PDF

When the Livonian press was censored in Riga

https://doi.org/10.54013/kk677a3

In the 1860s a sharp controversy arose between the Baltic-German and Russian papers over the future of the Baltic provinces. The Baltic Germans would have the Latvians and Estonians integrated into the German language and frame of mind, whereas the Russians would have preferred them to rally around the Russian Empire, language and the Orthodox Church. It looked as if the future of these peripheral provinces, the national question included, was up to the local Estonians and Latvians. However, they could hardly overrule the interests of the Empire, which were now protected not only by strengthening of the positions of the Russian language and the Orthodox Church, but also of censorship. For this purpose, the German censors of Estonian and Latvian literature and press were replaced by Orthodox ones and censorship of publications was transferred from Tartu to Riga. The Central Board of Censorship collected information on the press editions published in Livonia and on their circulation in 1868–1870. Of the 30 periodicals published in that period, 18 were in German. Although the highest single circulation figure belonged to the Latvian weekly Mājas Viesis, the major German-language papers were issued daily, which made their impact times bigger than the local periodicals issued in Estonian, Latvian or Russian could ever dream of.

References

ARHIIVIALLIKAD

EAA = Eesti Ajalooarhiiv.

KIRJANDUS

Annus, Endel (toim) 1993. Eestis ilmunud saksa-, vene- ja muukeelne perioodika 1675–1940. Tallinn: Eesti Teaduste Akadeemia.

Boguschewitsh, I. 1873. Vasteöiendus. – Eesti Postimees 7. II, nr 6, lk 31. Vene ja eesti keeles.

Brüggemann, Karsten 2009. „Venestamine” kui Vene impeeriumi ülemvõimu representatsioon Balti provintside näitel. – Vikerkaar, nr 7/8, lk 117–130.

Cenzūra 2004 = Cenzūra un cenzori latviešu grāmatniecībā: līdz 1918. gadam. Sastādītāja Lilija Limane, redaktors Aleksejs Apīnis. 2004. Riga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, Reto grāmatu un rokrakstu nodaļa.

Egle, Kārlis, Lūkina, Velta, Brempele, Ārija, Jauģietis, Valdemārs 1977. Latviešu periodika. 1. sējums 1768–1919. Otrs, papildināts izdevums. Rīga: Zinātne.

Issakov, Sergei 1974 = Исаков, Сергей, Русский язык и литература в учебных заведениях Эстонии XVIII–XIX столетий. 1860–1880-е годы: спецкурс для студентов-русистов. Выпуск 2. Тарту: Тартуский государственный университeт.

Issakov, Sergei 1961 = Исаков, Сергей. Остзейский вопрос в русской печати 1860-х годов. Тарту: Тартуский государственный университет.

 [Jannsen, Johann Voldemar] 1868. Löppesönna ja luggejad. – Eesti Postimees 25. XII, nr 52, lk 415–416.

Jannsen, Johann Voldemar 1869. Ue tellimise kulutamine. – Eesti Postimees 3. XII, nr 48, lk 180.

[Jannsen, Johann Voldemar] 1872. Jälle on… – Eesti Postimees 4. X, nr 40, lk 238.

Kiverik, Indrek 2010. Baltisakslased ja Vene riigivõim 19. sajandi teisel poolel. Vene keele kasutuselevõtust Balti kubermangude ametiasutustes ja koolides. – Vene impeerium ja Baltikum. Venestus, rahvuslus ja moderniseerimine 19. sajandi teisel poolel ja 20. sajandi alguses. Koostanud Tõnu Tannberg ja Bradley Woodworth. Eesti Ajalooarhiivi toimetised 18 (25). Tartu: Eesti Ajalooarhiiv, lk 11–68.

Koidula Kreutzwaldile Tartus 1. juulil 1869. – Fr. R. Kreutzwaldi kirjavahetus V. Fr. R. Kreutzwaldi ja L. Koidula kirjavahetus 1867–1873. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1962, lk 265–273.

Koidula Kreutzwaldile Tartus 16. lõikuskuul 1869. – Fr. R. Kreutzwaldi kirjavahetus V. Fr. R. Kreutzwaldi ja L. Koidula kirjavahetus 1867–1873. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1962, lk 287–299.

[Lange, Hermann] 1890. Das erste Dorpatsche Lehrer-Seminar mit seinen Schülern und Lehrern von seiner Gründung 1828 bis zu seiner Schliessung 1889. Gewidmet von Hermann Lange. Dorpat: Schnakenburg’s Buchdruckerei.

Lindenberg, Jakob 1872. Wenne rahwas ja Wenne riik. Riia: E. Plates.

Paatsi, Vello 2007. Ajaleht Eesti Postimees ja ajakiri Eesti Põllumees aastatel 1870–1880. Trükiarvud ja kirjastamine. – Keel ja Kirjandus, nr 9, lk 731–745.

Rižski vestnik = Рижский вестник 19. III 1869, nr 23.

Taev, Karl 1962. Venemaa tsensuuriseadusandluse administratiivsest rakendamisest Baltimaadel 1850–1870. – Tartu Riikliku Ülikooli toimetised. Vihik 117. Töid filoloogia alalt I. Tartu, lk 3–24.