PDF

Diskursusepartiklid isuri keele Soikkola murdes

https://doi.org/10.54013/kk770a5

Artiklis antakse ülevaade diskursusepartiklitest, mida kasutavad isuri keele kõnelejad XXI sajandil. Partiklid üldiselt, eriti aga diskursusepartiklid, ei ole traditsioonilise keelekirjelduse keskne osa, seega ei ole üllatav, et grammatikates seesuguste perifeersete üksuste kohta enamasti infot napib. Isuri keele partiklite kohta puuduvad andmed pea täielikult.

Klara Majtinskaja (1982) esitab oma soome-ugri keelte kaassõnade, sidesõnade ja partiklite teemalises monograafias kümme isuri keele partiklit, millest vaid neljal on diskursusfunktsioon: Gā(n), Gǟ(n), Gi(n) ja kki(n). Mõni neist on selgelt teiste foneetiline variant, mis kahandab Majtinskaja nimetatud diskursusepartiklite arvu kaheni (minu andmetes vastavalt –ki ja –kaa/-kää). Mõlemaid on nimetatud emfaatilisteks (Majtinskaja 1982: 120).

Läänemeresoome keelte hulgas on isuri keelt silmatorkavalt vähe uuritud. Puudub isuri keele sünkrooniline grammatika. Enim viidatud allikad isuri keele kohta on Volmari Porkka (1885) murdekirjeldus, Väinö Junuse (1936) kooligrammatika ning Arvo Laanesti (1986, 1966b, 1978) keeleajaloo ja murdeuurimused. Nimetatud keelekirjeldused, nagu ka viimastel aastatel avaldatud isuri keelt puudutavad teadus­artiklid (nt Saar 2014, 2017; Kuznecova 2009) keskenduvad keele foneetilistele ja morfoloogilistele joontele. Süntaksi kohta on infot väga vähe ning diskursust või pragmaatikat käsitlevad uurimused puuduvad sootuks.

Artikli eesmärk on astuda esimene samm selle lünga täitmisel, võttes vaatluse alla viimaste isuri keele kõnelejate kasutatavad diskursusepartiklid. Artikkel keskendub järgmistele küsimustele:

1) Millised diskursusepartiklid esinevad XXI sajandil salvestatud spontaanse isuri keele näidetes?

2) Mil määral mõjutavad keelekontaktid diskursusepartiklite kasutust isuri keeles?

3) Kuidas jaotuvad partiklid kasutussageduse alusel?

4) Kas esineb seoseid esinemissageduse ja konkreetsete kõnelejate vahel?

5) Mis on eri partiklite põhilised morfosüntaktilised jooned?

Diskursusepartiklite tähendus ja nende funktsioonide ulatus on iga selleteemalise uurimistöö keerukaim osa. Isuri keeles on ülesanne veelgi raskem, kuna uurimus saab toetuda vaid korpusandmetele ja puudub võimalus kontrollida näiteks partiklite vastastikust asendatavust või võimalikke kitsendusi kõnelejatelt uusi keele­näiteid kogudes. Siinse ülevaate eesmärk ei ole esitada iga partikli kõigi võimalike funktsioonide täielikku kirjeldust. Artiklis tuuakse näiteid partiklite tüüpilisest kasutusest, mis võiks anda esialgse ettekujutuse nende funktsioonidest.

Küsimusele, mida peaks pidama diskursusepartikliks ja mida mitte, ei ole ühest vastust. Nagu märgivad Liesbeth Degand jt (2013: 5), on sisuliselt võimatu jõuda ühele meelele, mis on diskursusepartikkel, ja eri autorid nõustuvad põhimõtteliselt vaid selles, et see on häguste piiridega raskesti kirjeldatav kategooria. Kogumiku „Approaches to Discourse Particles” („Lähenemisi diskursusepartiklitele”) sisse­juhatavas peatükis kirjutab Kerstin Fischer (2006: 5), et kuna diskursusepartiklite eristamine funktsiooni alusel on keeruline, teevad autorid sageli otsuse mingi vormilise tunnuse alusel.

Ka siinses uurimuses on kasutatud sarnast lähenemist. Kõigepealt on otsitud lühikesi muutumatuid sõnu, mis on lause süntaktilise struktuuriga vaid nõrgalt seotud. Ühe erandiga on need sõnad ühesilbilised. Osa uuritavaist üksustest on kliitikud. Välja on jäetud interjektsioonid ja sõnad, mille peamine funktsioon on grammatiliste seoste organiseerimine (rinnastavad ja alistavad sidesõnad, küsi­partiklid), kuid osa analüüsitud üksuste mittediskursuslikule kasutusele adverbide, pronoomenite ja sidesõnadena lisanduvad diskursusefunktsioonid. Artiklis on käsitletud vaid neid üksusi, mis andmestikus esinesid, ning on võimalik, et keeles leidub rohkem partikleid.

Esimeses peatükis peatutakse lühidalt isuri keele praegusel olukorral, antakse ülevaade olemasolevatest tekstikogudest ja kirjeldatakse uurimuse alusandmeid. Teises peatükis kirjeldatakse partikleid, millel on vasted läänemeresoome sugulaskeeltes. Kolmandas pea­tükis vaadeldakse vene keelest laenatud partikleid. Neljas peatükk keskendub partiklite esinemis­sagedusele tekstides ja nende jaotusele kõnelejate vahel.

 

1. Isuri keel, olemasolevad korpused ja uurimuse andmestik

Isuri keelt kõneldakse nn Lääne-Ingerimaal (administratiivselt Venemaa Leningradi oblasti Kingissepa rajoon). Isuri keel on välja suremas. On vaid käputäis kõnelejaid (mitte üle 20), kes esindavad kaht murdeala: Soikkola ja Alam-Luuga. Hevaha ja Oredeži murded on juba välja surnud. Kõik elavad kõnelejad valdavad vabalt vene keelt. Kõnelejad on peamiselt 80-ndates eluaastates ega saa tegutseda keelejuhtidena terviseprobleemide tõttu. Seetõttu on ainus viis uurida isuri keele partikleid kogutud tekstide läbivaatamine.

Avaldatud isurikeelsete tekstide hulk on väga piiratud. Peale viie jutustuse, mis on avaldatud Porkka (1885) grammatikakirjelduses1, on olemas kolm Antti Sovijärvi (1944) avaldatud juttu, Paul Ariste aastatel 1958–1959 jäädvustatud Soikkola ja Oredeži tekstid (Ariste 1960), mõni Laanesti 1956. aastal kogutud Hevaha tekst (Laanest 1958), lühike Soikkola tekst (Laanest 1966c) ja Laanesti aastail 1959–1963 jäädvustatud tekstid kõigis neljas isuri murdes (Laanest 1966a).2 Ükski kogudest ei ole kättesaadav digitaalsel kujul. Kogud sisaldavad isuri keele murdeid eri proportsioonides ja kõnelejate arv iga murde kohta on väga piiratud. Soikkola murde kõnelejaid on Laanesti (1966a) ja Ariste (1960) materjalis kummaski vaid üks.3

Siinse uurimuse aluseks võtsin ainult omaenda välitööde käigus kogutud avaldamata isuri tekstid, mis esindavad üht murret (Soikkola), homogeenset ajavahemikku (salvestatud aastatel 2006–2013) ja märkimisväärset hulka kõnelejaid. Oluline eelis nende andmete kasutamisel avaldatud tekstikogudega võrreldes on ka see, et on olemas kõigi tekstide audio-, mõnel juhul ka videosalvestused. Diskursuse­uuringu jaoks on see hädavajalik, sest intonatsioon, pausid ja isegi žestid võivad olla konkreetse partikli tähenduse mõistmiseks otsustava tähtsusega.

Uurimuses kasutatud tekstide korpus on salvestatud peamiselt projekti „Documentation of Ingrian: collecting and analyzing fieldwork data and digitizing legacy materials” („Isuri keele dokumenteerimine: välitööandmete kogumine ja analüüsimine ja varasemate materjalide digitaliseerimine”) raames.4 Lisaks kasutasin tekste oma varasematelt välitöödelt alates aastast 2006. Kasutatud on umbes nelja tunni jagu salvestusi, mis sisaldavad 48 teksti 23 isuri keele Soikkola murde kõnelejalt. Tekstide hulgas on neli dialoogi kogupikkusega 40 minutit.

Tabelis 1 on esitatud salvestatud tekstide arv iga kõneleja kohta, kõneleja sünni­aasta ja salvestuse aasta. Dialoogid on esitatud mõlema osalenud kõneleja real.

Tabel 1. Kõnelejate andmed ja salvestatud tekstide arv.

Kõneleja kood

Kõneleja sünniaasta

Salvestatud tekstide arv

Salvestuste

tegemise aastad

Kõneleja kood

Kõneleja sünniaasta

Salvestatud tekstide

arv

Salvestuste tegemise aastad

AG

1936

3

2011

MM

1920

3

2006, 2007

AI

1926

7

2006, 2009, 2011, 2012

OM

1931

5

2011, 2012, 2013

AS

1926

1

2007

OP

1927

1

2011

ED

1932

1

2007

PE1

1925

2

2007, 2008

EI

1929

2

2011

PE2

1927

2

2007, 2008

EM

1930

1

2011

RI

1930

1

2008

EN

1932

6

2008, 2010, 2011, 2012

RP

1927

1

2011

EV

1927

1

2010

ST

1924

2

2011

GI

1936

3

2011, 2012

ZD

1936

3

2011

KV

1939

1

2011

VF

1935

1

2007

LK

1949

2

2007, 2011

VV

1937

2

2011

MB

1928

1

2008

 

2. Läänemeresoome päritolu partiklid isuri tekstides

Selles peatükis on vaatluse all üheksa üksust, millel on vasted teistes läänemeresoome keeltes: ‑ha/-, –ki, –kaa/-kää, nigu, nii, no ~ nu, pa, še, šiiž. Osa neist on kliitikud, osa iseseisvad sõnad. Lisaks kasutusele diskursusepartiklitena on mõnel neist ka teisi funktsioone, mis on samuti lühidalt välja toodud. Üksused on esitatud tähestiku järjekorras.

 

2.1. ‑ha/-hä

Andmestikus esineb kliitik ‑ha/-hä väga harva, vaid kolmel juhul. Selle soome vasteks on –han/-hän, mida on kirjanduses nimetatud kindlalt teada oleva informatsiooni markeriks (Karttunen 1975; Liefländer-Koistinen 1989; Palomäki 2009; Hakulinen jt 2004: 797). Soome keeles ja tõenäoliselt ka isuri keeles kasutatakse seda partiklit ka küsimustes. Näites 1 on kliitiku –ha funktsioon väga sarnane vene partikliga že avatud küsimustes (vt 3.3).

(1)

šiid

mei-dä

laš-tii

kot̆tii

što

kuin=ha

šao-daa

siis

1PL-PART

lask-IPS.PST

kodu.ILL

sest

kuidas=PTCL

ütle-IPS.PRS

pere

vojennogo

ši-dä

ihmiiš-tä

šodilaiš-t

pere

[vene]sõduri

see-PART

inimene-PART

sõdur-PART

’Siis lasti meid koju, sest, kuidas seda öelda, [me olime] sõjaväeinimese, sõduri, pere.’

 

2.2. -ki ja -kaa/-kää

Käsitlen partikleid –ki ja –kaa/-kää ühes peatükis, sest need paistavad täitvat samu funktsioone. –ki ja –kaa/-kää on polaarsustundlikud üksused: esimene neist esineb positiivse, teine negatiivse polaarsusega lausetes.

Nii –ki kui ka –kaa/-kää on kliitikud; nad ei ole prosoodiliselt iseseisvad ja sõltuvad fonoloogiliselt peasõnast. Minu andmestiku järgi võib –ki ja –kaa/-kää pea­sõnaks olla verb, substantiiv, pronoomen, adjektiiv, adverb või numeraal. Kõige sagedasemad peasõnad on verbid ja pronoomenid.

Partiklite fonoloogiline sõltuvus avaldub kahel moel. Esiteks hääldatakse kliitiku sõnaalgulist konsonanti vokaalide vahel (pool)helilisena, teiste konsonantide järel aga helituna, vrd anno-i-n=gi ’and-PST-1SG=PTCL’ vs. kä-i-väd=ki ’mine-PST-3PL=PTCL’. Teiseks rakendub kliitikutele –kaa/-kää vokaalharmoonia: –kaa variant liitub tagavokaalsele peasõnale ja ‑kää esivokaalsele, vrd katso=gaa ’vaata.CONN=PTCL’ vs. lää-dä=gää ’rääki-INF=PTCL’. Kliitik –ki liitub nii taga- kui ka eesvokaalsele sõnale.

Partiklid ‑ki ja –kaa/-kää on multifunktsionaalsed (mitte ainult isuri keeles, vaid ka teistes läänemeresoome keeltes; vt eesti ja soome vastete kohta Metslang 2002). Minu esialgne analüüs näitab, et isuri keeles täidavad nad nii fookuspartikli kui ka modaalpartikli rolli.

Ekkehard Königi (1991a) analüüs näitas, et fookuspartiklite keskne funktsioon on seostada väide antud kontekstis tuntud eeldustega. Olulisim eristus on täiendavate ehk aditiivsete ja piiravate partiklite vahel, mis väljendavad vastavalt seda, kas kõneleja lisab alternatiivseid võimalusi kuulaja eeldustele või välistab need. Isuri ‑ki ja ‑kaa/‑kää võivad toimida aditiivsete partiklitena, kui nad lisavad mingi alternatiivi kui võimaliku väärtuse nende mõjuulatuses olevale väitele (nagu inglise keele also ja too). Näites 2 lisab kõneleja alternatiivi (oma endiste võõrustajate lapsed) inimeste loetelule, kes on tõenäoliselt surnud peale seda, kui ta nendega viimati
kohtus.

(2)

emänain

ko̯o̯l-i

ižändä

tože

ko̯o̯l-i

tüttöi

jä-i

perenaine

sure-PST.3SG

peremees

ka

sure-PST.3SG

tütar

jää-PST.3SG

tait̆taa

ne̯e̯d=ki

o-vad

kaig

ko̯o̯l-leed

tõenäoliselt

need=PTCL

ole-3PL

kõik

sure-PPA.PL

’Perenaine suri, peremees ka suri. Tütar jäi. Tõenäoliselt on need ka kõik surnud.’

Kui eeldatud alternatiivid on järjestatud kindlal skaalal ja partiklil on võimalus väide seostada skaalal kõrgemal või madalamal paikneva alternatiiviga, nimetatakse vastavat funktsiooni skalaarseks aditiiviks (König 1991a: 37–42). Näitele 3 eelnevas vestluses kurdab kõneleja sääskede suure arvukuse üle ja kirjeldab juhtumit, kus ta töötas õhtul aias. Seejärel viitab ta oma õhetavatele jalgadele kui sääsehammustuste ekstreemsele avaldumisele.

(3)

miä

ku

tul-i-n

še̯e̯ld

miu-l

jala-d=gi

kaig

pal̆lo-i-d

1SG

kui

tule-PST-1SG

sealt

1SG-ADE

jalg-PL=PTCL

kõik

põle-PST-3PL

’Kui ma sealt tulin, jaladki kõik põlesid.’

Nii –ki kui ka –kaa/-kää abil saab küsivatest pronoomenitest ja adverbidest moodustada indefiniitseid pronoomeneid ja adverbe. See aditiivsete partiklite funktsioonide laienemine on keeltes küllaltki tavaline (Haspelmath 1997; Forker 2016). Nagu mujalgi, esineb isuri keeles –ki positiivsetes lausetes ja moodustab mittespetsiifilisi indefiniitseid üksusi (näide 4). ‑kaa/‑kää esineb negatiivse polaarsusega lausetes ja moodustab negatiivseid pronoomeneid/adverbe (kelle kes.ALL ’kellele’ > kelle=gää kes.ALL=NEG ’mitte kellelegi’, kuž ’kus’ > kuš=kaa ’mitte kuskil’). See ‑kaa/‑kää funktsioon on andmestikus kõige sagedasem, samal ajal kui ‑ki puhul on see küllaltki marginaalne (vrd kahe partikli diskursusfunktsioonide jaotust/osatähtsust tabelis 2; indefiniitsed üksused pole loetud diskursusfunktsioonide hulka).

(4)

od-i-mma

korja-ži-mma

korja-ži-mma

marjaa

ken

mihe=gi

pan-i

võt-PST-1PL

korja-PST-1PL

korja-PST-1PL

mari.PART

kes

mis.ILL=PTCL

pane-PST.3SG

’Võtsime, korjasime marju. Kes kuhu pani.’

Veel üks –ki funktsioon isuri näidetes on emfaatiline identiteedi kinnitamine (ingl emphatic assertion of identity). Seda fookuspartiklite funktsiooni kirjeldas esimesena König (1991b) saksa keele partiklitel ausgerechnet, eben, genau ja gerade. Diana Forker (2015: 493–494) täpsustab, et see funktsioon sisaldab eeldust, et olukorda, isikut või kohta, mille identiteeti kinnitatakse, on eelnevalt vestluses nimetatud. Seda funktsiooni on leitud ka avaari keele partiklil ‑go (Forker 2015) ja mitmetel ühist päritolu partiklitel Volga piirkonna keeltes (mari, udmurdi, tatari, tšuvaši ja baškiiri keeltes, vt Zakirova 2019). Näites 5 selgitab kõneleja, et talle märgiti passi Vene kodakondsus, täpselt nagu tema ema oli palunud teha.

(5)

i

mama

šao-i

ku

mää-d

pašši-a

otta-maa

ja

ema

ütle-PST.3SG

kui

mine-2SG

pass-PART

võt-SPN

oda

tämä

i

laa

šin̆nu-a

pan-naa

venäläižee-kš

võt.IMP.2SG

see

ja

las

2SG-PART

pane-IPS.PRS

venelane-TRSL

vot

niin

niin

i

pan-t̆tii=gi

miu-lle

PTCL

nii

nii

ja

pane-IPS.PST=PTCL

1SG-ALL

’Ja ema ütles: „Kui lähed passi võtma, võta see ja lase ennast panna venelaseks. Vot nii ja pandigi mulle.’

Teise suure grupi moodustavad –ki ja –kaa/-kää kasutused modaalpartiklite funktsioonis. Üldistatult edastavad modaalpartiklid infot teadmiste ja ootuste jaotuse kohta kõneleja ja kuulaja vahel (vt Forker 2020).5 See funktsioon on isuri keele näidetes hästi esindatud, suhteliselt heterogeenne ja vajab täiendavat uurimist. On oluline märkida, et kõigis ‑ki ja ‑kaa/‑kää esinemisjuhtudes liitub partikkel verbile, mitte ühelegi teisele sõnaliigile. Näites 6 kirjeldab kõneleja, kuidas teda karistati, kui ema tabas ta kanadelt mune korjamas. Partikkel näib esitavat lausungit eelneva konteksti loogilise jätkuna, mitte kuulaja ootustega vastuolus olevana. Seda tähendust kinnitab samas lauses kasutatud venekeelne kanešna ’muidugi’.

(6)

no

i

illaa-št

šiž

kanešna

miu-lle

anne-ttii=gi

hüväšt

PTCL

ja

õhtu-ELAT

siis

[vene]muidugi

1SG-ALL

and-IPS.PST=PTCL

hästi

’No ja õhtul siis muidugi anti mulle hästi.’

 

2.3. nigu

nigu võib toimida nii diskursusepartikli kui ka võrdleva sidesõnana ’nagu, justkui’. Minu materjalis on nigu kasutus oluliselt sagedasem diskursusfunktsioonis kui leksikaalsena (vt tabelit 2 peatükis 4). nigu leksikaalset kasutust illustreerib näide 7:

(7)

kuin

vägi

noiš̆šoo

ko̯o̯lo-maa

nigu

karp̆päiš-t

kuidas

rahvas

hakka.3SG

sure-SPN

nagu

kärbes-PL

’Kuidas rahvas hakkab surema nagu kärbsed.’

Diskursusepartiklina esineb nigu koos mis tahes sõnaliigiga: korpuses on kombinatsioone substantiivi, pronoomeni, verbi, numeraali, adverbi ja adjektiiviga, see võib eelneda ka kõrvallausele (nagu näites 8). Tavaliselt eelneb nigu sõnale, mille sisu ta täiendab, kuid leidub ka postpositsioonilist kasutust (nagu näites 9).

(8)

polttaa-d

kaig

nigu

štob

mit̆tää

ei

näh-täiž

põleta-3PL

kõik

PTCL

nii.et

mis.NEG.PART

NEG.3SG

näge-IPS.COND

midä

še̯e̯l ol-i

teh-tü

mis.PART

seal ole-PST.3SG

tege-PPP

’Nad põletasid kõik maha nagu, nii et ei oleks midagi näha, mis seal oli tehtud’.

(9)

mok̆kooma-d

kängü-d

nigu

ol̆l-ii-d

selline-PL

muhk-PL

PTCL

ole-PST-3PL

’Olid sellised nagu puhmad’.

Kõige tüüpilisem on nigu leevendusfunktsioon. Penelope Brown ja Stephen ­Levinson (1987: 145) defineerivad leevendajat (ingl hedge) kui partiklit, sõna või fraasi, mis muudab predikaadi või substantiivifraasi liikmelisuse astet hulgas: see ütleb selle liikmelisuse kohta, et see on osaline või tõene ainult teatud aspektides või et see on rohkem tõene ja täielik, kui võiks oodata. Leevendades teatud sõna või fraasi, näitab kõneleja, et ta ei ole kindel, kuidas midagi seletada, ja püüab leida õiget sõna (vrd näiteid 9 ja 10). See isuri nigu funktsioon langeb kokku inglise keele fraasidega kind of, sort of ja vene keele partikliga tipa ’teatud määral, -võitu, -kas’, mille leevendavat funktsiooni on kirjeldanud Alena Kolyaseva ja Kristin Davidse (2018; Kolyaseva 2021). Funktsionaalne samaväärsus partikliga tipa tuleb kõige paremini esile lausetes, kus kõneleja kordab isuri partiklit vene keeles (näide 11).

(10)

no

enštää

hää

ol-i

nigu

hüvä-ž

me̯e̯lee-ž

PTCL

esialgu

3SG

ole-PST.3SG

PTCL

hea-INE

meel-INE

što

miä

ša-i-n

muna-d

iššuttaa

et

1SG

saa-PST-1SG

kartul-PL

istuta.INF

’No esialgu oli tal nagu hea meel, et ma sain kartulid maha pandud.’

(11)

kaššikkain

kaššikkain

mok̆kooma

nigu

tipa

no̯o̯ra

roohein

roohein

selline

PTCL

[vene]PTCL

nöör

’Roohein, see on selline nagu nöör.’

Üsna sageli lõppeb kõneleja ebakindlus, kuidas midagi väljendada, koodivahetusega vene keelde. Koodivahetusele eelneb sageli nigu (nagu näites 12).

(12)

mö̯ö̯

kaig

noiž-i-mma

häne-n

kera

nigu

pazdarovalisʼ

1PL

kõik

tõus-PST-1PL

3SG-GEN

koos

PTCL

[vene]tervitasime

häne-n

kera

hüvä-n

päivä-n

häne-lle

anno-i-mma

3SG-GEN

koos

hea-GEN

päev-GEN

3SG-ALL

and-PST-1PL

’Me kõik tõusime temaga koos püsti; nagu tervitasime teda, soovisime talle head päeva.’

 

2.4. nii

Minu andmestikus esineb nii sidesõna, adverbi ja diskursusepartiklina. Mitte­diskursuslike kasutuste hulgas on sidesõnaline sagedasem kui adverbiline. nii alustab kõrvallauset ja esineb kas lihtsa rinnastava sidesõnana (sarnaselt sidesõnaga ja) või eelneb järgnevale kõrvallausele. Adverbina on nii variant sõnast niin ’nii, niiviisi’, mis on oluliselt suurema esinemissagedusega. Adverb nii võib täiendada nii verbi­fraasi kui ka adjektiivifraasi intensiivsussõnana (nii kovašt šuur laina ’nii väga suur laine’).

Diskursusepartiklina kannab nii mitut erinevat tähendust sõltuvalt sellest, kas see esineb dialoogis või narratiivis. Dialoogis kinnitab nii teise kõneleja öeldut (’jah, olen nõus’). Sageli kordab kõneleja kaasvestleja öeldud sõnu ja seejärel lisab nii. Teine nii funktsioon dialoogis on õhutada kaasvestlejat juttu jätkama (’ma kuulan, räägi edasi’). Dialoogis võib nii esineda iseseisva lausungina.

Narratiivis esineb nii osalause lõpus, kui kõneleja on lõpetanud mingil teemal rääkimise ja asub uue teema juurde või on teemast kõrvale kaldunud ja pöördub selle juurde tagasi (nagu näites 13):

(13)

no

männä

vo̯o̯-n

miä

kä-i-n

täž

ükšindää

koi-n

lo̯o̯n

PTCL

möödunud

aasta-ESS

1SG

käi-PST-1SG

seal

üksinda

maja-GEN

lähedal

obogaa-ž

täž

metsää-ž

koi-n

tak̆kaan

on

täž

miu-l

metsä

nii

seen-INE

seal

mets-INE

maja-GEN

taga

ole.3SG

seal

1SG-ADE

mets

PTCL

ükšindää

män-i-n

üksinda

mine-PST-1SG

’Möödunud aastal ma käisin seal üksinda maja lähedal metsas seenel. Maja taga on seal mul mets, on ju. Läksin üksinda.’

Isuri keele nii kasutusviisid diskursusepartiklina dialoogides kõnelema õhutajana ja narratiivides lõpetatud teema markerina näivad kattuvat eesti keele nii kasutusega, nagu neid kirjeldavad Hennoste (2000: 1779, 1799–1800) ja Leelo Keevallik (2010).

 

2.5. no ja nu

Partiklid no ja nu on minu andmestikus väga sagedased. Analüüsin neid koos, sest nad on tihti sünonüümsed. Neid kaht partiklit võib sama kõneleja kasutada sarnastes kontekstides ja nad on ka foneetiliselt lähedased, seetõttu ei ole neid kiires kõnes alati võimalik eristada. Variant nu on nähtavasti hiljuti vene keelest laenatud, no aga esineb ka eesti ja soome keeles (Keevallik 2016, 2018; Sorjonen, Vepsäläinen 2016; Vepsäläinen 2019; Hennoste 2000: 1802).

nu esineb andmestikus ainult diskursusepartiklina. no on diskursusepartikkel, kuid lisaks on olemas ka homonüümne vene keelest laenatud sidesõna no ’aga’ (pisut enam kui neljandikus näidetest liigitub no sidesõnaks).

Need partiklid on multifunktsionaalsed ja nende kogu kasutusulatuse kirjeldamiseks on vaja täiendavaid uurimusi. no ja nu funktsioonid on seotud nende asu­kohaga lauses. Lausealgulised ja lause keskel paiknevad partiklid on erineva funktsiooniga (lause lõpus asuvaid partikleid ei leidunud). Lausealgulised no ja nu tähistavad tavaliselt erinevaid üleminekuid (detailset vene keele nu ülemineku­tüüpide liigitust vt Kuosmanen, Multisilta 1999), näiteks narratiivis episoodi lõpetamisel:

(14)

no

hüvä

no

vot

tak

niin

aš̆šia-d

PTCL

hästi

PTCL

PTCL

[vene]nii

nii

asi-PL

’No hästi, no vot, niisugused asjad.’

Lause keskel esinevad no ja nu sageli siis, kui kõneleja otsib sobivat sõna (nagu näites 15) või soovides täpsustada äsja öeldut (näites 16).

(15)

i

miä

hän-dä

ve̯e̯l

toiže-n

kerra-n

toru-i-n

ja

1SG

3SG-PART

veel

teine-GEN

kord-GEN

tõrele-PST-1SG

što

ei

šaa

kaigi-lle

niin

teh-hä

et

NEG.3SG

saa.CONN

kõik-ALL

nii

tege-INF

pit̆tää

toiže-n

kerra-n

teh-hä

nu

ku

pit̆tää

pida.INF

teine-GEN

kord-GEN

tege-INF

PRCL

kui

pida.INF

’Ja ma tõrelesin temaga veel teine kord, et ei saa kõigile nii teha, peab tegema teine kord nii, nagu peab.’

(16)

peräšt

jo

mö̯ö̯

emä-n

kera

šinne

kä-i-mmä

šihe

pärast

juba

1PL

ema-GEN

koos

sinna

mine-PST-1PL

see.ILL

kot̆tii

nu

kuž

mö̯ö̯

el-i-mmä

vaderaa-ž

ol-i-mma

maja.ILL

PTCL

kus

1PL

ela-PST-1PL

korter-INE

ole-PST-1PL

’Pärast juba läksime emaga sinna majja, no kus me elasime, korteris olime.’

On ilmne, et partiklite no ja nu analüüsimisel tuleb arvesse võtta prosoodilisi tunnuseid, kuna neid saab hääldada erineva intonatsioonikontuuriga (ühtlane või tõusev), mis tõenäoliselt korreleerub konkreetsete funktsioonidega.

 

2.6. -pa

Kliitikul ‑pa on mitmeid foneetilisi variante. Esimene konsonant võib olla heliline b või v või helitu p (minu andmestikus p-ga näiteid ei ole, kuid vt neid Nirvi 1971: 369); vokaal võib olla taga- või eesvokaal või kiires kõnes hoopis puududa (seega pa ~ ~ ba ~ ~ va ~ ~ p ~ b ~ v).

-pa on eranditult diskursusepartikkel. Seda esineb isuri tekstides suhteliselt harva ja olemasolevate näidete põhjal on selle funktsioone keeruline määratleda. Sarnase soome keele partikli kohta on väidetud, et see rõhutab kontrasti (Hakulinen jt 2004: 799), ja see tundub paika pidavat ka mõnes isuri keele näites:

(17)

mö̯ö̯

kä-i-mmä

ain

šinne

miä

e-n

käü-nd=ba

1PL

käi-PST-1PL

alati

seal

1SG

NEG-1SG

käi-PPA.SG=PTCL

nʼuš̆šaa

ja

manʼa

ja

dunʼa

kä-i-väd

šinne

Njuša

ja

Manja

ja

Dunja

käi-PST-3PL

seal

’Me käisime seal kogu aeg. No mina ei käinud, Njuša ja Manja ja Dunja käisid seal.’

 

2.7. še

Nagu teisteski läänemeresoome keeltes, on ka isuri še esmajoones demonstratiiv­pronoomen tähendusega ’see, too’. Mitmes läänemeresoome keeles on aga täheldatud demonstratiivide funktsioonide laienemist definiitsuse markeerimise suunas (Laury 1997; Pajusalu 1997; Juvonen 2000; Agranat 2015; Yurayong 2020). Nii näib see olevat ka isuri keeles, nagu võib näha näites 18, kus isikut, kellele viidatakse, oli vestluses juba varem mainitud.

(18)

pit̆tää

šaa-vva

katso-a

ei-k

še

tidovaa

on

koi-ž

pida.INF

saa-INF

vaata-INF

NEG.3SG-QUE

PTCL

Tiit.PART

ole.3SG

kodu-INE

’Peab vaatama [= kontrollima], kas Tiit on kodus.’

Lisaks kasutatakse še-d mõnikord täitesõna või kahtlusmarkerina, kui kõneleja ei suuda kohe õiget sõna leida:

(19)

mö̯ö̯

häne-n

kera

ühe-l

še

emänäižee-l

ol-i-mma

1PL

3SG-GEN

koos

üks-ADE

PTCL

perenaine-ADE

ole-PST-1PL

’Me olime temaga koos ühe perenaise juures.’

 

2.8. šiiž

Element šiiž ~ šiž on väga sage narratiivides. Seda kasutatakse nii adverbi kui ka diskursusepartiklina ja neid kaht tüüpi kasutusi ei ole alati lihtne eristada.

Adverbina tähendab šiiž tavaliselt ’siis, pärast’ ning tähistab kas ajasuhteid (miski toimub pärast midagi muud) või esitab midagi toimunu põhjusena (nagu näites 20).

(20)

no

miu-l

kot̆ti-a

en̆nää

ei

ol-d

aga

1SG-ADE

kodu-PART

enam

NEG.3SG

ole-PPA.SG

kodi

ol-i

polde-ttu

mit̆tää

kodu

ole-PST.3SG

põleta-PPP

mis.PART.NEG

mö̯ö̯

šiiž

narvaa-ž

1PL

PTCL

narva-INE

’Aga minul kodu enam ei olnud; kodu oli maha põletatud, [ei olnud] midagi. Me siis [läksime elama] Narva.’

Narratiivides on tüüpiline olukord, kus šiiž esineb kõigis järjestikustes lausetes ning on ühelt poolt tõlgendatav sündmuste järgnevuse ja nende põhjuse-tagajärje seose leksikaalse tähistajana. Teiselt poolt võib selles aga lihtsalt näha ilma kindla leksikaalse tõlgenduseta teksti siduvat, narratiivi korrastavat keelendit, eriti kui narratiiv kirjeldab minevikus toimunud sündmusi.

Partikli šiiž kõige levinum diskursusfunktsioon on tähistada uue teema juurde asumist. Selles funktsioonis esineb šiiž lausealgulisena (nagu näites 21, kus kõneleja lõpetab pika jutu oma küla kalapüügitavadest ja hakkab rääkima sellest, kuidas tema ema kala suitsutas).

(21)

ta

kogo

vägi

täž

ain

kä-i

mere-l

ja

püüž-i

kal̆laa

PTCL

kogu

rahvas

siin

alati

käi-PST.3SG

meri-ADE

ja

püüd-PST.3SG

kala.PART

šiiž

miä

muišša-n

ku

jo

ol-i-n

vähäižen

šuure-mb

PTCL

1SG

mäleta-1SG

kui

juba

ole-PST-1SG

veidi

suur-CPR

ku

mamoi

kaptitt-i

kiuk̆kaa-ž

kal̆laa

kui

ema

suitseta-PST.3SG

ahi-INE

kala.PART

’Kogu rahvas siin alati käis merel ja püüdis kala. Siis ma mäletan, kui juba olin veidi suurem, kui ema suitsetas ahjus kala.’

 

3. Vene keelest laenatud partiklid

Selles osas vaatlen tänapäeva isuri tekstides leiduvaid vene päritolu partikleid vot, ved, že ja to.

 

3.1. vot

Vene keelest laenatud partiklitest on isuri tekstides kõige sagedasem vot.6 Minu esialgsel hinnangul on selle funktsionaalne spekter isuri keeles suhteliselt sarnane vene keele partikli omaga. Leidub rõhulisi ja rõhuta esinemisjuhtusid. Rõhuline vot võib täita demonstratiivpartikli rolli (nagu näites 22), kuid sellised näited on andmestikus suhteliselt harvad.

(22)

mei-l

on

kaig

midä

pit̆tää

va

1PL-ADE

ole.3SG

kõik

mis.PART

pida.INF

ainult

ei-oo

tervüt-tä

vot

midä

ei-oo

NEG.3SG-ole.CONN

tervis-PART

PTCL

mis.PART

NEG.3SG-ole.CONN

’Meil on kõik, mis vaja, ainult tervist ei ole. Vot mida ei ole.’

Rõhuta vot tutvustab enamasti kontrastiivset teemat (näide 23).

(23)

vot

naaštoi

meie-n

kera

vähä

kä-i

a

vot

ľidʼa

kä-i

PTCL

Nastja

1PL-GEN

koos

vähe

käi-PST.3SG

aga

PTCL

Lidja

käi-PST.3SG

’Vot Nastja käis ka natuke koos meiega [kalal], aga vot Lidja käis [palju].’

Diskursusepartiklina võib vot sarnaselt partiklitega nu ja no (vt eespool) tähistada üleminekuid (nagu näites 24). Rõhuline vot esineb ka iseseisva lausungina ja märgib tavaliselt (alam)teema vahetust (nagu näites 25).

(24)

joga

pere-l

ol-i

mon-d

henk̆ki-ä

kaigii-l

anne-ttii

iga

pere-ADE

ole-PST.3SG

mõni-PART

isik-PART

kõik-ADE

and-IPS.PST

vot

jäe-ttii

še

kala

štob

ol̆l-iiž

igä

henge-lle

PTCL

jaga-IPS.PST

see

kala

nii.et

ole-CND.3SG

iga

isik-ALL

’Igas peres oli palju inimesi. Kõigile anti [kala]. See jagati nii, et oleks igaühele.’

(25)

a

nain

häne-l

ol-i

ono

gatšinaa-št

šo̯o̯melaiš-t

ja

naine

3SG-ADE

ole-PST.3SG

ole.3SG

Gattšina-ELA

soomlane-PL

še̯e̯l

el̆lää-d

vot

hää

šiž

män-i

šinne

seal

ela-3PL

PTCL

3SG

PTCL

mine-PST.3SG

sinna

’Ja tema naine oli Gattšinast. Seal elavad [ingeri]soomlased. Vot. Tema siis läks sinna [elama].’

Partikkel vot kombineerub sageli partiklitega no ja nu ning moodustab kompleksse diskursusemarkeri no vot ~ nu vot. See marker esineb tüüpiliselt lausungi lõpus ja käitub pausina enne järgmist lausungit, märkides sageli ka uue alateema alustamist:

(26)

še̯e̯l

ol-i

kogo

iä-n

sastava

seal

ole-PST.3SG

kogu

iga-GEN

[vene]piiripunkt

pagranitšnika-d

šeiš̆šo-i-d

no

vot

valvur-PL

seis-PST-3PL

PTCL

PTCL

nii

še̯e̯l

on

mok̆kooma-d

mäe-d

PTCL

seal

ole.3SG

selline-PL

mägi-PL

’Seal oli kogu aeg piiripunkt, valvurid seisid, no vot. [Ja] nii seal on sellised mäed.’

 

3.2. ved

Laenatud diskursusepartikkel ved on isuri tekstides suhteliselt sage. Vene keele partikli ved’ funktsioone on põhjalikult kirjeldatud mitmes publikatsioonis (vt siinses numbris Zubova jt 2022). Partikli ved’ keskseid funktsioone on näidata, et väide on vaieldamatu, ei anna tõenäoliselt kuulajale põhjust kahtlusteks või vastuväideteks. Samal ajal ei pea väites sisalduv info kuulajale teada olema, seega ei ole jagatud teadmine partikli ved’ tähenduse kohustuslik osa. Vladimir Panov (2020) analüüsib sellise funktsiooniga partikleid Euroopa keeltes ja teeb ettepaneku võtta kasutusele tüpoloogiline kategooria, mida ta nimetab enimitiiviks (ingl enimitive).

Valdav osa partiklit ved sisaldavatest näidetest esindavad enimitiivset funktsiooni väitlausetes (nagu näites 27).

(27)

mö̯ö̯

ved

kakš

vo̯o̯t-ta

el-i-mmä

šakša-n

aja-l

täž

1PL

PTCL

kaks

aasta-PART

ela-PST-1PL

saksa-GEN

aeg-ADE

siin

’Me ju kaks aastat elasime saksa ajal siin.’

Andmestikus on ved kahel juhul kasutuses ka jah-/ei-küsimustes (näide 28, ved’i kasutatakse selles näites kinnituse otsimiseks, vrd Bonno, Kodzasov 1998) ja ühel juhul eriküsilauses (näide 29).

(28)

arva-iš-t

ved

kaig

arva-iš-t

aru.saa-PST-2SG

PTCL

kõik

aru.saa-PST-2SG

miä

tiije-n

što

šiä

arvaa-d

1SG

tead-1SG

et

2SG

aru.saa-2SG

’Sa said ju kõigest aru? Said aru, ma tean, et sa saad aru.’

(29)

i

kuin

hää

ved

kaig

meie-d

ve̯e̯l

kažvott-i

ja

kuidas

3SG

PTCL

kõik

1PL-ACC

veel

kasvata-PST.3SG

i

kaig

ve̯e̯l

šö̯ö̯tt-i

ja

kõik

veel

sööt-PST.3SG

’Ja kuidas ta veel kõiki meid kasvatas ja kõiki veel söötis?’

 

3.3. že

Soikkola murde tekstide andmestikus leidub partiklit že väidetes, avatud küsimustes ja hüüetes. Viies näites kasutatakse partikli lühenenud varianti ilma vokaalita (ž). Lühenenud varianti leidub ainult (kaudsetes) küsimustes; siiski on näidete arv liiga väike, et teha järeldusi partikli vormi ja lausetüübi seose kohta.

Vene keele partiklil že on väga suur hulk erinevaid funktsioone (vt Bonno, Kodzasov 1998; McCoy 2003). Isuri keele andmestikus väljendab suurem osa partiklit že sisaldavaid väiteid sarnaselt partikliga ved enimitiivset funktsiooni, vt näidet 30.

(30)

kaigelajain

že

šiivotta

ve̯e̯l

ol-i

kõiksugu

PTCL

kari

veel

ole-PST.3SG

pid-i

že

mi-l

el̆lää

pida-PST.3SG

PTCL

mis-ADE

ela.INF

’Oli ka kõiksuguseid kariloomi. Pidi ju millestki elama.’

Partiklit že sisaldavates avatud küsimustes, aga ka kaudsetes küsimustes on kõige sagedasem küsisõna kuin ’kuidas’, vt näiteid 31 ja 32. Ainukesed kaks hüüde näidet sisaldavad mõlemad vene keelest laenatud väljendit (nu) nado že, mis väljendab üllatust.

(31)

miä

nüd

ku

tuumaa-n

što

ain

šao-daa

on

raškaž

1SG

nüüd

kui

mõtle-1SG

et

alati

ütle-IPS.PRS

ole.3SG

raske

a

kuin

že

mei-l

ol-i

emä-l

ühekšän

laš-t

aga

kui

PTCL

1PL-ADE

ole-PST.3SG

ema-ade

üheksa

laps-PART

’Kui ma nüüd mõtlen, et alati öeldakse, et [elu] on raske, aga kuidas oli meie emal üheksa lapsega?’

(32)

miä

šao-n

e-n

muišša

kuin

že

on

še

šana

1SG

ütle-1SG

NEG-1SG

mäleta.CONN

kuidas

PTCL

ole.3SG

see

sõna

’Ma ütlen, ma ei mäleta, kuidas see sõna on [isuri keeles].’

 

3.4. -to

Vene keelest laenatud kliitikut –to leidub andmestikus ainult vähestes isuri lausetes. Nagu toob välja Svetlana McCoy-Rusanova (2017 viidetega teistele allikatele), on vene keeles selle funktsioon tähistada kontrastiivset teemat alternatiivide kogumis, mis on kontekstis kas implitseeritud või eksplitsiitselt nimetatud. Kõik kliitikut ‑to sisaldavad isuri keele näited esindavad seda funktsiooni (näide 33).

(33)

miä=to

ol-i-n

pikkarain

ve̯e̯l

1SG=PTCL

ole-PST-1SG

väike

veel

a

vot

vanhe-mma-d

tüdöi-d

kaig

kä-i-väd

tantsu-loi-lle

aga

PTCL

vana-CPR-PL

tüdruk-PL

kõik

käi-PST-3PL

tants-PL-ALL

’Mina olin veel väike, aga vanemad tüdrukud kõik käisid tantsupidudel.’

Ülejäänud to esinemisjuhud andmestikus on kontrastiivse sidesõnana (vene keeles a to, kuid võib isuri keeles olla lihtsalt to). Üks kõneleja kasutab partiklit to korduvalt vene keele demonstratiivpronoomeni eto ’see’ vastena (näide 34).

(34)

no

on-k

še

to

aš̆šia

PTCL

ole.3SG-Q

see

see

asi

’No kas see sobib?’ (sõna-sõnalt „kas see on see asi”)

 

4. Märkusi esinemissageduste kohta ja üldine arutelu

Tabelis 2 on esitatud kõigi artiklis käsitletud partiklite esinemissagedus tekstides. Kuna mõni neist võib esineda ka adverbi, pronoomeni ja sidesõnana, on tabelis iga partikli kohta märgitud selle diskursusfunktsiooni osatähtsus. Kuna puuduvad selged kriteeriumid partiklite šiiž, še ja vot diskursuslike ja mittediskursuslike kasutuste eristamiseks, siis ei ole nende osatähtsusi arvutatud. Näib siiski, et šiiž’i ja še ­põhifunktsioon on leksikaalne ning vot on kõige sagedamini kasutusel fookus­partiklina.

Tabel 2. Partiklite esinemissagedused isuri keele Soikkola murde andmestikus.

Partikkel

Kõik
esinemised

Diskursusfunktsioonide osatähtsus

Partikkel

Kõik
esinemised

Diskursusfunktsioonide osatähtsus

-ha/-hä

3

100%

pa

13

100%

-kaa/-kää

99

35%

šeb

145

?

-ki

94

88%

šiiž

242

?

nigu

59

82%

vot

404

?

nii

23

43%

ved

77

100%

noa

233

72%

že

43

100%

nua

49

100%

-to

14

43%

a Peale siin toodud juhtude esines vaadeldud andmestikus 11 korral no vot ja 38 korral nu vot.

b Arvesse on võetud ainult nominatiivsed vormid.

Nagu võib näha tabelist 2, on läänemeresoome partiklid tänapäeva isuri keeles tavapärasemad kui vene keelest laenatud partiklid. Kolm vene keelest laenatud diskursusepartiklit, mis on isuri andmestikus esindatud märkimisväärse hulga näidetega, on vot, ved ja že (ning vot on kõige sagedamini kasutusel fookuspartiklina). Selles osas näib isuri keel domineeriva vene keele kontaktimõjude suhtes küllaltki vastupanuvõimeline. Hüpoteetiliselt võib seda seletada isuri ja vene keelekontakti asjaoludega: kuigi nende kahe keele kontaktide ajalugu ulatub XI sajandisse, olid isuri keele kõnelejad kuni 1930. aastateni valdavalt ükskeelsed. Olukord muutus põhjalikult mitme repressioonilaine järel ja eriti pärast Teist maailmasõda, mil inimesed naasid sunniviisiliselt ümberasumiselt Soomest (1943–1944) ja enamikul ei lubatud oma koduküladesse enne 1954. aastat elama asuda. Võimud pärssisid aktiivselt isuri keele kasutamist, mis viis koguni nii kaugele, et vanemad ei julgenud oma lastega isuri keeles kõnelda. Selle tulemusena toimus sisuliselt ühe põlvkonna ­jooksul ­massiline üleminek vene keelele.7 Seetõttu ei ole isuri keele ajaloos toimunud pikaajalist, järkjärgulist assimileerumist vene keelega ega ole sealt üle võetud palju diskursusepartikleid.

Läänemeresoome päritolu partiklitest kaks esinevad väga harva, nimelt ‑pa ja ‑ha/‑. Siin võib näha huvitavat seost: suurem osa partikleid –pa ja –ha/-sisaldavatest isuri näidetest saab tõlkida vene keelde partiklite ved’ ja že abil, vrd šiä ­šünniä- tiid ’Sa teed pattu’ ja selle venekeelset vastet ’Ты же грех совершаешь’, samuti näiteid 1 ja 32. Nagu eespool mainitud, kuuluvad ved ja že kolme vene päritolu partikli hulka, mis on tänapäeva isuri keeles hästi kohandunud, ja tõenäoliselt ei ole see juhus. On selgusetu, kas vene partiklid hakkasid sarnase tähendusega omakeelseid partikleid asendama või hakkasid –pa ja –ha/- kaduma mingi keelesisese muutuse tagajärjel. Igal juhul võivad nende funktsionaalsed sarnasused ved’i ja že’ga olla üheks põhjuseks, miks viimased keeles nii levinud on. Yaron Matras on arvanud, et diskursusepartikleid ja muid lausungi täiendeid ei laenata mitte seetõttu, et põliskeeles vastavad funktsioonid puuduvad, vaid sünkroonilise varieerumise põhjuseks oma ja laenatud keelendite vahel on „kakskeelsetele inimestele rakenduv kognitiivne surve kasutada situatiivsetel, žestilaadsetel, diskursust reguleerivatel eesmärkidel pragmaatiliselt domineeriva keele vahendeid” (Matras 1998: 321). Oma analüüsis toob Matras näiteks Venemaal kõneldavad saksa murded, mida on dokumenteerinud Kerstin Anders (1993). Ta toob välja, et nende saksa murrete kõnelejate jaoks oli vene keel pragmaatiliselt domineeriv, kuna see oli ümbritseva enamuse keel, milles toimus igapäevane suhtlus väljaspool kitsast sõprade- ja perekonnaringi (Matras 1998: 317). Sõjajärgsel ajal oli täpselt samas olukorras isuri keel, olles vene keele aktiivse surve all kõigis eluvaldkondades, välja arvatud lähisugulaste ja naabrite vahelises suhtluses. Kahtlemata vajab täiendavat uurimist, kas –pa ja –ha/-hä kasutuse vähenemise ning partiklite ved’ ja že isuri keeles leviku vahel on seos. Kindlasti tasub uurida Laanesti ja Ariste avaldatud varasemaid isuri tekste, et teha kindlaks, kas –pa ja –ha/-hä ning ved’i ja že suhe on sarnane või erineb tänapäeva andmestikus leiduvast.

Partiklite esinemine eri kõnelejatel on välja toodud tabelis 3. Kuna partiklite šiiž, že ja vot diskursuslikke kasutusi ei olnud võimalik kokku lugeda, ei ole neid tabelisse kaasatud. Kõige parempoolsemas veerus on esitatud iga kõneleja sõnade koguarv.

Tabelist 3 võib näha, et partiklite jaotuses isuri keele kõnelejate vahel ei ole suuri erinevusi. Kui diskursusepartiklite süsteem oleks tänapäeva isuri keeles lagunemas, oleks ootuspärane suur sünkrooniline varieeruvus kõnelejate vahel. Mõni oleks „eesrindlik” keelekasutaja, kelle keelest see sõnaliik juba pea täielikult kadunud on, teised aga „konservatiivid”, kes on algse süsteemi säilitanud. Isuri keeles see nii ei ole. Joonisel 1 on kujutatud kõneleja kasutatud diskursusepartiklite arvu ja sama kõneleja kõigi sõnade arvu suhet (välja on jäetud kõnelejad, kelle salvestustes oli alla 400 sõna). See suhe on küllalti sarnane: enamikul kõnelejaist jääb see vahemikku 0,015 kuni 0,023. Kõige vasakpoolsem on OP, kes osales vaid ühes dialoogis ja kasutas väga vähe partikleid, ning kõige parempoolsem KV, kes vastupidi kasutas väga palju diskursusepartikleid lühikeses tekstis (monoloogis).

Vaadates KV partiklikasutust lähemalt, leiame, et no on tema kõnes oluliselt sagedasem kui ükski teine partikkel ja sageduselt järgmine partikkel on nigu. Nagu eespool kirjeldatud, saab mõlemat partiklit kasutada leevendavas funktsioonis, kui kõneleja otsib sobivat sõna. no on kõige sagedasem partikkel ka OM, EN, GI, MM, AG, VV, ZD ja VF tekstides ning nigu kasutavad sageli EN ja AG. Näib, et kõnelejail on leevendussõnade osas isiklikud eelistused, mis mõjutavad diskursusepartiklite üldist jaotust nende kõnes.

Joonis 1. Kõneleja kasutatud diskursusepartiklite arvu suhe sama kõneleja kõigi salvestatud sõnade arvu.

Tabel 3. Diskursusepartiklite hulk kõneleja kohta isuri tekstides.

-ki

-kaa

/-kää

-pa

nii

nigu

no

nu

-ha

/-hä

ved

že

-to

Partikleid kokku

Sõnu kokku

OM

22

13

2

6

33

3

1

11

6

1

98

6466

EN

11

8

15

29

8

12

8

91

4683

AI

19

5

4

7

10

8

24

6

83

3707

GI

8

1

6

21

3

6

9

54

2768

LK

4

1

1

1

1

5

10

2

2

27

2230

MM

6

2

19

2

1

7

2

39

1779

ST

4

3

2

3

4

2

1

4

3

1

27

1468

AG

5

6

4

3

1

19

809

EI

1

1

4

4

3

2

15

699

OP

2

1

2

5

581

ZD

1

9

4

1

15

534

VV

2

1

4

1

8

526

KV

2

3

10

2

2

1

20

434

VF

1

5

1

1

8

357

PE1

1

1

1

2

5

291

RP

1

1

2

4

202

MB

1

1

142

EV

2

1

3

119

RI

0

112

PE2

1

1

2

94

EM

1

1

75

ED

1

2

2

2

7

61

AS

1

1

2

48

Mitmed kõnelejad kasutavad nii partiklit no kui ka nu, kuid ühe erandiga on no ülekaalukalt sagedasem. Ainus kõneleja, kellel see jaotus on vastupidine, on LK: tema kasutab partiklit nu kaks korda sagedamini kui partiklit no. LK (snd 1949) on pea kõigist teistest kõnelejatest oluliselt noorem ja tõenäoliselt mõjutab vene keel tema kõnet rohkem kui vanemate kõnelejate oma.

Näib, et hoolimata individuaalsetest eelistustest toimib diskursusepartiklite süsteem isuri keeles täielikult ka viimase kõnelejate põlvkonna hulgas.

 

Kokkuvõte

Artiklis analüüsisin aastatel 2006–2013 salvestatud isuri keele narratiivides ja dialoogides esinevaid diskursusepartikleid. Esitasin iga partikli põhifunktsioone illustreerivaid näiteid ja tõin välja ka samade keeleüksuste mittediskursuslikud kasutused, kui neid leidus. Näitasin, et kõnes esineb nii läänemeresoome päritolu kui ka vene keelest laenatud partikleid, kuid viimaste arv ei ole suur. Laenatud partiklid ved ja že on funktsioonidelt sarnased omakeelsete partiklitega ‑pa ja ‑ha/‑, mis esinevad tänapäeva isuri keeles harva.

Ingliskeelsest käsikirjast tõlkinud

PIRET PIIROJA

Uurimus valmis Eesti Teadusagentuuri grantide PRG927 ja PRG1290 „Uurali keelte ­diskursuspartiklite grammatika” toel.

 

LÜHENDID

1, 2, 3 = 1., 2., 3. isik; ACC = akusatiiv; ADE = adessiiv; ALL = allatiiv; COND = konditsionaal; CONN = konnegatiiv; CPR = komparatiiv; ELAT = elatiiv; ESS = essiiv; GEN = genitiiv; ILL = illatiiv; IMP = imperatiiv; INE = inessiiv; INF = infinitiiv; IPS = impersonaal; NEG = negatiiv; PART = partitiiv; PL = mitmus; PRS = olevik; PST = minevik; PTCL = partikkel; PPA = aktiivi mineviku partitsiip; PPP = passiivi mineviku partitsiip; Q = küsipartikkel; SG = ainsus; SPN = supiin; TRSL = translatiiv.

 

Elena Markus (snd 1981), PhD, Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi läänemeresoome keelte kaasprofessor (Jakobi 2, 51005 Tartu); Venemaa Teaduste Akadeemia lingvistika instituudi teadur, elmarkus@ut.ee

 

1 Ühele jutustusele on lisanud morfoloogilised glossid, tõlke ja kommentaarid Rožanskij ja ­Markus 2012.

2 Lisaks avaldati mitmeid kooliõpikuid isuri keeles 1930. aastatel, kui üritati luua standardiseeritud isuri kirjakeelt. Nendel tekstidel ei ole selget murdelist kuuluvust ja neid peaks käsitlema emakeelsetelt kõnelejatelt kogutud tekstidest eraldi.

3 Lisaks on salvestatud kaks laulu ja mõni lause veel kolmelt kõnelejalt.

4 Aastatel 2011–2013 kestnud projekti vastutav täitja oli Fedor Rozhanskiy, projekti kirjelduse ja tulemuste kohta vt täpsemalt Rozhanskiy, Markus 2019.

5 Vaata ka Hennoste (2000: 1805) definitsiooni: „Modaalpartiklid osutavad kõneleja arvamust või käsitust kõnealuse olukorra tõenäosuse, kindluse või vältimatuse kohta, s.t põhiosa neist esindab loogikaterminites episteemilist modaalsust.”

6 Keevalliku (2008) järgi on vot ka üks sagedasemaid partikleid suulises eesti keeles.

7 Ingerimaa sotsiolingvistilise olukorra ja vene-isuri keelekontaktide kohta vaata täpsemalt Haarmann 1984; Kuznetsova jt 2015.

Kirjandus

Agranat, Tatiana 2015. The definite article in Votic: The process of grammaticalisation. – Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, kd 6, nr 1, lk 41–53. https://doi.org/10.12697/jeful.2015.6.1.03

Anders, Kerstin 1993. Einflüsse der russischen Sprache bei deutschsprachigen Aussiedlern. Untersuchungen zum Sprachkontakt Deutsch-Russisch. Mit Transkriptionen aus fünf Gesprächen. (Arbeiten zur Mehrsprachigkeit 44.) Hamburg: Germanisches Seminar, Deutsch als Fremdsprache.

Ariste, Paul 1960. Isuri keelenäiteid. – Soome-ugri keelte küsimusi. (Keele ja Kirjanduse Instituudi uurimused V.) Toim P. Ariste. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, lk 7–68.

Bonnot, Christine; Kodzasov, Sandro V. 1998. Semantičeskoe var’irovanie diskursivnyh slov i ego vlijanie na linearizaciju i intonirovanie (na primere častic že i ved’). – Diskursivnye slova russkogo jazyka: opyt kontekstno-semantičeskogo opisanija. Toim K. L. Kisileva, D. Paillard. Moskva: Metatekst, lk 382–443. [K. Бонно, С. В. Кодзасов, Семантическое варьирование дискурсивных слов и его влияние на линеаризацию и интонирование (на примере частиц же и ведь). – Дискурсивные слова русского языка: опыт контекстно-семантического описания. Ред. К. Л. Кисилева, Д. Пайар. Москва: Метатекст, с. 382–443.].

Brown, Penelope; Levinson, Stephen C. 1987. Politeness: Some Universals in Language Usage. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511813085

Degand, Liesbeth; Cornillie, Bert; Pietrandrea, Paola 2013. Modal particles and discourse markers: Two sides of the same coin? Introduction. – Discourse Markers and Modal Particles: Categorization and Description. (Pragmatics & Beyond New Series 234.) Toim L. Degand, B. Cornillie, P. Pietrandrea. Amsterdam–Philadelphia: John Benjamins, lk 1–18. https://doi.org/10.1075/pbns.234.01deg

Fischer, Kerstin 2006. Towards an understanding of the spectrum of approaches to discourse particles: Introduction to the volume. – Approaches to Discourse Particles. Toim K. Fischer. (Studies in Pragmatics 1.) Oxford–Amsterdam: Elsevier, lk 1–20. https://doi.org/10.1163/9780080461588_002

Forker, Diana 2015. Towards a semantic map for intensifying particles: Evidence from Avar. – STUF – Language Typology and Universals, kd 68, nr 4, lk 485–513. https://doi.org/10.1515/stuf-2015-0021

Forker, Diana 2016. Toward a typology for additive markers. – Lingua, kd 180, lk 69–100. https://doi.org/10.1016/j.lingua.2016.03.008

Forker, Diana 2020. More than just a modal particle: The enclitic = q’al in Sanzhi Dargwa. – Functions of Language, kd 27, nr 3, lk 340–372. https://doi.org/10.1075/fol.17011.for

Haarmann, Harald 1984. Soziolinguistisch-lexikologische Studien zu den ingrisch-russi­schen Sprachkontakten: mit einem ingrisch-russischen Wörterverzeichnis. (Fenno-Ugrica 7.) Hamburg: Buske.

Hakulinen, Auli; Vilkuna, Maria; Korhonen, Riitta; Koivisto, Vesa; Heinonen, Tarja Riitta; Alho, Irja 2004. Iso suomen kielioppi. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 950.) Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Haspelmath, Martin 1997. Indefinite Pronouns. Oxford: Clarendon Press.

Hennoste, Tiit 2000. Sissejuhatus suulisesse eesti keelde IV. Suulise kõne erisõnavara 3. Partiklid. – Akadeemia, nr 8, lk 1773–1806.

Junus, Veino Ivanovich 1936. Iƶoran keelen grammatikka: Morfologia. Opettaijaa vart. Leningrad–Moskova: Ucpedgiz.

Juvonen, Päivi 2000. Grammaticalizing the Definite Article. A Study of Definite Adnominal Determiners in a Genre of Spoken Finnish. [Doktoriväitekiri.] Stockholm: Stockholms universitet.

Karttunen, Frances 1975. The syntax and pragmatics of the Finnish clitic –han. – Texas Linguistic Forum, kd 1, lk 41–50.

Keevallik, Leelo 2008. Internal development and borrowing of pragmatic particles: Estonian vaata/vat ‘look’, nääd ‘you see’, and vot. – FUM, kd 30, nr 31, lk 23–54.

Keevallik, Leelo 2010. Marking boundaries between activities: The particle nii in Estonian. – Research on Language & Social Interaction, kd 43, nr 2, lk 157–182. https://doi.org/10.1080/08351811003737697

Keevallik, Leelo 2016. Estonian no(o)(h) in turns and sequences: Families of function. – NU/NÅ: A Family of Discourse Markers Across the Languages of Europe and Beyond. Toim Peter Auer, Yael Maschler. Berlin–Boston: De Gruyter, lk 213–242. https://doi.org/10.1515/9783110348989-007

Keevallik, Leelo 2018. Making up one’s mind in second position: Estonian no-preface in action plans. – Studies in Language and Social Interaction. Toim John Heritage, Marja-Leena Sorjonen. Amsterdam–Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, lk 315–338. https://doi.org/10.1075/slsi.31.11kee

Kolyaseva, Alena 2021. The nominal uses of the Russian rod (‘genus’, ‘genre’, ‘kind’) and tip (‘type’): The starting point of desemanticization. – Slovo a slovesnost: A Journal for the Theory of Language and Language Cultivation, kd 82, nr 1, lk 3–44.

Kolyaseva, Alena; Davidse, Kristin 2018. A typology of lexical and grammaticalized uses of Russian tip, tipa, po tipu. – Russian Linguistics, kd 42, nr 2, lk 191–220. https://doi.org/10.1007/s11185-018-9193-9

Kuosmanen, Anne; Multisilta, Teija 1999. Nu and vot in spoken Russian. On discourse functions and prosodic features. – Scando-Slavica, kd 45, nr 1, lk 49–64. https://doi.org/10.1080/00806769908601135

Kuznecova, Natal’ja Viktorovna 2009. Fonologičeskie sistemy ižorskih dialektov. Sankt-Peterburg: Institut lingvističeskih issledovanij RAN. [Наталья Викторовна Кузнецова, Фонологические системы ижорских диалектов. Санкт-Петербург: Институт лингвистических исследований РАН.]

Kuznetsova, Natalia; Markus, Elena; Muslimov, Mehmed 2015. Finno-Ugric minorities of Ingria: The current sociolinguistic situation and its background. – Cultural and Linguistic Minorities in the Russian Federation and the European Union. Toim Heiko F. Marten, Michael Riessler, Janne Saarikivi, Reetta Toivanen. Berlin: Springer, lk 127–167. https://doi.org/10.1007/978-3-319-10455-3_6

König, Ekkehard 1991a. The Meaning of Focus Particles: A Comparative Perspective. London–New York: Routledge.

König, Ekkehard 1991b. Identical values in conflicting roles: The use of German ausgerechnet, eben, genau and gerade as focus particles. – Discourse Particles. Descriptive and Theoret­ical Investigations on the Logical, Syntactic and Pragmatic Properties of Discourse Particles in German. (Pragmatics & Beyond New Series 12.) Toim Abraham Werner. John Benjamins Publishing Company, lk 11–36.

Laanest, Arvo 1958. Näiteid isuri keele heva murdest. – Keele ja Kirjanduse Instituudi uurimused II. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, lk 167–174.

Laanest, Arvo 1966a. Isuri murdetekste. Tallinn: Valgus.

Laanest, Arvo 1966b. Ižorskie dialekty: lingvogeografičeskoe issledovanie. Tallin: Akademija nauk Èstonskoj SSR. [Арво Лаанест, Ижорские диалекты: лингвогеографическое исследование. Таллин: Академия наук Эстонской ССР.]

Laanest, Arvo 1966c. Ižorskij jazyk. – Jazyki narodov SSSR. Kd II. Finno-ugorskie i samodijskie jazyki. Toim V. I. Lytkin, K. E. Majtinskaja. Moskva: Nauka, lk 102–117. [Арво Лаанест, Ижорский язык. – Языки народов СССР. Том III. Финно-угорские и самодийские языки. Ред. В. И. Лыткин, К. Е. Майтинская. Москва: Nаука, с.102–117.]

Laanest, Arvo 1978. Istoričeskaja fonetika i morfologija ižorskogo jazyka. Tallin: Institut jazyka i literatury AN ÈSSR. [Арво Лаанест, Историческая фонетика и морфология ижорского языка. Таллин: Институт языка и литературы АН ЭССР.]

Laanest, Arvo 1986. Isuri keele ajalooline foneetika ja morfoloogia. Tallinn: Valgus.

Laury, Ritva 1997. Demonstratives in Interaction: The Emergence of a Definite Article in ­Finnish. (Studies in Discourse and Grammar 7.) Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. https://doi.org/10.1075/sidag.7

Liefländer-Koistinen, Luise 1989. Zum deutschen doch und finnischen –han. Beobachtungen zur Übersetzbarkeit der deutschen Abtönungspartikel. – Sprechen mit Partikeln. Toim Harald Weydt. Berlin: Mouton de Gruyter, lk 185–195.

Majtinskaja, Klara Evgen’evna 1982. Služebnye slova v finno-ugorskih jazykah. Moskva: Nauka. [Клара Евгеньевна Майтинская, Служебные слова в финно-угорских языках. Москва: Наука.]

Matras, Yaron 1998. Utterance modifiers and universals of grammatical borrowing. – Linguistics, kd 36, nr 2, lk 281–331. https://doi.org/10.1515/ling.1998.36.2.281

McCoy, Svetlana 2003. Connecting information structure and discourse structure through „kontrast”: The case of colloquial Russian particles -TO, ŽE, and VED’. – Journal of Logic, Language and Information, kd 12, nr 3, lk 319–335.

McCoy-Rusanova, Svetlana 2017. Scalar implicatures, presuppositions, and discourse particles: Colloquial Russian –to, že, and ved’ in combination. – Contrastiveness in Information Structure, Alternatives and Scalar Implicatures. (Studies in Natural Language and Linguistic Theory 91.) Toim Chungmin Lee, Ferenc Kiefer, Manfred Krifka. Cham: Springer International Publishing, lk 101–119. https://doi.org/10.1007/978-3-319-10106-4_6

Metslang, Helle 2002. –ki/-gi, ka ja nende soome kaimud. – Lähivertailuja 12. Soome-Eesti kontrastiivseminar 30.5. – 1.6.2001, Kääriku. (Tartu Ülikooli eesti keele õppetooli toimetised 19.) Toim Reet Kasik. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, lk 57–81.

Nirvi, Ruben Erik 1971. Inkeroismurteiden sanakirja. (Lexica Societatis Fenno-Ugricae 18.) Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura.

Pajusalu, Renate 1997. Is there an article in (spoken) Estonian? – Estonian: Typological ­Studies II. (Tartu Ülikooli eesti keele õppetooli toimetised 8.) Toim Mati Erelt. Tartu: University of Tartu, lk 146–177.

Palomäki, Jennimaria Kristiina 2009. The Pragmatics and Syntax of the Finnish –han Particle Clitic. Athens, GA: The University of Georgia.

Panov, Vladimir 2020. The marking of uncontroversial information in Europe: Presenting the enimitive. – Acta Linguistica Hafniensia, kd 52, nr 1, lk 1–44. https://doi.org/10.1080/03740463.2020.1745618

Porkka, Volmari 1885. Ueber den Ingrischen Dialekt: Mit Berücksichtigung der übrigen finnisch-ingermanländischen Dialekte. Helsingfors: J. C. Frenckell & Sohn.

Rozhanskiy, Fedor; Markus, Elena 2019. A new resource for Finnic languages: The outcomes of the Ingrian documentation project. – Plurilingual Finnic. Language Change in a Multi­lingual Environment. (Uralica Helsingiensia 14.) Toim Sofia Björklöf, Santra Jantunen. Helsinki: [Finno-Ugrian Society], lk 303–326. https://doi.org/10.33341/uh.85039

Rožanskij, Fedor Ivanovič; Markus, Elena Borisovna 2012. „Zolotaja ptica” (publikacija ižorskoj skazki, zapisannoj v XIX veke). – Acta linguistica petropolitana. Transactions of the Institute for Linguistic Studies, kd VIII, nr 1, lk 448–503. [Федор Иванович Рожанский, Елена Борисовна Маркус, «Золотая птица» (публикация ижорской сказки, записанной в XIX веке). – Acta linguistica petropolitana. Transactions of the Institute for Linguistic Studies, том VIII, № 1, с. 448–503.]

Saar, Eva 2014. Types of consonant alternation in the inflectional system of Soikkola Ingrian. – Linguistica Uralica, kd 50, nr 4, lk 258–275. https://doi.org/10.3176/lu.2014.4.02

Saar, Eva 2017. Isuri keele Soikkola murde sõnamuutmissüsteem. (Dissertationes philologiae uralicae Universitatis Tartuensis 19.) Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Sorjonen, Marja-Leena; Vepsäläinen, Heidi 2016. The Finnish particle no. – NU/NÅ: A Family of Discourse Markers Across the Languages of Europe and Beyond. Toim Peter Auer, Yael Maschler. Berlin–Boston: De Gruyter, lk 243–280. https://doi.org/10.1515/9783110348989-008

Sovijärvi, Antti 1944. Foneettis-äännehistoriallinen tutkimus Soikkolan inkeroismurteesta. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Zakirova, Ajgul’ Nailevna 2019. Časticy èmfatičeskoj identičnosti v povolžskom jazykovom sojuze. Moskva: Nacional’nyj issledovatel’skij universitet „Vysšaja škola èkonomiki”. [Айгуль Наилевна Закирова, Частицы эмфатической идентичности в поволжском языковом союзе. Москва: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».]

Zubova, Iuliia; Teptiuk, Denys; Todesk, Triin; Tuuling, Eda-Riin 2022. Partikkel VED’ udmurdi, komi ja ersa keeles. – Keel ja Kirjandus, nr 1–2, lk 110−129. https://doi.org/10.54013/kk770a7

Vepsäläinen, Heidi 2019. Suomen „no”-partikkeli ja kysymyksiin vastaaminen keskustelussa. [Doktoriväitekiri.] Helsinki: Helsingin yliopisto.

Yurayong, Chingduang 2020. Postposed Demonstratives in Finnic and North Russian Dialects. [Doktoriväitekiri.] Helsinki: University of Helsinki.