PDF

The public debate of 1967–1968 around the Estonian Literary Museum and the humanities

https://doi.org/10.54013/kk719a3

Keywords: folkloristics,, history of science, 1960s, humanities, information technology, Estonian Literary Museum, Estonian Folklore Archives

The article recollects a debate between humanities scholars published in two Estonian newspapers  – Sirp ja Vasar and Edasi – in 1967 and 1968. One of the main issues was the prospective implementation of computers and information technology in the preservation of humnities collections as well as in data processing and retrieval in the Estonian SSR. The other hub of the discussion was the Fr. R. Kreutzwald National Literay Museum at the ESSR Academy of Sciences and its folklore department (Estonian Folklore Archives), also touching upon the problems and functions of the collections and personnel of other departments of the museum

The prevailing results of the debate were that humanities should necessarily be encouraged to cooperate with information technology, possibly with the help of a prospective centre of information sciences, while manual handling of data and collections should be reorganised providing for a conversion to computer-based technologies. As for the Literary Museum, the debate explicated the needs of both the museum staff and the users of its collections, as well as the activities necessary to facilitate the arrangement and accessibility of the collections, including cooperation with other humanities institutions.

Notably, the public debate of 50 years ago reveals some interesting parallels between the then problems of uniting the forces of the humanities and information technology and the present-day field of digital humanities, considering the demand for it as well as its developmental requirements.

Ave Goršič (b. 1979), PhD, Estonian Literary Museum, Estonian Folklore Archives, Researcher, avegorsic@folklore.ee

References

Käsikirjalised allikad

EKM arhiiv = Eesti Kirjandusmuuseumi arhiiv:

EKM arhiiv, n 1, s 540 – Kreutzwaldi-päeva teadusliku konverentsi materjalid.

EKM arhiiv, n 1, s 547 – 1967. a. eelarve, kinnitatud töötasufond ja kapitaal­mahutuste plaanid.

EKM arhiiv, n 1, s 552 – Osakonnajuhatajate koosoleku protokollid.

EKM arhiiv, n 1, s 553 – „Edasi” vestlusringi materjalid.

EKM arhiiv, n 1, s 555 – Teadusliku Nõukogu koosolekute protokollid.

EKM arhiiv, n 1, s 568 – Osakondade (v.a Arhiivraamatukogu) museoloogilise töö perspektiivplaan alates 1968. a., eesti retrospektiivse rahvusbibliograafia 20-aasta plaan (1963.–1982. a.) ja seletuskiri selle juurde.

EKM arhiiv, n 1, s 574 – 1968. a. eelarve, kinnitatud töötasufond ja kapitaal­mahutuste plaanid.

 

Kirjandus

Adamson, Virve 1990. Bibliograafia osakonna töösuunad ja kartoteegid. – Juurtega sajandite mullas. Kogumik Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseumi 50. aastapäevaks. Toim Meelis Kahu. Tallinn: Eesti Raamat, lk 92–98.

Ahven, Eeva 2007. Pilk paberpeeglisse. Keele ja Kirjanduse Instituudi kroonika 1947–1993. Toim Maria-Maren Sepper. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.

Annist, August 1968. Meie rahvaluule hiigla-aarded ootavad tõepoolest „ime­masinaid”. – Edasi 14. I, nr 12, lk 3.

Annus, Endel 1966. Teadlaste ja spetsialistide teenistuses. – Sirp ja Vasar 28. X, nr 44, lk 2.

Edasi 1968 = Kirjandusmuuseumi probleemid ja perspektiivid. – Edasi 17. II, nr 41, lk 2.

Ertis, Eduard 1967. Probleem kerkib probleemi kõrvale. – Edasi 21. III, nr 67, lk 2.

Ertis, Eduard 1968. Kirjandusmuuseumis: plaanid – aruanded – töö – ettepanekud. – Edasi 24. I, nr 20, lk 2.

Goršič, Ave 2015. Seitse soovi. Ootused ja täitumised 1967–2015. – Mäetagused, nr 62, lk 95–100.

Kahk, Juhan 1967. Eilses, tänases ja homses. – Sirp ja Vasar 15. IX, nr 37, lk 3–5.

Kahk, Juhan 1968. Vastuseks Laine Peebule. – Sirp ja Vasar 31. V, nr 22, lk 7.

Keel ja Kirjandus 1967 = Bibliograafide saavutusi ja päevamuresid. – Keel ja Kirjandus, nr 1, lk 58–59.

Koppel, Andres, Jaanson, Karin, Rutiku, Siret 2016. Teaduse rahastamise süsteem vajab ümberkorraldamist. – Eesti Teadus 2016. SA Eesti Teadusagentuur, lk 45–46.
http://www.etag.ee/wp-content/uploads/2014/01/TA_teaduskogumik_veeb-1.pdf (28. VIII 2017).

Krikmann, Arvo 2000. Eesti lühivormide allikaloost [võrguteavik], ptk 8.
http://www.folklore.ee/~kriku/ALLIK/ (22. IX 2017).

Kuuli, Olaf 2002. Sula ja hallad Eesti NSV-s: kultuuripoliitikast aastail 1953–1969. Tallinn: O. Kuuli.

Kõiva, Ottilie 1967. Muuseumitöötajad pole jäänud, käed rüpes, imemasinaid ootama. – Edasi 24. XII, nr 299, lk 3.

Kään, Heino 1966a. Kirjandusmuuseumis 4. Ajakirjanduse koondnimistud. – Edasi 16. XI, nr 269, lk 2.

Kään, Heino 1966b. Kirjandusmuuseumis 5. Iga päev pole pühapäev. – Edasi 17. XI, nr 270, lk 2.

Kään, Heino 1967. Kreutzwaldi päevast ja Kreutzwaldi muuseumist. – Edasi 31. XII, nr 305, lk 3.

Laido, Evi 1967. Kreutzwaldi päev. – Edasi 24. XII, nr 299, lk 3.

Laugaste, Eduard 1967. Mõningaid mõtteid museoloogilisest tööst eesti folk­loristikas. – Edasi 17. XI, nr 293, lk 2–3.

Lindström, Liina, Uiboaed, Kristel 2017. Valdkondade vastasseis? Digi­humanitaaria – see ongi tänane humanitaaria. – Novaator.
http://novaator.err.ee/600621/valdkondade-vastasseis-digihumanitaaria-see-ongi-tanane-humanitaaria (28. VIII 2017).

Lukner, Heli 2016. Järelkasv ja teadlaskarjäär. – Eesti Teadus 2016. SA Eesti Teadusagentuur, lk 46–47.
http://www.etag.ee/wp-content/uploads/2014/01/TA_teaduskogumik_veeb-1.pdf (28. VIII 2017).

Maidla, Margus 2017. Millist teadust vajab Eesti? Ehk Teadussüsteemi mitme­kesisusest ja järjepidevusest. – Sirp 18. VIII.
http://www.sirp.ee/s1-artiklid/c21-teadus/millist-teadust-vajab-eesti-ehk-teadussusteemi-mitmekesisusest-ja-jarjepidevusest/ (25. VIII 2017).

Margus, Malev 1966. Metsandus, haljastamine ja retrospektiivne bibliograafia. – Edasi 29. X, nr 255, lk 1.

Niinemets, Ülo 2015. Eesti teadus Euroopa teadusruumis. – Sirp 11. XII.
http://www.sirp.ee/s1-artiklid/c21-teadus/eesti-teadus-euroopa-teadusruumis/ (28. VIII 2017).

Oras, Janika 2008. Viie 20. sajandi naise regilaulumaailm. Arhiivitekstid, kogemused ja mälestused. (Eesti Rahvaluule Arhiivi Toimetused 27.) Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus.

Palli, Heldur 1967. Millest siis alata? – Sirp ja Vasar 1. XII, nr 48, lk 4.

Palli, Heldur 1970. Ajaloobibliograafia ja teaduslik informatsioon. – Leninlik etapp eesti ajalooteaduses. Toim Endel Laul. Tallinn: Eesti Raamat, lk 310–321.

Peep, Laine 1968. Alustada tuleb kohe – aga asjalikult! – Sirp ja Vasar 24. V, nr 21, lk 3, 7.

Pillau, Endel 1967. Vanema perioodika bibliografeerimisest. – Sirp ja Vasar 12. XI, nr 45, lk 7.

Rahva Hääl 1967 = Abinõudest ühiskonnateaduste edasiarendamiseks ja nende osa suurendamiseks kommunistlikus ülesehitustöös. – Rahva Hääl 23. VIII, nr 197, lk 1–2.

Randalu, Hillar 1968. Tesaurus võidab dinosauruse. – Sirp ja Vasar 6. IX, nr 36, lk 4.

Rüütel, Ingrid 1967a. Seitse soovi. – Edasi 24. IX, nr 226, lk 3.

Rüütel, Ingrid 1967b. Tänasest, homsele mõeldes. – Sirp ja Vasar 13. X, nr 41, lk 5.

Rüütel, Ingrid 2009. 30 aastat rahvamuusika sektori sünnist. – Paar sammukest XXV. Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamat 2008. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, lk 194–236.

Tampere, Herbert 1971 [1967]. Kaks ettekannet Eesti folkloristika ajaloost. – Paar sammukest eesti kirjanduse uurimise teed. (Uurimusi ja materjale VII.) Tartu: Eesti NSV Teaduste Akadeemia Fr. R. Kreutzwaldi nimeline Kirjandusmuuseum, lk 183–203.

Tedre, Ülo 1968. Vaja on nii inimesi kui ka masinaid. – Edasi 21. I, nr 18, lk 2.

Tedre, Ülo 2015 [1997]. Tagasivaateid KKI rahvaluulesektori tööle 1947–1990. – Mäetagused, nr 61, lk 161–170.
https://doi.org/10.7592/MT2015.61.KKI

Ukrainski, Kadri, Kanep, Hanna, Timpmann, Kadi 2015. Konkurents teadusrahale. – Sirp 25. IX.
http://www.sirp.ee/s1-artiklid/c21-teadus/konkurents-teadusrahale/ (28. VIII 2017).

Vatter, Enn 1968. Kas oleme loonud uue dinosauruse. – Sirp ja Vasar 19. I, nr 3, lk 4.

Veersalu, Ilse 1966. Ühe suure varaaida võtmed. – Edasi 3. VIII, nr 180, lk 2.