PDF

Translational dissonances in the totalitarian monologue

Continuities, discontinuities and hidden conflicts in Soviet Estonian translation history

https://doi.org/10.54013/kk673a1

Translation analysis is an effective way to refine our historical understanding of the totalitarian phenomenon. As our research into the communicative meaning of translation during the Soviet period in Estonia has shown, dichotomous oppositions such as ‘official culture’ vs ‘counter-culture’ fail to explain the dissonances that translations can introduce into the totalitarian monologue. The approach we have developed and applied to our case study is based on an exploration of different layers of translation’s historicity: starting from an analysis of systemic continuities such as censorship or state control of book production, and diachronic discontinuities like changes in the statistical figures on translation over the Soviet period, we arrive at a contextualized exploration of particular aspects of translation processes and their products. Taking into account the constraints of the totalitarian system and the loopholes it left, a study of both the censor’s interventions and the microstylistic decisions of translators reveal the dialogical and highly individual potential of translations, and also the highly individual character of the so called „totalitarian systems”, which can vary in their degrees of monologism in both space and time.

References

Akadeemia 1997 = Akadeemia kirjades. Ants Orase ja Ivar Ivaski kirjavahetus 1957–1981. Koost S. Olesk. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum.

Annus, Epp 2011. Postkolonialismi pealetung post-sovetoloogias: kas paradigmamuutuse künnisel? – Methis. Studia humaniora Estonica. Nõukogude aja erinumber, nr 7, lk 10–25.
https://doi.org/10.1075/chlel.xix.11ann

Annus, Epp, Hughes, Robert 2004. Reversals of the Postmoderns and the Late Soviet Simulacrum in the Baltic Countries – With Exemplifications from Estonian Literature. – History of the Literary Cultures of East-Central Europe. Junctures and Disjunctures in the 19th and 20th Centuries. Vol. I. Toim M. Cornis-Pope, J. Neubauer. Amsterdam–Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, lk 54–65.

Annus, Epp, Epner, Luule, Järv, Ants, Olesk, Sirje, Süvalep, Ele, Velsker, Mart 2001. Eesti kirjanduslugu. Tallinn: Koolibri.

Bahtin, Mihhail 1994 [1979] = Bakhtin, Mikhail, Speech Genres and Other Late Essays. Tlk V. W. McGee. Austin: University of Texas Press.

Bal, Mieke 2002. Travelling Concepts in the Humanities. A Rough Guide. Toronto: University of Toronto Press.

Bellow, Saul 1972. Herzog. Tlk E. Soosaar. Tallinn: Eesti Raamat.

Brecht, Bertold 1964. Interview with Luth Otto. – Brecht on Theatre: the Development of an Aesthetic. Tlk ja toim J. Willett. New York: Hill and Wang, lk 70–71.

Brown, Archie 2011. Kommunismi tõus ja langus. Tlk T. Värnik. Tallinn: Varrak.

Deleuze, Gilles, Guattari, Félix 1987. A Thousand plateaus. Capitalism and Schizofrenia. Tlk B. Massumi. London–Minneapolis: University of Minnesota Press.

Derrida, Jacques 2006. Specters of Marx. The State of the Debt, the Work of Mourning and the New International. Tlk P. Kamuf. New York–London: Routledge.

Ermolaev, Herman 1997. Censorship in Soviet Literature, 1917–1991. Lanham: Rowman & Littlefield.

Even-Zohar, Itamar 2000 [1978]. The position of Translated Literature within the Literary Polysystem. – The Translation Studies Reader. Toim L. Venuti. London–New York: Routledge, lk 192–197.

France, Peter, Gillespie, Stuart (toim) 2005, 2006, 2008, 2010. The Oxford History of Literary Translation in English I–IV. Oxford: Oxford University Press.

Frenkel 1980 = Фpeнкель, П., Наш Джанни Родари. – Детская литература, nr 10.

Gielen, Katiliina2011. Authors as Translators: Emerging Hierarchical Patterns of Literary Activity in Early Soviet Estonia. – Between Cultures and Texts. Itineraries in Translation History. Entre les cultures et les texts. Itinéraires en histoire de la traduction. Toim A. Chalvin, A. Lange, D. Monticelli. Frankfurt am Main, etc.: Peter Lang, lk 201–211.

Hemingway, Ernest 1940. For Whom the Bell Tolls. New York: Charles Scribner’s Sons.

Hemingway, Ernest 1970. Kellele lüüakse hingekella. Tlk E. Soosaar. Tallinn: Eesti Raamat.

Hiedel, Lembe1995. Loomingu Raamatukogu alaeast. Märkmeid ja meenutusi. – Vikerkaar, nr 5/6, lk 67–75; nr 7, lk 80–85; nr 8/9, lk 138–149.

Jameson, Fredric 1999. Marx’s Purloined Letter. – Ghostly demarcations: a symposium on Jacques Derrida’s Specters of Marx. Toim M. Sprinker. London –New York: Verso, lk 26–67.

Kaalep, Ain 1981. Ilukirjanduslikust tõlkest 1976–1980. – Looming, nr 3, lk 427–434.

Kalda, Maie 2001. Vana kaader järel-eesti ajal võimalusi proovimas. – Keel ja Kirjandus, nr 8, lk 572–578.

Komissarov, Vilen N. 2011 [1998]. Russian Tradition. – Routledge Encyclopedia of Translation Studies. Toim M. Baker, G. Saldanha. London–New York: Routledge, lk 521–522.

Lange, Anne 2011. Enn Soosaare tõlketegudest. – Keel ja Kirjandus, nr 1, lk 31–37.

Liivaku, Uno 1975. Nipet-näpet eesti tõlkimise ajaloost. – U. Liivaku, H. Meriste, Kuidas seda tõlkida. Järeltormatusest eestinduseni. Tallinn: Valgus, lk 5–27.

Lotman, Juri 1999. Kultuurisemiootika. Tekst–kirjandus–kultuur. Tlk P. Lias, I. Soms, R. Veidemann. Tallinn: Olion.

Methis 2011 = Methis. Studia humaniora Estonica. Nõukogude aja erinumber. Koost S. Olesk, T. Saluvere. Tartu: Tartu Ülikooli kultuuriteaduste ja kunstide instituut, Eesti Kirjandusmuuseumi kultuurilooline arhiiv.

Monticelli, Daniele 2011. Totalitarian Translation’ as a Means of Forced Cultural Change: The Case of Postwar Soviet Estonia. – Between Cultures and Texts. Itineraries in Translation History. Entre les cultures et les texts. Itinéraires en histoire de la traduction. Toim A. Chalvin, A. Lange, D. Monticelli. Frankfurt am Main, etc.: Peter Lang, lk 187–200.

Möldre, Aile 2005. Kirjastustegevus ja raamatulevi Eestis aastail 1940–2000. Tallinn: TLÜ Kirjastus.

Ojamaa, Ott 1976. Eesti tõlkeilukirjandus 1971–1975. – Looming, nr 6, lk 1005–1011.

Ojamaa, Ott 1978. Tõlkekirjandus 1977. – Looming, nr 5, lk 816–820.

Ojamaa, Ott 1979. Märkmeid 1978. aasta tõlkekirjandusest ja -kriitikast. – Looming, nr 3, lk 418–424.

Ojamaa, Ott 2010 [1970]. Kümnenda muusa muresid II. – O. Ojamaa, Armastus seaduslikus abielus. (Eesti mõttelugu 92.) Tartu: Ilmamaa, lk 72–91.

Olesk, Sirje 2008. Kirjandus ja kirjanduselu Eestis okupatsioonide ajal. – Kannatuste aastad 1940–1991. Toim Ü. Ennuste, E. Tarvel, P. Varju. Tallinn: Sihtasutus Valge Raamat, lk 83–113.

Peter, Laurence J., Hull, Raymond 1972. Peteri printsiip. Tlk H. Rajandi. – Loomingu Raamatukogu, nr 29–31.

Rajandi, Henno, Sang, Joel 2002 [1988]. Eraviisilised kõnelused 28. vandemjääril. – H. Rajandi, Tõlkija teekond. Koost M. Tamm. (Eesti mõttelugu 48.) Tartu: Ilmamaa, lk 183–191.

Riikonen, Hannu K., Kovala, Urpo, Kujamäki, Pekka, Paloposki, Outi (toim) 2007. Suomennoskirjallisuuden historia I–II. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Rodari, Gianni 1960. Cipollino seiklused. Tlk A. Kurtna. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus.

Rodari, Gianni 1980 [1951]. Le avventure di Cipollino. Torino: Einaudi Ragazzi.

Rundle, Christopher 2011. History through a Translation Perspective. – Between Cultures and Texts. Itineraries in Translation History. Entre les cultures et les texts. Itineraires en histoire de la traduction. With an Introduction by Theo Hermans. Toim A. Chalvin, A. Lange, D. Monticelli. Frankfurt am Main, etc.: Peter Lang, lk 33–43.

Shurbanov, Aleksander, Sokolova, Boika 2001. Painting Shakespeare Red: An East-European Appropriation. Cranbury, etc.: Associated University Press.

Smuul, Juhan 1954. Eesti Nõukogude Kirjanike Liidu tööst ja meie kirjanduse ees seisvatest ülesannetest. – Looming, nr 7, lk 844–861.

Soosaar, Enn 1979. Meie tõlkekirjanduse tänane päev (statistika valgusel). – Looming, nr 6, lk 880–881

Soosaar, Enn 1980. Tõlkekirjandus 1979: vaatlusi ja tähelepanekuid. – Looming, nr 4, lk 564–575.

Soosaar, Enn 1986. Meie tõlkekirjanduse tänane päev. – Looming, nr 5, lk 678–683.

Soosaar, Enn 1994. Tõlkimisest täna läbi eilse. – Vikerkaar, nr 1, lk 53–56.

Soosaar, Enn 2008. Nuripidine aastasada: ajast, isast ja teistest. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.

Säkk, Julius 1957. Eessõna. – Giovanni Guareschi, Don Camillo väike maailm. Tlk J. Säkk. Stockholm: Kirjastus EMP.

Žižek, Slavoj 2011. Did Somebody Say Totalitarism. Five Interventions in the (Mis)use of a Notion. London–New York: Verso.

Tarvel, Enn 1999. Eesti lähiajaloo periodiseerimisest. – Ajaloolise tõe otsinguil. Toim E. Tarvel. Tallinn: Kistler-Ritso Eesti Sihtasutus, Mittetulundusühing S-Keskus, Rahvusarhiiv, lk 105–115.

Torop, Peeter 1984. Tõlkekultuur ja tõlkeaasta. – Looming, nr 5, lk 677–683.

Torop, Peeter 1999 [1989]. Tõlkeloo koostamise printsiibid. – P. Torop, Kultuurimärgid. (Eesti mõttelugu 30.) Tartu: Ilmamaa, lk 42–65.

Torop, Peeter 2011. Tõlge ja kultuur. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Torop, Peeter 2012. Dissimilation in Assimilation. – Translating Power, Empowering Translation: Itineraries in Translation History. Abstracts for conference held in May 24–26, 2012, Tallinn.

Tymoczko, Maria 1999. Translation in a Postcolonial Context. Early Irish Literature in English Translation. Manchester, UK: St. Jerome Publishing.

Tymoczko, Maria 2007. Enlarging Translation, Empowering Translator. Manchester, UK: St. Jerome Publishing.

Veskimägi, Kaljo-Olaf1996. Nõukogude unelaadne elu. Tsensuur Eesti NSV-s ja tema peremehed. Tallinn: Tallinna Raamatutrükikoda.

Witt, Susanna 2011. Between the Lines: Totalitarianism and translation in the USSR. – Contexts, Subtexts and Pretexts: Literary Translation in Eastern Europe and Russia. Toim B. J. Baer. Amsterdam–Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, lk 149–170.
https://doi.org/10.1075/btl.89.13wit

Yurchak, Alexei 2003. Soviet Hegemony of Form: Everything Was Forever, Until It Was No More. – Comparative Studies in Society and History, nr 45, lk 480–510.
https://doi.org/10.1017/S0010417503000239

Yurchak, Alexei 2006. Everything Was Forever, Until It Was No More. The Last Soviet Generation. Princeton: Princeton University Press.