Public space: the development of the concept and its semantic fields

https://doi.org/10.54013/kk754a3

Keywords: public space, place, architecture, urbanism, geography

Over the last five years, the Estonian society has begun to pay more attention to the environment we live, work and relax in. The use of the concept of ‘space’ and its association with the word ‘public’ is a practical problem on the way to a common understanding of space and its use. The ambiguity of the concept of space must be taken into account, both in everyday language and in scientific language. The concept of ‘public space’ is a rapidly developing concept in various fields in the Estonian language, yet in today’s legislation this is not legally covered. There is no well-established definition of ‘public space’ in Estonia. In mapping the use of ‘public space’, this article is confined to geographical sciences, urbanism and architecture. We cover the concept of ‘public space’ in the spatial sciences and discuss its social significance, analysing the semantic fields of the term and describing the contexts of its use. The article does not claim to invent a grand narrative of ‘public space’, but rather draws attention to the diversity and richness of the concept in academic discourse in general and in the Estonian context in particular. These ambiguities open up the possibility of innovating the concept and creatively using it in practice.

 

Antti Roose (b. 1964), PhD, Tartu Regional Energy Agency, Project Manager (Narva mnt 3, 50009 Tartu), antti.roose@trea.ee

Helen Sooväli-Sepping (b. 1974), PhD, Tallinn University, Professor, Senior Researcher, Vice-Rector for Sustainable Development (Narva mnt 25, 10120 Tallinn), helen.soovali@tlu.ee

Anni Müüripeal (b. 1992), MA, Tallinn University, PhD Student in Health Behaviour and Well-Being, Junior Researcher (Narva mnt 25, 10120 Tallinn), annim@tlu.ee

References

VEEBIVARAD

EKI ühendsõnastik 2020. Eesti Keele Instituut, Sõnaveeb 2020. https://sonaveeb.ee

Esterm. Eesti Keele Instituudi mitmekeelne terminibaas. https://termin.eki.ee/esterm

KIRJANDUS

Agnew, John A. 1987. Place and Politics. The Geographical Mediation of State and Society. London: Routledge.
Agrest, Diana 2003. Arhitektuur väljastpoolt: keha, loogika ja sugu. – Ehituskunst, nr 39-40. http://ehituskunst.ee/diana-agrest-arhitektuur-valjastpoolt-keha-loogika-ja-sugu (21. VII 2020).
Alver, Andres; Kaasik, Veljo; Trummal, Tiit 1999. Üle majade. Linnaehituslikke projekte ja artikleid aastatest 1994-1998. Tallinn: Alver ja Trummal Arhitektuuribüroo.
Asjaõigusseadus. Vastu võetud 9. VI 1993, jõustumine 1. XII 1993. Redaktsiooni jõustumise kp: 1. VI 2002. Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 30. VI 2002. https://www.riigiteataja.ee/akt/22252.pdf
Augé, Marc 2012. Kohad ja mittekohad. Tlk Anti Saar. (Bibliotheca controversiarum.) Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus.
Ermacora, Thomas; Bullivant, Lucy 2016. Recoded City. Co-creating Urban Futures. London: Routledge.
https://doi.org/10.4324/9781315744209
Gehl, Jan 2015. Linnad inimestele. Tlk Kristjan Teder. Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia ­Kirjastus.
Gieryn, Thomas F. 2003. A space for place in sociology. – Annual Review of Sociology, kd 26, lk 463-496.
https://doi.org/10.1146/annurev.soc.26.1.463
Heidegger, Martin 1996. Sissejuhatus metafüüsikasse. Tlk Ülo Matjus. (Avatud Eesti raamat.) Tartu: Ilmamaa.
Hristova, Svetlana; Czepczyński, Mariusz 2018. Public Space. Between Reimagination and Occupation. (Design and the Built Environment.) New York: Routledge.
https://doi.org/10.4324/9781315603018
Ibrus, Indrek 2020. Sissejuhatus. – Eesti inimarengu aruanne 2019/2020. Linnastunud ühiskonna ruumilised valikud. Toim Helen Sooväli-Sepping. Tallinn: SA Eesti Koostöö Kogu, lk 204-210.
Jagomägi, Jüri 2019. Planeerimisalastest uuringutest kaardifirma Regio’ni. – Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 2019, kd 44. Tallinn: Eesti Geograafia Selts, lk 236-270.
Kalm, Mart 2014. Võim ruumis. – Vaba ruum. Essee digitaalsest & avalikust. Toim Johanna Jõekalda, Johan Tali, Siim Tuksam. Tallinn: Eesti Arhitektuurikeskus & Lugemik, lk 98-111.
Kaminer, Tahl 2017. The Efficacy of Architecture: Political Contestation and Agency. London-New York: Routledge.
Kent, Ethan 2019. Leading urban change with people powered public spaces. The history, and new directions, of the Placemaking movement. – The Journal of Public Space, kd 4, lk 127-134.
https://doi.org/10.32891/jps.v4i1.1158
Kriis.ee. https://kkk.kriis.ee/et/kkk/22-reegel-piirangud-kaubanduskeskustes-soogikohtades-ja-mujal/2–2-reegel-ja-erandid (23. VI 2020).
Kurs, Ott 2000. Inimgeograafia Eestis. – Inimesed, ühiskonnad ja ruumid. Inimgeograafia Eestis. Toim Jussi Jauhiainen, Hill Kulu. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, lk 24-37.
Lapin, Leonhard 2014. Avalik ruum. – Vaba ruum. Essee digitaalsest & avalikust. Toim Johanna Jõekalda, Johan Tali, Siim Tuksam. Tallinn: Eesti Arhitektuurikeskus & Lugemik, lk 66-75.
Lefebvre, Henri 1968. Le Droit à la ville. Paris: Anthropos.
Lefebvre, Henri 1991. The Production of Space. Oxford: Blackwell.
Lehtovuori, Panu; Kurg, Andres; Schwab, Martina; Ermert, Siri 2014. Public spaces, experience and conflict: The cases of Helsinki and Tallinn. – Public Space and Relational Perspectives: New Challenges for Architecture and Planning. Toim Chiara Tornaghi, Sabine Knierbein. New York: Routledge, lk 125−147.
Ligi, Airi 2004. Elamus. – Sirp 16. I, lk 7.
Liiklusseadus. Vastu võetud 17. VI 2010, jõustumine 1. VII 2011. https://www.riigiteataja.ee/akt/117032011021
Low, Setha; Smith, Neil (toim) 2006. The Politics of Public Space. New York: Routledge.
Madanipour, Ali 2003. Public and Private Spaces of the City. London-New York: Routledge.
https://doi.org/10.4324/9780203402856
Madden, David J. 2017. The contradictions of urban public space: The view from London and New York. – The SAGE Handbook of the 21st Century City. London: SAGE, lk 535-551.
https://doi.org/10.4135/9781526402059.n29
Meyers, Gretchen E. 2005. Vitruvius and the origins of Roman spatial rhetoric. – Memoirs of the American Academy in Rome, kd 50, lk 67-86.
Muhu valla heakorra- ja kaevetööde eeskiri. Vastu võetud 21. IX 2007. https://www.riigiteataja.ee/akt/429012013111
Muudame maailma: säästva arengu tegevuskava aastaks 2030. https://www.riigikantselei.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/SA_eesti/saastva_arengu_tegevuskava_2030_uro_et.pdf (12. VIII 2020).
Naumanis, Normunds 2002. Balti sängi keskel. Noored lavastajad võtavad läti teatris kasutusele uusi mõõdupuid, puhuvad uued tuuled. – Sirp 29. IX, lk 14.
Neal, Zachary 2010. Urban space. – Encyclopedia of Urban Studies, kd 2. Toim Ray E. Hutcinson. London: Sage, lk 927-930.
Ojari, Triin 2004.  Linnaruumilistest muutustest 1990. aastate Tallinnas. – Vikerkaar, nr 4-5, lk 91-97.
Paaver, Toomas; Kiivet, Elo 2020. Avalik ruum kui elukeskkonda siduv võrgustik. – Eesti inimarengu aruanne. Linnastunud ühiskonna ruumilised valikud. Toim Helen Sooväli-Sepping. Tallinn: SA Eesti Koostöö Kogu, lk 105-115.
Pae, Kaja (toim) 2011a. Linnafoorumid. Urban Forum. Tallinn: Eesti Arhitektuurikeskus.
Pae, Kaja 2011b. Tunda ära korratamatut. – Linnafoorumid. Urban Forum. Toim Kaja Pae. Tallinn: Eesti Arhitektuurikeskus, lk 20-30.
Parkinson, John R. 2013. How is space public? Implications for spatial policy and democracy. – Environment and Planning C: Government and Policy, kd 31, lk 682-699.
https://doi.org/10.1068/c11226r
Peil, Tiina; Sooväli, Helen; Palang, Hannes; Oja, Tõnu; Mander, Ülo 2004. Estonian landscape study: contextual history. – Belgeo, nr 2-3, lk 231-244.
https://doi.org/10.4000/belgeo.13637
Pärdi, Heiki 2018. Eesti argielu. Teekond moodsasse maailma. Tallinn: Tänapäev.
Rendell, Jane 2008. Space, place, site: critical spatial practice. – The Practice of Public Art. (Routledge Research in Cultural and Media Studies.) Toim Cameron Cartiere, Shelly Willis. London: Routledge, lk 33-55.
Riigikantselei 2018. Ruumiloome ekspertrühm. Lõpparuanne. https://www.riigikantselei.ee/sites/default/files/riigikantselei/strateegiaburoo/ruumiloome_lopparuanne_.pdf (26. VI 2020).
Riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse kord. Vastu võetud 20. XII 2007. https://www.riigiteataja.ee/akt/12903659
Roosaare, Jüri; Mõisja, Kiira; Aunap, Raivo 2019. Geoinformaatika. Õpik kõrgkoolidele. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.
Setten, Gunhild 2005. Who owns concepts? Notes on the product, practice, property and power of writing. – Landscape, Law, and Justice. Proceedings of a conference organised by the Centre for Advanced Study at the Norwegian Academy of Science and Letters Oslo 15-18 June 2003. Toim Tiina Peil, Michael Jones. Oslo: Novus forlag, lk 3-13.
Sivers, Fanny de 1996. Keskaegne Pergonges. – Ehituskunst, nr 13, lk 11-17.
Sobolev, Mari 2004. Õudustundega haaras ta kaamera… – Sirp 12. III, lk 8.
Soe, Ralf-Martin 2018. A Tale of Two Smart Cities. How Virtual Walls between Cities can Fall. (Tallinn University of Technology doctoral thesis 10/2018.) Tallinn: TTÜ Press.
Soolep, Jüri 2011. Ruum ja mõte. 10 loengut arhitektuurist. Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia Kirjastus.
Soomre, Maria 2004. Rulaga muuseumis. – Sirp 27. II, lk 11.
Sooväli-Sepping, Helen 2011. Kultuurigeograafia. – Humanitaarteaduste metodoloogia. Uusi väljavaateid. (Gigantum humeris.) Toim Marek Tamm. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus, lk 170-186.
Sooväli-Sepping, Helen (toim) 2020. Eesti inimarengu aruanne 2019/2020. Linnastunud ühiskonna ruumilised valikud. Tallinn: SA Eesti Koostöö Kogu.
Steinmann, Georg 1995. Ruumi naasmine. – Ehituskunst, nr 12, lk 5-9.
Zukin, Sharon 1995. The Cultures of Cities. Cambridge: Blackwell.
Zukin, Sharon 2009. The Naked City: The Death and Life of Authentic Urban Places. New York: Oxford University Press.
https://doi.org/10.1093/oso/9780195382853.001.0001
Zukin, Sharon 2012. Competitive globalization and urban change: The allure of cultural strategies. – Rethinking Global Cities: Insights from Secondary Urban Centers. Toim Xiangming Chen, Ahmed Kanna. New York: Routledge, lk 17-34.
Tammiksaar, Erki; Pae, Taavi; Kurs, Ott 2013. Continuity of ideas? Salme Nõmmik, Edgar Kant and the development of economic geography in Soviet Estonia. – Geografiska Annaler Series B-Human Geography, kd 95, nr 1, lk 51−70.
https://doi.org/10.1111/geob.12009
Tonkiss, Fran 2005. Space, the City and Social Theory: Social Relations and Urban Forms. Cambridge: Polity Press.
Vahtre, Silver 1981. Linnakujundusest Tallinnas. – Ehituskunst, nr 1, lk 82-83.
Watson, Sophie 2002. The public city. – Understanding the City. Toim John Eade, Christopher Mele. Oxford: Blackwell, lk 49-65.
https://doi.org/10.1002/9780470693582.ch3
Watson, Sophie 2006. City Publics. The (Dis)Enchantments of Urban Encounters. London-New York: Routledge.