Merilin Miljan

Järelduspõhine lähenemine eesti keele põhikäänetele

Reet Kasik

Eesti sõnamoodustus ja süntaks

Tiina Laansalu, Marit Alas, Marja Kallasmaa

Saksa juurtega asulanimed Eestis

Haldur Õim, Mare Koit

Keele mõistmise modelleerimine arvutil

Semantika, ontoloogia ja sündmuste esitus kahe valdkonna näitel

Pire Teras, Karl Pajusalu

Palatalisatsioonist ja prepalatalisatsioonist spontaanses eesti keeles

Silvi Vare

Lühendamise ja lühendsõnade fenomenist eesti keeles

Pille Eslon

Eesti vahekeele korpus

Martin Ehala, Kadri Koreinik, Kristiina Praakli, Maarja Siiner

Kuidas uurida keele kestlikkust?

Annika Kilgi, Inge Käsi, Aivar Põldvee, Heiki Reila, Kristiina Ross, Kai Tafenau

Mis juhtus Puhja kiriklas?

Ühe vana tõlke algust otsides

Helle Metslang

Eesti keel omas ruumis

Keelenähtuste levik ja geograafiline varieerumine

Karl Pajusalu

Eesti keele sõnaprosoodia lõuna-läänemeresoome taustal

Birute Klaas-Lang, Miina Norvik

Balti areaali tüpoloogilisi sarnasusi morfosüntaksi valdkonnas

Liina Lindström, Kristel Uiboaed, Virve-Anneli Vihman

Varieerumine tarvis-/vaja-konstruktsioonides keelekontaktide valguses

Miina Norvik, Piret Piiroja, Külli Prillop

Verbi hakkama tähendusnihked eesti ja liivi keeles

Reili Argus, Johanna Johansen Ijäs, Klaus Laalo

Liitnimisõnade omandamine eesti, soome ja saami keeles

Ühist ja erinevat

Mari Uusküla, Urmas Sutrop

Põhivärvinimed Läänemere ümbruse keeltes

Areaalsed, universaalsed või relativistlikud

Vilja Oja

Tähendussuhetest eesti murretes

Lembit Vaba

Levik kui etümoloogiline kriteerium (eeskätt eesti sõnavara näitel)

Arvo Krikmann

Eesti murde- ja folklooriala piiritlemisest

Jüri Viikberg

Alamsaksa laensõnadest nende tulekuajas

Külli Habicht, Ilona Tragel

Verbiga saama väljendatud leksikaalsed kategooriad ja konstruktsioonid

Lembit Vaba

Mitmekihiline Setumaa