PDF

As legend becomes fiction

Notes on genre history

https://doi.org/10.54013/kk694a2

In contemporary folkloristics legend is usually conceptualised as a believable narrative genre telling about extraordinary events and supernatural encounters. The veracity of legends is achieved through the rhetoric of factualization and verification and by blending the genre with social and physical details of everyday life. The article discusses some discursive changes occurring in legends as the genre is transferred from the sphere of oral communication to that of book-lore, media and academic folkloristics. Fr. R. Faehlmann and Fr. R. Kreutzwald were among the first authors in Estonia who started a literary project of turning legends into a genre of fiction. During the period of massive folklore collecting in the late 19th century many legends were recorded as utopian reflections of a pre-Christian religion, which contributed to the detachment of the genre from social reality and to turning it into Romantic fantasy. The philological and Marxist approaches pursued by later folklorists contributed towards the transformation of vernacular belief narratives into a literary genre. Legends were conceptualised as survivals of the past, as fragments of a larger mythology that had been lost. The article argues that the above mentioned changes manifest the potential of legend as a flexible genre for transformations and adaptations. Today, legend has taken on multiple new forms in literature, media, film, arts, esoteric discourse and other contexts. This all has turned legends into an attractive and topical field in international folkloristics with multiple approaches ranging from archival, philological studies to fieldwork-based interviews and analytical research of the Internet and other media.

References

KÄSIKIRJALISED ALLIKAD

Eesti Rahvaluule Arhiivi kogud: E, EKmS.

KIRJANDUS

Bacchilega, Cristina 2012. Folklore and Literature. – A Companion to Folklore. (Blackwell Companions to Anthropology.) Toim Regina F. Bendix, Galit Hasan-Rokem. Chichester–West Sussex: Wiley-Blackwell, lk 447–463.
https://doi.org/10.1002/9781118379936.ch23

Bakhtin, M. M., Medvedev, P. P. 1991. The Formal Method in Literary Scholarship: A Critical Introduction to Sociological Poetics. Tlk Albert J. Wehrle. Baltimore–London: The John Hopkins University Press.

Bascom, William 1984. The forms of folklore: Prose narratives. – Sacred Narrative. Readings in the Theory of Myth. Toim Alan Dundes. Berkeley–Los Angeles–London: University of California Press, lk 5–29.

Bauman, Richard 1977. Verbal art as performance. – Verbal Art as Performance with supplementary essays by Barbara A. Babcock, Gary H. Gossen, Roger D. Abrahams, Joel F. Sherzer. Prospect Heights, Illinois: Waveland Press, Inc., lk 1–58.

Bendix, Regina 1997. In Search of Authenticity: The Formation of Folklore Studies. Madison–Wisconsin–London: The University of Wisconsin Press.

Beyer, Jürgen 2003. Ajalooline jutu-uurimine. – Pärimus ja tõlgendus. Artikleid folkloristika ja etnoloogia teooria, meetodite ning uurimispraktika alalt. Toim Tiiu Jaago. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, lk 81–93.

Briggs, Charles L., Bauman, Richard 1992. Genre, intertextuality, and social power. – Journal of Linguistic Anthropology, kd 2, nr 2, lk 131–172.
https://doi.org/10.1525/jlin.1992.2.2.131

Dégh, Linda 2001. Legend and Belief: Dialectics of a Folklore Genre. Bloomington–Indianapolis: Indiana University Press.

Eisen, Matthias Johann 1911. Eesti ennemuistsed jutud. Suurest kogust kokku põiminud M. J. Eisen. Eesti Kirjanduse Seltsi Koolikirjanduse toimekond. (Nooresoo kirjavara 1.) Tartu: K. Sööt.

Eisen, Matthias Johann 1913. Eesti muistsed jumalad ja vägimehed. Eesti Kirjanduse Seltsi Koolikirjanduse toimekond. (Nooresoo kirjavara 30.) Tartu: K. Sööt.

Eisen, Matthias Johann 1919. Eesti mütoloogia. Tallinn: Eestimaa Kooliõpetajate Vastastiku Abiandmise Selts.

Eisen, Matthias Johann 1920a. Eesti kohalikud muistejutud. Tallinn: Eestimaa Kooliõpetajate Vastastiku Abiandmise Selts.

Eisen, Matthias Johann 1920b. Eesti uuem mütoloogia. Tallinn: K/Ü Rahvaülikool.

Eisen, Matthias Johann 1926. Eesti imede ilmast. Eesti ennemuistsed jutud. 2. Tartu: Loodus.

Faehlmann, Friedrich Robert 1999. Teosed. I. Toim Merle Lepik, Eva Aaver, Heli Laanekask, Kristi Metste. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum.

Grenzstein, Ado 1888. Kiri Suguvendadele. – Olevik 29. VIII, nr 35, lk 1.

Gunnell, Terry 2008. Introduction. – Legends and Landscape. Toim Terry Gunnell. Reykjavik: University of Iceland Press, lk 13–24.

Hafstein, Valdimar 2014. The constant muse: copyright and creative agency. – Narrative Culture, kd 1, nr 1, lk 9–47.
https://doi.org/10.13110/narrcult.1.1.0009

Herder, Johann Gottfried 1972. Excerpt from a correspondence on Ossian and the songs of ancient peoples (1773). – The Rise of Modern Mythology, 1680–1860. Toim Burton Feldman, Robert D. Richardson, Jr. Bloomington–Indiana: Indiana University Press, lk 228–230.

Hurt, Jakob 1888. Sõbralik kiri vanavara korjamise ja keelemurrete uurimise pärast. – Olevik 16. V, nr 20, lk 1.

Jakobson, Roman, Bogatyrev, Petr 1980. Folklore as a special form of creation. Tlk John M. O’Hara. – Folklore Forum, kd 13, nr 1, lk 1–21.

Kampmaa, Mihkel 1938. Eesti kirjandusloo peajooned. Näidete varal seletanud M. Kampmaa. Esimene jagu. Neljas, ümbertöötatud ja kirjandusteaduse uuematele seisukohtadele kohandatud trükk. Tartu: Eesti Kirjanduse Selts.

Kampmann (= Kampmaa), Mihkel 1920. Eesti kirjanduseloo peajooned. Näidete varal seletanud M. Kampmann. Esimene jagu. Teine täiendatud trükk. Tallinn: G. Pihlaka kirjastus. (1. tr 1912.)

Kikas, Katre 2010. Rahvaluulekoguja raamatuid otsimas. Hans Anton Schults. – Acta Semiotica Estica, kd VII, lk 64–101.

Kikas, Katre 2014. Folklore collecting as vernacular literacy: establishing a social position for writing in the 1890s Estonia. – Vernacular Literacies – Past, Present and Future. Toim Ann-Catrine Edlund, Susanne Haugen, Laes-Erik Edlund. Umeå: Umeå University, lk 221–235.

Kivirähk, Andrus 2000. Rehepapp ehk November. Tallinn: Varrak.

Koepke, Wulf 2009. Herder’s views on the Germans and their future literature. – A Companion to the Works of Johann Gottfried Herder. Toim Hans Adler, W. Koepke. Rochester–New York: Camden House, lk 215–232.

Kreutzwald, Friedrich Reinhold 1860. Eesti rahva ennemuistsed jutud ja vanad laulud, noore põlvele mälestuseks korjatud ja kirja pandud. Esimene Jägu. Tallinn: Lindforsi pärijate juures.

Kreutzwald, Friedrich Reinhold 1866. Eestirahva Ennemuistesed jutud. Rahva suust korjanud ja üleskirjutanud Fr. R. Kreutzwald. Helsingi linnas: Soome-maa Kirja-seltsi kirjadega trükkitud.

Krusten, Reet (toim) 2012. Eesti muistendite kuldraamat. Tallinn: TEA.

Kunder, Juhan 1890. Eesti kirjandus, koolile ja kodule. 1. raamat. Eesti vanemad laulikud. Viljandi: F. Feldt.

Meek, Donald E. 2000. The Quest for Celtic Christianity. Edinburgh: The Handsel Press Ltd.

Ó Giolláin, Diarmuid 2014. Narratives of nation or of progress: genealogies of European folklore studies. – Narrative Culture, kd 1, nr 1, lk 71–84.
https://doi.org/10.13110/narrcult.1.1.0071

Oring, Elliott 2012. Legendry and the rhetoric of truth. – Just Folklore: Analysis, Interpretation, Critique. Los Angeles, California: Cantilever Press, lk 104–152.

Paatsi, Vello, Paatsi, Kristi 2008. Raamat eestlase eluringis. – Kes kõlbab, seda kõneldakse. Pühendusteos Mall Hiiemäele. (Eesti Rahvaluule Arhiivi toimetused 25.) Toim Ergo-Hart Västrik. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, lk 249–290.

Petzoldt, Leander 1999. Einführung in die Sagenforschung. Konstanz: UVK Universitätsverlag Konstanz GmbH.

Postimees 2015 = Juhtkiri: kergeusklikud šarlatanide uimas. – Postimees 11. IV, lk 2.

Sander, Tõnu 1908. Eesti kirjanduse lugu. I. Jagu: Rahva-luule. Teine, parandatud trükk. Tartu: K. Sööti kirjastus.

Sokolov, Juri 1947. Folkloori olemus ja folkloristika historiograafia. Tartu: RK Teaduslik Kirjandus.

Sõgel, Endel (toim) 1957. Eesti kirjanduse ajalugu I. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus.

Tangherlini, Timothy 1994. Interpreting Legend: Danish Storytellers and Their Repertoires. New York–London: Garland Publishing, Inc.

Timonen, Eija 2005. Perinteestä mediavirtaan: Kansanperinteen muuntuminen arkistomuistiinpanosta lastenkulttuuriksi. (Tietolipas 209.) Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Toomeos-Orglaan, Kärri 2011. Seitsme maa ja mere tagant? Küsimusi imemuinasjuttude päritolust. – Vikerkaar, nr 1–2, lk 78–89.

Valk, Ülo 2012. Legends as narratives of alternative beliefs. – Belief Narrative Genres. Toim Zoja Karanović, Willem de Blécourt. Novi Sad: Filozofski fakultet, ISFNR, lk 23–29.

Valk, Ülo 2014. Folkloristic contributions towards religious studies in Estonia: A historical outline. – Temenos: Nordic Journal of Comparative Religion, kd 50, nr 1, lk 137–163.
https://doi.org/10.33356/temenos.46254