Viivi Luik

Luuletaja ilmumine

Toomas Haug

"Santa Maria" forever

Eesti ja Portugali kirjandussuhetest

Jaan Undusk

EESTI PINDAROS

K. J. Petersoni oodide vaimuloolisest taustast

Liina Lindström

Tundekausatiivikonstruktsioon eesti moodi

Mati Hint

Hilise Aaviku radikaalne keeleuuendus

Hasso Krull

Trikster ja mütoloogiline turist

Pärimuse ümberpööramine Kreutzwaldi „Kalevipojas”*

Annika Kilgi

Eesti passiiv ja impersonaal XVII–XVIII sajandi piiblitõlkijate pilgu läbi

Livia Viitol

Luuletajaks kujunemine

Liidia Tuulse 100

Anni Tammemägi, Martin Ehala

Eesti õpilaste keelehoiakud 2011. aastal

Mart Velsker

Palanumäe lugu ja keele lugu

Kristi Metste

Marie von BruiningkI tundeline revolutsioon

Märkmeid ühest Faehlmanni patsiendist

Eda Kalmre

Väikese rahva „suured lood” – rahvajuttude kaudu konstrueeritud eneseesitlusest

Maili Nurme

Impersonaali objekt

Jaanus Vaiksoo

Lõhnav Palanumäe

Marit Alas

Pöide valla kohanimede muutumine

Rebekka Lotman

Kas Jakob Liiv kirjutas esimesed eestikeelsed sonetid?

Heiki-Jaan Kaalep

Eesti käänamissüsteemi seaduspärasused

Eneken Laanes

Vaba mees Bornhöhe "Tasujas”

Kultuurimälu, rändavad vormid ja rahvuse rajajooned

Kirsi Laanesoo

Pööratud polaarsusega retoorilised küsimused argivestluses

Ave Mattheus

OTTO WILHELM MASING VALGUSTUSLIKU LASTE- JA NOORTEKIRJANIKUNA

Margit Langemets

RAKENDUSLINGVISTIKA – MIS SEE ON?

Karlfried Knapp

Rakenduslingvistika epistemoloogilisest staatusest

Krista Kerge

Let’s talk linguistics

Margit Langemets

Lingvistilisest kolonialismist sõnaraamatus

Martin Ehala

Kui vajalik on grammatika?

Hille Pajupuu

Emotsioonid – kõnetehnoloogia olevik ja tulevik

Ene Vainik

Eesti keele sõnavara afektikalduvus ja mis sellega peale hakata

Anna Verschik

Keelekontaktide uurimise võlu (ja kasu)

Tiit Hennoste

Küsimuse vorm, episteemiline staatus ja episteemiline hoiak

Lya Meister, Einar Meister

Aktsendikorpus ja võõrkeele aktsendi uurimine

Janika Kronberg, Brita Melts

Karl Ristikivi rändav Arkaadia

Pille-Riin Larm

"Popi ja Huhuu” ning tema eelkäija eesti kirjanduses

Maarja Vaino

Rist ja rõõm

Lisandusi Leida Kibuvitsa eluloole

Evar Saar

Mati Hint ja lõunaeesti lumm

Reet Kasik

Nulltuletus ja konversioon eesti keeles

Mari Tarvas

Raamatud XVIII sajandi Tallinna varaloendites

Ilukirjanduse tee literaatide kogudesse

Helin Puksand

Eesti kooliõpilaste lugemisharjumused

Liina Saarlo

Kaks hõbekeelset kannelt helisemas taas...

Jaan Undusk

Eesti Pindaros

K. J. Petersoni oodide vaimuloolisest taustast (Järg)

Madli Pesti

Tekstiloomestrateegiatest eesti nüüdisteatris

Rühmatöö, dokumentaalteater ja verbatim-tehnika

KK 1–12/2012

Aastasisukord 2012

Tiit Aleksejev

Odüsseuse maaletulek

Mõtteid Karl Ristikivist

Valter Lang

Kalevite kange rahvas

Lea Pild

Leitmotiivide poeetika Jaan Krossi romaanis „Keisri hull”

Sõna

Evar Saar

Lümanda, Lümandu ja Lümatu

Enn Ernits

TOSINKONNAST LÄTI LAENUST, MIS ENAMASTI POLE SEDA

Lembit Vaba

vagel: kas etümoloogiline umbsõlm?

Publikatsioone

Mall Jõgi

Julius Mägiste ja Vello Salo kirju

Maarjamaa kirjastus 50

Mistsellid

Taavi Pae

Pandivere kõrgustik ja ta nimi

Päevateema

Maarja Vaino

Kas muuseumikirjanike kaanon on valmis?

Igor Kotjuh

EESTI VENEKEELNE KIRJANDUS: KAS OSA EESTI VÕI VENE KIRJANDUSEST?

Ülo Tedre

Kommenteerida või mitte?

Jaan Kaplinski

Kas kaks eesti keelt?

Raamatuid

Hannes Varblane

LUULEKOGU ÜHEKSA OSA, PALVE, EPILOOGI JA TOIMETAJA KAASSÕNAGA

Jürgen Rooste. Kuidas tappa laulurästikut. Verb, 2011. 96 lk.

Rein Veidemann

Dekadentlik Tammsaare ja diskursiivne kirjanduslugu

Mirjam Hinrikus. Dekadentlik modernsuskogemus A. H. Tammsaare ja nooreestlaste loomingus. Dissertationes litterarum et contemplationis comparativae Universitatis Tartuensis 10. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2011. 326 lk.

Ann Veismann

Kahest ilmunud semantikaõpikust

Renate Pajusalu. Sõna ja tähendus. Eesti Keele Sihtasutus, 2009. 207 lk; Silvi Tenjes. Semantika. Õppematerjal. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2010. 119 lk.

Jaanus Adamson

Vahingust

Vahing. Mälestusi Vaino Vahingust. Koostanud Külli Trummal. Hermes, 2011. 336 lk.

Mathura

PILGUHEIT EESTI OMAELULOOKIRJUTUSELE: NÄHTUS JA SELLE AJALUGU

Methis. 5–6/2010. Studia humaniora Estonica. Koostaja ja toimetaja Leena Kurvet-Käosaar. 250 lk.

Marju Kõivupuu

Mõtsast löütü muistõjutu´, paigapealne pärimus

Metsast leitud kirik. Mõtsast löütü kerik. Urvastõ kohapärimus. Koostanud Valdo Valper, toimetanud Mall Hiiemäe. Eesti Rahvaluule Arhiivi toimetused. Commentationes Archivi Traditionum Popularium Estoniae 28. Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2010.

Vilja Oja

DOKTORIVÄITEKIRI UDMURDI JA SÜRJAKOMI VÄRVINIMEDEST

Елена Рябина. Основные цветообозначения в пермских языках. Dissertationes philologiae Uralicae Universitatis Tartuensis 11. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2011. 262 lk.

Viivi Luik

MIS SAABUB JA MIDA MA SOOVIN, ON JUBEDALT ERINEV...

Margit Mõistlik. On raske vaikida ja laulda mul. Artur Alliksaare elust. Menu Kirjastus, 2011, 208 lk.

Epp Annus

Logos, ethos, pathos, ehk Kuidas kirjutada kirjandusest?

Arne Merilai. Õnne tähendus. Kriitilisi emotsioone 1990–2010. Studia litteraria estonica 10. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2011. 349 lk.

Jaak Urmet

ERINEVAID EETIKAID MÄRGATA PÜÜDES

Uurimusi 1940. aastate eesti kirjandusest. Koostanud Anneli Kõvamees, Piret Viires, toimetanud Anneli Kõvamees. Tallinna Ülikool, eesti keele ja kultuuri instituudi kirjandusteaduse osakond. Eesti Keele Sihtasutus, 2011. 183 lk.

Maarja Siiner

Kellele kuulub keel?

Kadri Koreinik. Language Ideologies in the Contemporary Estonian Public Discourse: with a Focus on South Estonian. Dissertationes sociologicae Universitatis Tartuensis 5. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2011. 128 lk.

Arno Oja

Kalev Kesküla elu tuli

Kalev Kesküla. Kogutud luuletused. Koostanud Märt Väljataga. Eesti Keele Sihtasutus, 2011. 397 lk.

Arne Merilai

Irratsionaalne Tammsaare

Maarja Vaino. Irratsionaalsuse poeetika A. H. Tammsaare loomingus. Humanitaarteaduste dissertatsioonid 26. Tallinna Ülikool, 2011. 181 lk.

Brita Melts

Tänapäeva kirjandusteaduse väärikas kollaaž

Interlitteraria 16. I–II. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2011. 731 lk.

Jaan Ross

PÄRTEL LIPPUSE DOKTORIVÄITEKIRI EESTI KEELE VÄLDETEST

Pärtel Lippus. The acoustic features and perception of the Estonian quantity system. Dissertationes philologiae Estonicae Universitatis Tartuensis 29. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2011. 146 lk.

Janika Päll

Marju Lepajõe roomlaste taltsutamisest

Marju Lepajõe. Roomlaste taltsutamine. Eesti mõttelugu 102. Ilmamaa, 2011. 528 lk.

Lembit Vaba

Kõigekülgne kogumik liivi kultuurist ja keelest

Liivlased. Ajalugu, keel ja kultuur. Koostanud ja toimetanud Renāte Blumberga, Tapio Mäkeläinen ja Karl Pajusalu. Eesti Keele Sihtasutus, 2011. 436 lk.

Sirje Olesk

Korüfee ja tema kirjad

Artur Adson. Friedebert Tuglas. Paaži ja Felixi kirjavahetus 1917–1944. Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, 2011. 614 lk.

Mathura

Pühaduste kaardistamine maastikul

Marju Kõivupuu. 101 Eesti pühapaika. Varrak, 2011. 232 lk.

Johanna Ross

XIX SAJANDI PILK XX SAJANDI KIRJANDUSELE XXI SAJANDIL

Rein Veidemann. 101 Eesti kirjandusteost. Varrak, 2011. 224 lk.

Märt Väljataga

Aeg elada, aeg arvustada

Tõnu Õnnepalu. Ainus armastus. Valik esseid. Varrak, 2011. 357 lk.

Mati Hint

Emakeeleõpetus hämmingus

Martin Ehala, Külli Habicht, Petar Kehayov, Anastassia Zabrodskaja. Keel ja ühiskond. Õpik gümnaasiumile. Künnimees, 2012. 224 lk.

Tõnu Tannberg

Ilmasõja kauged hääled

Encapsulated Voices: Estonian Sound Recordings from the German Prisoner-of-War Camps in 1916–1918. Ed. by Jaan Ross. Böhlau, 2012. 197 lk.

Kalev Kalkun

Noppeid võru keelest

Vanapärase Võru murde sõnaraamat: Rõuge, Vastseliina, Setu. Koostanud Inge Käsi, toimetanud Helmi Neetar. Eesti Keele Instituut, Eesti Keele Sihtasutus, 2011. 910 lk.

Tõnis Parksepp

Juveel, vist

Hasso Krull. Veel ju vist. Mai 2010–oktoober 2011. Eesti Keele Sihtasutus, 2012. 60 lk.

Tiina Kirss

Komparativismi sära

Maire Jaanus. Kirg ja kirjandus. Esseid eesti ja Euroopa kirjandusest ja psühhoanalüüsist. Koostanud ja toimetanud Märt Väljataga. Vikerkaar, 2011. 367 lk.

Ülo Valk

Regivärsist rahvuslikku esoteerikasse

Hasso Krull. Jumalanna pesa. Mütopoeetiline essee. Loomingu Raamatukogu, nr 19–20. SA Kultuurileht, 2012. 72 lk.

Linnar Priimägi

Kellel on, sellele antakse

Mihhail Lotman. Struktuur ja vabadus I: Semiootika vaatevinklist. I.I. Tartu–Moskva koolkond: tekstist semiosfäärini. TLÜ Kirjastus, 2012. 256 lk.

Joel Sang

Vastumõtleja omas elemendis

Jan Blomstedt. Kateuksien kirja. Mikroaatehistoriaa. Helsinki: LURRA Editions, 2012. 259 lk.

Johanna Ross

Kääritöö peenem mudeldamine

Aksel Tamm. Ütle, tsensor, milleks sulle käärid. Keelamise lood. Kuldsulg, 2012. 177 lk.

Neeme Näripä

20 aastat antiikaega

Quattuor Lustra: Papers celebrating the 20th anniversary of the re-establishment of classical studies at the University of Tartu. Toim Ivo Volt ja Janika Päll. Morgensterni Seltsi toimetised IV–V. Societas Morgensterniana (Tartu University Press), 2012.

Jüri Viikberg

Eriline murderaamat

Vanapärase Võru murde sõnaraamat. Rõuge, Vastseliina, Setu. Koostanud Inge Käsi, toimetanud Helmi Neetar. Eesti Keele Sihtasutus, 2011. 910 lk.

Ülo Tedre

Urjuhh hunti, tohohh tonti!

Mare Kõiva. Eesti loitsud. Teine, täiendatud trükk. Pegasus, 2011. 296 lk.

Paul-Eerik Rummo

Ääremärkusi "Sillamäe passioonile"

Andrei Hvostov. Sillamäe passioon. Petrone Print, 2011. 304 lk.

Maarja Vaino

Visa hing ja ajude mäss

Daniel Palgi. Peet Vallak. Elu ja looming. Tartu, 2011

Lembit Vaba

Eestlane otsib Lätimaal eestlast

Hannes Korjus. Lätimaal eestlasi otsimas. Tallinn: Kadmirell, 2011. 198 lk.

Ülo Tedre

Pühade kivide raamat

Pühad kivid Eestimaal. Koostanud Mall Hiiemäe. Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahvaluule Arhiiv. Tammerraamat, 2011. 152 lk.

Eino Koponen

Eesti keele ajalugu ja optimaalsusteooria

Külli Prillop. Optimaalsusteoreetiline käsitlus eesti keele fonoloogilisest kujunemisest. Dissertationes philologiae Estonicae Universitatis Tartuensis 28. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2011. 260 lk.

Ringvaade

Annika Kilgi, Jüri Viikberg, Jaanus Vaiksoo

Tallinna Ülikooli magistreid 2011

Joel Sang

Mati Hindi auks

Ülo Tedre

Eesti folkloristika grand old lady. Mall Hiiemäe 75

Birute Klaas-Lang

Viies keelefoorum Tallinnas

Renate Pajusalu

Haldur Õim 70

Maria Borovikova

Sergei Issakovi juubeliseminar

Andres Langemets

In memoriam. Andres Ehini hääl ja luule

13. III 1940 – 10. XII 2011

KK 1/2012

Lühikroonika

Tiina Hallik, Väino Klaus

Läänemeresoome piirid

Janika Päll

In memoriam Jaan Unt

(7. XI 1947 – 12. I 2012)

KK 2/2012

Lühikroonika

Birute Klaas-Lang

Eesti keel kõrgkoolis

Maarja-Liisa Pilvik

Kolmas soome-eesti kognitiivse lingvistika konverents

Ell Vahtramäe

Kogumiskonverents "Eetika ja valikud”

Jekaterina Mištšenko

Seitsmes muutuva keele päev

Helmi Neetar

Südamega elatud elu. Tuomo Tuomi

(26. X 1929 – 14. XI 2011)

Helle Metslang, Väino Klaus

Tiiu Erelti tähtpäev

Mariko Faster, Evar Saar, Peeter Päll

24. rahvusvaheline nimeteaduse kongress Barcelonas

Anu Haak

Esko Koivusalo

(23. VI 1936 – 12. I 2012)

KK 3/2012

Lühikroonika

Helju Kaal

Paula Palmeos 100

Sven-Erik Soosaar

Soome-ugri seminar

Marju Mikkel, Ave Tupits

Kreutzwaldi päevad 2011

Killu Paldrok

Emakeele Seltsis

KK 4/2012

Lühikroonika

Karl Pajusalu

Liivi aasta tipnes konverentsidega Riias ja Tartus

Paul Kokla

In memoriam. Gábor Bereczki

(24. III 1928 – 4. IV 2012)

Paul Kokla

In memoriam. Ivan Ivanov

(15. V 1935 – 11. II 2012)

KK 5/2012

Lühikroonika

Aleksei Vdovin

Rahvusvaheline Lotmani kongress

Piret Peiker

Eesti ajalooromaani ajaloo poole

Konverents „Ajalooromaan: poeetika ja poliitika”

Tiia Margus, Hille Roots

Tartu Ülikooli magistreid 2011

KK 6/2012

Lühikroonika

M. Langemets, K. Kerge, M. Mihkla, E. Alas, A. Kaivapalu, K. Vider, P. Nemvalts, R. Pajusalu, A. Verschik, R. Argus

11. rakenduslingvistika kevadkonverents

KK 8-9/2012

Lühikroonika

Killu Paldrok

Emakeele Seltsis

KK 7/2012

Lühikroonika

KK 10/2012

Lühikroonika

Pille-Riin Larm

Nüpli II suvekool „Peegeldused kirjanduse sees ja ümber”

Evelin Arust

Tartu Ülikooli V kirjandustudengite kevadkool

Killu Paldrok

XLV Veski päev

KK 11/2012

Lühikroonika

Marju Lepajõe

Kalle Kasemaa 70

Külliki Kuusk

Luule ja klassika

KK 12/2012

Lühikroonika