PDF

Cat house

The image of home and human relations in Mati Unt’s 1960s–1970s oeuvre

https://doi.org/10.54013/kk689a1

Mati Unt’s image as a writer is closely related to existentialism, which is evidenced by his portrayal of home. Many of Unt’s characters live in temporary rooms, without really feeling at home anywhere, and their relations with other people are complicated and often violent. And yet, Unt’s existentialism is not absolute. His alienation is often conditioned by the public sphere, the (Soviet) system and its influence on human relations. Rather, the characters created by the young Unt are trying to bridge the crevice of alienation, to catch „a signal of help”, to make contact with other levels or spheres. This is why the representation of home and space by the young Unt is never just everyday, containing metaphysical, even religious subtexts as well as psychoanalytic traces.

Surprisingly, although Unt liked introducing himself as a city person, his archetypal home is a farmhouse. However rare the farmhouse motive in Unt’s works, the toponymics in those few texts is extremely similar to the author’s childhood home.

References

Epner, Luule 2010. Unt ja Brecht: võõritused „Sügisballis”. – Sügisball. (Etüüde nüüdiskultuurist 2.) Koost Virve Sarapik, Piret Viires. Toim Mari Laaniste, Jaak Tomberg. Tallinn–Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi kultuuri- ja kirjandusteooria töörühm, lk 17–27.

Freud, Sigmund 1920. A General Introduction to Psychoanalysis. – http://www.bartleby.com/283/10.html
https://doi.org/10.1037/10667-000

Helbemäe, Gert 1964. Ainult ajutiseks. Romaan. Lund: Eesti Kirjanike Kooperatiiv.

Hennoste, Tiit 2011. Heroism ja eksistentsialism. Mõttevahetus: Eesti eksistentsiaalsusest. – Looming, nr 8, lk 1139–1148.

Jung, Carl Gustav 1997. Jung on Active Imagination. Koost Joan Chodorow. London–New York: Routledge.
https://doi.org/10.1515/9781400866854

Laaniste, Mari 2011. Enesekuvandeist ja maailmapildist Priit Pärna filmides „Kolmnurk” ja „Hotell E”. – Kunstiteaduslikke Uurimusi = Studies on art and architecture = Studien für Kunstwissenschaft, kd 20, nr 3–4, lk 62–96.

Lapin, Leonhard 1980. Arhitektina Mati Undi Mustamäel. – Looming, nr 1, lk 132–134.

Lapin, Leonhard 1996. Pimeydestä valoon. Viron taiteen avantgarde neuvostomiehityksen aikana. Helsinki: Otava.

Lapin, Leonhard 1997. Arhitektuur kui tempel. – L. Lapin, Kaks kunsti. Valimik ettekandeid ja artikleid kunstist ning ehituskunstist 1971–1995. Tallinn: Kunst.

Liiv, Anti 2008. Sõnavalaja tühirannal. – Undi-jutud. Mälestusi Mati Undist. Koost Kalev Kesküla. Tartu: Hermes, lk 96–103.

Mihkelev, Anneli 1999. Taasleitud aega otsimas. – Sirp 4. VI.

Sööt, Ene 2008. „Ma olen ju maalt…” – Undi-jutud. Mälestusi Mati Undist. Koost Kalev Kesküla. Tallinn: Hermes, lk 51–67.

Tonts, Ülo 1991. Mati Unt. – Eesti kirjanduse ajalugu. V kd, 2. rmt. Tallinn: Eesti Raamat, lk 463–477.

Unt, Mati 1967. Hüvasti, kollane kass. Võlg. Tallinn: Eesti Raamat.

Unt, Mati 1969. Mõrv hotellis. Tallinn: Perioodika.

Unt, Mati 1971. Kuu nagu kustuv päike. Valik aastatest 1964–1970. Tallinn: Eesti Raamat.

Unt, Mati 2009. Kogutud teosed 3. Tartu: Hermes.

Vahing, Vaino 2004. Noor Unt. – Loomingu Raamatukogu, nr 1–3. Tallinn: Perioodika AS.