PDF

A diverse collection of Latvian women’s history

Letonica. Humanitāro zinātņu žurnāls. Kd 49. LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta apgāds / The Institute of Literature, Folklore and Art of the Uni­versity of Latvia, 2023. 254 lk.