PDF

“The man can see! Can write!”

The Stalin Prize as a tool for the Sovietization of literary life on the example on Hans Leberecht

https://doi.org/10.54013/kk782a4

Keywords: the Stalin Prize, Hans Leberecht, Writers’ Union of the Estonian SSR, Soviet Estonian literature, Sovietization of literary life

The Stalin Prize (established in 1939) was awarded in two broad fields: for (1) groundbreaking scientific achievements and inventions, and (2) outstanding literary and artistic achievements. The procedure for selecting and nominating the candidates and making the final decision was overseen by the party apparatus and by Joseph Stalin personally. The prize was an instrument of exerting control over intellectual life as well as an important link in the system of social etiquette (recognition, perks and privilege) of the time. Especially noteworthy was the prize’s role in the introduction of the creative mode (so-called socialist realism) favoured by the regime.

The prize bestowed for literary and artistic achievements received particular attention across the society. In the Estonian SSR, the Stalin Prize was awarded 55 times (to 42 people in total) between 1946 and 1952. In the field of literature, August Jakobson (1947, 1948), Hans Leberecht (1949) and Juhan Smuul (1952) received the prize.

On 18 January 1949, the leaders of the Baltic Soviet Republics met with Stalin in the Kremlin, where a decision was made to carry out a large-scale deportation. The work notebook of the Estonian SSR party leader Nikolai Karotamm reveals that during the meeting Stalin heaped praise on Hans Leberecht’s recently published novella “Light in Koordi” (Valgus Koordis) (1948): “The man can see! Can write!” For Stalin, what mattered was not the literary value of the work, but its ideological suitability, in this case given the context of the fracture awaiting Estonian villages and the society as a whole – the deportation and mass collectivization. Stalin’s endorsement changed the fate of Leberecht as a Soviet writer – the novella was awarded the Stalin Prize and overnight he became one of the Estonian SSR’s most prestigious regime-friendly authors.

The article analyzes the working principles of the Stalin Prize at the Soviet Republic level on the example of Leberecht’s case. It discusses, among other things, the backstory, the institutional framework (the procedure for candidate submission, the role of the creative union and the party apparatus, and the later penitence), the intrigues arising in the literary circle from the nomination of candidates, the discovery of Leberecht’s literary “talent”, as well as the hurried translation and publication of his novella.

 

Tõnu Tannberg (b. 1961), PhD, University of Tartu, Institute of History and Archaeology, Professor of Estonian History (Jakobi 2, 51005 Tartu), tonu-andrus.tannberg@ut.ee

References

ARHIIVIALLIKAD

Eesti Kirjandusmuuseumi (EKM) Eesti Kultuurilooline Arhiiv (EKLA)

f 188, m 82:4. P. Viiding, F. Kõlli. [Retsensioonid H. Leberechti romaanile „Valgus Koordis”].

f 166, m 28:1. Looming 1949, nr 3.

Rahvusarhiiv (RA)

ERAF.1 – Eestimaa Kommunistliku Partei Keskkomitee

ERAF.1.69.8. Переписка с комитетом по делам культурно-просветительных учреждений, Государственной публичной библиотекой, Государственным театральным обществом, Министерством просвещения, институтом Куузику, с художественным управлением по вопросам науки и искусства. 01.1946–15.11.1946.

ERAF.1.77.42. Копии исходящих телеграмм по СССР. 11.02.1949–18.11.1949.

ERAF.1.196.8. Переписка с Союзом Советских писателей ЭССР, Лауреатами государственной премии в области литературы и искусства по ЭССР и газетой „Сирп я Васар”. 20.01.1954–16.12.1954.

ERAF.2477 – Loominguliste liitude parteialgorganisatsioonide dokumentide kollektsioon. 2. ENSV Kirjanike Liit

ERAF.2477.1.24. Koosolekute protokollid. 04.01.1949–10.12.1949.

ERAF.9607 – Nikolai Karotamm

ERAF.9607.1.134. ENSV teadlaste ja kultuuritegelaste kirjad (üksikute vastukirjade ärakirjadega) (N. Andresen, J. Ant, E. Brandt, M. Bronštein, J. Eichfeld, G. Ernesaks, N. Goldschmidt, H. Habermann, R. Hagelberg, L. Hallop, A. Jakobson, E. Kapp, Kipper, F. Klement, A. Koort, E. Kree, M. Korb, S. Laar, V. Leede, B. Maiste, E. Mikkelsaar, M. Raud, A. Reino, Reinumäe?, R. Roht, P. Rummo, M. Pill, J. Saat, J. Semper, A. Siimon, Ü. Taigro, R. Toomre, J. Vaabel, A. Veimer). 1944–1968.

ERAF.9607.1.302. J. Staliniga 18.01.1949 toimunud vestluse üleskirjutus.

ERA.R-1 – Eesti Vabariigi Ministrite Nõukogu

ERA.R-1.15.204. Kirjavahetus Kirjastuskeskuse, Kirjanduse ja Kirjastusasjade Pea­valitsusega tema tegevusalastes küsimustes. 03.01.1949–25.06.1949.

ERA.R-1765 – ENSV Kirjanike Liit

ERA.R-1765.1.23a. Juhatuse koosolekute protokollid. 11.06.1948–10.12.1948.

ERA.R-1765.1.26. Kirjavahetus NSVL Kirjanike Liidu juhatuse, Raadiokomitee, Heliloojate Liidu, Kunstidevalitsuse ja Haridusministeeriumiga kirjanduslike võistluste ja preemiate määramise kohta. 10.01.1948–11.12.1948.

ERA.R-1765.1.36b. Juhatuse koosolekute protokollid. 10.01.1949–26.12.1949.

ERA.R-1765.1.41. Kirjavahetus ENSV Ministrite Nõukogu, NSVL Kirjanike Liidu ­juhatuse, ENSV Raadiokomitee, EN Heliloojate Liidu, Kunstnike Liidu, Kunstide­valitsuse, Haridusministeeriumi ja liiduvabariikide kirjanike liitudega kirjandus­võistluste korraldamise ja preemiate määramise kohta. 22.02.1949–12.11.1949.

ERA.R-1558 – Riiklik Kirjastus Ilukirjandus ja Kunst

ERA.R-1558.2.29. EK(b)P Keskkomiteele ettepanekud kirjastamislubade saamiseks ja otsused nende kohta. 12.01.1948–28.12.1948.

 

KIRJANDUS

Abels, Georg; Tolbast, Boriss 1949. Vastutustundetust žüriist ja kõrvaleheidetud teosest. – Rahva Hääl 13. II.

Ahmanajev 2016 = Павел Ахманаев, Сталинские премии. Москва: Русские витязи.

Antipina 2005 = Валентина Антипина, Повседневная жизнь советских писателей. 1930–1950-е годы. Москва: Молодая гвардия.

Dobrenko 2020 = Евгений Добренко, Поздний сталинизм. Эстетика политики. Т. 1–2. (Гуманитарное наследие.) Москва: Новое литературное обозрение.

Družinin 2012 = Павел Дружинин, Идеология и филология. Ленинград, 1940-е годы: Документальное исследование. Т. 1–2. Москва: Новое литературное обозрение.

Eesti kirjandust vene keeles. – Sirp ja Vasar 15. I 1949, lk 3.

EN Kirjanike Liidus. – Looming 1949, nr 2, lk 253–255.

Frolova-Walker, Maia 2016. Stalin’s Music Prize: Soviet Culture and Politics. New Haven: Yale University Press. https://doi.org/10.12987/yale/9780300208849.001.0001

H. Leberechti jutustuse „Valgus Koordis” arutelu. – Rahva Hääl 17. II 1949.

Ilmub „Valgus Koordis”. – Sirp ja Vasar 5. III 1949, lk 1.

Ivkin 2013 = Владимир Ивкин, Как отменяли Сталинские премии: Документы ЦК КПСС и Совета министров СССР. 1953–1967 гг. – Исторический архив, № 6, c. 3–49.

Jankovskaja 2001 = Галина Янковская, К истории Сталинских премий в области литературы и искусства. – Вестник Пермского университета. История, № 1, c. 152–159.

Jankovskaja 2007 = Галина Янковская, Искусство, деньги и политика. Xудожник в годы позднего сталинизма. Пермь: ПГУ.

Johnson, Oliver 2011. The Stalin prize and the Soviet artist: Status symbol or stigma? – Slavic Review, kd 70, nr 4, lk 819–843. https://doi.org/10.5612/slavicreview.70.4.0819

Kalda, Maie 2007. Romaanid arbitraažis ehk Eesti romaanivõistlused 1940.–1980. aastatel. – Looming, nr 1, lk 86–102.

Kirjanduslikke võistlusi. – Looming 1948, nr 5, lk 637.

Kõlli, Friedrich 2010. Kolm esimest aastat RK „Ilukirjandus ja Kunst”. – Endel Priidel, Vägikaikavedu ehk Vaim ja Võim. 1940–1990. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, lk 141–142.

Käbin, Johannes 2020. Aastate ja kauguste tagant. Mälestused ja päevikukatked. Tlk Veronika Einberg. Tallinn: Varrak.

Leberecht 1948 = Ганс Леберехт, Свет в Коорди. Повесть. – Звезда, № 12, c. 3–98.

Leberecht, Hans 1949a. Johannes Vao (Katkend jutustusest „Valgus Koordis”). – Rahva Hääl 22. II.

Leberecht, Hans 1949b. Nii valmis mu jutustus. – Säde 21. IV.

Ogrõzko 2018 = Вячеслав Огрызко, Советский литературный генералитет. Судьбы и книги. Москва: Литературная Россия.

Oks, R. 1949. Vene nõukogude kriitika hinnanguid eesti kirjandusele. – Sirp ja Vasar 12. III, lk 3.

Olesk, Sirje 2002. Tõdede vankuval müüril. Artikleid ajast ja luulest. (EKLA töid kirjandusest ja kultuuriloost 1.) Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum.

Olesk, Sirje 2003a. „Laine põhi”. Kirjandusest ja selle kontekstist Eestis aastatel 1950–1953. – Võim & kultuur. Koost Arvo Krikmann, S. Olesk. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, lk 465–479.

Olesk, Sirje 2003b. Võim kirjanduse kallal. Dokument Eesti kirjanduse juhtimisest 1950. aastal. – Võim & kultuur. Koost Arvo Krikmann, S. Olesk. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, lk 481–525.

Olesk, Sirje 2022. Aegade lugu. Kirjanike liit Eesti NSV-s. Tallinn: Eesti Kirjanike Liit.

Parve, Ralf 2010. Minu aeg. Kirjandusloolised vestlused. Küsinud ja üles kirjutanud Jaak Urmet. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.

Priidel, Endel 2010. Vägikaikavedu ehk Vaim ja Võim 1940–1990. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.

Raud, Mart 1948. Jõud ja valgus. Luuletused ja poeemid 1947–1948. Tallinn: Ilukirjandus ja Kunst.

Romaanivõistluse tulemused selgusid. – Sirp ja Vasar 4. XII 1948, lk 3.

Romaanivõistluse tulemused. – Sirp ja Vasar 2. IV 1949, lk 4.

Roos, Jaan 2001. Läbi punase öö. III. 1948. ja 1949. aasta päevik. Lisa: 1944. aasta lõpp. Tartu: Eesti Kirjanduse Selts.

Rummo, Paul 1948. Romaanivõistluse puhul. – Sirp ja Vasar 11. XII, lk 3.

Saueauk, Meelis; Tannberg, Tõnu 2014. Kuidas võeti Kremlis vastu otsus ühise küüditamisoperatsiooni läbiviimiseks Balti liiduvabariikides 1949. aasta kevadel? Nikolai Karotamme ülestähendus kohtumisest Jossif Staliniga 18. jaanuaril 1949. – Tuna. Ajaloo­kultuuri ajakiri, nr 3, lk 92−97.

Semper, Johannes; Viiding, Paul 1949. „Rahva Hääle” toimetusele. – Rahva Hääl 23. II.

Simonov 1990 = Константин Симонов, Глазами человека моего поколения. Размыш­ления о И. В. Сталине. Москва: Книга.

Sokolov, Aleksei 1949. Hans Leberecht: Valgus Koordis. – Looming, nr 3, lk 359–363.

Solomõkov, Igor 1963. Hans Leberechti loomingulisest teest. – Hans Leberecht, Teosed. Kd I. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, lk 5–26.

Stalini preemia laureaat Hans Leberecht. – Rahva Hääl 13. IV 1949.

Stalinskije premii 2007 = Сталинские премии. Две стороны одной медали. Сборник документов и художественно-публицистических материалов. Сост. Владимир Свиньин, Константин Осеев. Новосибирск: Свиньин и сыновья.

Šepilov 2001 = Дмитрий Шепилов, Непримкнувший. Москва: Вагриус.

Talivee, Elle-Mari 2023. Põlevkivitööstuse kujutamisest ajakirjas Looming aastail 1940–1956. – Keel ja Kirjandus, nr 1–2, lk 44–67. https://doi.org/10.54013/kk782a3

Tannberg 2010 = Тыну Таннберг, Политика Москвы в республиках Балтии в после­военные годы, 1944–1956. Исcледование и документы. Москва: Росспэн.

Timm, Triin 2013. Kaasaja propagandistlik kujutamine kirjandusteoses Hans Leberechti jutustuse „Valgus Koordis” näitel. Bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, eesti kirjanduse õppetool. https://dspace.ut.ee/handle/10062/33862

Tsõganov 2021 = Дмитрий Цыганов, Сталинская премия в системе литературного производства 1940-х – начала 1950-х гг.: институциональный контекст формирования соцреалистического канона. – Летняя школа по русской литературе, № 3–4, с. 347–370.

Tsõganov 2022 = Дмитрий Цыганов, Холодная война с „модернизмом”: Международ­ная сталинская премия в контексте западно-советских литературных взаимо­действий периода позднего сталинизма. – Rossica. Литературные связи и контак­ты, № 2, с. 191–268. https://doi.org/10.54791/27823792_2022_2_191_268

Tšernobajev 2008 = Анатолий Чернобаев (ред.), На приеме у Сталина. Тетради (журналы) записей лиц, принятых И. В. Сталиным (1924–1953 гг.). Москва: Новый хронограф.

Tuulik, Ülo 2000. Stalin ja Leberecht, Käbin ja Tuglas. – Looming, nr 8, lk 1247–1251.

Urgart, Oskar 1949. „Valgus Koordis”. – Sirp ja Vasar 19. II, lk 4.

Valge, R. 1949. Hans Leberecht. – Sirp ja Vasar 16. IV, lk 3.

„Valgus Koordis” arutelu Leningradis. – Sirp ja Vasar 19. III 1949, lk 3.

„Valgus Koordis” filmimisele. – Sirp ja Vasar 2. IV 1949, lk 2.

Veidemann, Rein 2011. Hans Leberecht ja tema „Valgus Koordis” – kurioosum ja paradoksid. – Uurimusi 1940. aastate Eesti kirjandusest. Koost Anneli Kõvamees, Piret Viires. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, lk 155–168.

Vene kirjanike sektsiooni arutluskoosolek. – Sirp ja Vasar 19. II 1949, lk 4.