PDF

The so-called everyday mythology as a source of Mati Unt’s realist poetics

https://doi.org/10.54013/kk749a3

Keywords: Mati Unt, literary realism, critique of ideology, Soviet-era urban literature

The aim of this article is to reinterpret the style and rhetoric of Mati Unt’s proseworks from the point of view of critique of various so-called everyday myths (“everyday mythology” also being the term title of Unt’s late essay-collections). The critical praise in Unt’s reception has revolved mostly around his unique ability to depict the most modern cultural trends, catchphrases and phenomena of his time. This talent of Unt has been explained by the author’s deep interest in myths and Jungian psychoanalysis. I propose, however, that the key author to understand the specific equilibrium of realism and estrangement so characteristic of Unt’s works, is Roland Barthes and his early book “Mythologies” (1957). Barthes’ contemporary French consumer-society was saturated with mythical tropes, which he proceeded to deconstruct using the critical methods of semiotics. Barthes saw the stereotypes of his contemporary television and commercial world as sedating and affirming the status quo. Cultural clichés of various kinds were also crucial raw material for Unt’s novels and short stories. He incorporated these materials into his works rather organically, thus achieving realistic effects, but often also overemphasised these tropes, coming close to estranging the reader. I attempt to show, through close-reading of two Unt’s short novellas from his middle period – “And if we are not dead, we shall be living on” (1973) and “Talking” (1984) – how Unt constructed a realistic story-world, using various modern stereotypes, and later rewrote these stories. The article ends with a discussion of how my analysis may contribute to the debate about Unt’s ambivalent place between modernism and postmodernism in Estonian literature.

Indrek Ojam (b. 1988), MA, doctoral student and junior researcher at the Department of Literature and Theater Studies in the University of Tartu (Ülikooli 16, 51014 Tartu), indrekojam@gmail.com

References

Auerbach, Erich 2012. Mimesis. Tegelikkuse kujutamine õhtumaises kirjanduses. Tlk Kalle Kasemaa. (Avatud Eesti raamat.) Tartu: Ilmamaa.

Barthes, Roland 2004 [1957]. Mütoloogiad. Tlk Mirjam Lepikult, Ott Ojamaa. Tallinn: ­Varrak.

Berg, Oliver 2015. Mati Undi “Tühirand” läbi fenomenoloogilise hoiaku. Bakalaureuse­töö. Tartu Ülikooli kultuuriteaduste ja kunstide instituut. https://dspace.ut.ee/hand­le/10062/48779

Brecht, Bertolt 1972. Vaseost. Valik teatriteoreetilisi töid. Tallinn: Eesti Raamat.

Epner, Luule 2010. Unt ja Brecht: võõritused “Sügisballis”. – Sügisball. Koost Virve Sarapik, Piret Viires. (Etüüde nüüdiskultuurist 2.) Tallinn-Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi kultuuri- ja kirjandusteooria töörühm, Tartu Ülikooli Kirjastus, lk 17-27.

Epner, Luule 2018. Mängitud maailmad. (Heuremata. Humanitaarteaduslikke monograafiaid 8.) Tallinn-Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Hall, Stewart 2018. Keelest kultuurini. Keeleteadusest semiootikani. – Representatsioon. Kultuurilised representatsioonid ja tähistamispraktikad. Koost S. Hall, Jessica Ewans, Sean Nixon. Tlk Eva Näripea. Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia Kirjastus, lk 35-39.

Heinloo, Ivo 2010. “Sügisballi” mitmest retseptsioonist. – Sügisball. Koost Virve Sarapik, Piret Viires. (Etüüde nüüdiskultuurist 2.) Tallinn-Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi kultuuri- ja kirjandusteooria töörühm, Tartu Ülikooli Kirjastus, lk 102-108.

Hennoste, Tiit 2003 [1993]. Mati Unt. Mälestused ja lootused. – T. Hennoste, Eurooplaseks saamine. Kõrvalkäija altkulmupilk. Artikleid ja arvamusi 1986-2003. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, lk 256-260.

Hennoste, Tiit 2009. Piiriaeg. – Mati Unt, Kogutud teosed 3. Tallinn: Hermes, lk 369-383.

Jaanus, Maire 1990. Modernism Eestis: Mati Undi proosa. – Vikerkaar, nr 4, lk 55-60.

Jaanus, Maire 1997. Mati Undi “Via regia”: vorm ja praxis. – Vikerkaar, nr 1-2, lk 105-114.

Jameson, Fredric 2007 [1990]. Late Marxism. London-New York: Verso.

Kalda, Maie 1976 [1969]. Mõrvaloo ümberjutustus. – M. Kalda, Kirjandusest ja kriitikast. Tallinn: Eesti Raamat, lk 68-74.

Kesküla, Kalev (koost) 2008. Undi-jutud. Mälestusi Mati Undist. Tallinn: Hermes.

Krull, Hasso 1993. Unt, jäljendamise jäljendaja. – Vikerkaar, nr 12, lk 63-68.

Kõiv, Madis 2005a. Jäämäest loobumine. – M. Kõiv, Luhta-minek. (Eesti mõttelugu 61.) Koost Aare Pilv. Tartu: Ilmamaa, lk 491-506.

Kõiv, Madis 2005b. Mati Unt: Must mootorrattur. – M. Kõiv, Luhta-minek. (Eesti mõttelugu 61.) Koost Aare Pilv. Tartu: Ilmamaa, lk 454-490.

Lauristin, Marju 2010 [1978]. Arusaamatu autor? – Sügisball. (Etüüde nüüdiskultuurist 2.) Koost Virve Sarapik, Piret Viires. Tallinn-Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi kultuuri- ja kirjandusteooria töörühm, Tartu Ülikooli Kirjastus, lk 109-111.

Lévi-Strauss, Claude 2012. Müütide struktuur. – C. Lévi-Strauss, Strukturaalantropoloogia. Valik artikleid. (Bibliotheca anthropologica.) Koost Marek Tamm, tlk Anti Saar. Tallinn: TLÜ Kirjastus, lk 92-131.

Ojam, Indrek; Tomberg, Jaak 2016. Stseenilise oleviku mõjujõust kirjandusliku realismi esteetikas. – Keel ja Kirjandus, nr 4, lk 281-298.
https://doi.org/10.54013/kk701a3

Puudersell, Eliisa 2017. M-äng Mati Undi “Tühirannas” ja “Via regias”. – Methis. Studia humaniora Estonica, nr 19, lk 112-126.

Puudersell, Eliisa 2019. M-äng Mati Undi loomingus. Magistritöö. Tartu: Tartu Ülikool. https://dspace.ut.ee/handle/10062/65263

Remmel, Taavi 2015. Mati Undi “Mõrv hotellis” metafüüsilise detektiivjutustusena. Magistri­töö. Tallinna Ülikool.

Ross, Kristiina 1985. Kirjutab. – Keel ja Kirjandus, nr 6, lk 368-369.

Runnel, Hando 1980. Mati Unt ja mood (Close reading). – Keel ja Kirjandus, nr 2, lk 115-120.

Ruutsoo, Rein 2010 [1979]. Šveitser Theo planeet. – Sügisball. (Etüüde nüüdiskultuurist 2.) Koost Virve Sarapik, Piret Viires. Tallinn-Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi kultuuri- ja kirjandusteooria töörühm, Tartu Ülikooli Kirjastus, lk 112-115.

Sarapik, Virve; Viires, Piret (koost) 2010. Sügisball. (Etüüde nüüdiskultuurist 2.) Tallinn-Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi kultuuri- ja kirjandusteooria töörühm, Tartu Ülikooli Kirjastus.

Undusk, Jaan 2016 [1986]. Meie Unt. Kiites ja kahetsedes. – J. Undusk, Eesti kirjanike ilmavaatest. (Eesti mõttelugu 118.) Tartu: Ilmamaa, lk 776-781.

Unt, Mati 1967. Elu võimalikkusest kosmoses. – Loomingu Raamatukogu, nr 4. Tallinn: Perioodika.

Unt, Mati 1974. Mattias ja Kristiina. Tallinn: Eesti Raamat.

Unt, Mati 1979. Sügisball. Stseenid linnaelust. Tallinn: Eesti Raamat.

Unt, Mati 1985a. Hüvasti, kollane kass. – M. Unt, Valitud teosed 1. Tallinn: Eesti Raamat, lk 14-128.

Unt, Mati 1985b. Ja kui me surnud ei ole, siis elame praegugi. – M. Unt, Valitud teosed 2. Tallinn: Eesti Raamat, lk 234-280.

Unt, Mati 1986a. Räägivad. – M. Unt, Räägivad ja vaikivad. Tallinn: Eesti Raamat, lk 5-76.

Unt, Mati 1986b. Kuuvarjutus. – M. Unt, Räägivad ja vaikivad. Tallinn: Eesti Raamat, lk 117-188.

Unt, Mati 1993. Argimütoloogia sõnastik 1983-1993. Tallinn: Kupar.

Unt, Mati 1996. Vastne argimütoloogia. Tallinn: Vagabund.

Unt, Mati 2003. Sirise, sirise, sirbike. Sirbimütoloogiad 1997-2002. Tallinn: Sirp.

Unt, Mati 2009. Ja kui me surnud ei ole, siis elame praegugi. Algvariant. – M. Unt, Kogutud teosed 3. Tallinn: Hermes, lk 277-355.

Vaino, Maarja 2019. Mati Undi hämaruse poeetika. Tallinn: EKSA.

White, Hayden 1999. Auerbach’s Literary History. Figural causation and Modernist Histor­icism. – H. White, Figural Realism. Baltimore-London: Johns Hopkins University Press, lk 87-101.

Williams, Raymond 1977. Structures of feeling. – R. Williams, Marxism and Literature. Oxford: Oxford University Press, lk 128-136.