PDF

The transgressive Kivisildnik as of 2019: some points of importance

https://doi.org/10.54013/kk745a2

Keywords: transgressive literature, contemporary Estonian literature, carnival 2.0, religion, jeremiad, rant, right-wing transgressiveness

Transgressiveness has always been one of the pivotal apects of Kivisildnik’s cre­ative project. Challenging taboos, a provocative attitude and the standpoint of an exceptional person are still essential for Kivisildnik’s recent poetry and publicist prose, but the changed political context and the impact of the new media now lends a different perspective to many of his themes, topics and tropes. The transgressive carnival trope described by Peter Stallybrass and Allon White has been replaced by a jeremiad announcing ruin, based on a depressive-realistic worldview conveyed by exhortational and allegoric visions of catastrophe. Yet today Kivisildnik’s transgressive attitude seems to be losing its strength to the obscene and hateful rhetoric which has become the norm in the public media. The right-wing transgressive rhetoric voicing political and cultural extremes robs Kivisildnik’s “artistic nihilism” from its protruding quality and makes it sound, in the context of left-leaning liberal criticism, politically incorrect and out of place. The rant building up in Kivisildnik’s texts over the past decade is reminiscent of a fierce square speech or the aggressive protest of some radical rappers. At the heart of Kivisildnik’s right-wing provocative attitude we find a literary super confident protagonist with an even stronger ego, who declares his mental and physical sovereignty. Kivisildnik’s ironical and nihilistic lyrical self is opposed to the liberal and global ideas of consumer capitalism, critisises the demographic and cultural decadence of Estonia and the Western world, and attacks the principles of a multicultural society. Liberal ideology is counterbalanced by the powerful post-Christian thinking of the neo-religions, in which the self-image is associated with the idea of masculinity and sex, individual pride, non-conformism, and supreme knowledge. The transgressive meaning of the above attitudes manifests itself in the reversal of a stagnant world description and in aggressive rhetorical exaggeration, which can be at times unpleasant, disgusting and personally upsetting.

Janek Kraavi (b. 1972), MA, University of Tartu, lecturer on Estonian Literature (Ülikooli 16, 51014 Tartu), janek.kraavi@ut.ee

References

Bahtin, Mihhail 2017. François Rabelais’ looming ja keskaja ning renessansi rahva­kultuur. Tlk Mall Jõgi. (Avatud Eesti raamat.) Tartu: Ilmamaa.

Bataille, Georges 1986. Erotism. Death and Sensuality. San Francisco: City Lights Books.

Cashell, Kieran 2009. Aftershock. The Ethics of Contemporary Transgressive Art. London–New York: I. B. Tauris. https://doi.org/10.5040/9780755604043

Crabtree, Vexen 2009. Reflections on Satanism. – Contemporary Religious Satanism. A Critical Anthology. Toim Jesper Aagaard Petersen. Surrey–Bur­lington: Ashgate, lk 231–238.

Cuddon, John Anthony 2013. Dictionary of Literary Terms and Literary Theory. Chichester–Malden–Oxford: Wiley-Blackwell. https://doi.org/10.1002/9781118325988

Day, Aidan 2001. Romanticism. The New Critical Idiom. London–New York: Routledge.

Dyrendal, Asbjørn 2007. Satanismens historie. – Humanist, nr 1, lk 4–34.

Frye, Northrop (toim) 1963. Romanticism Reconsidered. New York–London: Columbia University Press.

Gournelos, Ted, Gunkel, David J. 2012. Introduction. Transgression Today. – Transgression 2.0. Media, Culture, and the Politics of a Digital Age. Toim D. J. Gunkel, T. Gournelos. New York–London: Continuum, lk 1–24.

Hasselblatt, Cornelius 2015. Totalitarismi hilisjärelmid. Üks joonealune märkus eesti kirjandusloole. – C. Hasselblatt, Eemalt vaadates. (Studia litteraria Estonica 15.) Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, lk 37–41.

Haynes, Jeffrey 2009. Introduction. – Routledge Handbook of Religion and Politics. Toim J. Haynes. London–New York: Routledge, lk 1–7. https://doi.org/10.4324/9780203890547

Hegarty, Paul 2010. Noise/Music. A History. New York–London: Continuum.

Kaalep, Tõnu 2012. kivisildnik. (:)raadiopastor. – Eesti Ekspress 2. II, lk 37.

Kaiser, David Aram 2004. Romanticism, Aesthetics, and Nationalism. (Cambridge Studies in Romanticism 34.) Cambridge: Cambridge University Press.

Kauksi Ülle 2014. Ülim tõde. Saarde–Pärnu: Ji.

Kaus, Jan 2013. Meisterlik seestunu. – Vikerkaar, nr 9, lk 94–97.

Kivisildnik 1996. Nagu härjale punane kärbseseen. [Tartu]: Eesti Kostabi Selts.

Kivisildnik 1997. Loomade peal katsetatud inimene. Romaan. Tartu: Brain Publishing.

Kivisildnik 2004. Null tolerants. Pärnu–Tallinn: Tegelikkuse Keskuse Raamatu­kogu.

Kivisildnik 2007. Torti ja aborti. Kohustuslik kirjandus gümnaasiumi astmele. Pärnu: Ji.

Kivisildnik 2008. (:)Saatan ilma maskita. – Anton Szandor LaVey, Saatanlik piibel. Tlk Henri Kuuse, Heija-Liis Kaljuste. Eessõna autor Peter H. Gilmore, lisalehe kaassõna kirja pannud Sven Kivisildnik. Laadi [Pärnumaa]: Algol Publishing, [pagineerimata lisaleht].

Kivisildnik 2011a. (:)raadiopastor. Pärnu: Ji.

Kivisildnik 2011b. Liivlased ja saurused. Valuraamatu I köide. Pärnu: Ji.

Kivisildnik 2012a. Enne sõda ja kõike seda. Pärnu–Saarde: Ji.

Kivisildnik 2012b. (:)Soari evangeelium. Valuraamatu II köide. Saarde–Pärnu: Ji.

Kivisildnik 2014. Laulurahvas hakkas mõtlema. Pärnu–Saarde: Ji.

Kivisildnik 2015a. Olovernes. Kaks vaadet elule. Pärnu–Saarde: Ji.

Kivisildnik 2015b. Seitsmes Moosese raamat. Eneseabi-nõiaraamat maagidele ja maagia ohvritele. Saarde–Pärnu: Ji.

Kivisildnik 2015c. (:) kas savisaar või anaalsed intellektuaalid? – Õhtuleht 4. XII.

Kivisildnik 2017a. Pariis 1911. Ji.

Kivisildnik 2017b = (:)esteet kivisildnik. Kirsiõis 007. [Pärnu]: mm.

Kivisildnik 2017c. Kehakultus. (mm 8 (mustvalge).) [Pärnu]: [Jumalikud Ilmutused].

Kivisildnik 2018. Ma olen siga. (mm 12 (mustvalge).) [Pärnu]: [Jumalikud Ilmutused].

Kohler, Vilja 2016. ERMi kirgi küttev eksponaat: jalahoop Neitsi Maarjale. – Tartu Postimees 2. X.

KPJD 2016 = Kivisildnik, põhjendamatu järjekindluse dogmaatik. (Etüüde nüüdis­kultuurist 6.) Koost, toim Neeme Lopp. Tallinn: Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi Eesti kirjandus- ja kultuuriuuringute keskus, Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduste ja visuaalkultuuri instituut.

Kraavi, Janek 2016. Transgressiivse kirjanduse poeetikast I. Näiteid eesti nüüdis­kirjandusest. – Keel ja Kirjandus, nr 11, lk 817–833. https://doi.org/10.54013/kk708a1

Kraavi, Janek 2017. Obstsöönsuse poeetika ja seksuaalsuse representatsioon I. Kujund ja narratiiv. – Vikerkaar, nr 12, lk 42–66.

Kristeva, Julia 2006. Jälestuse jõud. Essee abjektsioonist. Tlk Heete Sahkai. Tallinn: Tänapäev.

Lister, Martin, Dovey, Jon, Giddings, Seth, Grant, Iain, Kelly, Kieran 2009. New Media. A Critical Introduction. Second Edition. London–New York: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203884829

Luks, Leo 2015. Nihilism ja kirjandus. Ei kogemine filosoofia ja kirjanduse ühtesulamisel. (ACTA Universitatis Tallinnensis. Humaniora.) Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus.

Mørk, Gry 2009. „With my Art I am the Fist in the Face of god”: On old-school black metal. – Contemporary Religious Satanism. A Critical Anthology. Toim Jesper Aagaard Petersen. Surrey–Burlington: Ashgate, lk 171–198.

Nagle, Angela 2017. Kill All Normies. The online Culture Wars from 4chan and Tumblr to the Alt-right and Trump. Winchester–Washington: Zero Books.

Oinas, Felix 1994. Kalevi tarkuseraamat. – F. Oinas, Surematu Kalevipoeg. (Keele ja Kirjanduse raamatusari 1.) Tallinn: Keel ja Kirjandus, lk 77–89.

Oja, Arno 2012. Issanda koerad raamatu sees. – Sirp 2. III, lk 7.

Parikka, Jussi, Sampson D. Tony (toim) 2009. The Spam Book. On Viruses, Porn, and Other Anomalies from Dark Side of Digital Culture. Cresskill, NJ: Hampton Press.

Petersen, Jesper Aagaard 2009. Introduction: Embracing Satan. – Contempor­ary Religious Satanism. A Critical Anthology. Toim J. A. Petersen. Surrey–Burlington: Ashgate, lk 1–24. https://doi.org/10.5840/asrr20101147

Pilv, Aare 2016. 90ndad. Pisut loba kirjandusest. – Müürileht, nr 53, lk 24.

Prints, Kairi 2012. kivisildnik. (:)raadiopastor. – Eesti Ekspress. Areen 6. IX, lk 40.

Rilke, Rainer Maria, Kivisildnik 2008. (:)Joosepi kahtlused. (Ji klassika.) Pärnu: Ji.

Savage, Jon 2006 [1983]. Introduction. – Industrial Culture Handbook. RE/Search #6/7. Toim V. Vale. San Francisco: RE/Search Publication, lk 4–5.

Stallabrass, Julian 2006. Contemporary Art. A Very Short Introduction. New York: Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/actrade/9780192806468.001.0001

Stallybrass, Peter, White, Allon 1986. The Politics and Poetics of Transgression. London: Methuen.

Undusk, Jaan 2008. Eesti lugu: Eduard Bornhöhe „Tasuja”. – Eesti Päevaleht 31. X.

Vale, V. (toim) 2006 [1983]. Industrial Culture Handbook. RE/Search #6/7. San Francisco: RE/Search Publication.

Vihik esitleb: Eesti uuem kultuurilugu 2004. „On see komöödia? On see tragöödia?” – Vihik, nr 8, lk 31–60.

Walden, Andreas 1996. Assotsiatiivik. – Postimees 8. VII, lk 18.