PDF

Word order in Estonian des-, mata- and maks-converb constructions

https://doi.org/10.54013/kk748a4

Keywords: syntax, word order, semantics, grammatical semantics, Estonian des-construction, Estonian mata-construction, Estonian maks-construction.

The relatively free Estonian word order is formed under the combined impact of certain pragmatic and syntactic principles: the word order is based on sentence information structure, but is also organized by the V2 constraint (see Tael 1988; Lindström 2017). Although there is extensive research on Estonian word order (see, e.g., Remmel 1963; Tael 1988; Lindström 2005), the word order in secondary constructions has not been studied in detail (except Martõkainen 2015). The article discusses the variation of word order in standard Estonian converb constructions, i.e. in the des-mata- and maks-constructions functioning as free modifiers. The focus lies on two relevant characteristics: the position of the converb in the construction and the position of the construction in relation to the main clause. A converb can be located at the beginning, end or middle of a construction or stand alone, while a converb construction can be found before, after or within the main clause. Structural and functional factors of variation are analysed. Also discussed are the relationship between the locations of the converb and the converb construction, as well as the relationship of either location with the following four features: (1) the basic and (2) secondary function of the construction (see Simmul 2018), (3) the length of the construction and (4) the infinitive marker of the converb (-des, –maks or –mata). The approach is usage-based. The 1801 sentences chosen for containing a converb construction have been analysed using the methods of classification tree and random forest.

The study revealed that the location of the converb construction mainly depends on the basic and secondary functions of the construction, notably, the constructions with the basic function of concomitance tend to be located after the main clause, whereas the constructions with the basic function of time typically come before the main clause. The constructions with the secondary function of purpose, result, speci­fication, or contrast tend to be found after the main clause. Also, the after position is preferred by longer constructions as well as those starting with the converb. The position of the converb in the construction mainly depends on the position, length and secondary function of the construction. The before position of the converb is favoured by secondary functions such as concession, purpose, cause, result and specification, as well as a greater length of the construction and its position after the main clause.

Carl Eric Simmul (b. 1991), PhD Student, University of Tartu (Jakobi 2, 51005 Tartu), simmulman@gmail.com

References

Allikad

AJA = Eesti kirjakeele korpuse 1990-ndate aastate ajakirjandustekstide katkendite korpus. https://www.cl.ut.ee/korpused/kasutajaliides/index.php?lang=et

ILU = Eesti kirjakeele korpuse 1990-ndate aastate ilukirjandustekstide katkendite korpus. https://www.cl.ut.ee/korpused/kasutajaliides/index.php?lang=et

TK = Tasakaalus korpus. http://www.keeleveeb.ee/

Kirjandus

Baayen, R. Harald; Hendersen, Anna; Janda, Laura A.; Makarova, Anastasia; Nesset, Tore 2013. Making choices in Russian: Pros and cons of statistical methods for rival forms. – Russian Linguistics, kd 37, nr 3, lk 253-291.
https://doi.org/10.1007/s11185-013-9118-6

Bisang, Walter 1995. Verb serialization and converbs: Differences and similarities. – Converbs in Cross-Linguistic Perspective. Toim Martin Haspelmath, Ekkehard König. Berlin: Mouton de Gruyter, lk 137-188.
https://doi.org/10.1515/9783110884463-006

Breiman, Leo 2001. Random Forests. – Machine Learning, kd 45, nr 1, lk 5-32.
https://doi.org/10.1023/A:1010933404324

Croft, William 2012. Verbs: Aspect and Causal Structure. Oxford: Oxford University Press.
https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199248582.001.0001

Diessel, Holger 1996. Processing factors of pre- and postposed adverbial clauses. – Berkeley Linguistics Society, kd 22, lk 71-82.
https://doi.org/10.3765/bls.v22i1.1344

Diessel, Holger 2001. The ordering distribution of main and adverbial clauses a typological study. – Language, kd 77, nr 3, lk 345-365.
https://doi.org/10.1353/lan.2001.0152

Diessel, Holger 2005. Competing motivations for the ordering of main and adverbial clauses. – Linguistics, kd 43, nr 3, lk 449-470.
https://doi.org/10.1515/ling.2005.43.3.449

Diessel, Holger 2019.Preposed adverbial clauses: Functional adaptation and diachronic inheri­tance. – Explanation in Linguistic Typology: Diachronic Sources, Functional Motivations and the Nature of the Evidence. Toim Karsten Schmidtke-Bode, Natalia Levshina, Susanne Maria Michaelis, Ilja Seržant. Leipzig: Language Science Press, lk 97-122.

EKK= Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross. Eesti keele käsiraamat. Kolmas, täiendatud trükk. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2007.

Erelt, Mati 2017. Sekundaartarindiga laused. – Eesti keele süntaks. (Eesti keele varamu III.) Toim Mati Erelt, Helle Metslang. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, lk 756-840.

Erelt, Mati 2019. Lause õigekeelsus: juhatused ja harjutused. Neljas, täiendatud trükk. Tallinn: Emakeele Selts.

Erelt, Mati; Metslang, Helle; Plado, Helen 2017. Alus. – Eesti keele süntaks. (Eesti keele varamu III.) Toim Mati Erelt, Helle Metslang. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, lk 240-252.

Haspelmath, Martin 1995. The converb as a cross-linguistically valid category. – Converbs in Cross-Linguistic Perspective. Toim Martin Haspelmath, Ekkehard König. Berlin: Mouton de Gruyter, lk 1-55.
https://doi.org/10.1515/9783110884463-003

Khalilova, Zaira 2009. A Grammar of Khwarshi. (Landelijke Onderzoekschool Taalweten­schap 234.) Utrecht: LOT.

Klavan, Jane; Pilvik, Maarja-Liisa; Uiboaed, Kristel 2015. The use of multivariate statistical classification models: Comparing textual and behavioral evidence. – Folia Linguistica, kd 50, nr 2, lk 355-384.
https://doi.org/10.1515/flin-2016-0014

Levshina, Natalia 2015. How to Do Linguistics with R: Data Exploration and Statistical Analysis. Amsterdam-Philadelphia: John Benjamins.
https://doi.org/10.1075/z.195

Lindström, Liina 2005. Finiitverbi asend lauses. Sõnajärg ja seda mõjutavad tegurid suulises eesti keeles. (Dissertationes philologiae estonicae Universitatis Tartuensis 16.) Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Lindström, Liina 2006. Infostruktuuri osast eesti keele sõnajärje muutumisel. – Keel ja Kirjandus, nr 11, lk 875-888.

Lindström, Liina 2017. Lause infostruktuur ja sõnajärg. – Eesti keele süntaks. (Eesti keele varamu III.) Toim Mati Erelt, Helle Metslang. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, lk 537-565.

Martõkainen, Liina 2015. des-konstruktsiooni sõnajärg. Bakalaureusetöö. Tartu: Tartu Ülikooli eesti keele osakond. http://hdl.handle.net/10062/48658

Nedjalkov, Igor 1998. Converbs in the languages of Eastern Siberia. – Language Sciences, kd 20, nr 3, lk 339-351.
https://doi.org/10.1016/S0388-0001(98)00008-4

Pilot-Raichoor, Cristiane 2010. Converbs and adverbial clauses in Badaga, a South-Dravid­ian language. – Clause Linking and Clause Hierarchy: Syntax and Pragmatics. Toim ­Isabelle Bril. Amsterdam-Philadelphia: Benjamins, lk 161-202.
https://doi.org/10.1075/slcs.121.06pil

Plado, Helen 2015. des- ja mata-konverbi kasutusest eesti murretes. – Emakeele Seltsi aastaraamat 60. Tallinn: Eesti Teaduste Akadeemia, lk 195-218.
https://doi.org/10.3176/esa60.10

Quirk, Randolph; Greenbaum, Sidney; Leech, Geoffery; Svartvik, Jan 1985.A Grammar of Contemporary English. London: Longman.

Reintges, Chris 2010. Coordination, converbs and clause chaining in Coptic Egyptian typology and structural analysis. – Clause Linking and Clause Hierarchy: Syntax and pragmat­ics. Toim Isabelle Bril. Amsterdam-Philadelphia: Benjamins, lk 203-266.
https://doi.org/10.1075/slcs.121.07rei

Remmel, Nikolai 1963. Sõnajärjestus eesti lauses. – Eesti keele süntaksi küsimusi. (Keele ja Kirjanduse Instituudi uurimused VIII.) Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, lk 216-389.

Simmul, Carl Eric 2018. des- ja mata-konverbitarindi funktsioonid. – Keel ja Kirjandus, nr 11, lk 847-867.https://doi.org/10.54013/kk732a2

Strobl, Carolin; Boulestix, Anne-Laure; Kneib, Thomas; Augustin, Thomas; Zeileis, Achim 2008. Conditional variable importance for random forests. – BMC bioinformatics, kd 9, artikkel nr 307.
https://doi.org/10.1186/1471-2105-9-307

Strobl, Carolin; Malley, James; Tutz, Gerhard 2009. An introduction to recursive partitioning: Rationale application and characteristics of classification and regression trees, bagging and random forests. – Psychological Methods, kd 14, nr 4, lk 323-348.
https://doi.org/10.1037/a0016973

Tael, Kaja 1988. Sõnajärjemallid eesti keeles (võrrelduna soome keelega). (KKI preprint 56.) Tallinn: ENSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut.

Uuspõld, Ellen 1966. Määrusliku des-, mata-, nud- (~nuna-) ja tud- (~tuna-) konstruktsiooni struktuur ja tähendus. – Keele modelleerimise probleeme I. (Tartu Riikliku Ülikooli toimetised 188.) Tartu: Tartu Riiklik Ülikool, lk 1-196.

Ylikoski, Jussi 2003.Defining non-finites: Action nominals, converbs and infinitives. – SKY Journal of Linguistics, nr 16, lk 185-237.