PDF

Literary consultants at the Writers’ Union of the Estonian SSR as gatekeepers

https://doi.org/10.54013/kk782a7

Keywords: cultural politics, literary consultants, Estonian SSR, ideology

Literature was a major ideological tool in the cultural policy of the Soviet Union. Literature played an important social role, as it facilitated the upbringing of a new kind of people – Soviet people. Due to the importance of literature, writers, as representatives of the cultural elite, were also considered major cultural influencers. Writers’ work was guided by the Writers’ Union, which was deeply interwoven with the rules of the Soviet cultural policy. The ideological role of the Writers’ Union is evidenced, among other things, by the fact that from 1945 onwards it employed literary consultants who were appointed by a decision of the management board of the Writers’ Union.

The article looks at the role of the literary consultants of the Writers’ Union of the Estonian SSR as guides for young/inexperienced authors. Literary consultants were writers hired by the Writers’ Union to evaluate the works of novice writers as well as to offer guidance and instruction. Although there were separate consultants for poetry and prose, several consultants handled both poems and prose writings. Various writers, such as Debora Vaarandi, Ellen Niit, Paul Kuusberg, Eduard Männik and others, served as consultants. In addition to reading manuscripts and providing feedback, the consultants were tasked with organizing the work of the young authors’ section, actively seeking out new talented authors, advising experienced writers, etc.

Novice authors would send their works to the consultants, who would provide both written and oral feedback. The authors who sent their texts to the consultants included regular working people as well as those who went on to become well-known writers, such as Ilmi Kolla, Enn Vetemaa, Ly Seppel, Kalju Kangur, Jüri and Ülo Tuulik, among others.

The communication between a consultant and an author would sometimes turn tense, if the author did not agree with the consultant’s assessment. A consultant could endorse a work for publication or reject it. Consultants were required to base their assessments on both aesthetic and ideological criteria. From the ideological aspect, they had to rely on the officially approved Soviet views and rhetoric; in other words, a consultant was expected to perform a certain role. The authors had to follow ideological guidelines in their work as well. The article also looks at the extent to which both the consultants and the authors had wiggle room in this matter.

 

Eve Annuk (b. 1964), PhD, Estonian Literary Museum, Senior Researcher (Vanemuise 42, 51003 Tartu), eve.annuk@kirmus.ee

References

ARHIIVIALLIKAD

Eesti Kirjandusmuuseumi (EKM) Eesti Kultuurilooline Arhiiv (EKLA)

f 301 – Eesti Nõukogude Kirjanike Liit

f 301, m 13:1. Eesti Nõukogude Kirjanike Liidu konsultandi päevik. Konsultant luule alal: Debora Vaarandi (ka Uno Laht). 22.05.1953–03.07.1954.

f 301, m 13:4. Paul Kuusberg [märkmeid konsultandina]. d-ta.

f 301, m 13:6. EN Kirjanike Liidu proosakonsultandi (Paul Kuusberg) vastused. 13.02.1952–14.07.1957 ja d-ta.

f 301, m 13:7. EN Kirjanike Liidu proosakonsultandi (Eduard Männik) kirjavahetust ja retsensioone teostele. 1957–1958.

f 301, m 14:1. EN Kirjanike Liidu proosakonsultantide saadetud kirju ja kirjavahetust. 1959–1969.

f 301, m 14:2. EN Kirjanike Liidu proosakonsultandile saadetud kirju. 11.11.1958–31.10.1969.

f 301, m 15:1. EN Kirjanike Liidu luulekonsultandi [Ellen Niit] materjalid [kirjavahetus, saadetud luuletusi]. 1955–1961.

f 301, m 16:1. EN Kirjanike Liidu luulekonsultandi (Aksel Tamm) materjalid [kirja­vahetus, kutseid]. 1961–1962.

Rahvusarhiiv (RA)

ERA.R-1765 – Eesti NSV Kirjanike Liit

ERA.R-1765.1.36b. Juhatuse koosolekute protokollid. 10.01.1949–26.12.1949.

ERA.R-1765.1.54b. Juhatuse koosolekute protokollid. 02.02.1950-30.12.1950.

ERA.R-1765.1.73b. Juhatuse koosolekute protokollid. 24.01.1951–26.11.1951.

ERA.R-1765.1.95b. Juhatuse koosolekute protokollid. 30.01.1952–10.10.1952.

ERA.R-1765.1.113a. Juhatuse presiidiumi ja juhatuse koosolekute protokollid. 14.01.1953–30.12.1953.

 

KIRJANDUS

Ajalehe „Kaevur” toimetuse juures… – Kaevur 12. V 1956, lk 2.

Aktiivselt suunata kirjandus- ja kunstiloomingut. – Sirp ja Vasar 11. IV 1952, lk 1.

Annuk, Eve 2006. Ilmi Kolla ja tema aeg. Biograafilise lähenemisviisi võimalusi nõukogude aja uurimise kontekstis. (Dissertationes litterarum et contemplationis comparativae Universitatis Tartuensis 3.) Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Annuk, Eve 2017. Stalinismi „Teised”: Ilmi Kolla kui teisitimõtleja. – Methis. Studia humaniora Estonica, nr 20, lk 35−56. https://doi.org/10.7592/methis.v16i20.13890

EN Kirjanike Liidus. – Sirp ja Vasar 20. XI 1953, lk 3.

EN Kirjanike Liidus. – Sirp ja Vasar 19. XI 1954, lk 3.

EN Kirjanike Liidu konsultantide vastuvõtu ajad. – Sirp ja Vasar 20. I 1956, lk 3.

Ivanauskas, Vilius 2014. ‘Engineers of the human spirit’ during late socialism: The Lithuanian Union of Writers between Soviet duties and local interests. – Europe-Asia Studies, kd 66, nr 4, lk 645–665. https://doi.org/10.1080/09668136.2014.897429

Jermilov, V. 1950. Stalin ja kirjandus. – Sirp ja Vasar 7. I, lk 3.

Leedjärv, Maarja 2022. Eesti Nõukogude Kirjanike Liidu noorte autorite koondise tegevus aastatel 1949–1952. Bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, eesti ajaloo osakond. https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/83261/Maarja_Leedjärv_BA2022.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Liivik, Olev 2023. Nõukogude Eesti nomenklatuurne kirjanduselu. EKP keskkomitee nomenklatuur ja liiduvabariigi kirjandusjuhid. – Keel ja Kirjandus, nr 1–2, lk 91–109. https://doi.org/10.54013/kk782a5

Lumet, H. 1949a. Abiks näidendite kirjutajaile. – Stalinlik Noorus, nr 3, lk 36–37; nr 4, lk 22–23.

Lumet, H. 1949b. Abiks jutustuste kirjutajaile. – Stalinlik Noorus, nr 12, lk 34–35.

Mandel, Aive 2011. Eesti kirjanike loomingulised komandeeringud stalinismi ajal. – Aja­looline Ajakiri, nr 2 (136), lk 153–187.

Noorte autorite koosolek. – Sirp ja Vasar 24. XI 1951, lk 8.

Olesk, Sirje 2000. Neljakümnendad I: murrang kodumaal. – Muutuste mehhanismid eesti kirjanduses ja kirjandusteaduses. Koost Marin Laak, S. Olesk. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, lk 149–172.

Olesk, Sirje 2002. Peatükk ajaloost: ENSV Kirjanike Liit ja EK(b)P KK kaheksas pleenum. – Kohandumise märgid. (Collegium litterarum 16.) Koost Virve Sarapik, Maie Kalda, Rein Veidemann. Tallinn: Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, lk 99–120.

Olesk, Sirje 2008. Kirjandus ja kirjanduselu Eestis okupatsioonide ajal. – Kannatuste aastad 1940–1991. Toim Ülo Ennuste, Enn Tarvel, Peep Varju. Tallinn: Sihtasutus Valge Raamat, lk 83–121.

Olesk, Sirje 2014a. Kirjanduse vabanemise keeruline tee parteidokumentide valgusel. – Tuna. Ajalookultuuri ajakiri, nr 1, lk 130–138.

Olesk, Sirje 2014b. Kuuekümnendad aastad ENSV Kirjanike Liidus: muutuste aeg. – Looming, nr 8, lk 1154–1174.

Organisatsiooniline töö – loomingulise edu eeltingimus. – Sirp ja Vasar 20. XI 1953, lk 1.

Raudsepp, Anu 2000. Kirjandus ja stalinistlik kultuuripoliitika Eestis. – Muutuste mehhanismid eesti kirjanduses ja kirjandusteaduses. Koost Marin Laak, Sirje Olesk. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, lk 136–148.

Raun, Toivo U. 2001. Estonia and Estonians. 2. tr. Stanford, California: Hoover Institution Press, Stanford University.

Saar, Ants 1949. Teema valik. – Stalinlik Noorus, nr 8, lk 27–28.

Saar, Ants 1950. Töö noorte autoritega plaanikindlamaks. – Sirp ja Vasar 7. I, lk 3.

Smuul, Juhan 1951. Loominguliste sektsioonide tööst. – Sirp ja Vasar 29. IX, lk 2.

Štšerbina, Vladimir 1962. Leninlikult… – Sirp ja Vasar 20. IV, lk 1–2.

Tannberg, Tõnu 2021. „Kuid kirjanike liit pole seni veel kõiki suutnud liita ühiseks pereks”. Lisandusi Eesti Nõukogude Kirjanike Liidu asutamise loole aastatel 1943–1946. – Keel ja Kirjandus, nr 7, lk 571–598. https://doi.org/10.54013/kk763a1

TASS 1971. Nõukogude Liidu Kommunistliku Partei XXIV kongress. – Sirp ja Vasar 2. IV, lk 1–2.

Eve Annuk (snd 1964), PhD, Eesti Kirjandusmuuseumi vanemteadur (Vanemuise 42, 51003 Tartu), eve.annuk@kirmus.ee