Andreas Kalkun

Religioossed paastud ja pidustused seto kultuuri representatsioonides

Tiina Kattel

Mäng ja valu XXI sajandi teise kümnendi leedu romaanis

Merilin Miljan

Järelduspõhine lähenemine eesti keele põhikäänetele

Leo Luks

Isamaavajadus 25 aastat hiljem

Reet Kasik

Eesti sõnamoodustus ja süntaks

Tiina Vähi

Muhu Madli müüdi saamislugu

Pidula koolmeistri Jakob Laulu rahvavalgustuslikust tegevusest

Tiina Laansalu, Marit Alas, Marja Kallasmaa

Saksa juurtega asulanimed Eestis

Haldur Õim, Mare Koit

Keele mõistmise modelleerimine arvutil

Semantika, ontoloogia ja sündmuste esitus kahe valdkonna näitel

Tõnis Parksepp

Kes on klassik?

Hasso Krulli loojanatuurist

Reet Bender

Tartu baltisaksa tudengimälestustes

Koht ja inimesed

Joel Sang

Kiriusutelu Linnar Priimäega

Pire Teras, Karl Pajusalu

Palatalisatsioonist ja prepalatalisatsioonist spontaanses eesti keeles

Reet Klettenberg

Meie aja Ungari-lugusid

Vello Paatsi

Kui Liivimaa ajakirjandust tsenseeriti Riias

Mart Velsker

Lõunaeesti kirjanduslugu kahe lugemiku sees ja vahel

Silvi Vare

Lühendamise ja lühendsõnade fenomenist eesti keeles

Margus Lattik

Loodus, igavik ja argipäev

Postkoloniaalne identiteediloome Jaan Kaplinski ja Derek Walcotti luules

Katre Talviste

Luuletusi ütlemata asjadest ja käimata teedest ehk õnnitlusi luuletajate olemasolu puhul

Tiiu Jaago

Rahvaluule, ajalugu ja „pärimuslik ajalugu”

Vaade valdkonnaseostele rahvalaulu „Eesti mees ja tema sugu” uurimuste näitel

Pille Eslon

Eesti vahekeele korpus

Linnar Priimägi

Sürrealismi võti

Bruno Mölder

Viis tõdemust filosoofia tõlkimisest

Martin Ehala, Kadri Koreinik, Kristiina Praakli, Maarja Siiner

Kuidas uurida keele kestlikkust?

Brita Melts

Paradiis - Tõnu Õnnepalu kirjanduslik omailm

Annika Kilgi, Inge Käsi, Aivar Põldvee, Heiki Reila, Kristiina Ross, Kai Tafenau

Mis juhtus Puhja kiriklas?

Ühe vana tõlke algust otsides

Wolfgang Mieder

Sõbrad on isegi kaugel viibides lähedal

Arvo Krikmann 75

Helle Metslang

Eesti keel omas ruumis

Keelenähtuste levik ja geograafiline varieerumine

Karl Pajusalu

Eesti keele sõnaprosoodia lõuna-läänemeresoome taustal

Birute Klaas-Lang, Miina Norvik

Balti areaali tüpoloogilisi sarnasusi morfosüntaksi valdkonnas

Liina Lindström, Kristel Uiboaed, Virve-Anneli Vihman

Varieerumine tarvis-/vaja-konstruktsioonides keelekontaktide valguses

Miina Norvik, Piret Piiroja, Külli Prillop

Verbi hakkama tähendusnihked eesti ja liivi keeles

Reili Argus, Johanna Johansen Ijäs, Klaus Laalo

Liitnimisõnade omandamine eesti, soome ja saami keeles

Ühist ja erinevat

Mari Uusküla, Urmas Sutrop

Põhivärvinimed Läänemere ümbruse keeltes

Areaalsed, universaalsed või relativistlikud

Vilja Oja

Tähendussuhetest eesti murretes

Lembit Vaba

Levik kui etümoloogiline kriteerium (eeskätt eesti sõnavara näitel)

Arvo Krikmann

Eesti murde- ja folklooriala piiritlemisest

Leo Luks

Eesti kirjanduse kadunud kodu

Jüri Viikberg

Alamsaksa laensõnadest nende tulekuajas

Irina Belobrovtseva

Eesti kirjanduse tähetund Moskvas

„Must raamat” kolmkümmend kuus aastat hiljem

Marin Laak, Sirje Olesk

Kirjanduse uurimine vajab loolisust ja süvenemist

Maarja Hollo

Varemed ja aiad

Barokk-kirjanduse esteetika Bernard Kangro Tartu-romaanides

Külli Habicht, Ilona Tragel

Verbiga saama väljendatud leksikaalsed kategooriad ja konstruktsioonid

Mall Hiiemäe

Naljakatel eluseikadel rajanevad lood kogukonnapärimuses

Mart Kuldkepp

Aleksander Kesküla kirjandustegelasena

Lembit Vaba

Mitmekihiline Setumaa

Ave Goršič

40 aastat noorteadlaste konverentse

Sõna

Jüri Viikberg

Jootraha

Jingyi Gao

Vanimad hiina laensõnad eesti keeles

Udo Uibo

Etümoloogilisi märkmeid (XV)

Mistsellid

Jaan Kaplinski

Mitmus, hägusus, nimed

Päevateema

Heigo Sooman

Ilus selge ametikeel

Mari Tarvas

Eesti kirjandusteadusest ja selle metoodikast

Joel Sang

Inetusvõistlused

Aija Sakova-Merivee

Eesti retrospektiivne rahvusbibliograafia – kellele ja miks?

Väited ja vastuväited

Piret Viires

Ikka veel postmodernismist

Vastuseks Berk Vaherile

Raamatuid

Epp Ollino

Urmas Vadi valu ja naer

Urmas Vadi. Tagasi Eestisse. Jumalikud ilmutused, 2012. 279 lk.

Kristi Viiding

Tähekleidis öö. Uurimus Põhja-Baltikumi naisluule kohta enne Koidulat

Kairit Kaur. Dichtende Frauen in Est-, Liv- und Kurland, 1654–1800. Von den ersten Gelegenheitsgedichten bis zu den ersten Gedichtbänden. Dissertationes litterarum et contemplationis comparativae Universitatis Tartuensis 11. Tartu, 2013. 424 lk.

Lembit Vaba

Etnolingvistiline mereraamat

Benita Laumane. Jūra latviešu valodā un folklorā: etnolingvistiskais aspekts. Liepājas Universitāte. Kurzemes Humanitārais institūts. Liepāja, 2013. 403 lk.

Mathura

Meistri päevik

Ain Kaalep. Kodu kõikjal kaasas. Tänapäev, 2013. 248 lk

Maia Tammjärv

Puudulik naine puudulikus ühiskonnas

Elo Viiding. Teised. Tuum, 2012. 173 lk.

Ene Vainik

Mine metsa!

Valdur Mikita. Lingvistiline mets. Tsibihärblase paradigma. Teadvuse kiirendi. Grenader, 2013. 240 lk

Paavo Matsin

Sissejuhatus rohelisse uttu

Katsed nimetada saart. Artikleid fantastikast. Koostanud Jaak Tomberg ja Sven Vabar. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2013. 163 lk.

Jaan Kaplinski

Veel mõni mõtteke etümoloogiasõnaraamatust ja etümoloogiatest

Eesti etümoloogiasõnaraamat. Koostanud ja toimetanud Iris Metsmägi, Meeli Sedrik, Sven-Erik Soosaar. Peatoimetaja Iris Metsmägi. Eesti Keele Sihtasutus, 2012. 792 lk.

Ülo Tedre

Hulkkülgne teos

Mall Hiiemäe. Virumaa vanad lastemängud. Viru Instituut, Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2012. 143 lk.

KK 3/2014

Lühidalt

Rebekka Lotman, Miikael-Aadam Lotman

Üks imetleb kuud, teine imeb näppu

Kalju Kruusa. 灵 血 茶 (ing•veri•tee): oma luulet ja tuttavat. Säutsipau 小 字 報, 2013. 107 lk.

Lauri Laanisto

Pooltoore tellisega konnatiiki pildumas ehk jutustus veest ja ilmast

P. I. Filimonov. „Thalassa! Thalassa!”. Tlk Ingrid Velbaum-Staub. Varrak, 2013. 492 lk

Toomas Paul

Väsimatud vägilased

Uku Masing, Vello Salo. Vaimusõdurid viletsuse ajal. Ilmamaa, 2013. 239 lk

Szilárd Tóth

Väärikas mälestusmärk tartu keelele

Johannes Gutslaffi piiblitõlge 1647–1657. Väljaande koostanud Maeve Leivo, Ahti Lohk, Kristiina Ross, Kai Tafenau. Eesti Keele Sihtasutus, 2013. 499 lk

Berk Vaher

Veel lõppemata nullindad

Methis. Studia Humaniora Estonica 2013, nr 11. Nullindate erinumber. Koostanud ja toimetanud Piret Viires, Priit Kruus. 148 lk.

Andreas Kalkun

Udo Kolgi pärandus

Udo Kolk. Folkloori olemust otsides. Koostanud ja toimetanud Madis Arukask. Ilmamaa, 2013. 519 lk

Heinike Heinsoo

Monument hääbuvale keelele

Vadja keele sõnaraamat. Vad´d´a tšeelee sõna-tširja. Словарь водского языка. Eesti Keele Instituut. Eesti Keele Sihtasutus, 2013. 1824 lk.

Boris Veizenen

Mõtlema panev reisikiri

Janika Kronberg. Rännud kuue teejuhiga. GoGroup, 2013. 247 lk

Mare Kitsnik

Eesti keel ei olegi maailma keerukaim

Eesti keele põhisõnavara sõnastik. Toim Jelena Kallas, Mai Tiits, Maria Tuulik. Koostajad Madis Jürviste, Kristina Koppel, Maria Tuulik. Eesti Keele Sihtasutus, 2014. 511 lk

Helen Kõmmus

11-keelset „Vana Kannelt” sõrmitsemas

Vana Kannel XI. Kodavere regilaulud. Koostajad Liina Saarlo, Edna Tuvi. Monumenta Estoniae antiquae I. Eesti Rahvaluule Arhiiv, 2014. 895 lk

Maarja Vaino

Kaks kirglikku meest

Hugo Raudsepp. Mait Metsanurk ja tema aeg. Ühe vaimsuse kroonika kaasaegse sulest. Tartu, 2013. 519 lk

Leo Luks

Tükike eimiskit keele alla

Maurice Blanchot. Kirjandus ja õigus surmale. Valik tekste. Koostanud ja tõlkinud Anti Saar. Tallinn: Varrak, 2014. 370 lk.

Enn Veldi

Tulnukad ingliskeelsest keeleruumist

Aino Jõgi. Inglise päritolu sõnad eesti keeles. Töid antropoloogilise ja etnolingvistika vallast 9. Tallinn, 2014. 270 lk.

KK 7/2014

Lühidalt

Cornelius Hasselblatt, Tiit Hennoste

Kuidas kirjutada lõunaeesti kirjanduslugu?

Mart Velsker. Lõunaeesti kirjandusloo kirjutamise võimalusi. Dissertationes litterarum et contemplationis comparativae Universitatis Tartuensis 12. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2014. 202 lk.

Ülo Siirak

Keskaja ladinakeelset kirjandust eesti keeles

Keskaja kirjanduse antoloogia. I. Ladinakeelne kirjandus. Koostanud Marek Tamm. Varrak, 2013. 656 lk.

János Pusztay

Ungari ja eesti kõrvallauset kõrvutav väitekiri

Tiina Rüütmaa. Kontrastiivne ülevaade kõneviisisüsteemist ungari ja eesti kõrvallauses. Dissertationes philologiae uralicae Universitatis Tartuensis 13. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2014. 243 lk.

Mart Velsker

Adsoni luulekogu, lõpuks ometi

Artur Adson, Varjuliste puie all. Luuletused. Luulõtusõ’. Koostanud Õnne Kepp. Toimetanud Õnne Kepp, Tiia Allas. Eesti TA Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, Võru Instituut, 2014. 535 lk.

Tõnu Tannberg

Elulooline läbilõige varasemast eesti ajakirjandusest

Brendekenist Peeglini. Eesti ajakirjanduse biograafiline lühileksikon 1689–1940. Koostajad ja toimetajad Roosmarii Kurvits, Anu Pallas. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2014. 193 lk.

Krista Kerge

Haridusmõisteid kuues kuues

Hariduse ja kasvatuse sõnaraamat (eesti-inglise-saksa-soome-vene). Koostanud Viivi Maanso (töörühma juht), Tiiu Erelt, Mari Kadakas, Ulve Kala-Arvisto, Inger Kraav, Helin Puksand, Eva Tamm, Inge Unt. Toimetaja Tiiu Erelt. Eesti Keele Sihtasutus, 2014.

KK 11/2014

Lühidalt

Brita Melts

Täheldused Ristikivi hälbimustest ja ainulisusest

Ilmar Vene. Kaugenemised. Täheldusi Karl Ristikivist. Toimetanud Tiina Hallik. Tuum, 2013. 261 lk.

Andres Langemets

Oktsidentaalne Mutt

Mihkel Mutt. Õhtumaa Eesti I. Kultuuripublitsistikat ja kirjandusartikleid. Fabian, 2014. 416 lk.

Anu Põldsam

Iiobi uus tulemine

Iiobi raamat. Tõlkinud ja kommenteerinud Urmas Nõmmik. Piibel kontekstis I. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2014. 294 lk.

Jüri Valge

Wiedemanni mälestused eesti keeles ilmunud

Ferdinand Johann Wiedemann. Mälestusi minu elust. Teateid ja ülestähendusi minu sugulaste kohta, kogutud St. Peterburis 1858. aastast alates. Ilmamaa, 2014. 456 lk.

Ringvaade

Birute Klaas-Lang

Innovatiivne Eesti eesti keele abil

VI keelefoorum Tallinnas

KK 1/2014

Lühikroonika

Pire Teras

In memoriam Diana Krull

26. VII 1930 – 24. IX 2013

Tiia Allas

Hulganisti eriilmelisi vaateid lõunaeesti kirjandusele

Raili Pool, Silvi Tenjes

Emakeel ja teised keeled VIII

Mall Jõgi

Tammsaare loomingust kaugelt ja lähedalt

Killu Paldrok, Maria-Maren Sepper

Emakeele Seltsis

Tiina Hallik

Läänemeresoome keeled kaartidel

Piret Kruuspere

In memoriam. Maie Kaldale mõeldes

(19. VI 1929 – 8. XI 2013)

KK 2/2014

Lühikroonika

Liis Raasik, Mari Uusküla

Konverents uurali ja indoeuroopa keelte kontaktidest

Reet Kasik

Tekstipäev 2013

KK 3/2014

Lühikroonika

Hille Pajupuu

In memoriam. Madis Norvik

(4. I 1932–20. XII 2013)

Katre Õim

Üheksas muutuva keele päev

Kanni Labi, Johanna Ross

57. Kreutzwaldi päevade teaduslik konverents „Transmeedialised siirded”

Johanna Ross

Kersti Merilaas ja August Sang 100

KK 4/2014

Lühikroonika

Heili Orav, Sirli Parm

Seitsmes „Global WordNet” konverents

KK 5/2014

Lühikroonika

Michael Garleff, Reet Bender

Baltisaksa kirjanduse retseptsioon XX sajandil

Mirjam Hinrikus

Modernsuse kogemise viisid eesti ja soome kultuuris

KK 6/2014

Lühikroonika

Killu Paldrok

Keeletoimetajate elukutsepäev

Inge Annom, Lilia Laaneman

IX folkloristide talvekonverents

KK 7/2014

Lühikroonika

Reili Argus, Martin Ehala, Annekatrin Kaivapalu, Kadri Muischnek, Maria-Maren Sepper, Anna Verschik, Kadri Vider

13. rakenduslingvistika kevadkonverents

Maria-Maren Sepper

Kümme aastat R-klubi

Jaanika Hunt, Piret Koosa

Noorte hääled 2014

Johanna Ross

ENSV kultuur Hruštšovi ajal

KK 10/2014

Lühikroonika

Killu Paldrok

Emakeele Seltsis

KK 11/2014

Lühikroonika

Tiit-Rein Viitso

In memoriam. Tõnu Karma

1. V 1924–9. IX 2014

Neeme Näripä

III rahvusvaheline tõlkeuurijate konverents

Merlin Kirikal

Johannes Semper ja prantsuse vaim

Evelin Arust

Tartu Ülikooli VII kirjandustudengite kevadkool

Piret Voolaid

Rahvusvaheline sümpoosion „Scala naturae”

Krista Ojasaar

Nüpli IV kirjandusteaduse suvekool

KK 12/2014

Lühikroonika