PDF

To be and to work as an Estonian

https://doi.org/10.54013/kk723a5

Keywords: imagined communities, civic nationalism, Fridebert Tuglas

The article deals with the relevance of the idea of the nation in the contemporary Estonian public debate about language, culture and and belonging. It first offers a brief overview of the most important contemporary theories of nationalism and argues that in the recent decade the critical humanities internationally have seen their role in the critical reflection and in the political critique of different ways of imagining the nation. The article then moves on to examine the current Estonian public debate which is often mistakenly framed as an opposition between nationalism  and cosmopolitanism. Instead, what seems to be at stake in this debate is the question about patriotism and of the ways how to be Estonian in contemporary times of globalisation and intense migration. In going back to the example of the period of intense renewal and rethinking of Estonian culture and nation at the beginning of the 20th century, the articles argues for the need to enlarge the current ethnically and culturally defined understanding of Estonian nation and to replace it with civic nationalism that enables the inclusion of people with different ethnic and cultural background living in Estonia.

Eneken Laanes (b. 1972), PhD in World Literature, Under and Tuglas Literary Centre, Senior Researcher; ­Tallinn University, Associate Professor of Comparative Literary Studies, eneken@utkk.ee

References

Eesti Inimarengu Aruanne 2016/2017. Eesti rändeajastul. Eesti Koostöö Kogu. https://inimareng.ee (14. I 2018).

Eesti Vabariigi põhiseadus. – Riigi Teataja, RT 1992, 26, 349. https://www.riigiteataja.ee/akt/633949 (14. I 2018).

Anderson, Benedict 2003 [1983]. Imagined Communities Reflections on the Origins and Spread of Nationalism. London–New York: Verso.

Gellner, Ernest 1964. Thought and Change. London: Weidenfeld and Nicholson.

Gellner, Ernest 1983. Nations and Nationalism. Ithaca–New York: Cornell University Press.

Gellner, Ernest 1997. Nationalism. London: Weidenfeldt & Nicholson.

Hobsbawm, Eric, Ranger, Terence (toim) 1983. The Invention of Tradition. Cambridge: Cambridge University Press.

Kaljulaid, Kersti 2017. Vabariigi president Riigikogu avaistungil. https://www.president.ee/et/ametitegevus/koned/13543-vabariigi-president-riigikogu-avaistungil/index.html (14. I 2018).

Kaplinski, Jaan 1972. Kuusikut sa mäletad tiiki ja mesipuid. – J. Kaplinski, Valge joon Võrumaa kohale. Tallinn: Eesti Raamat, lk 25.

Kaukvere, Tiina 2014. Jürgen Ligi palus vabandust. – Postimees 23. X. https://www.postimees.ee/2964541/jurgen-ligi-palus-vabandust (14. I 2018).

Meri, Lennart 1976. Hõbevalge. Tallinn: Eesti Raamat.

Metspalu, Mait 2017. Kaljulaid ei eksinud. – Postimees 20 XII. https://arvamus.postimees.ee/4315499/mait-metspalu-kaljulaid-ei-eksinud (14. I 2018).

Mutt, Mihkel 2017. Hämaruse kaks kämmalt. – Postimees 14. IX. https://arvamus.postimees.ee/4243953/mihkel-mutt-hamaruse-kaks-kammalt (14. I 2018).

Nutt, Mart 2017. Rahvas pole kogukond. – Postimees 20. VIII. https://arvamus.postimees.ee/4216401/mart-nutt-rahvas-pole-kogukond (14. I 2018).

Piirimäe, Eva 2009. Teoreetilisi perspektiive 19. sajandi eesti rahvusluse uurimiseks. – Vene Impeerium ja Baltikum: venestus, rahvuslus ja moderniseerimine 19. sajandi teisel poolel ja 20. sajandi alguses. (Eesti Ajalooarhiivi toimetised 16 (23).) Toim Tõnu Tannberg, Bradley Woodworth. Tartu: Eesti Ajaloo­arhiiv, lk 167–191.

Smith, Anthony D. 1991. National Identity. London: Penguin.

Smith, Anthony D. 2001. Nationalism: Theory, Ideology, History. Cambridge: Polity.

Sutrop, Urmas 2012. Kuidas me mõistame rahvusteadust? – Akadeemia, nr 7, lk 1155–1177.

Teadus- ja arendusasutuste baasfinantseerimise määramise tingimused ja kord. – Riigi Teataja, RTL 2005, 34, 483. https://www.riigiteataja.ee/akt/130082017016 (14. I 2018).

Tuglas, Friedebert 1912. Eesti Euroopas. – Noor-Eesti IV. Helsingi: E.K.S. Noor-Eesti väljaanne, lk 257–268.

Tuglas, Friedebert 2004a [1911]. Üks Põhjamaa pärl. – F. Tuglas, Kogutud teosed X. Kriitika VII. Tallinn: Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, lk 20–24.

Tuglas, Friedebert 2004b [1912]. Natukene Kapitooliumist ja hanedest. – F. Tuglas, Kogutud teosed X. Kriitika VII. Tallinn: Underi ja Tuglase Kirjandus­keskus, lk 25–35.

Tuglas, Friedebert 2004c [1912]. Eesti Euroopas. – F. Tuglas, Kogutud teosed X. Kriitika VII. Tallinn: Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, lk 36–44.

Viikmaa, Mart 2017. President Kaljulaid poliitilise korrektsuse teenistuses. – Postimees 13. XI. https://arvamus.postimees.ee/4308677/populatsioonigeneetik-mart-viikmaa-president-kaljulaid-poliitilise-korrektsuse-teenistuses (14. I 2018).