PDF

The poetics and politics of Estonian historical fiction

Introduction

https://doi.org/10.54013/kk670a1

During the past 150 years historical fiction has been one of the key „memory forms” contributing to the making and consolidation of Estonian cultural memory and national history. Nevertheless, it has rarely been studied from that perspective. The introductory article to the special issue on the Estonian historical novel and cultural memory firstly gives an overview of the concept of cultural memory and discusses the perspectives it opens up for the study of the Estonian historical novel. It also suggests some new ways to explore the relationship of historical fiction with other media of cultural memory such as historiography, politics of history, and visual culture. Secondly, the article places the Estonian history of the genre in an international context, giving a brief overview of its development during different periods of Estonian history and concentrating in particular on the link between the historical novel and nation building. Alongside many similarities with the developments in other literatures, the article highlights some considerable digressions from the European mainstream, namely, the eminent role of the historical novel in the newly established Estonian nation state in the 1930s and during the late Soviet period in the 1970s.

References

Anderson, Benedict 1991. Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism. London-New York: Verso.

 

Anderson, Perry 2011. From Progress to Catastrophe: The Historical Novel. – London Review of Books, kd 33, nr 15, lk 24-28.

 

Assmann, Aleida 2008. Canon and Archive. – Cultural Memory Studies: An International and Interdisciplinary Handbook. Toim A. Erll, A. Nünning. Berlin-New York: de Gruyter, lk 97-107.

 

Assmann, Jan 2012. Kollektiivne mälu ja kultuuriline identiteet. – Akadeemia, nr 10, lk 1775-1786.

 

Culler, Jonathan 1999. Anderson and the Novel. – Diacritics, kd 29, nr 4, lk 19-39.
https://doi.org/10.1353/dia.1999.0028

 

Demos, John 2005. Afterword: Notes From, and About, the History/Fiction Borderland. – Rethinking History, kd 9, nr 2/3, lk 329-335.
https://doi.org/10.1080/13642520500149467

 

Erll, Astrid 2011. Memory in Culture. Basingstoke-New York: Palgrave Macmillan.
https://doi.org/10.1057/9780230321670

 

François, Etienne, Schulze, Hagen (toim) 2001-2002. Deutsche Erinnerungsorte. 3 kd. München: Beck.

 

Gellner, Ernest 1983. Nations and Nationalism. Ithaca-New York: Cornell University Press.

 

Halbwachs, Maurice 1992. On Collective Memory. Chicago: The University of Chicago Press.

 

Hamnett, Brian 2011. The Historical Novel in Nineteenth Century Europe: Representations of Reality in History and Fiction. Oxford-New York: Oxford University Press.
https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199695041.001.0001

 

Haskell, Francis 1971. The Manufacture of the Past in Nineteenth-Century Painting. – Past and Present, kd 53, nr 1, lk 109-120.
https://doi.org/10.1093/past/53.1.109

 

Hasselbatt, Cornelius 2007. 1905. aasta eesti romaanis. – Keel ja Kirjandus, nr 11, lk 864-877.

 

Hobsbawm, Eric, Ranger, Terrence (toim) 1983. The Invention of Tradition. Cambridge: Cambridge University Press.

 

Hroch, Miroslaw 1999. Historical belles-lettres as a vehicle of the image of national history. – National History and Identity: Approaches to the Writing National History in the North-East Baltic Region Nineteenth and Twentieth Centuries. Toim M. Brandt. Helsinki: Finnish Literature Society, lk 97-108.

 

Hurt, Jakob 1879. Pildid isamaa sündinud asjust. Tartu: K. Mattiesen.

 

Hutcheon, Linda 1988. A Poetics of Postmodernism: History, Theory, Fiction. New York-London: Routledge.

 

Huyssen, Andreas 2003. Present Pasts: Urban Palimpsests and the Politics of Memory. Stanford: Stanford University Press.
https://doi.org/10.1515/9781503620308

 

Jameson, Fredric 1983. Introduction. – Georg Lukács, The Historical Novel. Lincoln, London: University of Nebraska Press, lk 1-8.

 

Jansen, Ea 2004. Muinaseesti panteon: Faehlmanni müütide roll eestlaste rahvusteadvuses. – Ea Jansen, Vaateid eesti rahvusluse sünniaegadesse. Tartu: Ilmamaa, lk 268-284.

 

Kaljundi, Linda 2006. Hingejõu ilmed ja meelehaigus: mäss Eesti ajaloomälus ja selle keskaegsetes tüvitekstides. – Paar sammukest XXII. Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamat. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, lk 15-30.

 

Kaljundi, Linda, Kļaviņš, Kaspars 2011. The Chronicler and the Modern World: Henry of Livonia and the Baltic Crusades in the Enlightenment and National Traditions. – Crusading and Chronicle Writing on the Medieval Baltic Frontier A Companion to the Chronicle of Henry of Livonia. Toim M. Tamm, L. Kaljundi, C. S. Jensen. Farnham: Ashgate, lk 409-456.

 

Kross, Jaan 1982. Ajalooainelisest kirjandusest Eestis. Ettekanne Torontos ja New Yorgis 1974. – Jaan Kross, Vahelugemised III. Tallinn: Eesti Raamat, lk 100-114.

 

Kaljundi, Linda, Kreem, Tiina-Mall (koost) 2013. Friedrich Ludwig von Maydelli pildid Baltimaade ajaloost. Tallinn: Eesti Kunstimuuseum, Kadrioru Kunstimuuseum.

 

Kross, Jaan 1986a. Vastused “Noorte Häälele”. – Jaan Kross, Vahelugemised IV. Tallinn: Eesti Raamat, lk 73-81.

 

Kross, Jaan 1986b. Ettekanne Tampere kirjanikeorganisatsioonis oktoobris 1982. – Jaan Kross, Vahelugemised IV. Tallinn: Eesti Raamat, lk 131-149.

 

Laanes, Eneken 2012. Vaba mees Bornhöhe “Tasujas”. Kultuurimälu, rändavad vormid ja rahvuse rajajooned. – Keel ja Kirjandus, nr 7, lk 481-498.
https://doi.org/10.54013/kk656a1

 

Lukács, Georg 1983. The Historical Novel. Lincoln-London: University of Nebraska Press.

 

Lukas, Liina 2006. Baltisaksa kirjandusväli 1890-1918. (Collegium litterarum 20.) Tallinn-Tartu: Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, Tartu Ülikooli kirjanduse ja rahvaluule osakond.

 

Lust, Kersti 2003. Mahtra sõda. – Vikerkaar, nr 10-11, lk 121-130.

 

Maxwell, Richard 1998. Historical Novel. – Paul Schellinger, Encyclopedia of the Novel. Kd 1. Chicago-London: Fitzroy Dearborn Publishers, lk 543-548.

 

Maxwell, Richard 2009. The Historical Novel in Europe, 1650-1950. Cambridge-New York: Cambridge University Press.

 

Moretti, Franco 1999. Atlas of the European Novel 1800-1900. London-New York: Verso.

 

Nirk, Endel 1966. E. Bornhöhe ja teised ajaloolise jutustuse viljelejad. – Eesti kirjanduse ajalugu. Kd II. XIX sajandi teine pool. Toim E. Nirk. Tallinn: Eesti Raamat, lk 462-506.

 

Nora, Pierre (toim) 1984-1992. Les lieux de mémoire. 7 kd. Paris: Gallimard.

 

Nora, Pierre 1989. Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire. – Representations, nr 26, lk 7-24.
https://doi.org/10.2307/2928520

 

Olick, Jeffrey K., Robbins, Joyce 1998. Social Memory Studies: From “Collective Memory” to the Historical Sociology of Mnemonic Practices. – Annual Review of Sociology, nr 24, lk 105-140.
https://doi.org/10.1146/annurev.soc.24.1.105

 

Palm, August 1935. Ärkamisaja olustiku- ja ideeproosa ning ajalooliste jutustiste osatähtsus rahva elus. – Raamatu osa eesti rahva arengus. Tartu: Eesti Kirjanduse Selts, lk 125-183.

 

Plath, Ulrike 2011. Esten und Deutsche in den baltischen Provinzen Russlands. Fremdheitskonstruktionen, Lebenswelten, Kolonialphantasien 1750-1850. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.

 

Põldvee, Aivar 2013. Vanemuise sünd. Lisandusi eesti pseudomütoloogia ajaloole. – Tuna, nr 1, lk 10-31.

 

Rigney, Ann 2001. Imperfect Histories: The Elusive Past and the Legacy of Romantic Historicism. Ithaca-New York: Cornell University Press.
https://doi.org/10.7591/9781501729683

 

Rigney, Ann 2004. Portable Monuments: Literature, Cultural Memory, and the Case of Jeanie Deans. – Poetics Today, kd 25, nr 2, lk 361-396.
https://doi.org/10.1215/03335372-25-2-361

 

Rigney, Ann 2005. Plenitude, scarcity and the circulation of cultural memory. – Journal of European Studies, kd 35, nr 1, lk 11-28.
https://doi.org/10.1177/0047244105051158

 

Rigney, Ann 2012. The Afterlives of Walter Scott: Memory on the Move. Oxford- New York: Oxford University Press.
https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199644018.001.0001

 

Salu, Herbert 1964. Eduard Vilden historialliset romaanit. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

 

Selart, Anti 2003. Muistne vabadusvõitlus. – Vikerkaar, nr 10-11, lk 108-120.

 

Selart, Anti (toim) 2012. Eesti ajalugu II. Eesti keskaeg. Tartu: Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituut.

 

Suits, Gustav 1938. Ajaloost kirjandusloos. – Õpetatud Eesti Seltsi toimetused XXX. Tartu: K. Mattiesen, lk 981-991.

 

Tamm, Marek 2007. Eestlaste suur vabadusvõitlus: järjepidevus ja kordumine Eesti ajaloomälus. – Riigikogu Toimetised, nr 16, lk 9-19.

 

Tamm, Marek 2008. Bornhöhe “Tasuja” ning Jüriöö-tekst eesti kultuuris. – Eduard Bornhöhe, Tasuja. Jutustus Eesti vanast ajast. Tallinn: Eesti Päevaleht, Akadeemia, lk 111-128.

 

Tamm, Marek 2012. Kadunud aja otsinguil. Taasiseseisva Eesti mälupoliitikatest. – Marek Tamm, Monumentaalne ajalugu. Loomingu Raamatukogu, nr 28- 30. Tallinn: SA Kultuurileht, lk 130-159.

 

Undusk, Jaan 1997. Kolm võimalust kirjutada eestlaste ajalugu. Merkel – Jakobson – Hurt. – Keel ja Kirjandus, nr 11, lk 721-734; nr 12, lk 797-811.

 

Undusk, Jaan 2007. Ajalookirjutusest Eestis ja eksiilis Teise maailmasõja järel: võhiku mõtted. – Tuna, nr 1, lk 4-26.

 

Undusk, Jaan 2010. Tuulik ehk unistus tapvast reaalsusest. – Looming, nr 2, lk 255-272.

 

Undusk, Jaan 2012. Mälukaotuskirjandus. Mälukaotuse loovast funktsioonist Karl Ristikivi ajaloolises proosas. – Looming, nr 10, lk 1456-1476.

 

Urgart, Oskar 1940. Moodne eesti ajalooline romaan. – Ajalooline Ajakiri, nr 1, lk 14-23.

 

Viires, Ants 2001. Eestlaste ajalooteadvus 18.-19. sajandil. – Tuna, nr 3, lk 20-36.

 

Wesseling, Elizabeth 1991. Writing History as a Prophet: Postmodernist Innovations of the Historical Novel. Amsterdam-Philadelphia: John Benjamins.
https://doi.org/10.1075/upal.26