PDF

Väldete analüüs sünteesi teel

https://doi.org/10.54013/kk756a2

Oleme harjunud teadmisega, et alusuuringud on tehnoloogiate teenistuses: fundamentaalteadus annab uusi teadmisi ja rakendusteadus püüab nende teadmiste alusel uusi tehnoloogilisi vahendeid ja erinevaid rakendusi luua. Tegelikult on ammu kätte jõudnud aeg, mil võiks ka vastupidi väita: tehnoloogia abiga saame uusi teadmisi. Eriti hästi sobivad uurimisobjektideks just teaduse ebamäärased, nn hallid alad, kus tehnoloogia abil võiks selgust saada. Välted on eesti foneetikas ja sõna­prosoodias vist kõige enam uuritud ja käsitletud teema. Kas eesti keele vältevastandust võib kõne­prosoodia „halliks alaks” nimetada, on muidugi maitseküsimus. Aga näiteks suhteliselt hiljuti ilmunud suurteoses „Eesti keele hääldus”, mis võtab kokku kolmveerand sajandi pikkuse foneetikaalase uurimistöö (Asu jt 2016), on fonoloogiline kategooria välde jäetud defineerimata. See viitab kaudselt sellele, et eesti keele väldete osas ei ole veel kõik päris selge ja läbi uuritud.

Igapäevase keelekogemuse põhjal võime tõdeda, et eesti emakeelega inimene oskab teksti ette lugedes või kõneldes pea eksimatult sõnu õiges vältes hääldada, seda ka sama kirjapildiga erinevas vältes sõnade puhul. See tõdemus motiveerib tehnoloogilist uurimisideed: kuivõrd selline väldete keelevaist on tehnoloogiliste vahendite poolt õpitav ja häälduskogemus treenitav? Kui näidata arvutile piisaval hulgal eestikeelseid tekste ja anda kuulata vastavat kõnet, siis ühelt poolt saab näha ja kuulda, millisel tasemel on kõnesüntesaatorid peale masinõpet võimelised välteid iseõppijatena produtseerima, ja teiselt poolt on huvitav, milliseid akustilisi tunnuseid nende vältemudelid sealjuures kasutavad.

Inimkõne kunstlikku modelleerimist on saatnud pidev foneetikute ja inseneride vaheline dialoog. Kõnesünteesi algaastatel mõjutas foneetika kõnetehnoloogiat suurel määral: formantsünteesi päevil oli andmeid hõredalt ja modelleerimine toimus pigem riistvara, mitte tarkvara abil (King 2014). See on täheldatav ka eestikeelse kõnesünteesi arenguloos (Mihkla jt 2012). Nüüdisaegsed sünteesimeetodid võimendavad õppimist, kasutades suurenenud ressursse, nagu mahukaid kõnesalvestusi ja nende automaatseid märgendusi. Järsult suurenenud arvutusressursid on läbimurde eelduseks, nagu ka uued meetodid kõnesünteesis: närvivokooder WaveNet kõne ­lainekujude loomiseks (van den Oord jt 2016) ja generatiivne tekst–kõne-süsteem Tacotron sisendteksti analüüsimiseks (Wang jt 2017). Aastakümneid väldanud järkjärguline edasiminek kõnesünteesi vallas on viimastel aastatel kulmineerunud väljundkõne kvaliteedi olulise paranemisega, mis on eelkõige seotud süvaõppega (Malisz jt 2019). Võib julgesti öelda, et foneetikute, fonoloogide ja kõnetehno­loogide dialoogis on saabunud etapp, mil kõnesüntees võib keeleteadusele pakkuda nii olulist tuge kõneeksperimentide läbiviimisel kui ka usaldusväärseid modelleerimis­raamistikke fonoloogiliste mudelite testimiseks, võimaldades sünteesi abil keele­nähtusi analüüsida (ingl analysis by synthesis). Sellist analüüsimeetodit on juba kasutatud näiteks põhitooni meloodiakontuuride esitamiseks (Xu, Prom-on 2014) ja tekst–kõne mudelites mandariini keele leksikaalsete toonide uurimiseks (Zhu 2020). Siinses artiklis analüüsitakse sünteesi kaudu eesti keele välteid.

Ajalooliselt on eesti keele välteid püütud selgitada ligi sada viiskümmend aastat. Mihkel Veske kirjeldas oma 1879. aastal ilmunud raamatus „Eesti keele healte õpetus ja kirjutuse wiis” välteid kui hääliku omadust (Weske 1879). Väldet on ka käsitletud kui silbi omadust: lühike silp vs. pikk silp ja kerge silp vs. raske silp. Silbivälte teoreetikud on samuti rõhutanud, et eesti keeles pole tegu kolmese vastandusega, vaid pigem kahe kahese vastandusega erinevatel tasanditel (Tauli 1973; Hint 1998). Silbivältega paralleelselt arendati välja taktivälte teoreetilised alused. Kõige selgemini oli taktivälde esil Arvo Eegi ja Einar Meistri töödes, kes leidsid, et väldet ei saa tuvastada üksnes rõhulise silbi põhjal, vaid pigem kogu kõnetakti akustiliste omaduste kaasabil. Sealjuures ei vastandutud otseselt silbivälteteooriale, rõhutati vaid, et silp on allutatud kõnetaktile ja silbivälte kolmikvastandus ilmneb takti piires (Eek, Meister 2003). Välteid on püütud lahti seletada ka moorameetrikas (Ehala 1999; Eek, Meister 2004; Prillop 2018), kuid seejuures pole tegu päris uue välteteooriaga, vaid pigem sõnaprosoodilise kirjelduse interpretatsioonidega.

Käesoleval sajandil on väldetega seotud uurimistöid ilmunud küllalt palju, aga vaid vähesed autorid on väldet täpsemalt formuleerinud. Nagu juba mainitud, kõneteaduslikke uurimistöid kokkuvõtvas teoses „Eesti keele hääldus” on fonoloogiline kategooria välde jäänud defineerimata. Sellest on kahju, sest peale uurimistöö „keele­õppes ja populaarses keelekirjelduseski vältest hästi mööda ei pääse ja mingit ilusat õpikudefinitsiooni oleks hädasti vaja” (Ross, Piits 2019). Mitteõpiklik ja ilmselt kõige mahukam ning suure hulga akustiliste korrelaatide kandidaatidega välte­definitsioon on formuleeritud taktivälte teooriast lähtudes järgnevalt: „Välde on supra­segmentaalne (prosoodiline) üksus, mis põhineb rõhulise silbi riimist ja järgneva silbi tuumast koosneva, isokrooniale püüdleva taktiosa kestusmallide vastandusel, kusjuures kestus­mallidele lisaks aitavad välteid lahus hoida ka põhitooni­kontuuri, intensiivsuskulu, vokaali-konsonandi liitumisviisi ja muud erinevused.” (Eek, Meister 2004: 252)

Definitsiooni järgi on välde suprasegmentaalne prosoodiline üksus, mille põhiliseks akustiliseks korrelaadiks on taktiosa rõhulise silbi riimi ja rõhuta silbi tuuma kestussuhe. Esimestena, üksteisest sõltumatult jõudsid selle suhtelise kestusliku tunnuseni Ilse Lehiste (1960) ja Georg Liiv (1961). Kolmeteistkümne senise uurimistöö (1960–2013) põhjal on rõhulise silbi riimi ja rõhuta silbi tuuma keskmine kestussuhe: I vältes 0,71, II vältes 1,74 ja III vältes 2,77 (Asu jt 2016: 136, tabel 4.1 põhjal). Nii silbi- kui ka taktivälte teoorias on esile toodud rõhulise silbi põhitooni roll II ja III välte eristamisel prosoodilise markeerituse näol. Mitmete taju-uurimuste ja -­eksperimentidega on näidatud, et põhitooni kontuur, eriti selle tipu asukoht rõhulises silbis, on määrava tähtsusega II ja III välte eristamisel (Lehiste 1975; Remmel 1975; Lippus jt 2011). Ehkki intensiivsust on peetud ka põhitooni varieerumise kaasnähtuseks (Lehiste 1970: 143–144), on hiljutised intensiivsuse uurimused näidanud, et ka intensiivsuse taseme erinevusel kõnetakti rõhulises ja rõhuta silbis võib olla teatud roll väldete eristamisel (Sahkai, Mihkla 2019).

Aga unustagem hetkeks konkreetsed välteteooriad, keerulised definitsioonid ja akustilised parameetrid. Vaevalt et tavaline eesti emakeelega inimene neid väldete produtseerimisel ja tuvastamisel teadlikult kasutab. Võib-olla polegi mõttekas näiteks kõnesünteesis arvutile silbiriimide kestussuhteid, erinevaid põhitooni kontuure ja intensiivsuse tasemeid ette kirjutada. Piisab sellest, kui iseõppivatele kõne­süntesaatoritele ette sööta piisaval hulgal eestikeelseid kirjalikke tekste ja anda kuulata vastavat eestikeelset kõnet. Kuidas lahendab masinõpe eesti keele välted kui fonoloogilise fenomeni?

Käesolevas töös püütakse analüüsiga sünteesi teel läheneda väldetele veidi teise nurga alt ja uue metodoloogia abil fonoloogilise kategooria mõne varjatud aspekti osas pisut selgust saada. Sünteeskõne analüüsi tulemusi kõrvutatakse inimkõne analüüsiga ja võrreldakse erinevaid kõnesünteesi meetodeid omavahel. Kõne­süntesaatorite väldete hääldustäpsust hinnatakse tajutestidega ja vältetunnuste klassi­fitseerimisvõimet diskriminantanalüüsiga. Artiklis otsitakse vastuseid järgmistele uurimisküsimustele:

  • Millised akustilised parameetrid on süntesaatorite prosoodiamudelites olulised ja millised mitte?
  • Millistes aspektides sünteeskõne ja loomuliku kõne vältemudelid erinevad?
  • Kas kõnesünteesi erinevad meetodid kasutavad välte samu akustilisi korrelaate?
  • Millised akustilised parameetrid põhjustavad sünteeskõnes väldete hääldusvigu?

Kõnesünteesisüsteemid, meetodid, andmed ja parameetrid

Väldete analüüsimiseks kasutati kolme erinevat iseõppivat kõnesünteesisüsteemi: Ossiani, Merlini ja Mozilla TTS-i. Ossiani kõnesünteesisüsteem loodi rahvusvahelise Euroopa projekti Simple4All raames. Süsteemis kasutatakse Markovi peit­mudeleid (ingl hidden Markov model – HMM), milles kõnesignaal esitatakse Markovi protsessi olekute jadana, kestuste ja põhitooni kõneprosoodia mudelid on realiseeritud otsustus­puudena. Kõnesünteesi rahvusvaheline kogemus on näidanud, et regressioonil põhinevate otsustuspuude asendamine närvivõrkudega parandab väljundkõne kvaliteeti (Watts jt 2016). Merlini tööriistakomplekt kõnesünteesisüsteemina on loonud Edinburghi ülikooli teadlased ja selles kasutatakse sünteeshäälte treenimiseks sügavaid närvivõrke1 (ingl deep neural network – DNN). Viimaste aastate olulised uuendused, heli lainekujude genereerimine närvivokooderitel, nagu WaveNet (van den Oord jt 2016), ja sisendteksti analüüsimine takotronidel (Wang jt 2017), põhinevad rekurrentsetel närvivõrkudel2 (ingl recurent neural network – RNN). Artiklis kasutatud Mozilla TTS on rekurrentsetel närvivõrkudel põhineva kõnesünteesisüsteemi üks esindaja.

Sünteeshäälte treenimiseks anti nende kolme masinõppe süsteemi sisendisse ca 1000 lauset eestikeelset teksti ja teksti alusel salvestatud keelejuhtide kõnet. Tuhande­lauselised korpused on üldjuhul iseõppivate kõnesüntesaatorite alumine mahupiir, mis tagab sünteesil rahuldava kvaliteediga arusaadava väljundkõne. Kõnematerjal salvestati Eesti Keele Instituudi (EKI) helistuudios kondensaatormikro­foniga Neumann TLM 102, monosalvestuste digitaalne formaat oli 48 kHz, 16 bitti. Keele­juhtideks olid kolm raadiouudiste lugejat ja toimetajat, üks näitleja ja üks koolitamata hääledoonor (kaks meest (M1, M2) ja kolm naist (N1, N2, N3)). Kõik keele­juhid ei lugenud ette päris sama teksti. Küll aga sisaldas nende etteloetav tekst häälikult häälikule ülemineku seisukohast foneetiliselt tasakaalustatud korpuse osa (400 lauset), mille lausetes kajastusid kõikvõimalikud eesti häälikute üleminekud (Piits jt 2007). Tekstikorpuse ja vastava kõnekorpuse info põhjal treeniti erinevates sünteesi­süsteemides keelejuhtide häältele põhinevad kõnesüntesaatorid. Iga sünteeshääle õpi- ja treeningprotsess vältas 7 kuni 25 tundi. Kokku treeniti erinevate meetoditega kaheksa sünteeshäält: peidetud Markovi mudeli põhjal neli (M1, N1, N2, N3), sügavate närvivõrkudega kolm (M1, N1, N3) ja rekurrentsete närvivõrkudega üks (M2).

Ühtegi eesti keelega seotud moodulit või analüsaatorit iseõppivad kõnesünteesi süsteemid ei sisaldanud, nende sisendis olid ainult eestikeelsed tekstid ja vastavad kõnelainete failid.

Kui hästi kõnesüntesaatorid masinõppel väldete hääldamise omandasid, seda testiti lühikeste lausetega, mis sisaldasid minimaalsete erinevustega testsõnu, erinevas vältes kolmikuid. Testsõnadest moodustus kolm vokaalikeskset CV[V:]CV välte­malli (lina, Liina, vii:na; vene, seene, vee:ne; valu, vaalu, vaa:lu) ja kolm konsonandi­keskset CV[C:]CV vältemalli (nõme, Nõmme, nõm:me; linu, linnu, lin:nu; male, Malle, Mal:le). Testsõnad olid sünteesitavates neljasõnalistes lausetes eelviimasel kohal sihitisena, nt:

 

Voova tõmbas vene randa.

Reeli pani seene korvi.

Luule lõigub veene veriseks.

Viivi paneb linu vanni.

Meeli pani linnu puuri.

Leelo paneb linnu kaardile.

 

Testsõnu sisaldavaid lauseid lugesid ette kõik kaheksa kõnesüntesaatorit. Kõnesüntesaatorite väljundkõnet võrreldi ka inimkõne salvestistega ehk loomuliku kõne materjaliga. Ka kaheksa keelejuhti (neli meest ja neli naist) lugesid neid testsõnu sisaldavaid lauseid ette dialoogi vormis vastusena küsimusele „Mis toimub?”. Lauseid salvestati müravabas ruumis, EKI helistuudios sama aparatuuri ja samas digitaalses formaadis kui kõnesünteesi korpusigi.

Et aga analüüsida, millised akustilised tunnused on väldete eristamisel testsõnades olulised, valiti välja üheksa potentsiaalset akustilist parameetrit:

1. rõhulise silbiriimi ja rõhuta silbi tuuma kestussuhe;3

2. põhitooni kontuuri tipu asukoht rõhulises silbis;4

3. intensiivsuskontuuri tipu asukoht rõhulises silbis;5

4. põhitooni ulatus = põhitooni maksimum rõhulise silbi riimis – põhitooni miinimum rõhuta silbi tuumas;

5. põhitooni keskmiste väärtuste vahe rõhulises ja rõhuta silbis;

6. põhitooni maksimumide vahe rõhulises ja rõhuta silbis;

7. intensiivsuse ulatus = intensiivsuse maksimum rõhulise silbi riimis – intensiivsuse miinimum rõhuta silbi tuumas;

8. intensiivsuse keskmiste väärtuste vahe rõhulises ja rõhuta silbis;

9. intensiivsuse maksimumide vahe rõhulises ja rõhuta silbis.

 

Esimesed kaks parameetrit on klassikalised väldete eristamistunnused. Intensiivsus­kontuuri iseloomustamiseks kaasati analüüsi parameetriks intensiivsuse maksimumi asend rõhulises silbis. Põhitooni ja intensiivsust testsõnades kirjeldatakse kolme suhtelise väärtusega parameetriga: ulatus, keskmiste vahe ja maksimumide vahe. Ehkki intensiivsust on väldete kontekstis peetud ka põhitooni varieerumise kaasnähtuseks, näitas hiljutine intensiivsuse uurimus, et sõnatasandil sõltuvad välte­astmete eristamisel intensiivsuse parameetrid vähe põhitoonist (Sahkai, Mihkla 2019), seetõttu arvati hinnatavate parameetrite hulka põhitooni ja intensiivsuse parameetrid eraldi.

Kõnesüntesaatorite väljundkõne ja keelejuhtide loetud laused märgendati automaatselt (WebMAUS Basic), aga testsõnade häälikupiire kontrolliti käsitsi Praat-keskkonnas (Boersma, Weenink 2018). Kõigi üheksa parameetri väärtused mõõdeti ja arvutati Praati skripti alusel. Statistiliseks analüüsiks kasutati statistikaprogrammi SYSTAT 13.

 

Analüüs sünteesi teel

Joonisel 1 on toodud sünteeskõnes testsõnade üheksa parameetri karpdiagrammid välteti. Halli taustaga on need välte seisukohast olulised tunnused, mille keskmised erinesid paarikaupa kõigi väldete tasemete vahel vältefaktori ANOVA-analüüsis. Näiteks intensiivsuse maksimumide vahe oli kõiki välte tasemeid arvesse võttes oluline parameeter (F[2, 142] = 5,9; p = 0,003), paraku II ja III välte vaheline erinevus polnud oluline (F[1, 95] = 0,4; p = 0,551), mistõttu välte seisukohast see tunnus ei kvalifitseerunud hallil taustal esiletõstmist väärivaks parameetriks. Sünteeskõne välte­mudeli kõige olulisemad tunnused olid: silbiriimide kestussuhe (F[2, 142] = 168,1; p < 0,005), põhitooni tipu asukoht rõhulises silbis (F[2, 142] = 20,7; p < 0,005), põhitooni maksimumide vahe (F[2, 142] = 26,8; p < 0,005) ja intensiivsuse ulatus (F[2, 142] = 16,4; p < 0,005). Neist kolmel parameetril on kas kasvavate erinevate keskmistega (silbiriimide kestussuhe ja põhitooni maksimumide vahe) või kahanevate keskmistega (põhitooni tipu asukoht) välteti loogiliselt tõlgendatavad jaotused. Vaid intensiivsuse ulatusel oli suurim keskmine väärtus II vältes ja seega teatud ebaloogilisus väldetevahelises järjestuses.

J o o n i s 1. Sünteeskõne testsõnade väldete akustiliste parameetrite jaotuste karpdiagrammid (halli taustaga on väldete seisukohast oluliste akustiliste parameetrite karpdiagrammid).

 

Sünteeskõne vältemudeli nelja kõige olulisema parameetri (silbiriimide kestus­suhe, põhitooni tipu asukoht rõhulises silbis, põhitooni maksimumide vahe, intensiivsuse ulatus) alusel tehti klassikaline diskriminantanalüüs. Joonisel 2A on kujutatud testsõnade välteti paiknemine kahemõõtmelises faktorruumis akustiliste parameetrite väärtuste alusel. Erinevate väldete ala tähistavad ellipsid (usalduspiir p = 0,85). Faktorruumis on küllaltki suur II ja III välte ala kattuvus. Tabeli 1 sünteeskõne veergudes on toodud eksimismaatriks, mis näitab väldete klassifitseerimisvõimet oluliste parameetrite alusel. I väldet eristatakse korrektselt (100%), II väldet 77,1% täpsusega ja enim hajuvat III väldet klassifitseeriti õigesti vaid 60,4%-l juhtudest. Sünteeskõne väldete üldine klassifitseerimistäpsus oli 79,2%.

 

Tabel 1. Diskriminantanalüüsil saadud väldete klassifikatsiooni eksimismaatriksid sünteeskõne ja loomuliku kõne kohta (ridades olevaid vältekategooriaid klassifitseeriti veergudes olevate näitajate põhjal).

Välde

Sünteeskõne

Loomulik kõne

I

II

III

Õigesti klassifitseeritud välde

I

II

III

Õigesti klassifitseeritud välde

I

48

0

0

100,0%

46

2

0

95,8%

II

3

37

8

77,1%

2

38

8

79,2%

III

0

19

29

60,4%

2

6

40

83,3%

Kokku

79,2%

86,1%

 

J o o n i s 2. Diskriminantanalüüs testsõnade välteti paiknemisest kanoonilises faktorruumis (A – sünteeskõne, B – loomulik kõne), väldete alad on piiritletud usalduspiiri (p = 0,85) ellipsitega.

 

 

Joonisel 3 on võrdlusena toodud loomuliku kõne testsõnade üheksa potentsiaalse akustilise parameetri karpdiagrammid. Halli taustaga on jällegi nende parameetrite karpdiagrammid, mille vältefaktori tasemed erinevad paarikaupa kõigi väldete vahel: silbiriimide kestussuhe (F[2, 142] = 155,7; p < 0,005), põhitooni ja intensiivsuse tipu asukoht rõhulises silbis (F[2, 142] = 24,4; p < 0,005 ja F[2, 142] = 35,5; p < 0,005) ning põhitooni ja intensiivsuse maksimumide vahe (F[2, 142] = 12,7; p < 0,005 ja F[2, 142] = 19,3; p < 0,005). Loomulikus kõnes oli kõigil viiel olulisel parameetril välteti kas kasvavate või kahanevate erinevate keskmiste loogilised järjestused.

Loomuliku kõne vältemudeli viie olulisema parameetri (silbiriimide kestussuhe, põhitooni ja intensiivsuse tipu asukoht rõhulises silbis ning põhitooni ja intensiivsuse maksimumide vahe) põhjal tehti samuti diskriminantanalüüs. Joonisel 2B on kujutatud testsõnade välteti paiknemine kahemõõtmelises faktorruumis akustiliste parameetrite väärtuste alusel. Ka loomuliku kõne korral on täheldatav küllaltki suur II ja III välte alade kattuvus. Mõni I välte testsõna on faktorruumis üllatavalt II välte alale sattunud, mistõttu tabeli 1 loomuliku kõne eksimismaatriksis on näha, et I väldet polegi päris korrektselt klassifitseeritud (95,8%). II väldet eristati pisut kehvemini (79,2%) kui III väldet (83,3%). Loomuliku kõne väldete üldiseks klassifitseerimis­võimeks parameetrite alusel kujunes 86,1%.

 

J o o n i s 3. Loomuliku kõne testsõnade väldete akustiliste parameetrite jaotuste karpdiagrammid (halli taustaga on väldete seisukohast oluliste akustiliste parameetrite karpdiagrammid).

 

 

Ehkki sünteeskõne karpdiagrammides paistavad oluliste parameetrite jaotused kompaktsemad ja vähem hajuvad, eriti põhitooni maksimumide vahe korral, on ainuüksi jooniste 1 ja 3 põhjal visuaalselt küllalt keeruline hinnata välteti oluliste tunnuste jaotuste erinevusi sünteeskõnes ja loomulikus kõnes. Samuti pole lihtne diskriminantanalüüsi andmepilvede kujude ja usaldusellipsite järgi teha väldete kohta sisukaid järeldusi (vt joonist 2). Seetõttu on tabelisse 2 võrdluseks koondatud sünteeskõne ja loomuliku kõne välte aspektist oluliste ühiste (halli taustaga karp­diagrammid nii joonisel 1 kui ka joonisel 3) parameetrite keskmised väärtused ja standardhälbed. Kuna sünteeskõne ja loomulik kõne on olemuselt erinevad kõnematerjalid, siis kõigepealt võrreldi F-testiga kolme ühise parameetri dispersioone: kas sünteeskõne ja loomuliku kõne parameetrite jaotused välteti on sarnased või mitte (vt jaotuste sarnasuse veergu tabelis 2). F-testi analüüsi tulemuste põhjal rakendati sünteeskõne ja loomuliku kõne parameetrite keskväärtuste võrdlemiseks Studenti t-testi ühiste parameetrite dispersioonide sarnasusest või erinevusest lähtuvalt. Tabeli 2 viimases veerus on toodud olulisuse tõenäosuse väärtused (p) kahepoolse hüpoteesi põhjal. Sünteeskõne ja loomuliku kõne oluliselt erinevad keskmiste väärtused ja seda näitav p-väärtus on toodud poolpaksus kirjas. Silbiriimide kestus­suhete keskmistes on olulised erinevused sünteeskõne ja loomuliku kõne I (0,89 vs. 0,76; p = 0,004) ja ka II (2,06 vs. 2,28; p = 0,039) vältes. Kui võrrelda nende testsõnade jaotuste variatiivsusi, siis silbiriimide kestussuhetel on sünteeskõnes standardhälbed nii I (0,12 vs. 0,28) kui ka II (0,45 vs. 0,70) vältes märgatavalt väiksemad ning jaotused kompaktsemad ja väiksema hajuvusega kui loomulikus kõnes. Sünteeskõne kompaktsemad jaotused on täheldatavad ka põhitooni maksimumide vahes, mille III välte parameetri keskmine on oluliselt erinev sünteeskõnes ja loomulikus kõnes (2,57 pt vs. 3,36 pt; p = 0,044). Vaid olulise erinevusega põhitooni tipu asukohal I vältes (71,1% vs. 78,5%; p = 0,042) on sarnase variatiivsusega jaotused sünteeskõnes ja loomulikus kõnes (standardhälbed 19,3 ja 18,0).

 

Tabel 2. Väldete oluliste parameetrite keskmised väärtused ja standardhälbed ning sünteeskõne ja loomuliku kõne jaotuste sarnasused ja p-väärtused (poolpaksus kirjas on need keskväärtused, mille erinevus on valimites statistiliselt oluline ehk p ≤ 0,05).

Parameeter

Välde

Sünteeskõne

Loomulik kõne

Jaotuste sarnasus

p

keskmine väärtus

standardhälve

keskmine väärtus

standardhälve

Silbiriimide

kestussuhe

I

0,89

0,12

0,76

0,28

0,004

II

2,06

0,45

2,28

0,70

0,039

III

3,05

0,95

3,12

0,89

+

0,693

Põhitooni tipu asukoht (%)

I

71,1

19,3

78,5

18,0

+

0,042

II

55,7

20,2

60,6

24,7

+

0,259

III

46,2

20,5

46,3

24,4

+

0,973

Põhitooni maksimumide vahe (pt)

I

0,80

0,82

0,70

1,94

0,707

II

1,84

1,26

1,81

2,69

0,931

III

2,57

1,58

3,36

2,51

0,044

 

Väldete hääldustäpsuse kontrolliks korraldati tajutest, mille käigus 13 inimest (seitse naist ja kuus meest vanuses 15–66 aastat) hindasid sünteesitud ja loomuliku kõne lausete testsõnade välteid. Et lause kontekst ei mõjutaks välte määramist, esitati testsõnu veebi­lehel kuulamiseks eraldi, lausest välja lõigatult. Väldete hindamisel võisid testijad veebilehel testsõnu kuulata mitu korda. Testsõna määrati sellesse välte kategooriasse, mida tajusid üle poole testijatest. Tabelis 3 on eksimismaatriksis sünteeskõne ja loomuliku kõne tajutestidel registreeritud väldete õigete ja väärade liigitusjuhtude arvud ja õigesti määratud välte osa­kaalud. Üldine hääldus­täpsus oli loomulikus kõnes üle kümne protsendipunkti võrra kõrgem kui sünteeskõnes (94,4% vs. 80,6%), kusjuures vokaali- ja konsonandikesksete test­sõnade välte­tajus suuri erinevusi ei olnud. Loomulikus kõnes tajuti õiges vältes veidi paremini konsonandikeskseid testsõnu (95,8% vs. 93,1%) ja sünteeskõnes vokaali­keskseid testsõnu (81,9% vs. 79,2%). Välteti oli kõige suurem erinevus II vältes testsõnade tajumisel (93,7% vs. 66,7%). Sünteeskõne 48-st I-vältelisest sõnast tajuti I vältes 46 testsõna ja II vältes kaks testsõna, mis annab hääldustäpsuseks 95,8%; loomuliku kõne I-vältelisi sõnu tajuti korrektselt (100%). Huvitaval kombel oluliste parameetrite põhjal tehtud diskriminantanalüüsil olid klassifitseerimistulemused vastupidised (vt tabelit 1): siis eristati sünteeskõne I vältes testsõnu korrektselt ja loomuliku kõne kahte sõna liigitati II välte alla. Kui sünteeskõne tajutestil tuvastati kõige kehvemini II väldet, vaid kahel kolmandikul juhtudest, siis diskriminant­analüüsil klassifitseeriti kõige halvemini III väldet (60,4%). Üldised õigesti tajutud ja õigesti klassifitseeritud väldete protsendi­määrad olid sünteeskõne puhul suhteliselt sarnased (80,6% ja 79,2%). Loomuliku kõne vastavad protsendimäärad erinesid teine­teisest palju rohkem: õigesti tajuti 94,4% testsõnade välteid, aga parameetrite väärtuste põhjal klassifitseeriti 86,1% testsõnu õigesse vältesse. Ilmselt taju ja diskriminantanalüüsi mittevastavus otseselt ei viita mõne akustilise korrelaadi puudumisele viie olulise parameetri hulgast. Parameetrite väärtuste suurem varieeruvus loomulikus kõnes (vt tabelit 2) osutab pigem kompensatsiooni­mehhanismide olemasolule loomuliku kõne välte­mudelites, millega ühe parameetri kõrvalekallet kompenseeritakse teiste parameetrite väärtustega.

 

Tabel 3. Sünteeskõne ja loomuliku kõne tajutestidel testsõnade väldete tuvastamise eksimismaatriks (ridades olevaid vältekategooriaid tajuti testil veergudes olevate väldetena).

Välde

Sünteeskõne

Loomulik kõne

I

II

III

Õigesti tajutud välde

I

II

III

Õigesti tajutud välde

I

46

2

0

95,8%

48

0

0

100%

II

0

32

16

66,7%

0

45

3

93,7%

III

0

10

38

79,2%

0

5

43

89,6%

Kokku

80,6%

94,4%

 

 

Peale sünteeskõne ja loomuliku kõne erinevuste pakkus töös huvi, millised on eri sünteesimeetodite lähenemisviisid väldete produtseerimisele. Ehk milliseid analüüsiks valitud üheksast parameetrist eri masinõppe algoritmid enda loodud sõna­prosoodia mudelites kasutavad ja milliseid mitte. Eri meetodite akustilisi parameetreid analüüsides võis täheldada olulistes vältetunnustes küllalt suuri erinevusi (vt tabelit 4). Kõigis meetodites oli vaid silbiriimide kestussuhe ühine olulisim välte­tunnus, teisi akustilisi parameetreid kasutati välte produtseerimiseks küllaltki erinevalt. Markovi peitmudeleid rakendatavates süntesaatorites (HMM) oli välte olulise lisatunnusena kasutusel põhitooni tipu asukoht ja põhitooni maksimumide vahe, sügavatel närvivõrkudel põhinevates süntesaatorites (DNN) intensiivsuse ulatus ning RNN-süntesaatorites põhitooni ulatus ning põhitooni keskmiste ja maksi­mumide vahe. Tabeli 4 alumises reas on toodud väldete hääldustäpsus erinevates kõnesünteesi meetodites, mille põhjal võib öelda, et ehkki väldete produtseerimisel olid küllalt väikesed erinevused hääldustäpsuses (77,8–81,5%), siis oluliste akustiliste parameetrite valikus oli variatiivsus üsnagi suur. See näitab, et välte põhitunnusele – silbiriimide kestussuhtele – võivad masinõppealgoritmid lisatunnuseid kaasata suhteliselt vabalt sarnase hääldustulemuse saavutamiseks.

  

Tabel 4. Välte tunnuste kasutamine erinevate sünteesimeetoditega loodud kõnesüntesaatorite prosoodiamudelites ja süntesaatorite väldete hääldustäpsus.

Välte tunnused

HMM

DNN

RNN

Silbiriimide kestussuhe

+

+

+

Põhitooni tipu asukoht

+

Intensiivsuse tipu asukoht

Põhitooni ulatus

+

Põhitooni keskmiste vahe

+

Põhitooni maksimumide vahe

+

+

Intensiivsuse ulatus

+

Intensiivsuse keskmiste vahe

Intensiivsuse maksimumide vahe

Väldete hääldustäpsus

80,6%

81,5%

77,8%

 

 

Sünteeskõne vältevigade akustiliseks analüüsiks arvutati vaatluse all olnud üheksa parameetri keskmised väärtused kahes osas: esiteks, tajutestides tuvastatud õige välte häälduse korral ja teiseks, tajutud välte hääldusvea korral. Tulemused on toodud tabelis 5. Tabelisse on kaasatud kõik välte potentsiaalsed akustilised parameetrid, mitte ainult olulised, kuna konkreetse välte korral võivad kõik parameetrid mingit spetsiifilist mõju avaldada. Vältevigade hindamisel arvutati, kas vastava parameetri välteti keskmiste väärtuste vahel on oluline statistiline erinevus (p-väärtus), st kas vastava parameetri õige välte häälduse ja vältevea valimid on erinevate keskväärtustega või mitte. Tabelis 5 on poolpaksus kirjas toodud need keskmised väärtused koos p-väärtusega, mis on väldete seisukohast olulised erinevused ja võivad põhjustada vältevigu. Silbiriimide kestussuhte väärtus oli oluline parameeter üle kõigi väldete. I välte hääldusvea korral oli kestussuhte väärtus 1,19, õigesti tajutud I välte korral oli silbiriimide keskmine kestussuhe 0,87. II ja III välte hääldusvigade puhul olid väldete kestussuhted vahetusse läinud: II välte keskmine 2,59 ja III vältel 1,94. Rõhulise ja rõhuta silbi põhitooni ulatuses, keskmiste vahes või maksimumide vahes eksimine oli oluline II välte häälduses. III välte hääldusvigu võib põhjustada peale kestussuhte intensiivsuskontuuri tipu suhteliselt hiline asukoht (77% rõhulise silbi algusest). Aga I-välteliste sõnade ebatäpset hääldust näib mõjutavat ebaharilikult suur intensiivsuse maksimumide vahe (3,7 dB) rõhulises ja rõhuta silbis.

  

Tabel 5. Akustiliste parameetrite keskmised väärtused välteti tajutestidega tuvastatud õige välte häälduse ja vältevigade korral ning p-väärtused (poolpaksus kirjas on need keskväärtused, mille õige välte häälduse ja vältevea erinevus on valimites statistiliselt oluline ehk p ≤ 0,05).

Parameeter

I välde

II välde

III välde

õige välde

välte-viga

p-väärtus

õige välde

välte-viga

p-väärtus

õige välde

välte-viga

p-väärtus

Silbiriimide kestussuhe

0,87

1,19

< 0,005

1,79

2,59

 < 0,005

3,40

1,94

< 0,005

Põhitooni tipu asukoht (%)

71

78

0,634

56

56

0,999

44

53

0,144

Intensiivsuse tipu asukoht (%)

76

89

0,307

72

68

0,572

61

77

0,020

Põhitooni

ulatus (pt)

3,10

3,65

0,587

3,87

5,03

0,020

4,50

4,31

0,809

Põhitooni keskmiste vahe (pt)

1,63

1,78

0,832

1,90

2,95

0,009

2,19

2,20

0,984

Põhitooni maksimumide vahe (pt)

0,77

1,55

0,189

1,60

2,29

0,043

2,62

2,05

0,278

Intensiivsuse

ulatus (dB)

5,6

7,7

0,305

10,8

9,9

0,551

8,6

8,5

0,895

Intensiivsuse keskmiste vahe (dB)

1,5

2,8

0,394

3,0

3,8

0,254

2,9

2,0

0,203

Intensiivsuse maksimumide vahe (dB)

1,2

3,7

0,034

2,1

3,2

0,167

2,9

2,4

0,493

 

 

Kokkuvõte

Käesolev töö oli esimene analüüsikatse püüda sünteesi teel masinõppe meetoditega vältele kui fonoloogilisele kategooriale uue nurga alt läheneda ja erinevate aspektide osas selgust saada. Analüüsi tulemusi võrreldi loomuliku kõne materjaliga ja kõnesünteesi eri meetodeid omavahel. Väldete hääldustäpsust kontrolliti taju­testidega ja vältetunnuste klassifitseerimisvõimet diskriminantanalüüsiga.

Sünteeskõne ja loomuliku kõne väldete analüüs kinnitas, et silbiriimide kestussuhe on olulisim akustiline korrelaat vältekategooriate tajumisel ja eristamisel. Kui võrrelda siinse artikli uurimismaterjali testsõnade kolme välte kestussuhete keskmisi väärtusi sünteeskõnes (I vältes 0,89, II vältes 2,06, III vältes 3,05) ja loomulikus kõnes (I vältes 0,76, II vältes 2,28, III vältes 3,12) varasemate uurimistööde kestussuhete koondkeskmisega (I vältes 0,71, II vältes 1,74, III vältes 2,77; Asu jt 2016: 136, tabel 4.1 põhjal), võib täheldada suurimaid suhtelisi erinevusi sünteeskõne I vältes (erinevus 25%, 0,71 vs. 0,89) ja loomuliku kõne II vältes (erinevus 31%, 1,74 vs. 2,28). Teistel juhtudel jäävad kestussuhete suhtelised erinevused 7–17% piiridesse. Siinses materjalis olid kestussuhete väärtustes nii I välte (0,89 vs. 0,76) kui ka II välte keskmised (2,06 vs. 2,28) süntees- ja inimkõnes teineteisest oluliselt erinevad. Teistest vältetunnustest olid olulised põhitooni kontuuri tipu asukoht rõhulises silbis ja põhitooni maksimumide vahe nii sünteeskõnes kui ka loomulikus kõnes. Sünteeskõne välteti jaotused olid väiksema variatiivsusega ja kompaktsemad kui loomulikus kõnes, eriti põhitooni maksimumide vahes ja silbiriimide kestussuhetes.

Väldete tajutesti üldtulemused olid sünteeskõne puhul sarnased parameetrite alusel klassifitseerimisvõimele diskriminantanalüüsil (80,6% ja 79,2%). Loomuliku kõne puhul olid taju ja parameetrite põhjal klassifitseerimise erinevused palju suuremad (94,4% vs. 86,1%). Paremad väldete õigesti tajumise tulemused loomulikus kõnes, vaatamata oluliste parameetrite suuremale variatiivsusele, viitavad parameetritevahelisele interaktsioonile, millega ühe parameetri kõrvalekallet kompenseeritakse teiste parameetrite väärtustega. Selline kompensatsioonimehhanism näib sünteeskõne mudelites puuduvat.

Ehkki väldete produtseerimisel eri sünteesimeetoditega olid hääldustäpsuses küllalt väikesed erinevused (77,8–81,5%), siis oluliste akustiliste parameetrite valikus oli variatiivsus üsnagi suur. See näitab, et peale välte põhitunnuse (silbiriimide kestus­suhe) võivad masinõppealgoritmid mudelitesse kaasata suhteliselt vabalt lisatunnuseid sarnase hääldustulemuse saavutamiseks.

Välte hääldusvigades prevaleeris sünteeskõnes esimese põhjusena eksimine silbi­riimide kestussuhetes ja seda kõigi väldete korral. Teiste parameetrite vältevea valimid olid oluliselt erineva keskväärtusega vaid üksikute väldete puhul: I vältes intensiivsuse ulatus, II vältes kõik kolm põhitooni parameetrit ja III vältes intensiivsuskontuuri tipu asukoht rõhulises silbis.

Ehkki väldete päris uusi aspekte artiklis esile ei kerkinud, näitas see katse­uurimus, et analüüs sünteesi kaudu on arvestatav ja perspektiivne meetod erinevate fonoloogiliste kategooriate testimiseks ja võib-olla ka kõne automaatseks fonoloogiliseks esitluseks. Uute aspektide ja eri sünteesimeetodite vaheliste süstemaatiliste erinevuste esilekerkimine võis ka jääda kõnekorpuste suhteliselt tagasihoidliku mahu (1000 lauset) taha. Seetõttu kindlamateks järeldusteks ja varjatud välteaspektide ilmsiks tulekuks analüüsil sünteesi kaudu peaks arvutitele ette sööma oluliselt mahu­kamaid teksti- ja kõnekorpusi.

 

Artikli valmimist on toetanud Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi kaudu Eesti-uuringute Tippkeskus, samuti on see seotud Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi uurimisprojektiga IUT35-1 „Kõnestiilid, lauseprosoodia ja fonoloogiline varieerumine: kirjeldus, teooria ja modelleerimine”.

 

 

Meelis Mihkla (snd 1955), PhD, Eesti Keele Instituudi vanemteadur (Roosikrantsi 6, 10119 Tallinn), meelis.mihkla@eki.ee

1 Sügavad närvivõrgud, mille tehisneuronid on korraldatud kahte või enamasse hierarhilisse kihti.

2 Rekurrentsed närvivõrgud, mille tehisneuronitevahelised seosed moodustavad vähemalt ühe tagasisideahela.

3 Kõik testsõnad olid CVCV struktuuriga, häälikusegmentide kestustega C1, V1, C2 ja V2. ­Kestussuhe (KS) arvutati vokaalikeskse malli ja konsonandikeskse malli I välte testsõnades KS = V1 : V2, konsonandikeskse malli II-vältelistes testsõnades KS = (V1 + 0,5 x C2) : V2 ja III-vältelistes testsõnades KS = (V1 + 0,67 x C2) : V2.

4 Põhitooni tipu asukoht on esitatud protsendina rõhulise silbi kestusest, seega: (tipu asukoht silbi algusest : silbi kestus) x 100.

5 Intensiivsuse tipu asukoht on esitatud protsendina rõhulise silbi kestusest, seega: (tipu asukoht silbi algusest : silbi kestus) x 100.

Kirjandus

Veebivarad

Boersma, Paul; Weenink, David 2018. Praat: doing phonetics by computer. Version 6.1.08. Installitud 25. I 2020. http://www.praat.org

Merlin. https://github.com/CSTR-Edinburgh/merlin

Mozilla TTS. https://github.com/mozilla/TTS

Ossian. http://simple4all.org/product/ossian

WebMAUS Basic. https://clarin.phonetik.uni-muenchen.de/BASWebServices/interface/WebMAUSBasic

Kirjandus

Asu, Eva Liina; Lippus, Pärtel; Pajusalu, Karl; Teras, Pire 2016. Eesti keele hääldus. (Eesti keele varamu II.) Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.
Eek, Arvo; Meister, Einar 2003. Foneetilisi katseid ja arutlusi kvantiteedi alalt (I). Hääliku­kestusi muutvad kontekstid ja välde. – Keel ja Kirjandus, nr 12, lk 904-918.
Eek, Arvo; Meister, Einar 2004. Foneetilisi katseid ja arutlusi kvantiteedi alalt (II). Takt, silp ja välde. – Keel ja Kirjandus, nr 4, lk 251-271; nr 5, lk 336-351.
Ehala, Martin 1999. Eesti väldete probleemi üks lahendusi. – Keel ja Kirjandus, nr 6, lk 378-386; nr 7, lk 453-466.
Hint, Mati 1998. Why syllabic quantity? Why not the foot? – Linguistica Uralica, kd 34, nr 3, lk 172-177.
King, Simon 2014. Measuring a decade of progress in Text-to-Speech. – Loquens, kd 1, nr 1, e006.
https://doi.org/10.3989/loquens.2014.006
Lehiste, Ilse 1960. Segmental and syllabic quantity in Estonian. – American Studies in Uralic Linguistics. Uralic and Altaic Series 1. Toim Thomas A. Sebeok. Bloomington: Indiana University Publications, lk 21-82.
Lehiste, Ilse 1970. Suprasegmentals. Cambridge (Mass.)-London: The M.I.T. Press.
Lehiste, Ilse 1975. Experiments with synthetic speech concerning quantity in Estonian. – Congressus tertius internationalis fenno-ugristarum, Tallinnae habitus, 17.-23. VIII 1970. Pars I: Acta Linguistica. Toim Valmen Hallap. Tallinn: Valgus, lk 254-269.
Liiv, Georg 1961. Eesti keele kolme vältusastme vokaalide kestus ja meloodiatüübid. – Keel ja Kirjandus, nr 7, lk 412-424; nr 8, lk 480-490.
Lippus, Pärtel; Pajusalu, Karl; Allik, Jüri 2011. The role of pitch cue in the perception of the Estonian long quantity. – Prosodic Categories: Production, Perception and Comprehension. Studies in Natural Language and Linguistic Theory 82. Toim Sónia Frota, Gorka Elordieta, Pilar Prieto. Dordrecht: Springer, lk 231-242.
https://doi.org/10.1007/978-94-007-0137-3_10
Malisz, Zofia; Henter, Gustav Eje; Valentini-Botinhao, Cassia; Watts, Oliver; Beskow, Jonas; Gustafson, Joakim 2019. Modern speech synthesis for phonetic sciences: A discussion and an evaluation. – Proceedings of the 19th International Congress of Phonetic Sciences. Toim Sasha Calhoun, Paola Escudero, Marija Tabain, Paul Warren. Canberra: Austral­­asian Speech Science and Technology Association Inc, lk 487-491.
https://doi.org/10.31234/osf.io/dxvhc
Mihkla, Meelis; Hein, Indrek; Kalvik, Mari-Liis; Kiissel, Indrek; Sirts, Risto; Tamuri, Kairi 2012. Estonian speech synthesis: Applications and challenges. – Computational Linguistics and Intellectual Technologies. Papers from the Annual International Conference “Dialogue”. Toim A. E. Kibrik. Moskva: РГГУ, lk 443-453.
van den Oord, Aaron; Dieleman, Sander; Zen, Heiga; Simonyan, Karen; Vinyals, Oriol; Graves, Alex; Kalchbrenner, Nal; Senior, Andrew; Kavukcouglu, Koray 2016. WaveNet: A generative model for raw audio. – arXiv preprint. arXiv:1609.03499.
Piits, Liisi; Mihkla, Meelis; Nurk, Tõnis; Kiissel, Indrek 2007. Designing a speech corpus for Estonian unit selection synthesis. – Nodalida 2007: Proceedings of the 16th Nordic Conference of Computational Linguistics. Toim Joakim Nivre, Heiki-Jaan Kaalep, Kadri Muischnek, Mare Koit. Tartu: University of Tartu, lk 367-371.
Prillop, Külli 2018. Mida teeb moora eesti keeles? – Keel ja Kirjandus, nr 5, lk 345-364.
https://doi.org/10.54013/kk726a1
Remmel, Mart 1975. The phonetic scope of Estonian: Some specifications. Preprint KKI-5. Tallinn: Academy of Sciences of the Estonian S. S. R., Institute of Language and Literature.
Ross, Kristiina; Piits, Liisi 2019. Mõlgutusi tõest eesti keelekirjelduses. – Keel ja Kirjandus, nr 8-9, lk 686-694.
https://doi.org/10.54013/kk742a9
Sahkai, Heete; Mihkla, Meelis 2019. Intensity and spectral parameters as correlates of phrasal stress and word quantity in Estonian. – Proceedings of the 19th International Congress of Phonetic Sciences. Toim Sasha Calhoun, Paola Escudero, Marija Tabain, Paul Warren. Canberra: Australasian Speech Science and Technology Association Inc, lk 2475-2479.
Zhu, Jian 2020. Probing the phonetic and phonological knowledge of tones in Mandarin TTS models. – Proceedings of 10th International Conference on Speech Prosody. Tokyo, Japan, lk 930-934.
https://doi.org/10.21437/SpeechProsody.2020-190
Tauli, Valter 1973. Standard Estonian grammar. Part I: Phonology, Morphology, Word-formation. (Acta Universitatis Upsaliensis 8.) Uppsala: Studia Uralica et Altaica Upsaliensia.
Wang, Yuxuan; Skerry-Ryan, RJ; Stanton, Daisy; Wu, Yonghui; Weiss, Ron J.; Jaitly, Navdeep; Yang, Zongheng; Xiao, Ying; Chen, Zhifeng; Bengio, Samy; Le, Quoc; Agiomyrgiannakis, Yannis; Clarck, Rob; Saurous, Rif A. 2017. Tacotron: Towards end-to-end speech synthesis. – Proceedings of Interspeech 2017, lk 4006-4010.
https://doi.org/10.21437/Interspeech.2017-1452
Watts, Oliver; Henter, Gustav Eje; Merritt, Thomas; Wu, Zhizheng; King, Simon 2016. From HMMs to DNNs: Where do the improvements come from? – Proceedings of 2016 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), Shanghai, lk 5505-5509.
https://doi.org/10.1109/ICASSP.2016.7472730
Weske, Mihkel 1879. Eesti keele healte õpetus ja kirjutuse wiis. Tartu: Schnakenburg.
Xu, Yi; Prom-on, Santitham 2014. Toward invariant functional representations of variable surface fundamental frequency contours: Synthesizing speech melody via model-based stochastic learning. – Speech Communication, kd 57, nr 2, lk 181-208.
https://doi.org/10.1016/j.specom.2013.09.013