Rural prostitutes as reflected in folklore and court materials

https://doi.org/10.54013/kk759a1

Keywords: folk songs, rural prostitution, sexual culture, peasants, court materials

By juxtaposing runo songs as well as newer folk songs with court and police materials, an attempt is made to find out whether prostitution, or paid sex, occurred in 19th-century Estonian rural settlements. The research question is whether the typical venue for the activity was the tavern, which has usually been associated with immoral sexual behaviour, or whether the practice was also carried on, e.g., by female farm servants, herd girls of the manor, cottagers, soldier’s wives etc. The terminology used for such women is also discussed. It turns out that in folklore the tavern and the manor were the main places where ’shameless deeds’ were done to girls mainly by strangers, whereas according to the the minutes of municipal courts payment for sex was mostly received somewhere else but tavern. Taverns were also in the focus of the attention of higher police officers and town doctors. As for the attitudes of local village people, prostitution –which was actually marginal in the country – was disapproved, but not to the extent allowing to tell on the women involved to the foreign-speaking police or court officials having different values. Although the attitudes reflected in folk songs are ambivalent, dirty songs are usually unreserved about prostitution and seem to treat the subject quite openly.

 

Andreas Kalkun (b. 1977), PhD, Estonian Folklore Archives of the Estonian Literary, Museum Researcher (Vanemuise 42, 51003 Tartu), andreas@folklore.ee

Kersti Lust (b. 1976), PhD, Tallinn University, Estonian Institute for Population Studies, Senior Researcher (Narva mnt 25, 10120 Tallinn), kersti_lust@yahoo.com

References

Arhiiviallikad

Eesti Kirjandusmuuseumi (EKM) Eesti Rahvaluule Arhiiv (ERA)

E – Matthias Johann Eiseni rahvaluulekogu

EKmS – Eesti Kirjameeste Seltsi rahvaluulekogu

EKÜ – Eestimaa Kirjandusliku Ühingu rahvaluulekogu

ERA – Eesti Rahvaluule Arhiivi rahvaluulekogu

EÜS – Eesti Üliõpilaste Seltsi rahvaluulekogu

H – Jakob Hurda rahvaluulekogu

RKM – Eesti TA Fr. R. Kreutzwaldi nim (Riikliku) Kirjandusmuuseumi rahvaluule osakonna rahvaluulekogu

ÕES, EK – Õpetatud Eesti Selts, Eesti kogu

Rahvusarhiiv (RA)

EAA.30 – Eestimaa kubermanguvalitsus

EAA.31 – Eestimaa kubermanguvalitsuse tervishoiuosakond

EAA.297 – Liivimaa kubermanguvalitsus

EAA.325 – Tartu linna politseivalitsus

EAA.330 – Tartumaa politseivalitsus

EAA.378 – Tartu kreisiarst

EAA.862 – Viru-Järva meeskohus

EAA.902 – Maa-Virumaa adrakohtunik

EAA.914 – Tartu maakohus

EAA.915 – Pärnu maakohus

EAA.949 – Tartu sillakohus

EAA.952 – Viljandi sillakohus

EAA.995 – Tartu magistraat

EAA.1089 – Habaja-Harmi vallakohus

EAA.1090 – Harku vallakohus

EAA.1099 – Karinu (Võhmuta) vallakohus

EAA.1109 – Võnnu vallakohus

EAA.1110 – Alatskivi vallakohus

EAA.1127 – Puurmani vallakohus

EAA.1206 – EELK Pärnu praostkond

EAA.1256 – EELK Kodavere kogudus

EAA.1275 – EELK Halliste kogudus

EAA.1296 – EELK Helme kogudus

EAA.2054 – Liivi-, Eesti- ja Kuramaa talurahvaasjade osakond

EAA.2532 – Särevere vallakohus

EAA.2538 – Kirna vallakohus

EAA.2541 – Purdi (Anna) vallakohus

EAA.2755 – Suuremõisa vallakohus

EAA.3071 – Kohila vallakohus

EAA.3089 – Pala vallakohus

EAA.3110 – Alatskivi vallavalitsus

EAA.3150 – EELK Tartu Peetri kogudus

EAA.3172 – EELK Võnnu kogudus

EAA.3257 – Ahja vallakohus

EAA.3271 – Luke vallakohus

EAA.3379 – Vaabina vallakohus

EAA.3436 – Uue-Põltsamaa vallakohus

EAA.3438 – Karula vallakohus

EAA.3448 – Võisiku vallakohus

EAA.3528 – Leebiku vallakohus

EAA.3676 – Suure-Kõpu vallakohus

EAA.4702 – Kergu-Kõnnu vallakohus

EAA.4710 – Vana-Pornuse vallakohus

EAA.5189 – Käända vallakohus

 

Kirjandus

Bezgin, Vladimir 2012. Russkaja derevnja konca XIX – načala XX veka: grani krest’janskoj deviantnosti. Čast’ 2. – Genesis: istoričeskie issledovanija, nr 2, lk 149-190. [Владимир Безгин, Русская деревня конца XIX – начала XX века: грани крестьянской девиантности. Часть 2. – Genesis: исторические исследования, № 2, c. 149-190.] https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=302 (27. II 2021).
https://doi.org/10.7256/2306-420X.2012.2.302
ERLA IV = Eesti rahvalaulud. IV köide. Antoloogia. Toim Ülo Tedre. Tallinn: Eesti Raamat, 1974.
ETS 1816 = Eestima Tallorahwa Kässo-Ramat. [Kinnit. 23. mail 1816.] Tallinn, 1816.
ETS 1856 = Eestimaa Talorahwa Seadus [Kinnit. 15. sept. 1856.] Tallinn: J. H. Gressel, 1858.
Finnegan, Frances 1979. Poverty and Prostitution. A Study of Victorian Prostitutes in York. Cambridge: Cambridge University Press.
Hopkin, David 2012. Voices of the People in Nineteenth-Century France. (Cambridge Social and Cultural Histories 18.) Cambridge: Cambridge University Press.
https://doi.org/10.1017/CBO9781139023474
Hurt, Jakob 1989. Eestirahva ajaraamat. – J. Hurt, Mida rahvamälestustest pidada. Artiklite kogumik. Koost Ülo Tedre. Tallinn: Eesti Raamat, lk 31-35.
https://doi.org/10.2136/sh1989.2.0031
Häkkinen, Antti 1995. Rahasta – vaan ei rakkaudesta. Prostituutio Helsingissä, 1867-1939. Helsinki: Otava.
Il’juhov, Aleksandr 2008. Prostitucija v Rossij s XVII veka do 1917 goda. Moskva: Novyj hronograf. [Александр Ильюхов, Проституция в Россий с XVII века до 1917 года. Москва: Новый хронограф.]
Jaago, Tiiu 2001. Regilaulu asustuslooline taust. Karuse. – Regilaul – keel, muusika, poeetika. Toim T. Jaago, Mari Sarv. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahvaluule Arhiiv; Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule õppetool, lk 57-81.
Jaago, Tiiu 2014. Rahvaluule, ajalugu ja “pärimuslik ajalugu”. Vaade valdkonnaseostele rahva­laulu “Eesti mees ja tema sugu” uurimuste näitel. – Keel ja Kirjandus, nr 6, lk 418-435.
https://doi.org/10.54013/kk679a2
Kahk, Juhan 1980. Inimesest ja elust eesti talutares XIX sajandi esimesel poolel. – Keel ja Kirjandus, nr 3, lk 141-167.
Kalkun, Andreas 2016. Feodor Vanahundi ropud naljad. Erootiline imperatiiv, poeesia ja tabustatud seksuaalkäitumise viisid. – Pühendusteos Paul Hagule. (Tartu Ülikooli Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskuse aastaraamat XV-XVI. Setumaa kogumik 7.) Toim Helen Kästik, Eva Saar. Tartu-Värska: Tartu Ülikooli Kirjastus, lk 118-137.
Kalkun, Andreas; Sarv, Mari 2014. Seks ja poeesia: regilaulu peidus pool. – Vikerkaar, nr 4-5, lk 91-108.
Koemets, Aino 1983. Naisori mõisas. – Kui ma pääsen mõisast. (Uurimusi eesti regivärsi ja rahvajutu alalt 2.) Toim Eduard Laugaste. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Keele ja Kirjanduse Instituut. Tallinn: Eesti Raamat, lk 63-118.
Kruusberg, Aleksander 1920. Esiisade enneajalooline õigus. I, Perekond. Tartu: Eesti Kirjastuse-Ühisuse “Postimehe” trükk.
Kuusi, Matti 1963. Suomen kirjallisuus I. Kirjoittamaton kirjallisuus. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Kustannusosakeyhtiö Otava.
LTS 1819 = Lihwlandi-ma Tallorahwa Seädus. 1.-3. jagu. Tartu: J. C. Schünmann,1820.
LTS 1860 = Livländische Bauer-Verordnung am 13. November 1860 Allerhöchst bestätigt. Riga, 1861.
Luddy, Maria 2007. Prostitution and Irish Society, 1800-1940. Cambridge: Cambridge University Press.
Lust, Kersti 2020. Bitter fruits of “A Merry Life?” Survival chances of children born out of wedlock in nineteeth-century rural Estonia. – Journal of Family History, kd 45, nr 1, lk 20−38.
https://doi.org/10.1177/0363199019881476
Nygård, Toivo 1989. Prostituutio 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun Suomessa. – Pysy lujana omalla maalla. Erkki Lehtiselle omistettu juhlakirja. Toim Erkki Markkanen. Jyväskylä: Jyväskylän Yliopisto, lk 113-132.
Plath, Ulrike 2011. Emad, ammed ja korsetid. Balti naised biidermeieri ajal. – Balti biidermeier. Panoraame ja lähivaatlusi. (Eesti Kunstimuuseumi toimetised 1[6].) Toim Anu Allikvee, Tiina-Mall Kreem. Tallinn: Eesti Kunstimuuseum, lk 153−168.
Pohjola-Vilkuna, Kirsi 1995. Eros kylässä. Maaseudun luvaton seksuaalisuus vuosisadan vaihteessa. (Suomi 177.) Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
Raud, Märt 1961. Eesti perekond aegade voolus. Stockholm: Kirjastus EMP.
Rodríguez García, Magaly; van Nederveen Meerkerk, Elise; Heerma van Voss, Lex 2017. Introduction. – Selling Sex in the City: A Global History of Prostitution, 1600s-2000s. Toim M. Rodríguez García, L. Heerma van Voss, E. van Nederveen Meerkerk. Leiden: Brill, lk 1-21.
https://doi.org/10.1163/9789004346253
Rossiaud, Jacques 1978. Prostitution, youth and society in the towns of Southwestern France in the Fifteenth Century. – Deviants and the Abandoned in French Society. (Selections from Annales. Economies, Sociétés, Civilisation 4.) Toim Robert Forster, Orest Ranum. Baltimore-London: John Hopkins University Press, lk 1-46.
Rossiaud, Jacques 1988. Medieval Prostitution. Oxford: Blackwell.
Rüütel, Ingrid 2012. Eesti uuema rahvalaulu kujunemine. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus.
Rydström, Jens 2003. Sinners and Citizens. Bestiality and Homosexuality in Sweden 1880-1950. Chicago-London: The University of Chicago Press.
Svahn, Margareta 1999. Den liderliga kvinnan och den omanlige mannen. Skällsord, ­stereotyper och könskonstruktioner. Stockholm: Carlsson.
Svanström, Yvonne 2000. Policing Public Women. The Regulation of Prostitution in Stockholm 1812-1880. Stockholm: Atlas Akademi.
Tedre, Ülo 1999. Martin Sohberg ja rahvalaul. (Eesti Keele Instituudi toimetised 4.) Tallinn: Eesti Keele Instituut.
Toulalan, Sarah 2019. Bodies, sex and sexuality. – The Routledge History of Women in Early Modern Europe. Toim Amanda L. Capern. London-New York: Routledge, lk 29-52.
https://doi.org/10.4324/9780429355783-2