PDF

The object in Estonian impersonal clauses

https://doi.org/10.54013/kk654a2

The paper examines whether the use of the typical subject case, the nominative, with the total object in the impersonal clause could be possibly accompanied by transference of even some more subject characteristics to such object, and whether the total object has more characteristics of the subject than does the partial object.
There is no subject in the Estonian impersonal construction, while the only overt argument is the object. In active clauses, the case of the total object is usually genitive and the case of the partial object is partitive. In impersonal clauses, the total object is in the nominative which is usually the case of the subject.
According to Eesti keele käsiraamat („Handbook of the Estonian language”), an impersonal clause with a total object has some features of the passive in Estonian: a patient realised as total object is usually placed at the beginning of an impersonal clause, which is characteristic of the patient of a passive clause where the patient has been promoted to the subject. To verify this statement, the impersonal in the present and past simple tenses were examined using sentences from the Corpus of Written Estonian. The analysed material showed that the position of the total object at the beginning of the impersonal clause is not markedly predominant. The proportion of the clauses where the total object was located before the predicate was only 45 % of all clauses with a total object. The position of the partial object before the predicate was even more frequent as observed in 52 % of the clauses with a partial object.
In addition the object and its information structural characteristics in relation to the word order of the impersonal clause were studied. Examination of sentences from the Corpus of Written Estonian showed that both the total and partial objects tend to occur at the beginning of the clause if they present given information: 67 % of the total objects and 78 % of the partial objects conveying given information were situated before the predicate. The object carrying new information is usually placed at the end of the impersonal clause. Thus, the position of the object in the impersonal clause is determined by information structural factors rather than by the case of the object.

References

Andrews, Avery 1985. The Major Functions of the Noun Phrase. – Language Typology and Syntactic Description I. Clause Structure. Toim T. Shopen. Cambridge: Cambridge University Press, lk 62-154.

 

Erelt, Mati 2004. Lauseliigendusprobleeme eesti grammatikas. – Lauseliikmeist eesti keeles. Toim Liina Lindström. (Tartu Ülikooli eesti keele õppetooli preprindid.) Tartu: Tartu Ülikool, lk 7-15.

 

EKK = Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross, Eesti keele käsiraamat. Kolmas, täiendatud trükk. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2007.

 

EKK 2000 = Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross, Eesti keele käsiraamat. Teine, täiendatud trükk. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.

 

Comrie, Bernard 1977. In Defence of Spontaneous Demotion. The Impersonal Passive. – Syntax and Semantics 8. Grammatical Relations. Toim P. Cole, J. Sadock. New York: Academic Press, lk 47-58.
https://doi.org/10.1163/9789004368866_004

 

Keenan, Edward L. 1985. Passive in the World’s Languages. – Language Typology and Syntactic Description I. Clause Structure. Toim T. Shopen. Cambridge: Cambridge University Press, lk 243-281.

 

Kont, Karl 1963. Käändsõnaline objekt läänemeresoome keeltes. (Eesti NSV Teaduste Akadeemia Keele ja Kirjanduse Instituudi uurimused 9.) Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus.

 

Lindström, Liina 2004. Sõnajärg lause tuumargumentide eristajana. – Lauseliikmeist eesti keeles. Toim Liina Lindström. (Tartu Ülikooli eesti keele õppetooli preprindid 1.) Tartu: Tartu Ülikool, lk 40-49.

 

Lindström, Liina, Tragel, Ilona 2007. Eesti keele impersonaali ja seisundipassiivi vahekorrast adessiivargumendi kasutamise põhjal. – Keel ja Kirjandus, nr 7, lk 532-553.

 

Pihlak, Ants 1993. A Comparative Study of Voice in Estonian. (Eesti Sisekaitse Akadeemia toimetised 1.) Tallinn.

 

Prince, Ellen 1981. Toward a Taxonomy of Given-New Information. – Radical Pragmatics. Toim P. Cole. New York: Academic Press, lk 223-255.

 

Rajandi, Henno 1999. Eesti impersonaali ja passiivi süntaks. (Eesti Keele Instituudi toimetised 3.) Tallinn: Eesti Keele Instituut.

 

Siewierska, Anna 1984. The Passive. A Comparative Linguistic Analysis. London: Croom Helm.

 

Tael, Kaja 1987. Sõnajärg eesti umbisikulistes lausetes. – Dialoogi mudelid ja eesti keel. (TRÜ toimetised 795. Töid eesti filoloogia alalt.) Tartu: Tartu Riiklik Ülikool, lk 86-94.

 

Torn, Reeli 2006a. The Estonian Periphrastic Passive. – Finest Linguistics. Proceedings of the Annual Finnish and Estonian Conference of Linguistics. Tallinn, Estonia May 6-7, 2004. Toim K. Kerge, M.-M. Sepper. Tallinn: Tallinna Ülikool, lk 73-92.

 

Torn, Reeli 2006b. poolt-tarind eesti keele impersonaalis ja passiivis. – Lause argumentstruktuur. Toim P. Penjam. (Tartu Ülikooli eesti keele õppetooli preprindid 2.) Tartu: Tartu Ülikool, lk 108-121.

 

Vihman, Virve-Anneli 2001. Nothing Personal. Some Detransitivizing Devices in Estonian. – Proceedings of the 2001 TAAL Postgraduate Conference. University of Edinburgh. http://www.ling.ed.ac.uk/~pgc/archive/2001/virvepgc01.pdf