PDF

„I wish I could conjure myself into a body”: Sveta Grigorjeva’s monstrous bodies of text

Sveta Grigorjeva. Frankenstein. [Tallinn:] Suur Rida, 2023. 100 lk.