Triinu Tamm

Valgustuse postihobused

Tõlkijad ja toimetajad enne ja nüüd

Tiit Hennoste, Andriela Rääbis, Kirsi Laanesoo

Küsimused eestikeelses infodialoogis II

Küsimused ja tegevused

Carolina Pihelgas

„Kolm kõrd meie isa enne lugeda, siis...”

Meieisapalve kasutamine loitsuna eesti rahvausundis

Maarja Siiner, Triin Vihalemm

Jätkusuutlik keelepoliitika

Kas ja kuidas?

Jan Kaus

Mälu kõhetumise vastu

Ülelend viimase kümnendi eestikeelsest tõlkeilukirjandusest

Kaia Sisask

Filosoofiatõlkest ja keelest

Emmanuel Levinasi „Teisiti kui olla ehk teispool olemust”

Ruth Mirov

Ülo Tedre ja „Vana Kannel”

Märt Väljataga

Mis on luule? I

Rainer Küngas

Sõnavõistlusel väljapakutud sõnade juurdumisest

Marin Laak

„Kalevipoeg” kui tüvitekst

Karl Pajusalu

Eesti keeleala piirid

Kadri Tüür, Elle-Mari Talivee

Kirjandusteaduse kolmaastak

Andmebaasipõhine vaatlus

Märt Väljataga

Mis on luule? II

Helen Plado

Eesti keele otstarbelausest

Mati Hint, Raimo Anttila

Hajamärkusi kauaoodatud etümoloogiate puhul

Iris Metsmägi, Meeli Sedrik, Sven-Erik Soosaar

Eesti kirjakeele tüvevara päritolu arvudes

Katre Kikas

Ajakirjandus Jakob Hurda ja Matthias Johann Eiseni rahvaluulekogumise mõtestajana

Katre Talviste

Noor Johannes Semper prantsuskeelse luule tõlkijana

Verhaereni juurest iseenda juurde

Brita Melts

Poeedirahu – Andrus Kasemaa kirjanduslik omailm

Pille Arnek

Nimede kirjutamisest XIX sajandi hauatähistel ja meetrikaraamatutes

Janika Päll

Eesti bukoolikast

Heiki-Jaan Kaalep

Keelelise küsitluse tõlgendamise ohud

Meelis Friedenthal

Kääbustest ja hiiglastest

Eneken Laanes, Linda Kaljundi

Eesti ajalooromaani poeetika ja poliitika

Sissejuhatuseks

Juhan Kreem

Ajaloost kirjanduseks ja tagasi

Balthasar Russowi kroonika kirjutamisest, kasutamisest ja ärakasutamisest

Piret Peiker

Rahvusvaheline kultuurimälu ja ümberkirjutus Koidula „Juuditis”

Tiina Kirss

Mahtrad

Sugude, sotsiaalsete suhete ja koloniaalvägivalla kujutamine Eduard Vilde ajaloolise triloogia esimeses romaanis

Linda Kaljundi

Väljatung kui väljakutse

Eesti viikingiromaanid ja mälupoliitika 1930. aastatel

Aivar Põldvee

Aino Kallas: põgenemine ajalukku ja ajaloo eest

Aare Pilv

Rudolf Sirge ajalooromaanidest

Katse lugeda nõukogude kirjandust uuesti

Märt Väljataga

Dialoog ja demarkatsioonijoon ajalooteaduse ja kirjanduse vahel

Maarja Ojamaa

Kultuurimälu transmeedialisus

Rand Teise maailmasõja paadipõgenemisi vahendavates kunstitekstides

Maarja Hollo

Eksiil, trauma ja nostalgia Bernard Kangro „Sinises väravas”

Anni Jürine, Külli Habicht

Kaassõnade tsükliline areng

Jüri Hain

Lisandusi omakirjastuslike väljaannete arhipelaagi kaardistamiseks

Vilve Asmer

Eesti Kultuuriloolise Arhiivi laekumisi 2010–2012

Tiiu Jaago

Linnateema vanemas rahvalaulus

Ann Metslang

Osastava käände vormide kasutamisest eesti kirjakeeles

Kristiina Ross

Riimi sunnil sündinud elukas

Satu Grünthal, Helena Ruuska

Kirjandusuudiseid Soome lahe põhjakaldalt

Mida Soomes XXI sajandil kirjutatakse ja loetakse?

Ilmar Vene

Hando Runnel ja keeleuuendus

Meelis Mihkla, Indrek Hein, Indrek Kiissel, Artur Räpp, Risto Sirts, Tanel Valdna

Subtiitrite helindamine – kas, kuidas, kellele ja milleks?

Kristo Siig

Rändavad kuningad ja mängivad kuningad

Ajaloo kajastumisest eesti vanemas laulumängus

Mati Hint

Ado Grenzsteini jälg häälikuvälte teooria eduloos ja eksitustes

Lembit Vaba

Kiriusutelu Jüri Viikbergiga

Anne Lange, Daniele Monticelli

Tõlkelised ebakõlad totalitarismi monoloogis

Järjepidevused, katkestused ja varjatud konfliktid Nõukogude Eesti tõlkeloos

Mari Mets

Võru kõnekeel reaalajas

tud-partitsiibi tunnuse varieerumine

Guntis Berelis

Väike teejuht läti proosa territooriumil

Marje Joalaid

Veel kord Pandiverest ja ta nimest

Sõna

Linnar Priimägi

Neegri-küsimusest

Udo Uibo

Etümoloogilisi märkmeid (XIV)

Mistsellid

Evelin Arust

Arhiivileid: laste pildiraamat „Robinson” (1880)

Päevateema

Joel Sang

Aus, aga siiras

Endla Lõhkivi

Kujundavast hindamisest humanitaarteadustes

Joel Sang

Museaalne saaste

Raamatuid

Maarja Vaino

Keegi ketrab ETIS-es

Arne Merilai. Vokimeister. Kriitilisi konstruktsioone 1990–2011. Tartu, 2011. 615 lk.

Anu Saluäär

Kirg ja kavalus?

Marta Sillaots. Kirg ja kavalus. Koostaja Hando Runnel. Eesti mõttelugu 104. Tartu, 2012. 447 lk.

Hannes Varblane

Almanakkide aegu

Seilates sadamata. Omakirjastus okupeeritud Eestis. Koostanud Kersti Unt ja Marja Unt. Tallinn, 2012. 397 lk.

KK 1/2013

Lühidalt

Tiit Hennoste

Toomas Liiv: paradoks ja pettur

Toomas Liiv. Tekst teeb oma töö. Arvustusi, esseid ja artikleid 1976–2009. Koostanud Elo Lindsalu. Tallinn, 2012. 479 lk.

Sirje Olesk

Akadeemiline Aino Kallas

Silja Vuorikuru. Kauneudentemppelin ovella. Aino Kallaksen tuotanto ja raamatullinen subteksti. Akateeminen väitöskirja. Helsinki, 2012. 278 lk.

Kätlin Kaldmaa

Tõlge. Eesti keeles leitud

Methis. Studia humaniora Estonica 9/10, 2012. Tõlkeloo erinumber. Koostajad Anne Lange ja Daniele Monticelli. 212 lk.

Leo Luks

Poliitilisuse keel

Acta Semiotica Estica IX. Erinumber: Poliitilisuse semiootika. Tartu, 2012. 281 lk.

Elle-Mari Talivee

Ühes mõttevälguga süttib põlema su keel

Arno Oja

Eduard Vilde, eurooplane ja naisõiguslane

Roman Leibov

Reis ilma sõiduplaanita

Pille-Riin Larm

Mesilastest ja mittekangelastest

Meelis Friedenthal. Mesilased. Varrak, 2012. 211, [1] lk.

Rein Ruutsoo

Ajaloolane kui elukutse ja kutsumus

Marek Tamm. Monumentaalne ajalugu. Loomingu Raamatukogu, nr 28–30. SA Kultuurileht, 2012. 206 lk.

Ülo Tedre

Jäädvustades ühe väsimatu koguja nime ja tööd

Minevikupärandit Häädemeestelt. Kogunud Marta Mäesalu. Valimik korrespondentide murdetekste VIII. Koostanud ja toimetanud Helju Kaal, Eevi Ross. Emakeele Selts, 2012. 361 lk.

Maarja Kangro

Mõneti ehk kriitiline

Jan Kaus. Elu ja kirjandus. Tekste eesti kirjandusest 2004–2011. Jumalikud Ilmutused, 2012. 187 lk.

Paavo Matsin

Maagiline Ehin

Täiskui: Andres Ehin. Koostanud Arne Merilai. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2012. 439 lk.

Reet Kasik

Sõnapere – tugev tuumikpere või kohanemisraskustes kärgpere?

Silvi Vare. Eesti keele sõnapered I–II. Tänapäeva eesti keele sõnavara struktuurianalüüs. Eesti Keele Sihtasutus, 2012. 1170 + 1247 lk.

KK 5/2013

Lühidalt

Heli Laanekask

Ustav süda ja truu käsi

J. H. Rosenplänteri maakeele päevaraamat. Faksiimiletrükk keeleliselt redigeeritud rööpteksti, kommentaaride ja saatesõnaga. Koostanud Vello Paatsi ja Kristi Metste. Litteraria. Eesti kultuuriloo allikmaterjale. Vihik 25. Eesti Kirjandusmuuseum, 2012

Rein Veidemann

Arutlusi kirjanduste vaheruumis(t)

Interlitteraria 17. World Literature and National Literatures. Peatoimetaja Jüri Talvet. Tegevtoimetaja Katre Talviste. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2012. 413 lk.

Andreas Ventsel

Teejuht vene kultuuri juurde

Boriss Uspenski. Vene kultuuri jõujooni. Valik artikleid. Tõlkinud ja kommenteerinud Peet Lepik. Ilmamaa, 2012. 664 lk.

Piret Voolaid

Eesti ja Poola huumoriuurijate koostöö päädis artiklikogumikuga

Estonia and Poland: Creativity and Tradition in Cultural Communication. Volume 1:  Jokes and Their Relations. Toimetanud Liisi Laineste, Dorota Brzozowska ja Władysław Chłopicki. Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2012. 284 lk.

Ülo Tedre

Saksameelse õpetlase mälestused

Leopold von Schroeder. Memuaarid. Ilmamaa, 2013. 339 lk.

Tuuli Tuisk

Kaua oodatud sõnaraamat

Liivi-eesti-läti sõnaraamat. Koostanud Tiit-Rein Viitso, toimetanud Valts Ernštreits. Tartu–Rīga: Tartu Ülikool, Latviešu valodas aģentūra, 2012. 415 lk.

Jaan Isotamm

Koiaugud raudeesriides

Sõprade kirjad on su poole teel. Jaan Kaplinski ja Hellar Grabbi kirjavahetus 1965–1991. Koostanud ja kommenteerinud Sirje Olesk. Litteraria. Eesti kultuuriloo allikmaterjale. Vihik 26. Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, Eesti Kultuurilooline Arhiiv

Meelas Karutald

Eleegia kaduvale ülikoolile

Rein Veidemann. Tund enne igavikku. Romaan kolmes vaatuses. Eesti Keele Sihtasutus, 2012. 221 lk

Sirje Olesk

Kirjanike päevikutest Johannes Semperi näitel

Johannes Semper. Päevaraamatud. Ilmamaa, 2013. 421 lk

Reili Argus

Väitekiri suulise kõne grammatikast. Lõpuks ometi

Tiit Hennoste. Grammatiliste vormide seoseid suhtlustegevustega eestikeelses suulises vestluses. Dissertationes philologiae Estonicae Universitatis Tartuensis 32. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2013. 235 lk

Toomas Paul

Lahjendamata Luther

Martin Luther. Valitud tööd. Koostanud Urmas Petti. Tõlkinud Anne Burghardt, Meelis Friedenthal, Marju Lepajõe, Urmas Petti. Ilmamaa, 2012. 838 lk

Janika Kronberg

Tossutäkuga Euroopas, revolvriga Türgis

Kairi Tilga. Tossutäkuga Euroopasse. Eduard Vilde reisikirjad. Go Reisiraamat, 2013. 312 lk.

Andrus Kivirähk

Raudsepp: olemas!

Hugo Raudsepp. Nüüd ma tahan mõõka tõsta. Eesti mõttelugu 108. Koostanud Hando Runnel. Ilmamaa, 2012. 487 lk.

Kristiina Ross

Kuidas Hurta kokku panna?

Jakob Hurt. Keelemees. Koostajad Jaak Peebo ja Hando Runnel. Ilmamaa, 2012. 376 lk.

Boris Veizenen

Mälestuste varjuteatri vastu

Malle Salupere. Kultuuriloolisi vaatlusi Tartu teljel. Ilmamaa, 2012. 390 lk.

Leelo Keevallik

Õpetaja iga liigutus võib näidata probleemi

Krista Mihkels. Keel, keha ja kaardikepp: õpetaja algatatud parandussekventside multimodaalne analüüs. Dissertationes linguisticae Universitatis Tartuensis 16. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2013. 241 lk.

Anu Pallas

Katse murda müüte

Ado Grenzstein. Eesti haridus. Koostaja Simo Runnel. Eesti mõttelugu 106. Tartu, 2012. 544 lk.

Kristjan Pruul

Hiired ja konnad Kuku klubis

Mihkel Mutt. Kooparahvas läheb ajalukku. Tallinn, 2012. 462 lk.

Ülo Tedre

Ühest aegumatust teosest

Vana Kannel IX. Lüganuse regilaulud. Koostajad Ruth Mirov, Edna Tuvi. Tartu, 2009. 952 lk.

Enn Ernits

Aastaraamat peegeldab soome-ugri maailma mitmest kandist

Soome-ugri sõlmed 2010–2011. Toimetaja Üve Maloverjan. Fenno-Ugria, 2012. 152 lk; Soome-ugri sõlmed 2012. Toimetaja Üve Maloverjan. Fenno-Ugria, 2013. 160 lk.

KK 11/2013

Lühidalt

Lauri Pilter

Mõtteid ingliskeelse Juhan Liivi luulevalimiku ja nüüdisaja eesti luule antoloogia ilmumise puhul

Juhan Liiv. Snow Drifts, I Sing. An Estonian-English Bilingual Edition. Edited by Jüri Talvet. Translated from the Estonian by Jüri Talvet and H. L. Hix. Guernica, 2013. 108 lk; Contemporary Estonian Poetry. A Baltic Anthology. Book Three. Edited by Inara.

Heli Laanekask

Vennastekoguduse kirjandusest virgutuslugemisena

Rudolf Põldmäe. Vennastekoguduse kirjandus. Eesti mõttelugu 101. Ilmamaa, 2011. 536 lk.

Raili Marling

Alati suur õnn: avatud vaim väikeses kultuuris

Helmi Reiman-Neggo. Kolm suurt õnne. Eesti mõttelugu 110. Ilmamaa, 2013. 333 lk.

Kadri Muischnek, Raili Pool

Arvuti- ja õppeleksikograafia alane väitekiri

Jelena Kallas. Eesti keele sisusõnade süntagmaatilised suhted korpus- ja õppeleksikograafias. Tallinna Ülikool, 2013. Humanitaarteaduste dissertatsioonid 32. 185 lk.

Ringvaade

Haldur Õim, Mare Koit

Kaks konverentsi

Kristiina Ross

Piiblitõlke uurimise väliseminar

Annekatrin Kaivapalu

Keele omandamise, õppijakeele ja õppijakeele korpuste konverents

KK 1/2013

Lühikroonika

Johanna Ross

Poeetika kool

Karl Muru 85. Jaak Põldmäe 70

Krista Ojasaar, Mall Jõgi

Konverents „Karl Ristikivi 100”

Ell Vahtramäe

Akadeemilise Rahvaluule Seltsi kogumiskonverents „Pildi sisse minek”

Tiina Hallik

Kerged tekstid

Tõnis Vilu

Seminar „Fragmente eesti tõlkeloost. Nõukogude aeg”

Rutt Hinrikus

Meenutades Leenu Siimiskeri

(27. XII 1924 – 27. XI 2012)

KK 2/2013

Lühikroonika

Inge Annom, Brita Melts

Kreutzwaldi päevad 2012

Mall Jõgi

In memoriam. Sergei Issakov

(8. X 1931–11. I 2013)

KK 3/2013

Lühikroonika

Heli Laanekask

Mälestades Abel Nagelmaad

(9. V 1926 – 1. II 2013)

Inge Annom

VIII folkloristide talvekonverents

KK 4/2013

Lühikroonika

Sirje Olesk

Maailmamehe minek. Kai Laitinen

(27. IX 1924–11. III 2013)

Elle-Mari Talivee

Ettekandeseminar „Siuru kevad. Marie Under 130”

KK 5/2013

Lühikroonika

Airi Kapanen, Peep Nemvalts

Teine eesti teaduskeele konverents

Pärtel Lippus

Karl Pajusalu muutuvas ajas

Kristin Kuutma, Helen Kästik

Doktorikool „Tõde ja meetod: väärtustest vabaduseni”

nterdistsiplinaarsus ja metodoloogilised valikud

Eva Saar, Heinike Heinsoo, Madis Arukask, Ergo-Hart Västrik

Konverents „Läänemeresoome keeled, kultuurid ja kohavaim”

Marja Kallasmaa

In memoriam. Professor Valdek Pall

(30. VI 1927–17. IV 2013)

KK 6/2013

Lühikroonika

Killu Paldrok

Emakeele Seltsis

Piret Koosa, Inge Annom

Noorte hääled 2013

Ene Vainik

Hubane tubakonverents Tallinnas

KK 7/2013

Lühikroonika

Tiina Hallik

Emakeelne Eesti, emakeelne Euroopa

Reet Bender, Silke Pasewalck

Tartu ja Riia kirjanduses

Neeme Lopp, Jaak Tomberg

Realism!!!!

Realismi nüüdisaegsest tähendusest ja relevantsusest

Maarja-Liisa Pilvik

Konverents „Grammatika ja kontekst”

KK 10/2013

Lühikroonika

Evelin Arust

Tartu Ülikooli VI kirjandustudengite kevadkool

Marin Laak, Brita Melts, Johanna Ross

Kirjandusteaduse III Nüpli suvekool „Lugedes rändavaid pilvi...”

Killu Paldrok

XLVI J. V. Veski päev

Lühikroonika 11/2013

Lühikroonika

Killu Paldrok

Emakeele Seltsis

Jüri Viikberg 60

Krista Ojasaar

Karl Ristikivi päev

Sündinud 1913. aastal

Piret Norvik

Emakeele Seltsis

Raimo Raag 60

Tõnis Rüütel, Mariko Faster, Evar Saar

11. kohanimepäev Põlvas

KK 12/2013

Lühikroonika