PDF

Childlore discussed in the framework of linguistic humour theory

A literary tradition based on oral sayings

https://doi.org/10.54013/kk697a2

The article discusses the funny statements sent in to the all-Estonian contest (October 2010 – January 2011) of collecting kindergarten lore. The resulting corpus of child jokes or child humour is analysed from folkloristic and humour theoretical aspects.

The main focus is on child jokes observed in kindergarten, and the teacher’s perspective. In many kindergarten groups the teachers have started a tradition of noting down the children’s cool and witty statements on a running basis. Sometimes, opportunity permitting and good will not far away, such notes have been collected and published as group tradition to be enjoyed by everyone involved as long as they care to remember. The records analysed fall into two categories – (1) texts born occasionally in the course of everyday activities and interaction, and (2) texts produced in response to the teacher’s deliberate questions and expectations (possibly the teacher’s records of a discussion on a given topic, such as happiness, for example). Note that at the point of recording the statements look funny to adults, and thus their analysis should be based on an interdisciplinary approach. In the present article child jokes are mainly placed in the focus of linguistic humour theories. The key questions are (1) What kind of statements have been perceived as funny enough to be taken down by the teachers? (2) What is the humour theoretical (mainly linguistic) basis of the jokes? (3) What universal regularities should be placed at the foundation of a viable system of child jokes?

References

ARHIIVIALLIKAD

ERA, DK = Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi digikäsikirjad.

KIRJANDUS

Argus, Reili 2003. Lastekeelest ja selle uurimisest. – Oma Keel, nr 1, lk 26–32.

Argus, Reili 2007. Eesti lastekeelekorpuse morfoloogilisest märgendamisest. – Tallinna Ülikooli keelekorpuste optimaalsus, töötlemine ja kasutamine. Toim Pille Eslon. Tallinn: Tallinna Ülikooli kirjastus.

Attardo, Salvatore 1994. Linguistic Theories of Humour. Berlin–New York: Mouton de Gruyter.

Attardo, Salvatore 2010. A primer for the linguistics of humor. – The Primer of Humor Research. Humor Research 8. Toim Victor Raskin. Berlin–New York: Mouton de Gruyter, lk 101–155.
https://doi.org/10.1515/9783110198492.101

Attardo, Salvatore 2014. Encyclopedia of Humor Studies. Texas: Sage Publications.
https://doi.org/10.4135/9781483346175

Attardo, Salvatore, Raskin, Victor 1991. Script theory revis(it)ed: joke similarity and joke representation model. – HUMOR. International Journal of Humor Research, kd 4, nr 3/4, lk 293–347.
https://doi.org/10.1515/humr.1991.4.3-4.293

EKSS = Eesti keele seletav sõnaraamat. 3. kd, L–O. Toim Margit Langemets, Mai Tiits, Tiia Valdre, Leidi Veskis, Ülle Viks, Piret Voll. Tallinn: Eesti Keele Instituut, 2009.

Eslon, Pille, Õim, Katre, Kaivapalu, Annekatrin, Argus, Reili, Matsak, Erika 2010. Kuidas uurida, esimese ja teise keele omandamist? – Lähivõrdlusi. Lähivertailuja, nr 20, lk 263–348.
https://doi.org/10.5128/LV20.01

Hartšenko 2012 = Вера Харченко, Корпус детских высказываний. Москва: Издательство Литературного Института им. А. М. Горького.

Hiiemäe, Mall 2014. Naljakatel eluseikadel rajanevad lood kogukonnapärimuses. – Keel ja Kirjandus, nr 11, lk 845–861.
https://doi.org/10.54013/kk684a3

Kikas, Eve 2010. Laste mõtlemine. Pilved, vihm ja vikerkaar laste seletustes. – Mäetagused, nr 46, lk 139–156.
https://doi.org/10.7592/MT2010.46.kikas

Kraav, Inger 2007. Lapse areng valdkonniti ja võimalused sellele kaasa aidata.– Lapsehoidja käsiraamat. Toim Siiri-Liisi Läänesaar. Tallinn: Perekasvatuse Instituut, lk 58–123.

Krikmann, Arvo 2004. Koestler, Raskin, Attardo ja teised: Lingvistiliste huumoriteooriate uuemaist arenguist. – Reetor 4. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum.

Kõiva, Mare (toim) 1995. Lipitud-lapitud. (Tänapäeva folkloorist 1.) Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Keele Instituut.

Laineste, Liisi 2003. Suunad huumori uurimises. – Keel ja Kirjandus, nr 11, lk 793–804.

Martin, Rod A. 2007. The Psychology of Humor. An Integrative Approach. Burlington: Elsevier Academic Press.

Martson, Ilona 2010. Kükitav mannatera ja teisi eesti laste nalju. Tallinn: Tänapäev.

Mägiste, Julius 1924. Paar sõna lastekeelest. – Eesti Keel, nr 1, lk 1–9.

Nilsen, Alleen Pace, Nilsen, Don L. F. 2000. Encyclopedia of 20th-Century American Humor. Phoenix: Oryx Press.

Prout, Alan, James, Allison 2005. A New Paradigm for the Sociology of Childhood? Provenance, Promise and Problems. – Childhood. Critical Concepts in Sociology I. Toim Chris Jenks. London–New York: Routledge lk 56–80.

Põldmäe, Rudolf 1941. Eesti rahvanaljandid I: Inimese eluperioodid. Tartu: Teaduslik Kirjandus.
http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/nali/sisse.html (15. VI 2015).

Päärt, Villu 2006. Lihavõttejänes käib kodus mune peitmas. – Postimees, 15. IV, lk 6.
http://www.postimees.ee/1539573/lihavottejanes-kaib-kodus-mune-peitmas (15. VI 2015).

Raskin, Victor 1985. Semantic Mechanisms of Humor. (Synthese Language Library 24.) Dordrecht–Boston–Lancaster: Reidel & Hingham.

Schmidt, Sigrid 2005. Kindermund – Erheiternde Kinderaussprüche und ihr Verhältnis zu Witzen. – Folk Narrative Theories and Contemporary Practices: Abstracts. 14th Congress of the International Society for Folk Narrative Research (ISFNR). July 26–31, 2005 Tartu, Estonia. Tartu: Estonian Literary Museum, University of Tartu, lk 257.
http://www.folklore.ee/isfnr/abstracts.php (15. VI 2015).

Siim, Pihla Maria 2015. Soome kolinud eesti laste lugusid mobiilsusest. – Folkloristide X talvekonverents „Mälu. Meenutamine. Muistend”. Pühendatud Aino Laaguse 70. sünniaastapäevale. Teesid. Tartu: Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule osakond, lk 25.
http://www.ut.ee/folk/files/talvekonverentsi_teesid_2015.pdf (15. VI 2015).

Suvi, Hella 2009. Lapse subjektsuse ja objektsuse esitamine ajakirjanduses Postimehe näitel. Magistritöö. Tartu: Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskond, sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituut.
http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/45304/Suvi_Hella_mag_2009.pdf?sequence=1 (15. VI 2015).

Tšukovski 2001 [1958] = Корней Чуковский, Собрание сочинений в 15 т. Т. 2. От двух до пяти, Mоsкwа: Терра – Книжный клуб.
http://www.chukfamily.ru/Kornei/Prosa/Ot2do5/Ot2do5.htm (15. VI 2015).

Vissel, Anu 2004. Lastepärimus muutuvas ühiskonnas. – Ars musicae popularis 15. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, etnomusikoloogia osakond.
http://www.utlib.ee/ekollekt/diss/dok/2004/b16859947/vissel.pdf (15. VI 2015).

Voolaid, Kalle 2010. Mootorratturid tulevad kurvist, Till pikalt ees! Valik spordikommentaatorite naljakaid ütlemisi. Tallinn: Jutulind.

Voolaid, Piret 2012. Meie armastuse emmed. Lapsesuu räägib. Tallinn: Ajakirjade Kirjastus.

Voolaid, Piret 2015. Lapsesuu. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum.
http://www.folklore.ee/Lapsesuu (15. VI 2015; eetilistel põhjustel parooliga kaitstud).