PDF

Mati Hint and the South Estonian charm

https://doi.org/10.54013/kk659a4

References

Hint, Mati 2000. Saja aasta eest.  Saa aasta iist.  Lõuna suguvõsamütoloogia ilu ja hiilgus. – Inter Dialectos Nominaque. Pühendusteos Mari Mustale 11. novembril 2000. Koostanud ja toimetanud Jüri Viikberg. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, lk 39–52.

Hint, Mati 2002. Keel on tõde on õige ja vale. (Eesti mõttelugu 46.) Tartu: Ilmamaa.

Hint, Mati 2008. Tartu keele avaliku kasutamise taandareng vajab täpset dokumenteerimist. – Keel ja Kirjandus, nr 7, lk 553–556.

Keem, Hella 1970. Tartu murde tekstid. Eesti murded III. Tallinn: Valgus.

Lõbu, Terje 2007. Määne ollÍ koolituspoliitiga Võromaal edimädse Eesti Vabariigi aol? – Tartu Ülikooli Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskuse aastaraamat VI. Tartu, lk 66–71.

Ojala, Uuno 2012. Sõmmõrpalu mõisa- ja vallakoolide ajalugu XVIII sajandi keskpaigast kuni Eesti riigi sünnini 1918. – Sõmmõrpalu vallakoolid. Osula kool. Koostaja Heljo Saar. Võru, lk 7–172.

Pajusalu, Karl 1996. Multiple Linguistic Contacts in South Estonian: Variation of Verb Inflection in Karksi. (Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja 54.) Turku.