019. Eesti keele sõnamuutmine. (Eesti keele varamu IV.) Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.
Viks, Ülle 1992. Väike vormisõnastik. Kd 1. Sissejuhatus & grammatika. Toim Henno Rajandi. Eesti Teaduste Akadeemia Keele ja Kirjanduse Instituut. Tallinn.
Wiedemann, Ferdinand Johann 2011. Eesti keele grammatika. Tlk Heli Laanekask. Toim Ellen Niit. Tallinn: Eesti Teaduste Akadeemia Emakeele Selts.