Tõnu Tender

Ferdinandi mantlipärijad

Saatesõna

Anna Verschik

Mitmekeelsus, keelekontaktid ja keeleline teadlikkus

Martin Ehala

Eesti keelest pikas perspektiivis

Keele- ja identiteedi­poliitiline analüüs

Mare Kitsnik

Eesti keele kui teise keele õppimine: kas raske töö või kerge lõbu?

Kristiina Ross

Meie ja teie eesti kirjakeel

Heiki Pisuke

Tõlkimisest Euroopa Liidu institutsioonides

Cornelius Hasselblatt

Eesti kirjandusest Euroopas

Guntars Godiņš

Minu eesti luule tõlkespetsiifika

Hanna Linda Korp

Igapäevase nähtuse taastootmine

2017. ja 2018. aasta kriitikaülevaade

Heiki Valk

Jumala jälgedel

Peko lahkumine

Lea Pild

Tõlkekriitik Olev Jõgi

Ühe tõlkemeetodi rehabiliteerimine stalinismijärgsel ajal

Ilona Tragel, Piia Taremaa

Eesti keele verbide semantilisest liigitamisest

Rebekka Lotman

Eesti soneti mustrid 1881–2015

Sagedus, värsimõõt, riimiskeemid, autorid

Ott Heinapuu

Eesti looduslikud pühapaigad suulises ja kirjalikus kultuuris „Kalevipoja” näitel

Einar Meister, Lya Meister

Eesti laste kõne II

Vokaalide akustiline analüüs

Silja Vuorikuru

Mere kujutamine Mari Saadi romaanis „Lasnamäe lunastaja”

Hasso Krull

Uuspaganlik Vanapagan

August Kitzbergi „Maimu” kui ajalooline romaan ja mütograafiline essee

Krista Aru

Kaks teerajajat ja õpetajat

Johann Voldemar Jannsen ja Juhan Peegel

Roosmarii Kurvits

Täitumata unistused

Eesti ajakirjanduse ajaloo kirjutamise ajaloo konspekt

Pille Arnek

Kohanimed XVII–XIX sajandi hauatähistel

Epp Annus

Maakodu Eesti NSV-s

Kultuurilised kujutelmad ja argised asjad

Kaisa Langer

Kolhoosifolkloori kogumine ja uurimine varajases Eesti NSV-s

Agnes Neier, Joosep Susi

Verbaalse ja visuaalse dialoog

Sissejuhatus lüürilise luule ja foto vastastikmõjusse

Liisi Piits, Mari-Liis Kalvik

Palatalisatsioonist ühesilbilistes i-tüvelistes pika vokaaliga sõnades

Roos närtsis, sest vaas oli tühi

Riina Oruaas

Posthumanistliku teatriteksti võimalikkusest

Maarja Vaino

Mis mängu ta mängib?

Tähelepanekuid Mati Undi hilisemast loomingust

Väino Klaus

Veel „Agenda Parva” keelest

Johanna Ross

Tõde ja tõed humanitaarias

Sissejuhatus

Daniele Monticelli

XX sajandi tõdedest XXI sajandi tõejärgsuseni

Humanitaaria vastutus

Raili Marling

Olukorraline teadmine tõejärgsel ajastul

Linnar Priimägi

Tõde teaduses, humanitaarteaduses, filoloogias

sive Paradigma veritatis more geometrico demonstratum

Tiiu Hallap

Kognitiivne autonoomia – kas hääbuv ideaal?

Martin Ehala

Tõde, identiteet ja moraalne absoluut

Mari Sarv

Teadlase moraalsed valikud kultuurimälu loomisel

Piret Kuusk

Tõe-line füüsika ja tõeline füüsika

Kristiina Ross, Liisi Piits

Mõlgutusi tõest eesti keelekirjelduses

Neeme Näripä

Filoloogia, filosoofia ja tõde

Tiiu Jaago

Laulik tekstikesksetes regilaulu-uurimustes

Risto Järv

Muna on / ei ole targem kui kana

Vastuolulised vanasõnad

Mari Laan

Hispaania kuvand eesti reisikirjades

Teekond Tuglaseni ja Tuglasest tänapäeva

Johanna Ross

Ideoloogia ei ole ainus, mis inimese kogemust loob

Vestlus Epp Annusega

Liina Lukas

Eesti ja läti luule sünd saksa laulu vaimust I

Ljubov Kisseljova

Tartu koolinoorte vastupanu venestamispoliitikale XX sajandi alguses

Leo Luks

Kodutus kodus

Sissevaade Peeter Sauteri loomingusse

Elen Pärt

„Oma lausete täpset sidumist pole ta endale mureks võtnud”

Komplekssete interrogatiiv-relatiivadverbide kasutusdünaamika

Luule Epner

Soome dramaturgia Nõukogude Eesti teatrilaval

Liina Lukas

Eesti ja läti luule sünd saksa laulu vaimust II

Brita Melts

Sina-kõnetlused Tõnu Õnnepalu, Ülo Mattheuse ja Jaan Kaplinski teostes

Brita Melts

Käänuline teekond kirjanduses

Vestlus Leena Kurvet-­Käosaarega

Liisi Laineste, Anastasiya Fiadotava, Tõnno Jonuks

Naljad kirikutegelastest Eestis ja Valgevenes XIX–XXI sajandil

Janek Kraavi

Transgressiivne Kivisildnik – 2019. aasta seisuga, olulist

Anu Korb

Ottessoni Roosi vanamesi jutud

Siberi eestlaste muinasjutud Eesti Rahvaluule Arhiivis

Jana Reidla

Kuraator muuseumis ja näitusesaalis

Mõistest, ametist ja rollist

Sõna

Lembit Vaba

Üks lõpuni viidud etümoloogia: kasima ja kasin

Meeli Sedrik, Udo Uibo

Trips, traps, trull, sina oled kull

Lembit Vaba

kuppama ja kupatama

Mistsellid

Paavo Kivine

Eestlase Lurichi maailm

Kõne Georg Lurichi kuju avamisel

Päevateema

Peeter Päll

Pilk eesti kirjakeele korraldamise sajandile ja tänapäevale

Reet Kasik

Kirjakeele väärtus: muutumine ja püsimine

Repliik

Heido Ots

Suured ja väikesed arvud

Kuidas nendega ja nendeta toime tulla

Raamatuid

Tiit Hennoste

Kuidas luuletada keelest?

Keele maitsest. Luuleantoloogia. Koostaja Mart Velsker. Idee autor ja kaaskoostaja Tõnu Tender. Tallinn: EKSA, 2018. 463 lk.

Henrik Sova

Tervitused keeleverest

Tõnis Vilu. Libavere. Mõned üksikud luuletused. Häämaa, 2018. 67 lk.

Külli Prillop

Statistikaga värsse mõõtmas

Mihhail Lotman, Maria-Kristiina Lotman. Eesti silbilis-rõhulise rütmika jooni: neliktrohheus ja -jamb 19. sajandi teisel poolel ja 20. sajandi alguses. [Tallinn]: EKSA, 2018. 508 lk.

Leena Kurvet-Käosaar

Tegelikult palju cool’im ehk võimendamise ja tasalülitamise dünaamikast

Maarja Kangro. Minu auhinnad. Tallinn: Nähtamatu Ahv, 2018

Mart Kuldkepp

Mälestusväärne Karl Konstantin

Kröits ehk Risti­kivi. Mälestusi ja vestlusi. Koostanud ja kommenteerinud Janika Kronberg ja Brita Melts. Tallinn: EKSA, 2018

Reet Kasik

Andekuse mitu nägu

Halliki Põlda. Andekusfenomeni konstrueerimine avalikus kommunikatsioonis. (Humanitaarteaduste dissertatsioonid 48.) Tallinn: Tallinna Ülikool, 2018

Tõnu Tannberg

Sisukas monograafia Õpetatud Eesti Seltsi ajaloost

Kersti Taal. Õpetatud Eesti Seltsi ajalugu. Tallinn: Argo, 2018

Joosep Susi

Vahel võivad Vaheri varjamisvormid kurnavaks kujuneda

Berk Vaher. Silmanurga taga. Tartu: Elusamus, 2018. 54 lk.

Mall Jõgi

Kuninglikud kaelkirjakud ja hingevõlgade koputav tuhk

Eeva Park. Minu kuninglikud kaelkirjakud. (Kirjanikud omavahel.) Tallinn: Hea Lugu, 2018. 157 lk; Maimu Berg. Meie hingede võlad. (Kirjanikud omavahel.) Tallinn: Hea Lugu, 2018. 223 lk.

Mihkel Kunnus

Madam Verhovenskaja keeletundlik vastuhakk unustamisele

Tiina Kirss. Sõel. Käsitlusi kirjandusest, kirjanduskriitikat ja arvamuslugusid. Koostanud Aija Sakova. Tallinn: EKSA, 2018. 587 lk.

Arno Oja

Juhani Salokannel ja eesti kirjandus

Juhani Salokannel. Noore Eesti südametunnistus. Rahvuskirjanik A. H. Tammsaare. Soome keelest tõlkinud Piret Saluri. Tallinn: EKSA, 2019. 288 lk.

Peeter Päll

Hea sõna võidab võõra väe

Reet Hendrikson. Kas sõjasõna sünnib sõtta? Erialakeele tõhusus sõjandusterminoloogia näitel. Dissertationes philologiae estonicae Universitatis Tartuensis 42. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2018. 251 lk.

Merili Metsvahi

Raamat, mis lähetab lugeja Lumivalgukesena laia lugude laande

Maailma kõige ilusam naine. Lumivalgukeste lood. (Töid antropoloogilise ja etnolingvistika vallast 10.) Koostanud, toimetanud ja kommenteerinud Urmas Sutrop

Kristi Salve

Uuesti kokku korjatud ja raamatuks muutunud sõsara sõrmeluud

Sõsara sõrmeluud. Naised eesti muinasjuttudes. Koostanud ja ümber jutustanud Merili Metsvahi. Illustreerinud Britt Samoson. Tallinn: Kirjastus Hunt, 2018. 230 lk.

Brita Melts, Neeme Näripä, Maria-Maren Linkgreim

Lühidalt

Aare Pilv

Jõerüüdi osastav kääne

Jaak Jõerüüt. Elu lehekülgi lehitsetakse kiiresti. Novellid ja lühi­romaan. Tallinn: EKSA, 2017. 239 lk.

Janika Kronberg

Kogutud Amadeus

Raimond Kolk. Peo pääl elu hõpõ. Luulõtusõ. Luuletused. Kogunud ja koostanud Õnne Kepp, toimetanud Õnne Kepp ja Tiia Allas. Võru: Võru Instituut, 2018. 400 lk.

Ken Ird

Kontvõõrana vanas eesti pulmas

Vanaaja pulm. Valitud tekste ja pilte 16. sajandi keskpaigast 19. aasta­saja viimase veerandini. Kokku seadnud Ants Hein. Tallinn: Tänapäev, 2018. 423 lk.

Rein Ruutsoo

Veel üks Tuhkatriinu lugu

Piret Lotman. Eesti Rahvusraamatu­kogu 1918–2018. Tallinn: Eesti Rahvusraamatukogu, 2018. 333 lk.

Rebekka Lotman

„Verlaine’i revolvri” poeetikast ja retoorikast

Kristjan Haljak. Verlaine’i revolver. Tallinn: Tuum, 2018. 96 lk.

Leo Luks

Igavene suvi

Tõnu Õnnepalu. Pariis (Kaks­kümmend viis aastat hiljem). Tallinn: EKSA, 2019. 173 lk.

Tiit Hennoste

Prantsuse vaimu ilmumine rahvale

Kaia Sisask. Noor-Eesti ja prantsuse vaim. (Acta Universitatis Tallinnensis. Humaniora.) Tallinn: TLÜ Kirjastus, 2018. 180 lk.

Mall Jõgi, Vivian Siirman, Johanna Ross

Lühidalt

Elle-Mari Talivee

Ballettmeistri säärepaelad

Urmas Vadi. Ballettmeister. Loomingu Raamatukogu, nr 6–9. Tallinn: SA Kultuurileht, 2019

Arno Oja

Urve Karuks, Lilithi järelkäija

Urve Karuks. Kogutud luuletused. Koostanud Sirje Kiin. Tallinn: EKSA, 2019

Toomas Haug

„Kes end on teinud vaimselt tugevaks, see püsib aja mühisevais tõmbtuulis”

Henrik Visnapuu. Millal sünnib inimene. (Eesti mõttelugu 139.) Koostanud Hando Runnel. Tartu: Ilmamaa, 2018

Brita Melts, Mall Jõgi, Vivian Siirman

Lühidalt

Peeter Sauter

Õrn, habras, kaitsetu mässaja (iseenese) vastu

Margit Lõhmus. Sterne. Jutud 2002–2019. (Värske raamat 23.) Tallinn: Kultuurileht, 2019. 110 lk.

Mihkel Kunnus

Nõrga tugeva poeedi misogüünne hingetõmbepaus

Kärt Hellerma. Medusa juuksed. Artikleid, esseid, arvustusi, ettekandeid, intervjuusid, mõtisklusi 1988–2018. Tallinn: EKSA, 2018. 566 lk.

Tiina-Erika Friedenthal

Baltisaksa kirjakultuuri poliitilised ­dimensioonid

Politische Dimensionen der deutsch­baltischen literarischen Kultur. (Schriften der Baltischen Historischen Kommission 22.) Koostanud Liina Lukas, Michael Schwidtal, Jaan Undusk. Münster: LIT Verlag, 2018. 350 lk.

Enn Ernits

Vepsa rahvuseepost originaalis ja mitmes tõlkes lugedes

Janika Kronberg, Brita Melts, Johanna Ross, Maria-Maren Linkgreim

Lühidalt

Joosep Susi

Leiutlev, mänguline ja eneseteadlik

Rebekka Lotman. Eesti sonett. (Dissertationes litterarum et contemplationis comparativae Universitatis Tartuensis 19.) Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2019. 462 lk.

Anna Vatanen

Küsilausete funktsioonidest eesti argivestluses

Kirsi Laanesoo. Polüfunktsionaalsed küsilaused eesti argivestluses. (Dissertationes linguisticae Universitatis Tartuensis 33.) Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2018. 176 lk.

Ringvaade

KK 1-2/2019

Lühikroonika

KK 3/2019

Lühikroonika

KK 3/2019

Kaitstud doktoritööd

KK 4/2019

Lühikroonika

KK 5/2019

Lühikroonika

KK 6/2019

Lühikroonika

Vilve Asmer

Uusi laekumisi Eesti Kultuuriloolisse Arhiivi

KK 7/2019

Lühikroonika

Kaitstud doktoritööd

Valve-Liivi Kingisepp

Ellen Uuspõldu mälestades (19. IV 1927 – 7. VII 2019)

KK 8-9/2019

Lühikroonika

Lembit Vaba

Enam kui leivatöö

Väino Klaus 70

KK 10/2019

Lühikroonika

KK 10/2019

Kaitstud doktoritööd

Piret Voolaid

Aruandeid

Variation in Folklore and Language. Toimetanud Piret Voolaid, Saša Babič. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2019

KK 11/2019

Lühikroonika

KK 12/2019

Lühikroonika

KK 12/2019

Kaitstud doktoritööd