Carl Eric Simmul

Süüvides jonni jätmata avamaks sõnajärjemustreid

des-, mata- ja maks-konverbitarindi sõnajärg

Renate Pajusalu, Helen Hint, Maria Reile, Piia Taremaa

Eesti keele viitevahendid kirjeldustes ja jutustustes

Aimi Pikksaar

Lingvistiline järjestuskatse polüseemia uurimise vahendina omadussõna vana semantilise analüüsi näitel

Mari Uusküla, Anu Vau, Kaidi Rätsep, Hannes Palang

Maastik kui inimoluruum eesti keeles

Tauri Tuvikene

Liiklemine keeles ja ruumis

Sõna liiklema kasutus

Katrin Aava, Katrin Karu, Esta Kaal, Mari Uusküla

Kas õpi- või õpperuum?

Mõistekasutus loob arusaama õppimise sisust

Halliki Põlda, Gertha Teidla-Kunitsõn

Õpiruumi keeleline konstrueerimine üliõpilaste arusaamades

Ann Veismann

Kelle ees ja mille taga?

Ruumis orienteerumise viisid eesti keeles

Jane Klavan, Tanel Alumäe, Arvi Tavast

Eesti keele väliskohakäänete kasutus poolspontaanses kõnes automaatse transkriptsiooni põhjal

Lydia Raadik

Sõnatähenduste normimisest eesti keelekorralduses verbi vabandama näitel

Kristiina Vaik, Kairit Sirts, Kadri Muischnek

Dimensionaalne tekstimudel

Teoreetiline ülevaade

Kairit Tomson

Ajama-verbi polüseemia ja ajama-põhjustamiskonstruktsioon eesti kirjakeeles

Kristiina Praakli, Kadri Koreinik

Keelemuutus vs. sotsiolingvistiline muutus

Eesti keele sotsioperioodid re-revisited

Meelis Mihkla

Väldete analüüs sünteesi teel

Valve-Liivi Kingisepp

Julius Mägiste ja Andrus Saareste erialasest koostööst paguluses kirjavahetuse põhjal

Julius Mägiste 120

Sõna

Lembit Vaba

Mis on laim ja mida tähendab laimama

Lembit Vaba

liisuma ja tema kaaskond