PDF

The literary nomenklatura of Soviet Estonia

CC ECP nomenklatura and the managers of literary life in the Soviet Republic

https://doi.org/10.54013/kk782a5

Keywords: Estonian SSR, nomenklatura, Writers’ Union

This article looks at the meaning of the term nomenklatura, the positions within the Soviet Estonian literary life that were included in the Communist Party nomenkla­tura, the day-to-day practices used when dealing with “nomenklatural writers,” and the most prominent “nomenklatural writers” during the post-Stalin era.

The term nomenklatura has a number of meanings in the Soviet context. Firstly, it was a (secret) list of key positions to which people were appointed and from which they were removed by a decision of a specific party committee; secondly, it was a set of bureaucratic procedures; and thirdly, the people who filled these positions. As a specific instrument of power, the nomenklatura ensured the Communist Party a control over the leading cadres in whatever sphere of activity they operated while their position belonged to the list of the party nomenklatura. Thus, the party had at every administrative level their own nomenklatura list. The Central Committee of the Estonian Communist Party (hereafter CC ECP) had roughly 2000 positions included in the nomenklatura that were considered important at the national level. Furthermore, the nomenklatura at this level was subdivided into the Bureau, Secretariat and “accounting” lists. These individual lists, as well the CC ECP nomenklatura as a whole, were never fixed; instead, the composition of the lists and the number of the positions changed frequently.

In the field of literature, the CC ECP nomenklatura included about twenty positions that were more or less tied to the Writers’ Union of the Estonian SSR; these included positions at the Writers’ Union itself, at the journals Looming and Keel ja Kirjandus, and at the newspaper Sirp ja Vasar. The role of the CC ECP mostly, but not exclusively, involved formal procedures, such as the approval of decisions or nomenklatura appointments, but also the activities that preceded it. This article demonstrates that the involvement of the CC ECP was evident in scouting and selecting suitable candidates for certain positions, as well as in seeking support for their appointment from a circle of leading writers. However, this varied greatly depending on the subdivision to which the position belonged. Especial attention was paid by Communist Party functionaries to the positions which belonged to the Bureau list and to the Chairman of the Writers’ Union, in particular.

The three most important literary leaders of the post-Stalin era – Juhan Smuul, Paul Kuusberg and Vladimir Beekman – were also hand-selected by the CC ECP. In addition to being members of the Communist Party, they had a number of desirable qualities that made them suitable to be promoted to the Chairman of the Writers’ Union. Their strengths, such as Smuul’s personality and talent as a writer, Kuusberg’s administrative capability, and Beekman’s poise and good education, could be shaped to produce an ideal – or at least close to ideal – literary leader for Soviet Estonia.

 

Olev Liivik (b. 1975), PhD, Senior Researcher, Estonian Institute of Historical Memory; Associate Professor of Archival Studies, University of Tartu (Jakobi 2, 51005 Tartu), olev.liivik@ut.ee

References

ARHIIVIALLIKAD

Rahvusarhiiv (RA)

ERAF.1. – Eestimaa Kommunistliku Partei Keskkomitee

ERAF.1.4.444. Протоколы заседаний бюро ЦК КП(б) Эстонии №№ 252−257. 10.07.1947–18.08.1947.

ERAF.1.4.1966. Протоколы заседаний бюро ЦК КП Эстонии №№ 11−14. 02.06.1956–27.06.1956.

ERAF.1.4.2160. Протоколы заседаний бюро ЦК КП Эстонии №№ 1−5. 14.01.1958–29.03.1958.

ERAF.1.4.2878. Протоколы заседаний президиума ЦК КП Эстонии № 11−12. 19.02.1963‒26.02.1963.

ERAF.1.4.3787. Протокол заседаний бюро ЦК КП Эстонии № 111 (РЭ). 27.05.1969.

ERAF.1.4.4069. Протокол заседаний бюро ЦК КП Эстонии № 14 (РЭ). 22.06.1971.

ERAF.1.4.4798. Протоколы заседаний Бюро ЦК КП Эстонии №№ 6−10. 12.04.1976−21.05.1976.

ERAF.1.4.6230. Протоколы заседаний Бюро ЦК КП Эстонии №№ 69−71. 03.10.1983– 15.11.1983.

ERAF.1.6.1475. Куусберг Пауль Аугустович. 1943.

ERAF.1.6.4389. Якобсон Август Михкелевич. 1950−1963.

ERAF.1.6.2225. Мянник Эдуард Янович. 1949−1953.

ERAF.1.6.3433. Смуул Иоханнес Юрьевич. 1958−1970.

ERAF.1.6.5896. Ирд Каарел Кириллович. 1945−1985.

ERAF.1.6.3314. Семпер Иоханнес Хансович. 1946−1966.

ERAF.1.7.3913. Куусберг Пауль Аугустович. 1956.

ERAF.1.14.64. Статистические справки отдела о составе работников ГК, РК КП Эстонии и об укомплектованности должностей работников номенклатуры ЦК КП Эстонии. 05.02.1974– 25.07.1974.

ERAF.1.17.65. Статистические справки отдела о составе работников ГК, РК о составе работников ГК, РК КП Эстонии и об укомплектовании должностей работников номенклатуры ЦК КП Эстонии. 10.01.1975–01.09.1975.

ERAF.1.307.109. Список должностей, входящих в номенклатуру ЦК КПСС. 14.11.1944–25.11.1952.

ERAF.1.307.271. Списки номенклатуры должностей ЦК КП Эстонии. 03.01.1961.

ERAF.1.307.272. Списки должностей городских, районных и парторганизации предприятии входящие в состав номенклатуры ЦК КП Эстонии. 04.12.1964.

ERAF.1.307.274. Перечень должностей входящих в номенклатуру ЦК КП Эстонии. 18.01.1966.

ERAF.1.307.277. Перечень должностей входящих в номенклатуру ЦК КП Эстонии. 13.01.1975.

ERAF.1.307.278. Перечень должностей входящих в номенклатуру ЦК КП Эстонии с учетом изменении на 1 января 1982 года.

ERAF.5 − EKP Tallinna Linnakomitee

ERAF.5.2.309. Куусберг, Пауль. 19.07.1940−20.07.1940.

ERAF.287 − EKP Tallinna Linna Lenini Rajoonikomitee

ERAF.287.49.174. Беекман Владимир Эугенович. 08.12.1959−22.12.1959.

 

KIRJANDUS

Beekman, Vladimir 1994. Kirjanike Liidu logiraamatust. – Keel ja Kirjandus, nr 12, lk 727–742.

Beekman, Vladimir 2008. Alles see oli…. Tallinn: Tänapäev.

Bennich-Björkman, Li; Grybkauskas, Saulius (toim) 2022. Moscow and the Non-Russian Republics in the Soviet Union: Nomenklatura, Intelligentsia and Centre-Periphery Relations. London–New York: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003244608

Hämäläinen, Mariliis 2011. Eestimaa Kommunistliku Partei Keskkomitee nomenklatuur 1945–1953. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Hämäläinen, Mariliis 2015. Eestimaa Kommunistliku Partei Keskkomitee nomenklatuur 1945–1990: areng ja statistika. – Ajalooline Ajakiri, nr 4, lk 357–386. https://doi.org/10.12697/AA.2015.4.02

Karjahärm, Toomas 2006. Kultuurigenotsiid Eestis: kirjanikud (1940–1953). – Acta Histo­rica Tallinnensia, nr 10, lk 142–177. https://doi.org/10.3176/hist.2006.1.07

Kuuli, Olaf 2002. Sula ja hallad Eesti NSV-s. Kultuuripoliitikast aastail 1953–1969. Tallinn.

Kuusberg, Paul 1993. Teist korda abielus „Loominguga”. – Looming, nr 4, lk 543–553.

Kuusberg, Paul 1996. Rõõmud ja pettumused. Mälestusi ja meenutusi. Tallinn: Kupar.

Lewin, Moshe 2003. Rebuilding the Soviet Nomenklatura 1945–1948. – Cahiers du Monde russe, nr 2–3, lk 219–251. https://doi.org/10.4000/monderusse.8608

Liivik, Olev 2006. Eestimaa Kommunistliku Partei Keskkomitee aparaat 1945–1953. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Liivik, Olev 2014. Eesti NSV Ministrite Nõukogu institutsionaalne areng ja kaadrid 1940–1953. (Dissertationes historiae Universitatis Tartuensis 34.) Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Olesk, Sirje 2002. ENSV Kirjanike Liit ja EK(b)P KK kaheksas pleenum. – Looming, nr 10, lk 1552–1567.

Olesk, Sirje 2022. „Hing on kinni ajaloos”. ENSV Kirjanike Liit aastatel 1986–1991. – Looming, nr 1, lk 96–114.

Parve, Ralf 2010. Minu aeg. Kirjandusloolised vestlused. Küsinud ja üles kirjutanud Jaak Urmet. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.

Prii, Rein (koost) 1976. Eesti NSV Kirjanike Liidu organisatsioonilise töö ülevaade (mai 1971 – märts 1976). Tallinn: Eesti Raamat.

Prii, Rein (koost) 1986. Eesti NSV Kirjanike Liidu organisatsioonilise töö ülevaade (märts 1981 – detsember 1985). Tallinn: Eesti Raamat.

Semper, Johannes 2013. Päevaraamatud. Tartu: Ilmamaa.

Smuul, Juhan 1982. Autobiograafia. Tallinn: Eesti Raamat.

Tamm, Aksel 2003. Aga see oli üks mees. Eluvisandeid. Tallinn: Kuldsulg.

Tannberg, Tõnu 2007. Moskva institutsionaalsed ja nomenklatuursed kontrollimehhanismid Eesti NSVs sõjajärgsetel aastatel. – Eesti NSV aastatel 1940–1953. Sovetiseerimise mehhanismid ja tagajärjed Nõukogude Liidu ja Ida-Euroopa arengute kontekstis. (Eesti Ajalooarhiivi toimetised 15 (22).) Koost T. Tannberg. Tartu: Eesti Ajalooarhiiv, lk 225–272.

Tannberg, Tõnu 2021. „Kuid kirjanike liit pole seni veel kõiki suutnud liita ühiseks pereks”. Lisandusi Eesti Nõukogude Kirjanike Liidu asutamise loole aastatel 1943–1946. – Keel ja Kirjandus, nr 7, lk 571–598. https://doi.org/10.54013/kk763a1

Tuulik, Ülo; Urmet, Jaak 2015. Kilde sugulasest Smuulist. – Looming, nr 2, lk 240–252.

Undusk, Jaan 2022. Jää hingus Juhan Smuuli tagaküljel. – Tuna. Ajalookultuuri ajakiri, nr 1, lk 2–17.

Urmet, Jaak 2011. Viiekümnendad. Inimese mõõde. – Sirp 28. I.

Urmet, Jaak 2016. Kommunist – ja mis siis, et kommunist. – Maaleht 13. X.

Veskimägi, Kaljo Olev 1996. Nõukogude unelaadne elu. Tsensuur Eesti NSV-s ja tema peremehed. Tallinn.

Voslenski, Michael 1984. Nomenklatura: The Soviet Ruling Class. New York: Doubleday.