PDF

Kaarel Ird and Vanemuine in the context of Soviet cultural policy

https://doi.org/10.54013/kk782a8

Keywords: Soviet cultural policy, theatre history, repertoire

This article looks at the work and various management strategies of the long-term director of Vanemuine Theatre Kaarel Ird (1909–1986). The article is largely based on materials from the Cultural History Archives of the Estonian Literary Museum (EKM EKLA, f 307). Ird headed the Vanemuine Theatre for about 40 years (1940–1986, with brief hiatuses) and his file includes a remarkable number of instructions issued to theatres by the Party and government authorities during those times. The­atres as institutions of ideological work were under strict multilevel control in the Soviet Union; the regime demanded that theatres celebrate a variety of state holidays, such as the anniversary of the October Revolution, Lenin’s birthday, etc.

Ird took it upon himself as a theatre director to make Vanemuine famous all over the Soviet Union, and then also internationally. This took successful tours in Moscow and Leningrad, organization of All-Union seminars at Vanemuine, as well as establishing friendly relations with theatres abroad. Ird had a wide network of acquaintances, including both Estonian and Soviet stage directors, dramatic theorists and theatre critics, as well as cultural functionaries. He would often arrange matters through Moscow. When it came to the celebration of state holidays, one of his strategies was to overshadow them; that is, he made sure that the state holidays would be outmatched by ostentatious celebrations of national cultural importance (e.g. the 50th anniversary of the October Revolution vs the opening of Vanemuine Theatre’s new building in 1967; Lenin 100 vs Vanemuine 100). As for repertoire, he made an effort to stage as many Estonian original plays as possible by first demon­strating to officials in Moscow that these were contemporary Soviet plays – the re­commended percentage of which was quite high. So-called trick productions – the staging of works by authors holding high positions in Moscow (e.g. Tikhon Khrennikov) – were another strategic device. Schooling the next generation (organizing studios, supporting and defending young colleagues) and working with the audience (conferences for theatre-goers, audience surveys) were considered essential. All in all, Ird was able to outmaneuver the Soviet cultural policy in a number of ways.

 

Tiina Saluvere (b. 1960), MA, Estonian Literary Museum, Editor (Vanemuise 42, 51003 Tartu), tiina.saluvere@kirmus.ee

References

Arhiiviallikad

Eesti Kirjandusmuuseumi (EKM) Eesti Kultuurilooline Arhiiv (EKLA)

f 153 – Eduard Vilde

f 153, m 1:5. Karl Irdile. 29.11.1932 ja d-ta.

f 153, m 2:7. Karl Ird. 12.09.1932–07.12.1932.

f 187 – Tartu Draamateatri Selts ja T. D. S. Teatrikunsti Stuudio

f 187, m 1:3. Juhatuse koosolekute prokollid. 31.05.1933–*.10.1940.

f 307 – Kaarel Ird ja Epp Kaidu

f 307, m 1:6. Kaarel Irdilt Ivan Badjulile (NSVL Kultuuriministeeriumi Välissuhete Valitsus). d-ta.

f 307, m 3:16. Kaarel Irdilt Eesti NSV kultuuriminister A. Lausile. 05.06.1963–27.04.1973.

f 307, m 7:1. Kaarel Irdilt Olaf Utile. 25.08.1966–09.01.1979, d-ta.

f 307, m 10:20. Eesti NSV Kultuuriministeerium Kaarel Irdile. 08.12.1962–09.12.1985.

f 307, m 10:21. Eesti NSV Kultuuriministeeriumi Kunstide Valitsus Kaarel Irdile. 07.02.1950–17.05.1972.

f 307, m 10:22. Eesti NSV kultuuriminister Kaarel Irdile. 11.11.1969–01.07.1974.

f 307, m 10:23. Eesti NSV kultuuriministri asetäitja Kaarel Irdile. 18.01.1968–20.10.1971.

f 307, m 14:12. Karin Kask Kaarel Irdile. 15.03.1955–18.02.1984, d-ta.

f 307, m 19:14. NSVL Kultuuriministeerium Kaarel Irdile. 17.06.1955–06.07.1985, d-ta.

f 307, m 27:19. Anonüümkirjad Kaarel Irdile. 02.11.1956–10.09.1985, d-ta.

f 307, m 54:3. Lüürilisi nukrutsemisi „Laudalüürika” puhul.

f 307, m 60:1. Kaarel Ird. Noorpõlve teatrimuljeid. 1967.

f 307, m 193:2. Eesti NSV Kultuuriministeeriumi otsused, käskkirjad. 1949–1983.

f 307, m 193:5. NSVL Kultuuriministeeriumi käskkirjad, otsused, suunised. 1948–1984.

f 307, m 195:3. Vanemuise koosolekute protokolle. 1948–1964.

f 307, m 272:8. Jaan Saul, kirjavahetust. 1964–1965.

fk 63 – Vanemuine (1872–1978)

fk B-63:1065. „Vanemuise” 100. aastapäeva aktus 1970. a.

fk 196 – Kaarel Ird ja Epp Kaidu

fk A-196:55. E. Vilde „Mahtra sõda” Pärnu Töölisteatris 1933. a. Par. 3. K. Ird.

fk B-196:38. Kaarel Ird esinemas GITISe NSVL teatri ajaloo kateedri doktorantuuriseminaril Tartus, 1967.

 

Kirjandus

Alavainu, Ave 2007. Kuidas minust näitlejat ei saanudki… – Oma Saar 27. III, lk 5.

Epner, Luule; Unt, Mati; Vahing, Vaino (koost) 2002. Hermaküla. Tartu: Ilmamaa.

Ird, Kaarel 1966. Tartu Töölisteater 1937–1939. (Eesti teatriajaloo vihikud.) Tallinn: [Eesti NSV Teatriühing.]

Ird, Kaarel 1984a. Eesti nõukogude teatrikunsti internatsionaalsetest suhetest. – K. Ird, Per aspera ehk Olnust ja tänasest. Tallinn: Eesti Raamat, lk 103–107.

Ird, Kaarel 1984b. Üks reis Rootsi, teine Saksa DV-sse ja üldse olnust. – K. Ird, Per aspera ehk Olnust ja tänasest. Tallinn: Eesti Raamat, lk 277–315.

Ird, Kaarel 1986. Mina ja minu aeg. – Looming, nr 12, lk 1654–1665.

Kampus, Evald 1970a. Külalisi „Vanemuises”. – „Vanemuine” täna ja eile. Märkmeid ja materjale. Tartu: [Eesti NSV Kultuuriministeerium], lk 34–38.

Kampus, Evald 1970b. „Vanemuise” stuudiotest. – „Vanemuine” täna ja eile. Märkmeid ja materjale. Tartu: [Eesti NSV Kultuuriministeerium], lk 45–51.

Kampus, Evald 2019. Teatrist. Vanemuisest ja vanemuislastest. Koost Jaak Viller. [Tallinn:] Eesti Teatriliit, [Tartu:] Teater Vanemuine.

Karja, Sven 2001. Lossimängud. – Teatrielu 1999. Tallinn: Eesti Teatriliit, lk 359–387.

Kask, Karin 1969. Meie teatripubliku struktuurist, uurimusest tema enese osavõtul. – Sirp ja Vasar 22 .VIII, lk 6; 29. VIII, lk 6; 5. IX, lk 6.

Kask, Karin 2007. Sinu isiklik piksevarras. Karin Kase kirjad Kaarel Irdile 1953–1984. (Litteraria. Eesti kultuuriloo allikmaterjale 23.) Koost ja komment Tiina Saluvere. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum.

Kask, Karin; Säre, Meeri (koost) 1981. Vanemuislane Kaarel Ird. Tallinn: Eesti Raamat.

Kask, Karin; Vellerand, Lilian 1980. Inimesed teatrisaalis. Tallinn: Perioodika.

Komissarov, Kalju 1987. Kaarel Ird … – Teater. Muusika. Kino, nr 4, lk 45.

Krõmova, Natalja 2010. Ja mida teeb seal Kaarel Ird? – Kas te armastate teatrit? Artkleid ja arvamusi. Koost Lea Tormis. Tallinn: Eesti Teatriliit, lk 69–101.

Liivik, Olev 2023. Nõukogude Eesti nomenklatuurne kirjanduselu. EKP keskkomitee nomenklatuur ja liiduvabariigi kirjandusjuhid. – Keel ja Kirjandus, nr 1–2, lk 91–109.

Neimar, Reet 2000. Voldemar Panso – Kaarel Ird. Dialoog. – Teater. Muusika. Kino, nr 11, lk 14–16.

Orro, Kalju (litereerija) 2000. ETV saade „Teatrikuu repliigid”. 18. märts 1968. – Teater. Muusika. Kino, nr 11, lk 17–25.

Pihlak, Liina 2021. Elu puu. Minu vanematest Kersti Merilaasist ja August Sangast ning minu elust teatris, filmis ja televisioonis. Tallinn: Tänapäev.

Saluvere, Tiina 2008. Ühest kunagisest Tartu teatrikoolist. – Tuna. Ajalookultuuri ajakiri, nr 2, lk 123–138; nr 3, lk 108–127.

Saluvere, Tiina 2011. Kaebekirjade kiituseks ehk kommentaariks ühele arhivaalile. – Methis. Studia humaniora Estonica, nr 7, lk 230–245. https://doi.org/10.7592/methis.v5i7.549

Saluvere, Tiina 2020. Kirjad Vaevamägede mailt. Karl Irdi kirjad Voldemar Irdtile 1916–1918. – Tuna. Ajalookultuuri ajakiri, nr 1, lk 133−149.

Tonts, Ülo 2006. Kolmkümmend aastat teatriehitamist. „Vanemuise” sõnateatrist 1955–1986. Tartu: Teater „Vanemuine”.

Tooming, Jaan 2011. Religioossed motiivid minu loomingus. [Tallinn:] Eesti Teatriliit.

Tormis, Lea 1987. Kaarel Ird… – Teater. Muusika. Kino, nr 4, lk 46–48.

Tormis, Lea 2006. Muutumistest mõtiskledes. – L. Tormis, Teatrimälu. (Eesti mõttelugu 67.) Tartu: Ilmamaa, lk 64–85.

Vanemuine 100. Ringvaade „Nõukogude Eesti” nr 19, oktoober 1970.

Viller, Jaak 2009. Kandiline Kaarel Ird. Dokumente ja kommentaare. Tallinn: Eesti Teatriliit.

Viller, Jaak 2011. Kaarel Irdi repertuaaripoliitilised vaated Vanemuise teatri juhina. – Methis. Studia humaniora Estonica, nr 7, lk, lk 184–199.

Viller, Jaak 2015. Teatrisüsteem Nõukogude Eestis. – Eesti sõnateater 1965–1985. I köide. Teatriprotsess: taustad, ilmingud, peegeldused. Lavastajaportreed. Tallinn: EMTA lavakunstikool, Eesti Teatriliit, Eesti TA Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, lk 31–72.