PDF

Kaitstud doktoritööd

14. detsembril 2020 kaitses Liivo Niglas Tartu Ülikooli kultuuriteaduste instituudi nõukogu ees doktoriväitekirja „Videokaameraga Siberis: vaatlev dokumentaalfilm kui audiovisuaalne etnograafia” filosoofiadoktori kraadi saamiseks etnoloogia alal. Juhendaja oli professor Art Leete (TÜ), oponendid dr Pille Runnel (Eesti Rahva Muuseum) ja dr Toomas Gross (Helsingi ülikool). Väitekirja eesmärk oli analüüsida vaatleva dokumentaalfilmi võimalusi etnograafilise uurimistöö läbiviimisel ja tulemuste esitamisel. Väitekiri koosneb sissejuhatavast osast, milles käsitletakse vaatleva filmi epistemoloogilis-metodoloogilist iseloomu, ning neljast artiklist, milles avatakse kolme Siberis tehtud dokumentaalfilmi kontekst. Vaatleva filmi tegemine on eetilis-esteetiline uurimisviis, mis eelistab pikki kaadreid, väldib lavastamist ja intervjueerimist ning kasutab ära filmimeediumile omast narratiivsust ja performatiivsust. Vaatleva etnograafilise dokumentaalfilmi autor, kes on tavaliselt nii filmi režissöör-operaator kui ka monteerija, ei jälgi inimeste elu distantsilt, vaid osaleb kaameraga aktiivselt sündmustes. Tema eesmärk on kaameratöö ja montaaži abil näidata oma arusaama filmitavate kogemustest, jäädes samal ajal avatuks vaataja tõlgendustele. Vaatlev filmitegemine pakub mitmete teemade käsitlemisel tekstikesksele antropoloogiale olulist täiendust. See sobib inimkogemuse erinevate aspektide analüüsimiseks ja edasi­andmiseks ning pakub häid võimalusi fenomenoloogilise antropoloogia uurimisteemade käsitlemisel. Sarnaselt fenomenoloogilise antropoloogia pooldajatega, usuvad ka vaatlevas stiilis töötavad filmitegijad, et keha on platvorm, millest lähtub maailma kogemine: just kehalise kogemuse jagamise kaudu on nii filmitegija/uurija kui ka publik võimelised mõistma kultuurilist Teist. Etnograafiline film pakub eriti häid võimalusi selliste inimliku kogemuse aspektide analüüsimisel nagu aistingud, emotsioonid, suhestumine materiaalse ja esteetilise keskkonna­ga ning üksikisiku agentsus, mida on üksnes kirjaliku teksti vahendusel keeruline uurida ja kujutada. Vaatlev etnograafiline dokumentaalfilm on antropoloogia ja filmikunsti piiril asetsev hübriidne vorm, mis ärgitab uurijat-filmitegijat kasutama nende kahe erineva uurimisviisi parimaid omadusi. (http://hdl.handle.net/10062/70318)